Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Druhý pilier: 8 tipov ako vyťažiť zo zmien v penzijnom sporení

Autor: Ľuboslav Kačalka | 07.03.2012 01:30 | Kategórie: Penzia | 0 komentárov
Druhý pilier: 8 tipov ako vyťažiť zo zmien v penzijnom sporení

Od prvého apríla sa opäť mení systém dôchodkového sporenia v druhom pilieri. Z pohľadu sporiteľa sú najdôležitejšie zmeny v garanciách a v inštrumentoch, do ktorých môžu dôchodkové správcovské spoločnosti investovať. Čo by mali slovenskí klienti vedieť o zmenách a ako ich môžu využiť vo svoj prospech?

1. Naučte sa nové názvy

Zmena názvov sú kozmetické. Ako si vysvetlíme neskôr, dôležitejšie je sledovať, do čoho fond v skutočnosti investuje. Napríklad názov akciový fond môže evokovať, že fond investuje najmä do akcií, v skutočnosti však môžu až 80% čistej hodnoty majetku tvoriť dlhopisové a peňažné investície, čo je od akciového fondu výrazne vzdialené. Aj preto je dobré poznať benchmark zvoleného fondu. Píšeme o ňom v bode 3.

 • konzervatívny fond sa mení na dlhopisový
 • vyvážený sa mení na zmiešaný
 • rastový sa mení na akciový
 • vznikne nový – indexový fond (doteraz neexistoval).

Novovzniknutý indexový fond dôchodkového fondu bude kopírovať vývoj zvoleného akciového indexu alebo indexov. V prípade, že sa DSS-ke nepodarí index kopírovať, sankciou je zníženie poplatku na polovicu. V indexovom fonde neplatia obmedzenia spojené s nákupom podielových listov, ETF („exchange traded funds“), akcií a fond môže používať aj deriváty.

2. Nepodceňujte bezpečnosť: Spoznajte, do čoho investujete

Zákon hovorí o limitoch a obmedzeniach pre jednotlivé typy fondov.

Dlhopisový fond je určený na investovanie do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.

 • Fond musí byť zabezpečený proti menovému riziku.
 • Jedine v tomto type fondu ostali garancie. DSS-ka tak bude musieť zo svojich peňazí doplatiť sporiteľovi, pokiaľ za 5 rokov dôjde k nominálnemu znehodnoteniu investície. To znamená, že dôchodková jednotka nesmie mať nižšiu hodnotu, ako mala pred piatimi rokmi. Zákon nerieši reálne znehodnotenie, teda, že výnos bude nižší ako miera inflácie.

Zmiešaný fond bude od 1. apríla bez garancií. Veľmi zjednodušene pôjde o kombináciu akciového a dlhopisového fondu.

 • Podľa aktuálne platného zákona musí byť v tomto type fondu minimálne polovica peňazí investovaná do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.
 • Maximálne polovica peňazí môže byť investovaná do akcií.
 • Polovica investícií musí byť zabezpečená proti menovému riziku.
 • Novinkou je, že 20% peňazí môže byť investovaných do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy.

V prípade akciového fondu platia obmedzenia pre maximálny objem akcií i dlhopisov. Garancie v tomto fonde zanikajú.

 • Maximálne 80% prostriedkov môže byť investovaných do akciových investícií.
 • Minimálne 20% investícií musí byť zabezpečených proti menovému riziku.
 • Minimálne 20% investícií musí byť investovaných do iných nástrojov ako sú dlhopisy a nástroje peňažného trhu.
 • Novinkou je, že 20% peňazí môže byť investovaných do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy.

Indexový fond je novinkou pre sporiteľov a môžeme ho definovať ako najdynamickejší nástroj na zhodnocovanie budúceho dôchodku. Garancie nie sú.

 • Jeho úlohou je kopírovať vývoj zvoleného akciového indexu alebo indexov.
 • V indexovom neplatia obmedzenia spojené s nákupom podielových listov, ETF („exchange traded funds“), akcií a fond môže používať aj deriváty.
 • Ak DSS-ka nedokáže kopírovať vývoj indexu, nemusí klientovi dorovnávať rozdiel, iba príde o polovicu poplatku.

Zdanlivé uvoľnenie podmienok v zmiešanom a akciovom fonde neznamená, že fondy začnú naozaj dosahovať atraktívnejšie zhodnotenia. Samotné DSS-ky upozorňujú, že v akciových fondoch sa nachádzajú sporitelia, ktorí tam vzhľadom k svojmu rizikovému profilu nemajú čo robiť. Aj preto môžeme očakávať , že portfólio manažéri budú aj v prípade akciových fondov veľmi opatrní. Zákon im to umožňuje, dlhopisový a akciový fond môžu byť až na 80% rovnaké.

Iná situácia nastáva v prípade indexového fondu, ktorý vôbec nebude investovať do dlhopisov. Keďže má sledovať výkonnosť zvoleného akciového indexu, musíme očakávať vyššiu volatilitu. Odmenou môže byť atraktívnejšie zhodnotenie, ale rovnako tak výraznejšie znehodnotenie. Indexový fond nie je pre každého sporiteľa.

3. Benchmark: Pozrite sa na prsty portólio manažérom

Pre sporiteľov v druhom pilieri je dôležité poznať benchmark (alebo takzvanú „referenčnú hodnotu'). Podľa internetovej stránky ministerstva práce práve benchmark naznačí investičnú stratégiu DSS v konkrétnom dôchodkovom fonde, čím umožní sporiteľovi lepšie odhadnúť výnosy a zhodnotiť mieru rizika v danom dôchodkovom fonde.

Benchmark sporiteľovi naznačí, koľko z majetku fondu plánuje DSS investovať do peňažných investícií, koľko do dlhopisových a koľko do akciových investícií a približne do akých akcií. Napríklad benchmark akciového fondu sa môže skladať z: 40% EUROSTOXX, 40% DJIA (Dow Jones Industrial Average) a 20% Euribor – sporiteľ teda zistí, že DSS investuje 40 % do európskych akcií (EUROSTOXX), 40% do amerických akcií (DJIA) a 20% ukladá na peňažných trhoch.

Referenčnú hodnotu pre zmiešaný dôchodkový fond a pre akciový dôchodkový fond si určuje dôchodková správcovská spoločnosť, pričom sa môže skladať z finančných indexov, z indexov drahých kovov alebo medzibankových referenčných sadzieb.

Referenčná hodnota pre indexový dôchodkový fond môže byť zložená len z jedného alebo viacerých akciových indexov. Určenú referenčnú hodnotu nemožno meniť tri  roky od jej určenia  a musí byť vyjadrená pevne stanoveným percentuálnym pomerom jej jednotlivých zložiek.

DSS-ka v ročnom výpise musí sporiteľa informovať, ako sa darilo fondu práve v porovnaní s benchmarkom.

4. Diverzifikujte

Po prvý raz môže sporiteľ rozložiť svoje prostriedky až do dvoch fondov v rámci jednej DSS-ky, pričom jedným z týchto fondov musí byť najkonzervatívnejší dlhopisový fond.

Pokiaľ to rizikový profil klienta dovolí, zaujímavé môže byť kombinovať povinný dlhopisový fond s vyššie spomenutým indexovým, ktorého stratégia bude zrejme najdravšia a zároveň má tento typ fondu výhodnejšie poplatky, keďže podľa ministerstva kladie menšie nároky na portfólio manažéra.

Žiaľ, zákon neumožňuje rozložiť svoje úspory medzi dve rôzne DSS-ky.

5. Porovnávajte DSS-ky

Aj vďaka vyhlasovaniu benchmarkov môže klient dopredu vidieť rozdiel medzi jednotlivými spoločnosťami a v prípade, že nie je spokojný s nastaveným portfóliom, môže prestúpiť do inej spoločnosti. Zmeniť DSS-ku je možné bezplatne raz ročne, v prípade početnejších prestupov je to s poplatkom 16 eur.

Až čas ukáže, či budú medzi jednotlivými správcovskými spoločnosťami dostatočne výrazné rozdiely na to, aby sa klientovi oplatilo zmeniť správcu.

6. Poznajte poplatky

Za vedenie účtu si môže DSS-ka pýtať maximálne 1% z ročného príspevku sporiteľa. Teoreticky môže tento poplatok znížiť na nulu.

Sporiteľ zároveň platí odplatu za správu dôchodkového fondu, konkrétne 0,3 % ročne z majetku v prípade dlhopisového, zmiešaného a akciového fondu. V indexovom fonde je tento poplatok nižší  a to 0,2 % ročne.

DSS-ky majú nárok aj na tretí druh poplatku a to za zhodnotenie. Podľa MPSVaR je cieľom motivovať správcu k dosahovaniu vyšších výnosov. Tento druh odplaty dostanú správcovské spoločnosti len vtedy, ak prekonajú predchádzajúcu maximálnu hodnotu dôchodkovej jednotky za posledné tri roky.

Najnižšie poplatky hovoria v prospech indexového fondu. Vyššie riziko však môže z dôchodkového účtu odkrojiť viac než samotný poplatok.

7. Mladí, pozrite sa, kam vstupujete

Vstup do II. piliera bude pre mladých automatický. Absolventi, ktorí začnú prvý raz pracovať po 1. apríli, sa automaticky stanú sporiteľmi. Ak to chcú zmeniť, môžu do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť.

Ak si absolvent do polroka od prvej práce nevyberie svoju DSS-ku, urobí to zaňho Sociálna poisťovňa a sporiteľa zaradí do zmiešaného dôchodkového fondu.

Zaujímavosťou je, že prvé dva roky môže sporiteľ neobmedzene prestupovať medzi jednotlivými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a to bez poplatku. V ďalších rokoch bude mať bezplatný už len jeden prestup ročne.

8. Nepreceňujte druhý pilier

Aj keď je druhý pilier výrazným posunom oproti priebežnému dôchodkovému systému, má aj svoje nedostatky. Štát negarantuje reálne zhodnotenie ani v jednom fonde. V garantovanom dlhopisovom fonde je garantované len nezáporné nominálne zhodnotenie, čo znamená, že inflácia môže byť vyššia. Navyše finanční profesionáli upozorňujú, že ani dôchodok z druhého piliera nemusí stačiť na slušný dôchodok. Ideálne je vytvárať si rezervy.

 

Čo radí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Ktorý dôchodkový fond je pre koho vhodný?
Dlhopisový dôchodkový fond:
 • pre tých, ktorým zostáva menej rokov dôchodkového sporenia z dôvodu, že začnú poberať starobný alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera (od 50 roku veku bude musieť mať sporiteľ najmenej 10 % hodnoty jeho úspor, čiže čistej hodnoty majetku, v dlhopisovom dôchodkovom fonde)
 • pre tých, ktorí nechcú podstúpiť vyššie riziko, ktoré so sebou prináša investovanie do akcií a majú záujem byť v dôchodkovom fonde, ktorý garantuje, že sa (nominálna) hodnota príspevkov nebude znehodnocovať
 • pre tých, ktorí prepokladajú prepad hodnoty akcií, z ktorého sa tak skoro nedostanú a veria, že dlhopisy, resp. nástroje peňažného trhu budú z dlhodobého hľadiska výnosnejším aktívom

Zmiešaný dôchodkový fond:

 • pre tých, ktorí chcú rozložiť svoje úspory približne rovnomerne medzi dlhopisovú, peňažnú a akciovú, resp. komoditnú zložku (upozorňujeme, že reálne portfólio môže byť zhodné napríklad aj s tým v dlhopisovom dôchodkovom fonde, keďže zo zákona vyplýva iba možnosť a nie povinnosť investovať aj do rizikovejších aktív)
 • pre tých, ktorí nemajú záujem o garancie, resp. myslia si, že bez nich budú ich úspory zhodnotené výraznejšie
 • ako základný dôchodkový fond pre tých, ktorí sa nerozhodli pre žiadny dôchodkový fond (Sociálna poisťovňa im pridelí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej sa stanú sporiteľmi v zmiešanom d. f.)

Akciový dôchodkový fond:

 • pre tých, ktorí chcú mať väčšinu svojich úspor investovanú do akcií, resp. komodít (minimálne bude investovaných 20 % hodnoty majetku dôchodkového fondu do iných, než dlhopisových a peňažných investícií)
 • pre tých, ktorým ostáva ešte dlhé obdobie do odchodu do dôchodku a nevadí im vyššia volatilita (väčšie kolísanie) hodnoty ich úspor
 • pre tých, ktorí nemajú záujem o garancie, resp. myslia si, že bez nich budú ich úspory zhodnotené lepšie

Indexový dôchodkový fond:

 • pre tých, ktorí vychádzajú z predpokladu, že z dlhodobého hľadiska sa nedá dosahovať lepšie zhodnotenie investícií, než na akciovom trhu, a preto je výhodnejšie kopírovať jeho vývoj prostredníctvom rôznych akciových indexov
 • pre tých, ktorí nechcú, aby ich úspory boli investované do dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu
 • pre tých, ktorí chcú platiť nižšiu odplatu za správu d. f. (0,2 % oproti 0,3%) a žiadnu odplatu za zhodnotenie majetku v d. f., pričom sú si ale vedomí všetkých rizík, ktoré investovanie v indexovom d. f. prináša (hodnota úspor bude závislá iba od vývoja referenčnej hodnoty – akciovom indexe alebo viacerých akciových indexov, ktoré môžu vykazovať aj veľké výkyvy, a schopnosti správcu tento vývoj referenčnej hodnoty kopírovať)
 • pre tých, čo nemajú záujem o garancie, resp. myslia si, že bez nich budú ich úspory zhodnotené výraznejšie

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ilustračné foto v záhlaví: sxc.hu.

Druhý pilier: 8 tipov ako vyťažiť zo zmien v penzijnom sporení

Druhý pilier: 8 tipov ako vyťažiť zo zmien v penzijnom sporení >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Penzia

Peter Apolen | 21.02.2017 00:00 Cieľom 2. piliera nikdy nebolo dosiahnuť švajčiarske dôchodky

„Druhý pilier nebol nikdy konštruovaný s cieľom, aby sa budúci seniori utápali v peniazoch. Jeho úlohou nikdy nebolo zabezpečiť rozprávkovo vysoké dôchodky. Cieľom bolo zaviesť do systému prvok kapitalizácie a jedinou hlavnou ambíciou bolo zabezpečiť, aby aj v budúcnosti bolo dôchodky z čoho vyplácať,“ uvádza jeden zo spoluautorov dôchodkovej reformy Michal Nalevanko z The Benchmark Research & Consultancy. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 03.02.2017 00:00 Máte peniaze v garantovanom penzijnom fonde? Oberáte sa o zhodnotenie

Mnohí tridsiatnici, ktorí si budú sporiť i viac ako 30 rokov, majú svoje peniaze v druhom pilieri výhradne v garantovanom fonde, čím sa oberajú o možnosť ťažiť z nárastu ekonomík v budúcnosti. Podľa štatistík tak robí až 90 percent sporiteľov. Dôkazom je aktuálny rast akciových trhov, ale i výsledky indexových ako aj akciových fondov v druhom pilieri za minulý rok. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 16.01.2017 00:00 K dobrému dôchodku je potrebná zodpovednosť a iniciatíva

Slováci ešte nie sú od mladosti zvyknutí sporiť na dôchodok, no zároveň sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne rýchlo starnú. Kombinácia týchto dvoch parametrov neveští príliš ružovú budúcnosť. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Andrej Zeman | 20.12.2016 00:00 Problémom 3. piliera je slabá podpora štátu

V treťom dôchodkovom pilieri si aktuálne sporí len zhruba 12 percent Slovákov. V susednom Česku tak robia až dve tretiny obyvateľstva. Naším problémom je najmä slabá podpora štátu. Kým slovenský štátny rozpočet prispieva na takéto dôchodkové zabezpečenie ročne sumou približne desať miliónov eur, ten český je s podporou až 300 miliónov eur oveľa štedrejší. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 22.01.2017 15:19

Peter Apolen | 19.10.2016 00:00 Tretí pilier potrebuje reformu

Tretí pilier na Slovensku nefunguje, ako by mal. Na dôchodok si doň odkladá málo ľudí a ich úspory nie sú dostatočné. Dobrovoľné sporenie nie je totiž dosť motivačné. Slováci sú tak vystavení vysokému riziku chudoby v dôchodkovom veku. A to všetko v čase, keď sa Slovensko stane krajinou s najstaršou populáciou v Európe.   Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Penzia

22.03.2017 12:47 Úspory v druhom pilieri presiahli 7 mld. eur

Čistá hodnota majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností presiahla začiatkom februára hodnotu sedem miliárd eur. V systéme si sporí až 1,4 mil. Slovákov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

22.03.2017 11:48 Počet exekvovaných dôchodkov opäť vzrástol

Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále rastie. Ide už o takmer 36 tisíc penzistov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

22.03.2017 10:38 Poslanci budú rokovať o zmenách v 2. pilieri

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa bude prerokovávať na dnešnom (stredajšom) rokovaní Národnej rady SR. Po schválení sociálnym výborom ju tak čaká druhé čítanie v pléne. Novela má znížiť limit dôchodku, od ktorého bude možné nechať si vyplatiť úspory v druhom pilieri v hotovosti. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

02.02.2017 08:30 Předčasný důchod může snížit penzi až o třetinu

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu již v 60 letech. Občané s vyššími příjmy však mají v takovém případě státní důchod nižší o třetinu oproti případu, kdy by odešli do řádného důchodu. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

01.02.2017 12:39 J. Burian označil zmeny v 2. pilieri za krok späť

Nominanti za stranu SMER-SD sa vyjadrili proti pripravovaným zmenám v 2. pilieri. Ide najmä o zníženie hranice pravidelnej anuity, nad ktorou si bude možné vybrať nasporené peniaze v hotovosti. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter označil návrh za kompromis, v ktorom musel ustúpiť koaličným partnerom. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »