Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc! (3. časť)

Autor: Peter Furmaník st. | 30.10.2009 00:00 | Kategórie: Radíme | 51 komentárov
Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc! (3. časť)

V záverečnej časti seriálu o úžere si povieme, ako sa brániť pred úžerníkmi a čo by mal záujemca o úver vedieť skôr než podpíše zmluvu. Riešiť problémy s nesplácaním úveru cez médiá nič nepomôže - redakcia za dlžníka nezaplatí! Zároveň si povieme, čo nespokojným klientom nebankoviek radia odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR.

Alfou a omegou celej problematiky troch dielov seriálu o úžere a úveroch a pôžičkách poskytovaných nebankovým spôsobom je Zákon o spotrebiteľských úveroch číslo 258/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje niektoré podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, ako aj náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, vrátane ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) a spôsobov jej výpočtu a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

V záujme objektívnej pravdy treba zdôrazniť, že tento zákon nie je všemocný a v praxi nebankových subjektov sa až pričasto obchádza. Napríklad tým, že sa nevzťahuje na úvery súvisiace s nadobudnutím existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, ďalej na dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb alebo ich údržbu a na zmluvy o nájme (porovnaj § 1, odsek 2, písmeno a, b citovaného zákona). Inak a veľmi zjednodušene povedané - stačí do zmluvy o nebankovom úvere napísať niečo o tom, že sa vzťahuje na veci súvisiace so zabezpečením bývania a je po vtákoch.

Zákon je tak na nebankovku prikrátky: nebankovka nemusí v zmluve uviesť ani RPMN!

A tom, že sa to vo veľkom zneužíva, sme písali už v predchádzajúcich dieloch nášho seriálu.

A ešte jedna vec. Zákon úplne nezmyselne vylučuje zo svojej pôsobnosti aj zmluvy, na základe ktorých sa vyžaduje, aby spotrebiteľ svoj úver splatil v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo ho splatil maximálne štyrmi splátkami v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov (porovnaj § 1, odsek 2, písmeno f ).

Ďalšia rovnako nezmyselná a nelogická výnimka sa skrýva pod písmenom e citovaného odseku, podľa ktorej sa zákon nevzťahuje na úver do hodnoty 200 EUR a nad 20.000 EUR. Autor seriálu si neodpustí tak trochu sarkastickú poznámku: Tvorcovia zákona iste mali úprimnú snahu vniesť poriadok do problematiky nevýhodných úverov a pôžičiek, avšak uvedenými, ale aj dalšími výnimkami zo zákona priamo nahrali úžerníkom každého druhu.

V podstate sú tí úžerníci dosť ťažko postihnuteľní.

Formy spotrebiteľského úveru

Po vymedzení toho, čo spotrebiteľským úverom nie je, resp. na čo všetko sa zákon o spotrebiteľských úveroch nevzťahuje, si povedzme, že spotrebiteľským úverom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, a to vo forme odloženej platby, vo forme pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme.

Zmluvou o spotrebiteľskom úvere je zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom, pričom celkovými nákladmi spotrebiteľa sú všetky náklady vrátane úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru.

Poplatkami sú v zmysle zákona všetky platby, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť veriteľovi v súvislosti s poskytovaním úveru okrem úrokov.

Čo všetko musí zmluva obsahovať?

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka (viď predchádzajúci diel seriálu) a okrem identifikačných údajov (obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, ako aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa) musí obsahovať celkovú výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie, ďalej konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru a ročnú úrokovú sadzbu; v prípade variabilnej ročnej úrokovej sadzby musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať podmienky zmeny variabilnej ročnej úrokovej sadzby, ako aj index alebo referenčnú sadzbu, ktoré sa vzťahujú na pôvodnú variabilnú ročnú úrokovú sadzbu.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy musia byť aj

 • údaje o výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,
 • údaje o ročnej percentuálnej miere nákladov a celkových nákladoch spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom vypočítaných na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • údaje o priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnej k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú Ministerstvom financií SR, Národnou bankou Slovenska alebo nimi určenou osobou za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí okrem iných záležitostí obsahovať aj

 • veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie
 • oprávnenie spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov na spotrebiteľský úver pri jeho splatení pred lehotou splatnosti a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
 • upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru
 • práva spotrebiteľa a spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • informácie o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

RPMN zvádza k porovnávaniu neporovnateľného

Jedným zo sporných momentov problematiky nevýhodných pôžičiek a úverov a úžery ako takej je ročná percentuálna miera nákladov. Aj bez ohľadu na to, že RPMN je niektorými nebankovými subjektmi ako poskytovateľmi pôžičiek a úverov často obchádzaná (viď spomínané výnimky zo zákona), sama o sebe je dosť vágnou a problémovou záležitosťou. Podľa nedávneho prieskumu Slovenskej bankovej asociácie len 19 percent klientov bánk pozná pojem RPMN a rozumie mu.

Aj keď RMN je v podstate na to, aby spotrebiteľom (rozumej: laickým spotrebiteľom) umožnila jednoduché porovnanie dvoch alebo viacerých spotrebiteľských úverov a pôžičiek, nemožno (ani prostredníctvom nej) porovnávať neporovnateľné. A to je jej najväčšia slabina - laikov totiž zvádza k porovnaniu neporovnateľného.

Na konkrétnych príkladoch na to upozorňuje SBA: "V praxi môže nastať prípad, že klient sa rozhoduje medzi dvoma úvermi A a B. Úver A má nižšiu mesačnú splátku (istina a úrok) aj úrokovú sadzbu ako úver B, ale poplatky spojené s úverom A sú pomerne vysoké. Vďaka tomu úver A ma vyššiu hodnotu RPMN ako úver B. Klienti , ktorí sa rozhodujú na základe splátok alebo úrokovej sadzby (nie na základe RPMN) a zoberú si úver A, vyberú si drahšiu alternatívu."

A ďalej, že "rozhodovanie len na základe mesačných splátok alebo výšky úrokovej sadzby nemusí viesť k najlacnejšiemu úveru."

Alebo inak povedané: Ak porovnávame viaceré úvery, cenovo výhodnejší je ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu RPMN. Pri rozhodovaní podľa RPMN podmienkou je, že sa rozhodujeme medzi úvermi alebo pôžičkami s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou sumou. Rozhodovať sa medzi úverom vo výške 1000 EUR poskytnutým na 12 mesiacov a úverom vo výške trebárs 1500 EUR poskytnutým na 24 mesiacov podľa RPMN nemá zmysel, pretože vstupné parametre nie sú rovnaké.

RPMN nepatrí do rúk laikom

Platí, že RPMN je číslo, ktoré predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou.

Poplatky vstupujúce do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve skupiny:

 • jednorazové, ktoré sa platia zvyčajne na začiatku úverového vzťahu (poplatok za poskytnutie úveru)
 • pravidelné, ktoré sa platia spolu so splátkou úveru obyčajne v mesačnej periodicite (poplatok za úverový účet , poistenie a pod.)

Podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch sa do výpočtu musia zahrnúť všetky poplatky spojené s úverom alebo pôžičkou okrem sankcií v prípade neplatenia úveru, poplatkov za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru, ako aj poplatkov za nepovinné poistenie k úveru.

Načim ešte uviesť, že na význam RPMN a spôsob jeho výpočtu upozorňujú viaceré nebankové subjekty, napr. spoločnosť Plenkall, ktorá zdôrazňuje, že RPMN, ktorú sú povinné uvádzať všetky poskytujúce hotovostné pôžičky, tak banky, ako aj nebankové subjekty, splátkové spoločnosti, lízingové spoločnosti a podobne, predstavuje celkové náklady úveru pre klienta. Náklady obsahujú prvok úrokovej sadzby a prvok ostatných súvisiacich nákladov, pričom pod ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií, administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov atď.

V prípade RPMN ide o údaj vyjadrený v percentách, ktorý musí byť vypočítaný zákonom predpísaným spôsobom.

Nakoľko výpočet RPMN je veľmi zložitý, všeobecne sa odporúča zveriť to do rúk odborníkov. Akékoľvek laické vyrátanie RPMN môže priniesť pre klienta banky či nebankovky sklamanie typu "veď mne to inak vyšlo..."

Podrobnosti výpočtu RPMN, základnú rovnicu a vzorové príklady výpočtu podrobne definuje Zákon o spotrebiteľských úveroch. Treba ale zdôrazniť, že v praxi sa niektoré nebankové subjekty snažia svojich potenciálnych klientov oklamať napríklad tým, že v reklamných ponukách používajú iné obdobia než napríklad zaužívaný jeden rok (napríklad 13, 17 či 21 mesiacov), aby porovnávanie s úverovými produktmi iných subjektov nebolo také jednoduché.

Aj keď výpočet RPMN je veľmi zložitý a naozaj nepatrí do rúk laika, určitou pomôckou pre verejnosť sú tzv. webové kalkulačky pre výpočet RPMN - ponúkajú ich na svojich weboch tak banky, ako aj nebankové finančné inštitúcie. Ako typický príklad banky uveďme trebárs VÚB  a z nebankových spoločností napríklad PROFI CREDIT Slovakia  alebo CETELEM Slovensko

Neopomenúť časti vytlačené drobnými písmenkami 

Záujemcovia o nebankové pôžičky a úvery sa často vyhovárajú na to, že v čase podpisu zmluvy si jej text celý neprečítali, lebo bol nečitateľný, resp. bol vytlačený malými písmenkami a podobne. Platí, že treba si prečítať celú zmluvu, a to aj pasáže vytlačené drobným písmom.

Jedna zo sťažovateliek, ktorá sa obrátila na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri Ministerstve spravodlivosti SR v sťažnosti uviedla, že keď s manželom podpisovali zmluvu, nútili ich rýchlo a čo najskôr podpísať a navyše to tlačivo bolo rozmnožené na kopírke, celé bolo šedé, slabo vytlačené, veľmi nečitateľné s malými písmenkami.

Úver - vzájomná dôvera

V istom zmysle možno povedať, že žiadanie a poskytnutie úveru - či už bankového alebo nebankového - je vždy postavené na vzájomnej dôvere. Stávajú sa však prípady, že mladá žena pri prvotnom jednaní v nebankovke, keď žiada o úver, bez mihnutia oka uvedie, že má príjem 690 EUR a keď si to nebankovka overuje u jej zamestnávateľa, príde sa na to, že zarába 340 EUR.

Viem, od koho si požičiavam?

Stávajú sa aj prípady, že občan si od nebankovky požičia peniaze a ani nevie presne od koho... Väčšinou sa to stáva u žien, menej u mužov (pomer cca štyri k jednej). Ak sa takáto dlžníčka dostane do problémov, prestane splácať a dostane upomienku, sama sa čuduje od koho, veď ona s takou spoločnosťou ani nikdy nerokovala...

Pred súdom si stojí na svojom, že takú firmu ani nepozná, ona rokovala len s p. Kováčovou. Akurát je problém v tom, že p. Kováčová už pre onú spoločnosť nepracuje a pôsobí zrejme niekde inde. Už má asi aj iné telefónne číslo, keďže nezdvíha.

Skutočnosť je naozaj taká, že v nemalej časti prípadov sa naozaj stáva, že klient ani nevie, ako sa subjekt, od ktorého si požičal, presne nazýva. A zmluvu, ak ju práve treba, zaboha nevie nájsť...

Platí, že každý, kto si chce vybaviť úver či pôžičku nebankového typu, by mal byť obozretný a držať sa niekoľkých pravidiel. Jedno z ich hovorí: ak si od niekoho peniaze požičiavam, musím byť rovnako opatrný ako keď ja sám niekomu požičiavam. Inak povedané: aj v jednom aj druhom prípade musím mať o svojom obchodnom partnerovi čo najviac aktuálnych informácií.

Základným zdrojom informácií pre klientov nebankoviek sú údaje z obchodného a živnostenského registra. Netreba totiž zabúdať, že klient (dlžník) ťahá za kratší koniec, preto by si mal vo vlastnom záujme všetko dobre premyslieť, preštudovať zmluvu, oboznámiť sa so zmluvnými podmienkami a zistiť si čo najviac informácií o subjekte, od ktorého si požičiava.

Tzv. mafiánom, úžerníkom a podobne, nech aj ponúkajú naoko výhodné podmienky, sa radšej vyhýbajme.

Spravidla všetky serióznejšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom, zverejňujú na svojich webových stránkach rôzne rady pre záujemcov o úver či pôžičku. Na webe ich možno nájsť napríklad vo forme klasického Desatora alebo koncipované ako Dobrá rada nad zlato či ako Odpovede na často kladené otázky, resp. Spýtajte sa nás, prípadne ako Škola rodinných financií a podobne.

Ministerstvo odporúča súdiť sa

Ministerstvo spravodlivosti SR  koncom júna informovalo o zasadaní Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, na ktorom odporučila združeniam na ochranu spotrebiteľov podať žaloby na niektoré nebankové subjekty, ktoré "doslova ohrozujú občanov. Myslím, že je najvyšší čas zaviesť licencie na tak závažnú činnosť, akou je poskytovanie peňazí," zdôraznila štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Anna Vitteková. 

Ako dalej uviedla, "pokiaľ by ľudia mali problémy s neprimeranými úrokmi alebo ohrozovaním úžerníkmi, odporúčam obrátiť sa na políciu a následne na súdoch sa brániť poukazovaním na neprimerané a teda neplatné podmienky. Totiž nie všetko, čo je v zmluvách dohodnuté, je aj platné."

V prípade jednej nebankovej spoločnosti zmluva podľa jej slov obsahovala až 13 neprijateľných podmienok. „Ľudia by mali naozaj nabrať odvahu a súdiť sa. Ako spotrebitelia sú od súdnych poplatkov oslobodení,“ dodala.

Blýska sa na lepšie časy?

Ministerstvo spravodlivosti SR v správe s veľavravným titulkom informovalo, že vláda SR na rokovaní 1. októbra schválila návrh novely Občianskeho zákonníka, podľa ktorej ak už raz právoplatne súd rozhodol o neprijateľnej podmienke v spotrebiteľskej zmluve, tak bude mať firma povinnosť zdržať sa do budúcna voči všetkým spotrebiteľom takejto nekalej podmienky.

„Nie každý človek je pripravený súdiť sa. Podľa našich poznatkov ľudia radšej poplatia aj nemorálne požiadavky firiem, len aby mali, ako sa hovorí, pokoj. Vždy sa však nájde jednotlivec, ktorému to nie je jedno a dokáže vysúdiť neplatnosť zmluvnej podmienky. Po novom tak vysúdi pre všetkých spotrebiteľov, ktorí uzavreli rovnakú zmluvu,“ povedala štátna tajomníčka Anna Vitteková.

Upriamila pozornosťna to, že "ak napríklad niekto vyhrá súd o neplatnosť privysokej zmluvnej pokuty alebo inej sankcie a rozsudok sa stane právoplatným, pomôže tak súčasne tisícom iných spotrebiteľov, pretože firma voči ním už nebude môcť takúto neprimeranú zmluvnú podmienku alebo sankciu vymáhať. Som presvedčená, že táto nová právna úprava vysoko skvalitní a uľahčí život tisícom občanom."

Ako Vitteková ďalej uviedla, účinnosť uvedenej zmeny je navrhovaná na 1. marca 2010. 

Rady pre záujemcu o nebankovú pôžičku

Celkom na záver už len 15 tipov a rád na to, ako sa mať na pozore pred nevýhodnými pôžičkami a úvermi. Ide o tipy a rady, ktoré vyplývajú zo všetkých troch častí seriálu o úžere inšpirovaného veršami básnika. P. O. Hviezdoslava, ktorý v básni O. Hviezdoslava Zvážajú z poľa… radosť, veselie, podal priam jedinečnú charakteristiku úžery ako najhnusnejšej z húseníc, od ktorej aj kolomaž je čistejšia.

 1. Vždy si treba dobre zvážiť, či pôžičku naozaj potrebujem a či budem schopný ju splácať podľa zmluvných podmienok. Aj dnes platí staré príslovie Dvakrát meraj a raz rež. Nikdy sa neriaďme heslom "ja dneska potrebujem pôžičku a zajtra už dajako len bude..."
 2. Ak už sa rozhodnem pre pôžičku, vždy musím zvážiť, akú sumu si chcem požičať a na aké obdobie som ochotný sa zadĺžiť.
 3. Treba si uvedomiť, že keď si zoberiem úver, v žiadnom prípade sa nestávam "boháčom", teda, že budem mať konečne aspoň nejaké peniaze na míňanie, ale stávam sa dlžníkom a beriem na seba bremeno v podobe splácania istiny a príslušenstva (poplatkov, úrokov a podobne).
 4. Prv než si pôžičku od nebankového subjektu zoberiem, musím si o ňom (vo vlastnom záujme) zistiť čo najviac dostupných informácií. Nikdy si nepožičiavajme od neznámeho subjektu, ktorého "sídlo a všetky kontakty" sú v jednom mobilnom telefónnom čísle.
 5. Pri podpise úverovej zmluvy si vždy v pokoji musím prečítať celý jej text vrátane príloh a pasáži vytlačených drobnými písmenkami (odporúča sa zmluvu prečítať si hoci aj viackrát) a keď niečomu nerozumiem, treba sa opýtať priamo a na rovinu. Nikdy nesúhlasme s tým, že na podrobné čítanie zmluvy teraz nie je čas a nedajme sa odbiť slovami: "Však si to doma v pokoji prečítate." Doma už môže byť neskoro...
 6. Ak vám dajú predtlačený formulár zmluvy, ktorý je miestami nečitateľný (rozmazaný text a pod.), žiadajte si čitateľnú kópiu. Ide predsa o úverovú zmluvu, nie o hru s fazuľkami.
 7. Aj keď RPMN umožňuje laikovi jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek, pri výhodách a nevýhodách toho-ktorého produktu neporovnávajme neporovnateľné (iné vstupné parametre). Nezabúdajme, že RPMN nie je všeliek a jej výpočet patrí do rúk odborníka, nie laika.
 8. Ak RPMN nie je v zmluvách uvedená, platí zákonná podmienka, že poskytnuté spotrebiteľské pôžičky a úvery sa automaticky považujú za bezúročné a bezodplatné. V takýchto prípadoch dlžník spláca len požičanú sumu - bez urokov a poplatkov!
 9. Majme vždy na pamäti, že žiadna pôžička (nielen pôžička od nebankového subjektu) našu zlú sociálnu situáciu nevyrieši, akurát nám nám môže pomôcť pri preklenutí istého nepriaznivého obdobia, avšak peniaze, ktoré pôžičkou získame, sú spravidla veľmi drahé práve kvôli úrokom, vysokým poplatkom, sankciám za nepravidelné splácanie atď.
 10. Nestavajme sa do polohy, že sme ochotní splatiť istinu a nič viac. Musíme si uvedomiť, že nebankové subjekty poskytujú úvery a pôžičky nebankovým spôsobom a z vlastných zdrojov. Ani vy by ste nepožičali v podstate neznámemu človeku väčšiu sumu peňazí len tak - pre jeho pekné modré oči...
 11. Ak sa počas splácania úveru dostaneme do akýchkoľvek problémov, je potrebné vo vlastnom záujme čo najskôr kontaktovať veriteľa. Každý seriózny nebankový subjekt má záujem dať veci do poriadku a bude sa snažiť nejako s nami dohodnúť, navrhne nám, aby sme spolu hľadali rozumné riešenie... Nikdy nerobme to, že sa budeme zatajovať, skrývať, že nebudeme zdvíhať telefón a podobne. Pamätajme, že dlžník ťahá za kratší koniec.
 12. Nesnažme sa svoj problém s nesplácaním splátok riešiť cez médiá. Tie síce problém medializujú a nafúknu, ale ho nevyriešia. Žiadna redakcia nebude úver splácať za nás! Akurát sa na našich problémoch priživí tým, že rozmaže akože zaujímavú tému.
 13. Ak sa nám ale zdá, že zo strany nebankového subjektu ide o porušenie zákona, že sme sa stali obeťou podvodu či vydierania alebo že nebankovka v rozpore so zmluvnými podmienkami od nás dodatočne vymáha nejaké poplatky navyše alebo bezdôvodne vyhlási náš úver za okamžite splatný s cieľom pripraviť nás o strechu nad hlavou, musíme konať. Podajme na políciu trestné oznámenie (trestnoprávna rovina) alebo snažme sa vec riešiť v občianskom súdnom konaní. Odporúča sa písomne sa obrátiť na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá pôsobí pri Ministerstve spravodlivosti SR. Do obálky treba vložiť kópie všetkých dokumentov - úverových zmlúv, zmluvných podmienok a podobne. A napísať čo najviac o svojej kauze, aj o tom, za akých podmienok sme zmluvu o úvere podpisovali.
 14. Komisia pri Ministerstve spravodlivosti,ako sme to uviedli už v predchádzajúcich častiach nášho seriálu o úžere, našu "kauzu" síce nevyrieši, veriteľa neodsúdi a nás automaticky nezbaví povinnosti splácať úver, ale celý prípad podrobne preštuduje. Ak zistí, že zo strany veriteľa (nebankovky) bol porušený zákon, odporučí sťažovateľovi podľa povahy veci riešiť vec buď podaním trestného oznámenia alebo postupovať cestou miestne a vecne príslušného súdu v občianskom súdnom konaní.
 15. Skôr ako individuálne podávať žaloby na súd sa odporúča postupovať cestou spotrebiteľských zväzov a združení.

Anketa

Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc! (3. časť)

Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc! (3. časť) >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Posledné pridané komentáre (celkem 51 komentárov)

Spam bol zmazaný | 10.01.2010 13:23
Spam bol zmazaný | 10.01.2010 13:22
Ponuka úver vo výške 2% pre Mr Peterson Cully | 10.01.2010 13:22
peterson.loanlender01@googlemail.com Ponuka úver vo výške 2% pre | 10.01.2010 13:21
peterson.loanlender01@googlemail.com Mr Peterson Cully | 10.01.2010 13:19

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Radíme

Peter Apolen | 15.01.2016 00:00 Silná psychika nie je len vrodená vlastnosť, dá sa vybudovať

Každý sa už určite niekedy dostali do bodu, ktorý otestoval jeho mentálnu silu. Buď to bolo hľadanie novej práce, problémy vo vzťahu, či nejaká vážna rodinná udalosť. Niekto však dokáže problémami preplávať bez väčšej ujmy a už smeruje k novým métam, ale iný uviazne a nevie sa pohnúť ďalej. Ponúkame niekoľko rád, ktorými sa oplatí inšpirovať od psychicky silných ľudí. Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 07.08.2017 22:18

Peter Apolen | 04.08.2015 00:00 Ako uchrániť svoje peniaze pri výbere z bankomatu: pozor na skimming!

Zbystrite pozornosť, ak vyberáte hotovosť zo zastrčeného, málo používaného bankomatu. Je pri ňom vyššia pravdepodobnosť domontovania neoprávnených snímacích zariadení, ktoré sa vás snažia okradnúť. Pre takéto prípady (skimming) prinášame niekoľko zásadných informácií. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 29.07.2015 00:00 Ako reklamovať dovolenku kúpenú cez zľavový portál

Dovolenku si cez zľavové portály kupuje stále viac Slovákov. Keďže zájazd sa predáva cez tretiu stranu – sprostredkovateľa, môže byť vybavenie prípadnej reklamácie o to náročnejšie.  No i tu má spotrebiteľ svoej práva. Pozreli sme sa na niektoré špecifické prípady.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 30.12.2014 00:00 K novoročným predsavzatiam cez mobilnú aplikáciu

Povianočné obdobie sa zvyčajne spája s konsolidáciou osobných financií. Väčšina ľudí sa po Vianociach a Silvestri snaží šetriť s cieľom vykompenzovať predchádzajúce rozšafné výdavky. Svedčia o tom i ľudoprázdne obchody a nákupné centrá. Užitočnou pomôckou v úsilí dostať výdavky do normálu môžu byť mobilné aplikácie. Pokúsime sa preto poskytnúť ich základný prehľad. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 16.12.2014 00:00 Chceli by ste dať dar, na ktorý ste si museli požičať? Mnohí Slováci tak robia

Pozrime sa na Vianoce realisticky. Okrem všetkých známych pozitív, ktoré do nášho života prinášajú, majú i svoje negatívne črty. Je ňou napríklad zvyšovanie zadlženia. Zo štatistík vyplýva na záver roka si berieme viac spotrebných úverov ako počas roka. Vianočnú pohodu si teda financujeme na dlh.   Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Radíme

28.04.2015 11:16 Robert Kiyosaki jako učitel bohatých?

Škola nás učí pracovat pro peníze, ale to, aby peníze pracovaly pro nás, zůstává běžným smrtelníkům utajeno. K tomu, abyste zbohatli, musíte prý změnit své myšlení, začít investovat a budovat firmy – dosáhnout pasivních příjmů a příjmů z portfolia. Tolik stručné shrnutí poselství Roberta Kiyosakiho, na Wikipedii označovaného za „učitele bohatých“. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

14.01.2015 09:49 Novoročné predsavzatie - začať šetriť

Počas príprav na decembrové sviatky zrejme dostala vaša peňaženka poriadne zabrať. Ak ste si navyše zobrali pôžičku, aby ste zažili „štedré Vianoce a veselý Silvester“, január môže byť pre vás studenou sprchou. Začiatok roka je však príležitosťou na získanie dobrých finančných návykov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

18.12.2014 11:31 Zvyčajné výdavky sú postrachom až pre 4 z 5 slovenských domácností

Obdobie Vianoc spojené s vyššími výdavkami sa nezadržateľne blíži. Už aj bežné výdavky na potraviny, dopravu a oblečenie, ale aj účty za elektrinu, vodu či teplo, ktorým sa nevyhneme ani počas jediného mesiaca, sú pre mnohé domácnosti záťažou. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

08.12.2014 11:12 Dôchodcovia, pozor na vianočné zadlžovania, upozorňujú exekútori

Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, na nezdravé zadlžovanie sa pred Vianocami. To môže mať podľa nej katastrofálny dopad na finančnú situáciu takýchto občanov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

06.12.2014 00:00 Oplatí sa Slovákom vycestovať za vianočnými nákupmi do zahraničia?

Nákupná turistika do susedných krajín či nakupovanie cez internet zo zahraničia nie sú na Slovensku neznámym pojmom. Darí sa im najmä v časoch, kedy meny príslušných krajín voči euru výraznejšie oslabujú. Kurzový vývoj je však iba jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú nakupovanie za našimi hranicami. Ďalším dôvodom je cenový vývoj u nás a v krajinách, do ktorých sa za nákupmi vyberieme. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »