Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Hľadanie pravidelných výnosov je stále v kurze

Hľadanie pravidelných výnosov je stále v kurze

Pátranie investorov po pravidelných výnosoch sa po finančnej kríze zintenzívnilo, v dôsledku čoho klesli výnosy v mnohých triedach aktív. 

V prostredí tlaku na znižovanie verejného zadlženia, nízkeho rastu ekonomík, nízkych úrokových sadzieb a starnutia populácie bude dopyt po atraktívnych príjmoch aj naďalej témou dní.

 

Pokrízové oživenie

Svet sa po finančnej kríze vyznačoval najmä nízkym hospodárskym rastom a nízkymi výnosmi. Úroky sa na podporu hospodárskeho zotavenia v mnohých regiónoch znížili takmer na nulu. Keď sa to ukázalo ako neúčinné, centrálne banky sa uchýlili ku kvantitatívnemu uvoľneniu, ktoré stlačilo výnosy z dlhopisov ešte nižšie, na rekordné minimá. Účelom týchto opatrení bolo prinútiť investorov viac riskovať investovaním do aktív s vyšším výnosom v snahe o zvýšenie dôvery a vytvorenie pozitívneho vplyvu na reálne hospodárstvo.

Na dlhopisových trhoch sa výnosy a kreditné rozpätia v segmentoch s vyšším rizikom, ako je napríklad trieda aktív high yield dlhopisov, stlačili na veľmi nízke úrovne. Pokiaľ ide o akcie, mnohé popredné globálne trhy tiež obchodujú na rekordne vysokých cenových úrovniach, výrazne nad nízkymi úrovňami z čias krízy, výnosy však zostávajú atraktívne.

 • V pokrízovom svete, ktorý sa vyznačuje nízkym rastom a nízkymi úrokmi, pokračuje pátranie po atraktívnych výnosoch.
 • Pre väčšinu tried aktív platí, že úrokové výnosy zvyčajne prispievajú k celkovým výnosom spoľahlivejšie ako kapitálové výnosy.
 • Napriek dlhšiemu obdobiu silnej výkonnosti akcie naďalej ponúkajú atraktívne príležitosti na generovanie príjmu.
 • Vzhľadom na nízku úroveň výnosov a začiatok normalizácie americkej monetárnej politiky si trhy s aktívami s pevným výnosom vyžadujú obozretné riadenie rizika.
 • Stále však môžu ponúknuť atraktívne selektívne príležitosti na generovanie príjmu s celkovo nižším rizikom ako akcie.
 • Vybrané realitné trhy naďalej ponúkajú zaujímavé vyhliadky na stabilný príjem
 • Pre mnohých investorov by bol prístup zahŕňajúci viaceré triedy aktív a spočívajúci v investovaní do rozmanitej škály aktív s nízkou koreláciou ideálnym prostriedkom na dosiahnutie atraktívneho a stabilného príjmu.
vynosy-1_1
Graf č. 1: Zdroj: Datastream zo dňa 7. 8. 2014 Červená čiara znázorňuje výnosy dostupné pred piatimi rokmi. Výnosy z nehnuteľností: FIL/CBRE, IPD, koniec 2. kvartálu 2014 a 2. kvartálu 2007

 

Prečo bude pátranie po výnosoch pokračovať

Existuje niekoľko veľmi dobrých dôvodov, prečo sa investori budú pravdepodobne naďalej zameriavať na výnosy. Po prvé, pre všetky hlavné triedy aktív jasne platí, že úrokové výnosy vo všeobecnosti tvoria oveľa spoľahlivejšiu zložku celkových výnosov ako kapitálové výnosy. Po druhé, znižovanie zadlženia na mnohých miestach pokrízového sveta naďalej kazí vyhliadky na hospodársky rast. V tomto makroekonomicky obmedzenom prostredí by dosiahnutie trvalého rastu kapitálu mohlo byť zložitejšie v porovnaní s dosiahnutím udržateľných úrokových výnosov, ktorých podiel na celkových výnosoch preto pravdepodobne časom porastie. Po tretie, demografické trendy budú naďalej podporovať dopyt po stratégiách na generovanie príjmov.

Keďže očakávaná dĺžka života sa za posledných 50 rokov podstatne zvýšila, ľudí na dôchodku pribúda a zároveň žijú dlhšie. Podľa ratingovej agentúry Moody’s sa počet krajín, v ktorých viac ako jeden z piatich obyvateľov má 65 a viac rokov, zvýši z terajších troch (Japonsko, Nemecko, Taliansko) na 13 v roku 2020 a 34 v roku 2030. Tieto demografické zmeny budú v budúcnosti predstavovať silný a trvalý zdroj dopytu po stratégiách generujúcich príjem. 

vynosy-2_1
Graf č. 2: Zdroj: HelpAge International, august 2014
 
 

Výnosy z akcií

V pokrízovom svete nízkeho rastu, nízkych úrokových sadzieb a nízkej inflácie opäť rastie význam investovania do akcií generujúcich príjem. Rovnako ako akciové trhy vo všeobecnosti, aj dividendové akcie sa výrazne zotavili a dosiahli nové hodnoty. To malo nevyhnutne tlmiaci vplyv na dividendové výnosy. Prístup zameraný na výnosy z akcií však zostáva atraktívny, pretože zlepšenie výkonnosti podnikov tiež umožnilo značný nárast vyplácaných dividend.

Ako znázorňuje graf na predchádzajúcej strane, výnosy z akcií pôsobia trochu nezvyčajne vzhľadom na to, ako málo sa po kríze znehodnotili oproti iným triedam aktív, a to napriek zvýšeniu cien akcií v posledných rokoch. 

Ako znázorňuje graf č. 4, dividendové výnosy sú dnes na väčšine trhov nad 15-ročným priemerom. Okrem toho možno povedať, že výnosy z akcií sú cenovo dostupné v porovnaní s výnosmi z dlhopisov, pri ktorých je jasné, že výnosy naprieč kreditným spektrom v pokrízovom období podstatne klesli. Napríklad v prípade Európy zostáva podiel spoločností, ktorých dividendové výnosy sú vyššie ako výnosy z podnikových dlhopisov, blízko rekordného maxima (graf č. 5). 

V súčasnom prostredí nízkej volatility a zvýšených oceňovacích multiplikátorov sú ochranné aspekty investícií generujúcich dividendové výnosy atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči akciovému trhu a atraktívne výnosy bez potenciálne vyššej volatility širších trhových prístupov. Spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy, sú zvyčajne koncentrovanejšie v defenzívnych oblastiach a spoľahlivý príjem, ktoré tieto spoločnosti poskytujú, môžu ponúknuť cenný prvok ochrany pred kurzovými stratami v prípade straty kapitálu.Schopnosť zvyšovať dividendy je tiež dôležitá, pretože umožňuje dosahovanie vyšších cien a zároveň môže priniesť určitý stupeň ochrany reálnych príjmov. Kvalitný prieskum na úrovni akcií je však pri hľadaní dividendových akcií mimoriadne dôležitý, pretože dividendy sa v prípade zhoršenia podnikateľských podmienok môžu znížiť či dokonca úplne zrušiť. Dôkladná fundamentálna analýza s cieľom zistiť, ktoré spoločnosti dokážu dividendy nielen udržať, ale aj zvyšovať, je preto kriticky dôležitá.


„Myslím si, že v dnešnom svete nízkych úrokových sadzieb sú akciové trhy dobrým miesto, kde môžu investori hľadať atraktívny príjem.“ Michael Clark, manažér portfólia akcie v Spojenom kráľovstve.

vynosy-3
Graf č. 3: Zdroj: Datastream, august 2014
 

vynosy-4

Graf č. 4: Zdroj: Zdroj: Goldman Sachs, júl 2014


Pevný výnos 

Dlhé obdobie nízkeho rastu, nízkej inflácie a nízkych úrokových sadzieb malo pravdepodobne najsilnejší vplyv na globálne trhy dlhopisov. V takzvanej bezrizikovej skupine je výnos amerických 10-ročných dlhopisov – hoci je vyšší ako rekordné minimum – stále veľmi nízky v porovnaní s minulosťou. Čiastočnou príčinou je stále prebiehajúce kvantitatívne uvoľňovanie zo strany FED. Výnos nemeckých 10-ročných dlhopisov klesol v auguste na rekordne nízku úroveň 1,10 %. Tieto veľmi nízke bezrizikové výnosy viedli k pretrvávajúcemu silnému dopytu po aktívach s vyšším rizikom/výnosom, v dôsledku čoho kreditné rozpätia na mnohých kapitálových trhoch vrátane trhu high yield dlhopisov klesli na historicky nízke úrovne.

Zároveň sa množia signály, že investori sú, podobne ako v období pred finančnou krízou, čoraz vynaliezavejší, pokiaľ ide o dobývanie dodatočných výnosov, napríklad zvýšeným využívaním pákového efektu.

Je pochopiteľné, že v dôsledku pretrvávajúceho obdobia tlmených výnosov na kapitálových trhoch sú investori opatrnejší. Platí však, že hoci opatrnejší a selektívnejší prístup je iste oprávnený, dlhopisy investorom naďalej ponúkajú množstvo atraktívnych a relatívne nízkorizikových zdrojov príjmov a veľké výhody týkajúce sa diverzifikácie na úrovni aktív.

Investori, ktorých zaujíma cena, by si mali uvedomiť, že terajšie malé rozpätia a nízke rizikové prirážky sú úplne adekvátne terajšej situácii, ktorá sa vyznačuje rekordne nízkymi úrokovými sadzbami, nízkou infláciou, zdravými súvahami podnikov a nízkou mierou zlyhania podnikov (pozri nižšie uvedený graf).

Bez ohľadu na priaznivú makroekonomickú situáciu platí, že terajšia pokročilejšia fáza úverového cyklu, ako aj blížiace sa ukončenie taperingu a prebiehajúca normalizácia monetárnej politiky USA môžu vyústiť do potenciálne rizikovejšieho prostredia. To si vyžaduje selektívnejší a flexibilnejší prístup zo strany investorov investujúcich do cenných papierov s pevným výnosom. Vzhľadom na rozšírené očakávania zvyšovania sadzieb je zníženie trvania expozície logické, investori by však nemali zabúdať na riziká, ktoré hrozia, ak sa vydajú príliš ďaleko týmto smerom. Zvlášť by sa nemalo zabúdať na fakt, že mierne úrovne durácie poskytujú ochranu pred kurzovým poklesom v prípade nepriaznivých makroekonomických šokov a zároveň zachovávajú tradičné výhody nízkej korelácie/diverzifikácie dlhopisov v kontexte portfólia rôznych aktív.

Kým podnikateľské podmienky sú momentálne vďaka zdravým súvahám a nízkej miere zlyhania priaznivé, malé kreditné rozpätia v kombinácii s potenciálnymi známkami prílišnej aktivity podnikov by mali vyzdvihnúť dôležitosť dôkladného posudzovania bonity. Okrem obozretného riadenia trvania expozície a úverových rizík by mali dôkladní investori investujúci do cenných papierov s pevným výnosom venovať zvýšenú pozornosť potenciálnym koncovým rizikám, ako sú geopolitické riziká a riziko inflácie. Vzhľadom na rôznorodosť rizík by mohla byť flexibilita strategického prístupu k výberu dlhopisov do fondu efektívnym všestranným riešením pre mnohých investorov.


„Stály príjem a dobré výnosy upravené o riziko sa v terajšom prostredí dajú dosiahnuť dlhopisovými aktívami prostredníctvom obozretného riadenia durácie a úverového rizika.“ Ian Spreadbury, manažér portfólia, aktíva s pevným výnosom.


vynosy-5
Graf č. 5: Zdroj: Fidelity World Wide Investment, august 2014. Inflácia v USA je podľa indexu PCE.

 

vynosy-6

Graf č. 6: Zdroj: Moody’s, jún 2014
 
 
vynosy-7
Graf č. 7: Zdroj: Fidelity World Wide Investment, august 2014 

 

Komerčné nehnuteľnosti

Investori sa o komerčné nehnuteľnosti zaujímajú z viacerých dôvodov. Hmotné nehnuteľnosti majú zvyčajne nízku koreláciu s inými aktívami a môžu ponúknuť značný potenciál na rast kapitálu. Množstvo údajov z vyspelých krajín však ukazuje, že zďaleka najdôležitejším motorom dlhodobých výnosov z nehnuteľností sú úrokové výnosy. Úrokové výnosy sú nielen hlavným prispievateľom k celkovým výnosom z komerčných nehnuteľností, ale okrem toho sú zvyčajne výrazne menej volatilné ako kapitálové výnosy.

Príjmové výhody nehnuteľností sú zrejmé z relatívnej stability červených stĺpcov (úroková zložka) v porovnaní s modrými stĺpcami (kapitálová zložka) na grafoch č. 9 a 10. Pre investorov investujúcich do nehnuteľností to má zaujímavý, celkom špecifický dôsledok – aktíva, ktorých cieľové výnosy tvoria skôr očakávané úrokové výnosy ako rast kapitálu, majú väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahnu lepšie výnosy upravené o riziko.

Trieda aktív komerčných nehnuteľností v pokrízovom svete naďalej ponúka dobré príležitosti pre investorov hľadajúcich atraktívny príjem. Graf s porovnaním výnosov tried aktív na prvej strane prehľadne znázorňuje výhody nehnuteľností ako zdroja príjmov – všetky pododvetvia európskeho trhu s lukratívnymi nehnuteľnosťami ponúkajú výnosy, ktoré sú výrazne vyššie ako dividendové výnosy dostupné z akcií vo všetkých regiónoch.

Okrem toho, na rozdiel od high yield dlhopisov, dosiahnuteľná úroveň príjmov zostala na úrovni podobnej alebo vyššej ako pred krízou. Navyše, aj v absolútnych číslach sa výnosy z európskych nehnuteľností javia ako atraktívne v porovnaní s inými triedami aktív. Je pozoruhodné, že v hornej vrstve sekundárnych európskych trhov s nehnuteľnosťami sa s kvalitnými aktívami stále dajú dosiahnuť výnosy na úrovni 7 % a viac.

Najbližším príjmovým konkurentom nehnuteľností sú dnes pravdepodobne high yield dlhopisy, ale pre mnohých investorov by nehnuteľnosti mohli byť atraktívnejšie, pretože ide o reálne aktívum a je s nimi spojených len málo obáv týkajúcich sa cien, ktoré momentálne obklopujú dlhopisy s vysokým výnosom. Hlavná všeobecná výhoda nehnuteľností v porovnaní s dlhopismi viazanými na infláciu je schopnosť úrokových výnosov rásť – vďaka priestoru na zvyšovanie nájmov, čo prináša cenný prvok ochrany pred infláciou.


„V prostredí pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb sa počet atraktívnych a primerane ocenených alternatív znížil, ale vybrané trhy s komerčnými nehnuteľnosťami stále ponúkajú zaujímavé možnosti.” Keith Sutton, manažér portfólia, európske nehnuteľnosti


vynosy-8
Graf č. 8: Zdroj: Jones Lang Lasalle, august 2014
 
vynosy-9
Graf č. 9: Zdroj: Jones Lang Lasalle, august 2014 

 

Výnosy z rôznych aktív

Investori hľadajúci atraktívne výnosy sú v dôsledku dnešného prostredia nízkeho hospodárskeho rastu a nízkych výnosov nútení posúvať sa v rizikovom spektre ďalej. Aj keď ich nie je toľko, aktíva poskytujúce slušný príjem sú stále dostupné, každé z nich však má vlastný súbor rizík a potenciálne nevýhody. Investori hľadajúci atraktívny a udržateľný príjem v tejto súvislosti čoraz viac uplatňujú dynamický prístup založený na rôznych aktívach generujúcich príjem. Tieto portfóliá sú zvyčajne konfigurované tak, aby diverzifikovali rôzne rizikové a výnosové faktory s cieľom znížiť celkovú volatilitu, zlepšiť stabilitu príjmov a zároveň umožniť taktickú úpravu alokácie a využiť meniace sa makroekonomické podmienky a rôzne fázy trhového cyklu.

Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje, ako sa rôzne triedy výnosových aktív správajú v rôznych fázach trhového cyklu. Vo všeobecnosti možno povedať, že tradičné výnosové aktíva, ako napríklad štátne dlhopisy a dlhopisy investičného stupňa či peňažné vklady, zvyčajne dosahujú dobré výsledky v obdobiach deflácie, v obdobiach inflácie sa im však darí horšie. Opak platí pre rastové a výnosové aktíva, ako sú akcie či nehnuteľnosti. Reakcie rôznych tried aktív na hospodársky rast sú vždy špecifické a závisia od ich individuálnej charakteristiky.


„Pre mnohých investorov je globálny prístup k investovaniu do širokej škály aktív s rôznym výnosom, volatilitou a inflačnou charakteristikou ideálnym prostriedkom na dosiahnutie stabilného a zaujímavého príjmu.“ Eugene Philalithis, manažér portfólia, FF Global Multi Asset Income Fund 


Momentálne sa nachádzame vo fáze zotavovania globálneho hospodárskeho cyklu. V tomto prostredí majú aktíva, ako napríklad high yield dlhopisy a akcie, poskytovať vyšší výnos v porovnaní s tradičnými výnosovými aktívami, ako sú štátne dlhopisy či dlhopisy investičného stupňa. Je však dôležité prispôsobiť portfólio výnosových aktív prevažujúcim špecifickým trhovým podmienkam. Diverzifikované portfóliá výnosových aktív majú riziko rozložené na viaceré triedy aktív, čím znižujú volatilitu v porovnaní s portfóliami s jedinou triedou rastových aktív. Najlepšie portfóliá s rôznymi triedami výnosových aktív sa budú zvlášť snažiť dynamicky kombinovať aktíva s nízkymi koreláciami s cieľom znížiť volatilitu portfólia a zároveň dosiahnuť stabilný výnos.

vynosy-10
 
Graf č. 10: Zdroj: Fidelity Solutions. Tento graf predstavuje názor spol. Fidelity Solutions a slúži len na ilustračné účely.

 

Záver:

V pokrízovom svete nízkeho rastu a nízkych úrokových sadzieb pokračuje pátranie investorov po atraktívnych a stabilných zdrojoch príjmov. Atraktivitu stratégií zameraných na príjem zvyšuje fakt, že v prípade väčšiny tried aktív sú úrokové výnosy zvyčajne spoľahlivejší prispievateľ k celkovým výnosom v porovnaní s kapitálovými výnosmi. Okrem toho, vzhľadom na neustále rastúci počet ľudí v dôchodkovom veku a žijúcich dlhšie môže dopyt po atraktívnych zdrojoch príjmu v budúcnosti len rásť. Ide o silný dlhodobý zdroj dopytu po stratégiách zameraných na generovanie príjmu, a teda po výnosových aktívach.

 • Napriek dlhému obdobiu silnej výkonnosti je jasné, že dividendové výnosy si na väčšine globálnych trhov počínali pozoruhodne dobre, a preto naďalej ponúkajú dobré možnosti na generovanie príjmov.
 • Na trhu cenných papierov s pevným výnosom vytvárajú značne stlačené výnosy a začiatok normalizácie monetárnej politiky USA zložitejšie prostredie. Napriek tomu je jasné, že skúsení profesionálni investori naďalej dosahujú dobré výnosy upravené o riziko vďaka dynamickému riadeniu rizika.
 • V oblasti komerčných nehnuteľností sú výnosy dostupné z kvalitných aktív na niektorých trhoch naďalej veľmi výhodné v porovnaní so všetkými ostatnými triedami aktív.
 • Na záver možno povedať, že pre mnohých investorov predstavuje prístup zahŕňajúci rôzne triedy aktív s diverzifikáciou naprieč rôznymi zdrojmi príjmov účinnú stratégiu na dosiahnutie konkurencieschopného, stabilného príjmu. 
Tento materiál je určený pre investičných profesionálov, pričom sa naň nesmú spoliehať súkromní investori. 
Hľadanie pravidelných výnosov je stále v kurze

Hľadanie pravidelných výnosov je stále v kurze >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Investície

Peter Garnry | 28.06.2017 00:00 Vráti sa aktívna správa portfólia opäť do módy?

Najväčšou debatou na dnešných finančných trhoch je téma aktívne verzus pasívne investovanie. Pre priaznivcov fondov je po masívnom príleve prostriedkov do nich dnes ťažké priznať si, že aktívne riadenie investícií začne opäť naberať na váhe. Uvedieme preto niekoľko dôvodov, pre ktoré si myslím, že k tomu onedlho dôjde. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

PR článok | 20.06.2017 14:55 K investovaniu do podielových fondov stačí len pár klikov

Ak si myslíte, že nakupovanie podielových fondov je záľubou bohatých ľudí a vyzerá ako kopa veľkých čísel a grafov, ktoré sú také zložité, až sa v nich väčšina z nás nevyzná, radi vás vyvedieme z omylu a všetko vás naučíme. Stačí vám internetové bankovníctvo od mBank a základné znalosti, o ktoré sa s vami chceme podeliť v novom seriáli o investovaní. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Petr Hechtberger | 16.06.2017 00:00 A do ktorej skupiny dôchodcov budete patriť vy?

Na dôchodok sa časť z náš teší, ako na obdobie zaslúženého odpočinku, no druhá časť sa ho obáva ako obdobia finančnej núdze a uskromňovania sa. Aby ste nepatrili do tej druhej skupiny, mali by ste začať čo najskôr finančne plánovať. Na dôchodku nás s najväčšou pravdepodobnosťou stretne z finančného pohľadu jeden zo štyroch základných scenárov: Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 15.06.2017 00:00 Aké možnosti majú dnes konzervatívni investori

Väčšina Slovákov patrí do skupiny konzervatívnych investorov. Ich vzťah k riziku je veľmi striedmy, takže ich obľúbenou voľbou sú termínované vklady. Tie však dosahujú výnosy blízke nule. Pozreli sme sa preto na alternatívy, ako nenechať úspory napospas prebúdzajúcej sa inflácii a súčasne nepodstupovať zbytočné riziko. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 14.06.2017 00:00 Prečo Slováci nevedia dobre investovať? Chýba gramotnosť, všeobecná...

Podľa nedávno zverejnenej štúdie OECD PISA 2015, Slovensko v oblasti finančnej gramotnosti zaostáva za ostatnými krajinami Európy. V tomako zaobchádzať s financiami a ako sa zabezpečiť do budúcnosti sú na tom lepšie aj všetky štáty V4. O príčinách nedostatočnej investičnej gramotnosti sa rozprávame s Martinom Wiedermannom, generálnym riaditeľom Centrálneho depozitára cenných papierov a Róbertom Kopálom, riaditeľom Asociácie obchodníkov s cenných papierov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Investície

27.06.2017 09:59 Ranný prehľad trhov 27. 6. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

26.06.2017 11:34 Čo prinesie zahrnutie čínskych Á-čkových akcií do indexu MSCI

Koncom minulého týždňa došlo k rozhodnutiu začleniť 222 akciových titulov do indexu MSCI Emerging Markets. O tom, čo táto zmena prinesie pre trhy sa rozprávame s investičnou riaditeľkou Fidelity Catherine Yeung. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

26.06.2017 09:53 Ranný prehľad trhov 26. 6. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

23.06.2017 10:02 Ranný prehľad trhov 23. 6. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

23.06.2017 09:09 Na trhy se vrací nejistota, jedinou jistotou zůstává Její Veličenstvo

Tento týden jsem měl tu čest navštívit oslavu na počest Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Tato dáma je inspirativní a v dnešní době obzvlášť. 65 let trvající vláda jen dokazuje její přednosti a pro ty, kteří by to snad nevěděli, je to nejdéle vládnoucí monarcha v historii.   Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Investície za posledných 14 dní

PR článok | 20.06.2017 14:55 K investovaniu do podielových fondov stačí len pár klikov

Ak si myslíte, že nakupovanie podielových fondov je záľubou bohatých ľudí a vyzerá ako kopa veľkých čísel a grafov, ktoré sú také zložité, až sa v nich väčšina z nás nevyzná, radi vás vyvedieme z omylu a všetko vás naučíme. Stačí vám internetové bankovníctvo od mBank a základné znalosti, o ktoré sa s vami chceme podeliť v novom seriáli o investovaní. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 15.06.2017 00:00 Aké možnosti majú dnes konzervatívni investori

Väčšina Slovákov patrí do skupiny konzervatívnych investorov. Ich vzťah k riziku je veľmi striedmy, takže ich obľúbenou voľbou sú termínované vklady. Tie však dosahujú výnosy blízke nule. Pozreli sme sa preto na alternatívy, ako nenechať úspory napospas prebúdzajúcej sa inflácii a súčasne nepodstupovať zbytočné riziko. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Tomáš Rajtar | 12.06.2017 00:00 Čo rozhodujúce sa odohralo na finančných trhov v máji

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Petr Hechtberger | 16.06.2017 00:00 A do ktorej skupiny dôchodcov budete patriť vy?

Na dôchodok sa časť z náš teší, ako na obdobie zaslúženého odpočinku, no druhá časť sa ho obáva ako obdobia finančnej núdze a uskromňovania sa. Aby ste nepatrili do tej druhej skupiny, mali by ste začať čo najskôr finančne plánovať. Na dôchodku nás s najväčšou pravdepodobnosťou stretne z finančného pohľadu jeden zo štyroch základných scenárov: Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 14.06.2017 00:00 Prečo Slováci nevedia dobre investovať? Chýba gramotnosť, všeobecná...

Podľa nedávno zverejnenej štúdie OECD PISA 2015, Slovensko v oblasti finančnej gramotnosti zaostáva za ostatnými krajinami Európy. V tomako zaobchádzať s financiami a ako sa zabezpečiť do budúcnosti sú na tom lepšie aj všetky štáty V4. O príčinách nedostatočnej investičnej gramotnosti sa rozprávame s Martinom Wiedermannom, generálnym riaditeľom Centrálneho depozitára cenných papierov a Róbertom Kopálom, riaditeľom Asociácie obchodníkov s cenných papierov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »