Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Kvalitné vzdelanie, práca v odbore, istý čas v zahraničí - typický životopis slovenského milionára

Kvalitné vzdelanie, práca v odbore, istý čas v zahraničí - typický životopis slovenského milionára

Kvalitné vzdelanie, tvrdá práca v oblasti ktorú človek vyštudoval a ďalšie vzdelávanie, to sú najčastejšie spoločné faktory, ktoré priviedli väčšinu slovenských a českých milionárov k ich bohatstvu. Od štátu očakávajú najmä stabilitu. Svoje peniaze investujú najmä do nehnuteľností, akcií firiem, alebo alternatívnych investícií.

Novým fenoménom u milionárov je najmä trpezlivosť, a to či už pri investovaní, kde stúpa záujem o investície do podielových fondov, akcií a do dlhopisov. V rodinnom živote sa orientujú na rodinné hodnoty a s pribúdajúcimi rokmi chcú čoraz tráviť viac času s blízkymi. Pracovať však plánujú vždy, bez ohľadu na dosiahnutú veľkosť majetku. Prácu totiž bohatí nevnímajú ako povinnosť, ale ako záľubu. Vyplýva to z unikátneho prieskumu WEALTH REPORT 2017, ktorý zrealizovala J&T Banka.

„K bohatstvu zriedka vedie ľahká a krátka cesta. Aj keď kvalitné vzdelanie a tvrdá práca ešte nie sú zárukou bohatstva, vo výraznej väčšine sú tou základnou podmienkou na jeho dosiahnutie. To je najsilnejšie posolstvo, ktoré každý rok vyplynie z nášho prieskumu,“ uvádza Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKA, a. s., Slovensko. „Ako privátna banka sa sústreďujeme na veľmi špecifický segment trhu a rovnako ako iné banky musíme poznať správanie, názory a charakteristiky našich klientov. Preto sme pred rokmi začali s týmto prieskumom, ktorého realizácia je vzhľadom na špecifickú klientelu omnoho náročnejšia ako v prípade retailových služieb, a tým je unikátnym,“ dodáva.

Výsledky prieskumu, podľa nej búrajú mnohé mýty a je preto mimoriadne zaujímavé konfrontovať ich so vžitými predstavami o milionároch. Okrem toho môžeme sledovať a vývoj správania bohatých ľudí v čase.

Slovenský milionár je muž a má viac ako 50 rokov

Svet dolárových milionárov je u nás stále svetom mužov (96 % SR, 86 % ČR). Priemerný vek milionára je v súčasnosti na Slovensku 52 rokov, v Česku 53 rokov. Mladých milionárov vo veku od 18 do 34 rokov je tak stále len minimum (5 % SR, 3 % ČR). O tom, že elitný klub dolárových milionárov na Slovensku postupne starne, svedčí fakt, že medziročne stúpol medzi nimi podiel penzistov zo štyroch na 13 percent. Oproti zvyšku sveta, kde vekový priemer milionárov dosahuje 58 rokov, je však náš klub skutočne bohatých relatívne mladý.

Väčšina milionárov zbohatla tvrdou prácou, nie dedičstvom

Zatiaľ čo predstava bežných ľudí je, že milionári sa dostali k svojmu majetku vďaka dedeniu či úspešným reštitúciám, opak je pravdou. Hlavným zdrojom majetku českých a slovenských milionárov je podnikanie, alebo práca pre zamestnávateľa (82 % v ČR, 86 % v SR).

Väčšina milionárov naštartovala svoje podnikanie v 90. rokoch minulého storočia. Aj vzhľadom na politickú a ekonomickú situáciu u nás nemohli v tom čase počítať s dedičstvom, alebo s výraznejším majetkom od rodičov, ako to často vidíme v zahraničí. Dolároví milionári tak dosiahli úspech vďaka vzdelaniu a tvrdej práci. To, čo dnes majú, si zarobili dlhodobým rozvojom svojho podnikania. Práca je pre nich záľubou. Aj preto sa u nich stretávame s tvrdením, že chcú naďalej pracovať, bez ohľadu na veľkosť majetku. "Zároveň si uvedomujú, že zodpovedajú tiež za osudy iných ľudí, rodiny, zamestnancov a ďalších, s ktorými kooperujú, a zároveň im vytvárajú stabilné zázemie,“ hovorí A. Macaláková.

Úspechy podporené vzdelaním

Absolútna väčšina dolárových milionárov má vysokoškolské vzdelanie, istý čas tretina žila v zahraničí a aktuálne zastáva post majiteľa či konateľa firmy (v ČR 52 %, v SR 54 %). Až tri štvrtiny milionárov pracujú odbore, ktorý priamo vyštudovali, alebo v príbuznej oblasti. Zároveň sa neustále vzdelávajú a absolvujú rôzne jazykové, manažérske kurzy či kurzy osobnostného rozvoja. Rovnako ani bežnej populácii nemožno uprieť snahu po vzdelaní.

Rozdiel je však v tom, že bežná populácia preferuje skôr praktické znalosti a vyberá si skôr kurzy účtovníctva, práce s počítačmi a rôzne školenia, ktoré im pomôžu uplatniť sa na konkrétnom pracovnom mieste.

Dolároví milionári držia svoje deti nakrátko

Ako vyplýva z prieskumu, až 32 percent slovenských dolárových milionárov žilo istý čas v zahraničí. Aj preto dnes ochotne podporujú svoje deti v štúdiu na zahraničných školách, motivujú ich k cestovaniu či k získavaniu pracovných skúseností za hranicami domova. Pri výchove detí kladú vo všeobecnosti dôraz na disciplínu, cieľavedomosť a samostatnosť. Dôležitá je pre nich vnútorná motivácia namiesto vonkajšej kontroly.

Jednoducho chcú, aby z ich detí vyrástli skutočné osobnosti so schopnosťou formulovať vlastné názory a vízie. „Uvedomujú si, že ich deti sú materiálne privilegované, preto kladú dôraz na jasne stanovené pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby toto postavenie nezneužívali a poznali hodnotu peňazí. Pripúšťajú však, že vzhľadom na okolnosti nie je pre nich vždy jednoduché nájsť zlatú strednú cestu,“ odkrýva metódy milionárskej výchovy riaditeľka J&T Banky.

Dedenie majetku

Dolároví milionári sa na odovzdanie majetku postupne pripravujú, aj keď vzhľadom na vek to zatiaľ nepovažujú za aktuálnu otázku. Vedia však, že v budúcnosti sa tejto téme nevyhnú. Takmer polovica z nich (46 % v SR a 43 % v ČR) si zvolí za svojho nástupcu niektoré z detí. V porovnaní so svetom sú slovenskí milionári mladší, a preto sa budú zaoberať otázkou dedičstva neskôr.

Ako investujú boháči

Potenciál investícií vidia českí a slovenskí milionári odlišne. Česi v súčasnosti veria, že sa im peniaze najviac zhodnotia investovaním do stavebných pozemkov (38 %), rezidenčných nehnuteľností (33 %), poľnohospodárskej pôdy (28 %) a do start-upov (27 %).

Slováci, naopak, za zaujímavejšie považujú investície do akcií zahraničných firiem (32 %), alternatívnych investícií (24 %), nákupu poľnohospodárskej pôdy (21 %) a do korporátnych dlhopisov (21 %). Naopak, obe skupiny už nepriťahujú nákupy firiem, ktoré pre nich boli v minulosti atraktívne.

S vekom stúpa trpezlivosť pri zhodnocovaní peňazí. Aj preto dolároví milionári čoraz viac investujú do podielových fondov a do dlhopisov, ktoré im prinášajú atraktívne zhodnotenie voľných finančných prostriedkov.

Až 30 percent slovenských milionárov však má približne polovicu svojich investícií v zahraničí. Česi sú v tomto smere opatrnejší a len 15 percent z nich sa rozhodlo investovať v zahraničí. Rozdiel môže súvisieť s faktom, že Slováci investujú najmä v Česku.

Česi sú pri investíciách do inovácií aktívnejší

Slovenskí (27 %), ale tiež českí (29 %) milionári sa zaujímajú o investície do technologických inovácií a do výskumu. Zatiaľ čo Česi sú v tomto smere aktívnejší a až traja z piatich z nich už do rôznych inovačných projektov aktívne investuje, Slováci si skôr o týchto investičných príležitostiach zatiaľ len aktívne vyhľadávajú informácie (58 %). Ak sa však slovenskí milionári rozhodnú investovať, vyhľadávajú skôr účasť na projektoch spolufinancovaných inými súkromnými subjektmi (77 %). So štátom by sa rozhodlo spolupracovať na takýchto projektoch len 23 percent.

Konzervatívni investori

Rovnako ako v predošlých rokoch, aj v roku 2017 boli respondenti opatrnými investormi, t. j. investormi, ktorí si vyberajú predovšetkým bezpečné investície. Rizikové investície tvoria cca 20 % ich portfólia. K obozretnosti ich viedla predchádzajúca skúsenosť, teda „zrelá“ životná fáza, v ktorej sa nachádzala väčšina z nich (50 – 59 rokov). Dolároví milionári tiež dbajú na diverzifikáciu svojich investícií.

Od štátu očakávajú stabilitu

Dolároví milionári oceňujú najmä predvídateľnosť a nemennosť podmienok. Výrazné spoločenské zmeny ich nelákajú, naopak, sú toho názoru, že vytvárajú napätie. Od štátu teda tak v Česku (81 %), ako na Slovensku (96 %) očakávajú predovšetkým dlhodobú koncepciu rozvoja, bezpečnosť a dobré podmienky na život aj na podnikanie. Pritom však zostávajú liberálni, pravicovo orientovaní a očakávajú, že štát nebude zbytočne míňať.

EÚ = nedostatky, aj príležitosti

Tak slovenskí, ako českí milionári vyčítajú Európskej únii neschopnosť riešiť vzniknuté problémy. V tomto smere ju považujú za slabú a chorú. Dôsledkom tejto slabosti je podľa ich názoru napríklad neschopnosť čeliť migračnej kríze. Na druhej strane si však milionári z oboch krajín uvedomujú ekonomickú užitočnosť Európskej únie pre ich podnikanie.

Časť majetku na dobročinnosť

Viac ako pätina dolárových milionárov uvažuje, že časť majetku venujú na dobročinnosť. Ak sa tak rozhodnú, preferujú skôr lokálnu (85 % SR, 77 % ČR). Tak slovenskí (61 %), ako českí (67 %) milionári preferujú skôr adresnú pomoc odkázaným, ako príspevok neziskovým organizáciám. Ako jeden z hlavných dôvodov uvádzajú, že je pre nich náročné orientovať sa v množstve a činnosti týchto organizácií (v ČR 78 %, v SR 80 %). Samotná dobročinnosť nemá len podobu priamych finančných darov, ale je aj vo forme vytvárania špecifických pracovných miest či nákupu výrobkov z chránených dielní.

Vír svetovej politiky

Až dve tretiny slovenských dolárových milionárov vyjadrili obavu z výsledku referenda vo Veľkej Británii o začatí tzv. brexitu. Súvisí to s obavami z ďalšieho oslabovania EÚ, ktorá tak príde o silného člena. Na rozdiel od brexitu zvolenie Trumpa a jeho administratívy polarizuje milionárov. Približne tretina z nich vníma jeho zvolenie za prezidenta USA ako investičnú príležitosť, rovnako veľká skupina však túto skutočnosť vníma negatívne a takmer tretina oslovených sa k téme nevedela alebo nechcela vyjadriť.

Kvalitné vzdelanie, práca v odbore, istý čas v zahraničí - typický životopis slovenského milionára

Kvalitné vzdelanie, práca v odbore, istý čas v zahraničí - typický životopis slovenského milionára >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Posledné pridané komentáre (celkem 1 komentár)

Je to tak... Joseph | 13.07.2017 13:33

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Redakcia | 20.07.2017 00:00 Finančné trhy v 3. kvartáli - návrat vysokej volatility

Hlavný rizikom pre menové trhy v prebiehajúcom letnom období bude narastajúca volatilita. V tejto chvíli prevláda na trhoch kombinácia spomaľujúcej sa inflácie a slabšieho dolára. Avšak najväčším rizikom pre globálny ekonomický rast bude v najbližšej budúcnosti sprísňovanie čínskej monetárnej politiky. Jediným ostrovom pozitívneho sentimentu by mohla byť v treťom kvartáli Európa. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Redakcia | 17.07.2017 00:00 Vysokofrekvenčné obchodovanie zvyšuje riziko vzniku novej krízy

Po celú dekádu bolo považované vysokofrekvenčné obchodovanie (high frequency trading – HFT) za žeravý biznis, ktorý prinášal ohromné ​​zisky. V prostredí nízkej volatility, ktoré panovalo do nedávna, však narazilo na problém so ziskovosťou. Začalo sa preto koncentrovať a dnes pár spoločností dnes ovláda značnú časť trhu. Pri ďalšom prudkom výkyve trhu môžu spôsobiť nový pád trhu. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 14.07.2017 00:00 Exekúcia neznamená automatický stop na ceste k hypotéke

Počet aktívnych exekúcií na Slovensku sa pohybuje okolo hrozivého čísla troch miliónov. Hoci Slovenská komora exekútorov uviedla, že počet nových exekúcií klesá, aj v minulom roku pribudlo takmer 454 tisíc nových prípadov. Ide o odvrátenú stránku života na dlh, v ktorom Slováci nestrácajú dych. Ani napriek exekučnému konaniu pritom nie sú dlžníci navždy vyradení z hry na získanie nového úveru. Cesta k nemu však je komplikovanejšia. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Michael Boye | 11.07.2017 00:00 Taliansko zachránilo banky. Opäť z daní od občanov

Na záver minulého mesiaca boli nútene hodiť ručník do ringu ďalšie dve banky – Banco Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Talianska vláda povolila druhej najväčšej a údajne nazdravšej talianskej banke – Intesa Sanpaulo, kúpiť aktíva týchto dvoch regionálnych a potápajúcich sa inštitúcií. „Zlé“ dlhy sa presunú do štátnej banky, teda na placia štátu. Záchranu talianskeho bankového sektore tak opäť zaplatia bežní občania. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

PR článok | 10.07.2017 12:00 Rýchlokurz ako sa stať investorom do podielových fondov

Skúsení investori už podielové fondy iste dobre poznajú. Kto sa ale na finančný trh ešte len chystá vyraziť, neoľutuje, keď sa s nimi zoznámi – podielové fondy sú totiž tým najjednoduchším spôsobom, ako sa z ničoho stať investorom. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

21.07.2017 08:50 Ranný prehľad trhov 21. 7. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

20.07.2017 13:12 V indexových fondov si sporí len 7 % budúcich dôchodcov

Slovenské indexové dôchodkové fondy dosiahli v 2. pilieri za ostatný rok (jún 2016 – jún 2017) v priemere až 15,79-% rast. Napriek tomu si v nich šetrí len 7 % Slovákov zapojených do 2. piliera. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

20.07.2017 10:15 Ranný prehľad trhov 20. 7. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

19.07.2017 11:52 Mileniáli si nepotrpia na fyzické pobočky bánk

Millennials odkladajú manželstvo, využívajú zdieľanú ekonomiku a spravujú svoje financie cez smartfón. Aj v 30-tke bývajú stále s rodičmi. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

19.07.2017 09:29 Vypisování opcí aneb Tahání za kratší konec provazu

Opci můžete buď koupit, nebo ji vypsat a prodat. V druhém případě jste na kratší straně provazu – podstupujete neomezené riziko a máte předem daný maximální zisk. Kdy a proč opce vypisovat? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Ostatné správy za posledných 14 dní

Redakcia | 10.07.2017 00:00 Rozdiely v kurze eura dokážu dovolenkový rozpočet riadne nafúknuť

Slováci ani tento rok neplánujú vynechať zo svojich cestovateľských plánov Chorvátsko a Česko, ktoré sa radia medzi TOP dovolenkové destinácie. Spoločná európska mena však voči obidvom lokálnym menám  oslabila. To v praxi znamená, že Slováci získajú za jedno euro v krajine menej ako vlani. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Tomáš Rajtar | 06.07.2017 00:00 Čo sa dialo na finančných trhoch v júni

Po väčšinu júna akciové trhy na oboch brehoch Atlantického oceána len stagnovali, v prípade európskych akcií v blízkosti dvojročných maxím a v prípade amerických akcií na historických maximách. Chýbal výraznejší impulz tak pre pohyb nadol, ako aj nahor. Až koncom mesiaca prišlo v reakcii na jastrabo vnímaný slovník šéfa ECB Maria Draghiho, na jastrabie vyjadrenia predstaviteľov ďalších centrálnych bánk, k veľkej korekcii búrz. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Michael Boye | 11.07.2017 00:00 Taliansko zachránilo banky. Opäť z daní od občanov

Na záver minulého mesiaca boli nútene hodiť ručník do ringu ďalšie dve banky – Banco Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Talianska vláda povolila druhej najväčšej a údajne nazdravšej talianskej banke – Intesa Sanpaulo, kúpiť aktíva týchto dvoch regionálnych a potápajúcich sa inštitúcií. „Zlé“ dlhy sa presunú do štátnej banky, teda na placia štátu. Záchranu talianskeho bankového sektore tak opäť zaplatia bežní občania. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

PR článok | 10.07.2017 12:00 Rýchlokurz ako sa stať investorom do podielových fondov

Skúsení investori už podielové fondy iste dobre poznajú. Kto sa ale na finančný trh ešte len chystá vyraziť, neoľutuje, keď sa s nimi zoznámi – podielové fondy sú totiž tým najjednoduchším spôsobom, ako sa z ničoho stať investorom. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 04.07.2017 00:00 Kvalitné vzdelanie, práca v odbore, istý čas v zahraničí - typický životopis slovenského milionára

Kvalitné vzdelanie, tvrdá práca v oblasti ktorú človek vyštudoval a ďalšie vzdelávanie, to sú najčastejšie spoločné faktory, ktoré priviedli väčšinu slovenských a českých milionárov k ich bohatstvu. Od štátu očakávajú najmä stabilitu. Svoje peniaze investujú najmä do nehnuteľností, akcií firiem, alebo alternatívnych investícií. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 01.01.1970 01:00Ďalšie články »