Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc!

Autor: Peter Furmaník st. | 16.10.2009 00:00 | Kategórie: Radíme | 14 komentárov
Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc!

Hovorí sa, že úžera je taká stará ako ľudstvo. Skeptici k tomu dodávajú, že vychádza zo samej podstaty človeka: mať sa dobre - na úkor iných... Aj keď nemožno takýto názor zovšeobecňovať, isté je, že úžera sa v najrozličnejších podobách preplieta celými dejinami ľudstva a ako najväčší nešvár ju kritizovali už starí klasici.

Všeobecne sa pod slovom úžera chápe požičiavanie peňazí na vysoké úroky, pričom oficiálne slovenské jazykovedné zdroje za synonymá úžery považujú výrazy zderstvo a zdieračstvo , expresívne aj vydridušstvo. V súčasnosti sa o úžere u nás hovorí predovšetkým v dvoch súvislostiach.

Po prvé, v súvislosti s finačnými inštitúciami,ktoré poskytujú tzv. nebankové pôžičky a úvery, resp. lepšie a správne povedané - pôžičky a úvery z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, a to buď na základe ustanovení Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.

Po druhé, v súvislosti s jednotlivcami, ktorí poskytujú pôžičky a v čase vyplácania sociálnych dávok stoja na správnom mieste a hneď "zahorúca" inkasujú. Ide o robustných, dobre vytrénovaných svalnatých chlapov.

Obvykle sa im hovorí tzv. rómski úžerníci, aj keď v záujme objektívnej pravdy treba uviesť, že nie vo všetkých prípadoch ide o Rómov a nie vo všetkých prípadoch pôsobia len medzi rómskym obyvateľstvom. Isté je len to, že nie sú podnikateľskými subjektmi, celé ich "účtovníctvo" pozostáva z jedného malého zošitka a zo svojich príjmov neodvádzajú dane.

Treba však povedať aj to, že legislatíva nemá na týchto úžerníkov prakticky žiaden väčší reálny dosah, štátne orgány sú na nich často prikrátke a ak aj v tomto smere niečo podnikajú, je to zväčša bez väčšieho účinku.

Médiálne kampane pred súdom neobstoja

Ako príklad si pripomeňme obdobie rokov 2002 - 2005, kedy ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bol Ľudovít Kaník a po náhlom znížení sociálnych dávok vzplanuli v rómskych osadách nepokoje spojené s rabovaním v obchodoch. Situácia bola vtedy natoľko vážna, že voči obyvateľom rómskych osád boli nasadené nielen všetky možné policajné zložky, ale dokonca aj armáda, a to napriek tomu, že v demokratickom svete sa nasadenie armády voči civilnému obyvateľstvu netoleruje.

Všetko bolo vypočítané na efekt. Médiá, najmä však najviac sledované televízie celé tri dni ukazovali priam ukážkové zásahy po zuby ozbrojených mužov voči nespokojným Rómom. Vládni činitelia sa predháňali vo vyhláseniach, že v osadách sa čoskoro nastolí pokoj a poriadok a úžerníci, ktorí sa na ubiedených Rómoch priživovali, budú postihnutí podľa zákona.

Mediálna bublina však rýchlo spľasla. Minister Kaník krátko na to odstúpil z funkcie. A čo sa týka úžerníkov, viacerí z nich boli síce obvinení, ale ako každá bublina sa rýchlo nafúkne, tak rýchlo aj pukne - mediálne kampane totiž na usvedčenie páchateľov nestačili. Nezriedka chýbali pred súdom akékoľvek dôkazy, svedkovia a poškodení nevypovedali tak, ako sa všeobecne očakávalo. Možno sa báli, možno ani nechceli....

A tzv. rómski úžerníci naďalej požičiavajú a potom vždy v inkriminovaný deň veselo inkasujú. Spravidla dva až trikrát viac než požičali.

Úžera rečou Trestného zákona

V tejto súvislosti uveďme, že úžeru definuje naše trestné právo pomerne široko a dosť podrobne. V zmysle tzv. starého Trestného zákona číslo 140/1961 Zb. , ktorý bol v rokoch 1962 až 2005 cca 40-krát novelizovaný a ktorý je v istom zmysle slova podnes platný, skutkovú podstatu trestného činu úžery naplní ten, kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju na seba prevedie.

Za takýto skutok zákon umožnil uložiť trest odňatia slobody až na dva roky alebo peňažný trest . V prípade, že páchateľ takýmto činom získal pre seba alebo pre niekoho iného značný prospech, súd mu mohol vymerať trest s hornou hranicou päť rokov .

Nový Trestný zákon číslo 300/2005 Z.z. , ktorý je účinný od 1. januára 2006, definuje skutkovú podstatu úžery takmer navlas rovnako, zásadný rozdiel je však v trestnej sadzbe. Základná "výmera" je jeden až päť rokov (oproti maximálnym dvom rokom v starom zákone), podstatne prísnejšie sa páchateľ potrestá, ak trestným činom spôsobí väčšiu alebo značnú škodu, ak ho spácha na chránenej osobe, z osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania. Maximálny možný trest je 10 až 15 rokov, a to v prípade, ak páchateľ úžerou spôsobí škodu veľkého rozsahu alebo ak čin spácha ako člen nebezpečného zoskupenia.

Závažnejším spôsobom konania sa rozumie napríklad páchanie trestného činu po dlhší čas, páchanie ľsťou, s využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, a tiež páchanie činu na viacerých osobách. Chránenou osobou sa v zmysle trestného zákona rozumejú napríklad tehotné ženy, chorí, osoby vyššieho veku, odkázané osoby a podobne.

Ešte na vysvetlenie: Trestný zákon číslo 140/1961 Zb. tu uvádzame nielen kvôli porovnaniu (prísnejší postih v novom zákone), ale aj preto že obidva zákony sú v istom zmysle slova nateraz platné. Podľa starého zákona sa posudzujú tzv. staré kauzy, ktoré - veľmi zjednodušene povedané - sú ešte na súdoch a ide o trestné činy, ktoré boli spáchané pred nadobudnutím účinnosti nového Trestného zákona, teda pred 1. januárom 2006. Na súdoch je takých prípadov matematicky (čo do počtu trestných vecí) ešte asi zhruba jedna sedmina.

Podstata je v hrubom nepomere

Ak odhliadneme od všetkých ostatných trestnoprávnych aspektov posudzovania úžery, základom je to, že ide o hrubý nepomer typu: požičiam ti desať eur, o týždeň mi vrátiš dvadsať. Ďalším dôležitým prvkom je zneužitie, najmä však zneužitie tiesne typu: som v núdzi, súrne si potrebujem požičať - za každú cenu. Krátky slovník slovenského jazyka definuje tieseň ako určité ťažkosti, nedostatok, núdzu, tvŕdzu. Synonymický slovník slovenčiny medzi synonymami slova tieseň o.i. uvádza nedostatok, deficit niečoho, chýbanie životných potrieb, biedu, núdzu, chudobu.

Rýchlosť vs. zneužívanie situácie

Vráťme sa však k téme úverov a pôžičiek, ktoré podnikateľské subjekty poskytujú z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom. Spravidla ide o obchodné spoločnosti (najmä akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným), v menšej miere o fyzické osoby - podnikateľov. Tieto subjekty často vsádzajú na heslo: "pôžička pre každého". Ďalšie dva piliere ich reklamných ponúk sú definované ako rýchlosť a "málo papierovania, no pritom jasné pravidlá".

Rýchlosť býva v reklamných ponukách často deklarovaná ako "expresná rýchlosť", zväčša býva dovysvetlená aj slovami "peniaze okamžite", "peniaze ihneď na ruku", resp. najneskôr do 24 hodín a podobne. Práve rýchlosť býva jedným z marketingových ťahov zvýrazňujúcim prednosti nebankových pôžičiek a úverov pred obdobnými bankovými produktmi. A rýchlosť je aj tým hlavným kritériom, pre ktoré žiadatelia uprednostňujú nebankové úvery a pôžičky pred bankovými, a to aj napriek spravidla vyššej úrokovej miere.

V poslednom čase sa doslova hitom stávajú rýchle pôžičky cez SMS. Stačí poslať SMS-ku a do troch - štyroch dní budu záujemcovi peniaze doručené poštovou poukážkou. Doba splatnosti je spravidla 15 dní a odplata sa pohybuje vo výške okolo 25 percent.

Banky otvárajú priestor pre nebanky

V súvislosti s globálnou finančnou krízou, keď banky často váhajú s poskytovaním pôžičiek a úverov, sa automaticky otvára väčší priestor pre spoločnosti poskytujúce nebankové pôžičky a úvery. Všeobecne však platí aj úmera, že čím je nižšia dostupnosť bankových pôžičiek a úverov, tým viac mnohé nebankové subjekty zneužívajú ťažkú sociálnu a ekonomickú situáciu svojich klientov. Problém je však oveľa širší, ako by sa zdalo.

Podľa Miroslava Bezděka z nebankovej spoločnosti PLENKALL je vždy dôležité správne zadefinovať schopnosť splácania. "Je len pochopiteľné, že sa prihliada aj na skutočnosti, ktoré vytvárajú priestor na garanciu. Napriek tomu, že v našej spoločnosti nevyužívame zástavu nehnuteľným majetkom, treba mať vždy na zreteli, čo ak dôjde k neschopnosti splácať. Pravdou však je, že sú na Slovensku spoločnosti, ktoré využívajú zástavu nehnuteľnosťou a maximálne využívajú prevod práva." Podľa Miroslava Bezděka je však tento postup nekorektný a často hraničí s hyenizmom. "Poskytnúť niekomu finančnú pomoc vo forme pôžičky a vzápätí ho pripraviť o strechu nad hlavou je jednoducho neférové!"

Odpoveď na otázku, či v období svetovej finančnej krízy sa väčší priestor otvára pre spoločnosti poskytujúce nebankové pôžičky a úvery, súvisí podľa hovorkyne Cetelem Slovensko Andrey Trebuľovej "s obchodnou stratégiou jednotlivých spoločností. Cetelem počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu presadzuje stratégiu zodpovedného úverovania. V praxi to znamená, že klienta chránime pred prílišným zadĺžením prostredníctvom konzervatívne nastavených pravidiel posudzovania úveru. Spomínaná stratégia umožňuje poskytovať úvery za výhodných podmienok."

Scoring: kritériá sa sprísňujú

Odpoveď na otázku, či váhanie bánk otvára priestor pre nebankovky, PR manažér spoločnosti Profi Credit Slovakia Ján Mažgút nevidí až tak jednoznačne: "Alternatívni poskytovatelia pôžičiek či úverov majú vypracované, rovnako ako banky, metódy tzv. scoringu, pomocou ktorého dokážu zhodnotiť bonitu klienta. V súčasnosti väčšina spoločností kritériá scoringu sprísňuje. V niektorých prípadoch sa tak môže stať, že vyplatia nižšiu výšku pôžičky, aká bola žiadaná, či dokonca klientovi žiadosť zamietnu."

Bez ohľadu na citované stanoviská a vyhlásenia predstaviteľov nebankových spoločností poskytujúcich úvery a pôžičky možno vcelku konštatovať, že v tejto oblasti ani zďaleka nie je všetko kóšer. Poukazuje na to aj vyjadrenie jedného z nich o tom, že niektoré nebankovy poskytnú pôžičku a vzápätí dlžníka pripravia o strechu nad hlavou. Množstvom takýchto prípadov (neraz ľudských tragédií) sa momentálne zaoberá Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri Ministerstve spravodlivosti SR, ktorá sleduje najmä dve veci, a to:

 • neprimerané sankcie, ktoré bývajú zakotvené v zmluvných podmienkach,
 • neprimerané podmienky zakladajúce hrubý nepomer v právach a povinnostiach zmluvných strán.

Keď ani vražda problém nerieši

Úžera je spätá s ľudstvom od nepamäti. O úžerníkoch sa dočítame aj v Starom zákone. V Knihe Sirachovcovej, kapitola 29, verš 35 sa píše: To sú tvrdé slová pre toho, kto to chápe. Domu sa dostane výčitka a potupné meno: Úžerník! A v Knihe žalmov, kapitola 109, verš 11 zasa čítame: Nech ho úžerník oberie o celý majetok a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí. (Citované z katolíckych vydaní Svätého písma na webe - spoločného projektu katolíckeho misijného spoločenstva Rieka Života a Rehole redemptoristov.)

V úvode sme naznačili, že literárni klasici vo svojich dielach vždy kritizovali úžeru ako strašné zlo. Postavy úžerníkov nájdeme v dielach mnohých významných svetových románopiscov, spomeňme z nich napríklad ruského velikána Fiodora Michajloviča Dostojevského a jeho román Zločin a trest.

Hlavná postava románu chudobný študent Rodion Raskoľnikov veľmi veľa rozmýšľa o zmysle života až napokon dospeje k záveru, že ľudia sa delia na dve kategórie - na menšinu neobyčajných a na väčšinu obyčajných ľudí, ktorých poslaním je podrobovať sa vôli neobyčajných. Pokiaľ ide o tých neobyčajných, ich morálka podľa Raskoľnikova spočíva v absolútnej slobode. Nemusia teda dodržiavať zákony a majú právo páchať zločiny, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľa. A tak zavraždí starú úžerníčku.

  Neskôr sa k činu prizná, ale naďalej je presvedčený o svojej nev ine. Hovorí: ,,Nezabil som človeka, ale princíp!“ Ešte dlho potrvá, kým si naplno uvedomí ťarchu svojho zločinu a na vlastnej koži spoznáva, že falošná cesta za šťastím nevedie k oslobodeniu osobnosti, ale k jej rozpadu.

   Úžerník vrátil všetko aj s úrokmi

   Známou postavou úžerníka vystupujúcou vo viacerých románoch francúzskeho génia Honoré de Balzaca je úžerník Gobseck. O Balzacovi ako zakladateľovi svetového kritickorealistického románu je známe, že mal sedliacky pôvod a vždy túžil dostať sa do vyššej spoločnosti. A práve tento moment sa výrazne premietol do jeho tvorby. Balzac mal celý život neustále finančné ťažkosti. Iba raz bol na tom ako-tak finančne dobre, vtedy nakúpil akcie a skrachoval. Potom bol nútený písať veľmi intenzívne, aby zaplatil všetky svoje dlhy. Geniálne diela písal totiž nie pre potešenie, aké literárna tvorba bezosporu prináša svojmu autorovi, ale iba pre peniaze.

   Možno aj preto písal vždy iba v noci a medzitým sa viackrát pokúsil o samovraždu. A úžerník Gobseck? Najcharakteristickejšie dotvárajeho postavu príbeh chudobného šťachtica Ernesta, ktorý sa chce oženiť s Camille de Grandlieu. Ukazuje sa, že šťastiu mladých nič iné nestojí v ceste, iba Ernestova chudoba. Camillini rodičia sú proti sobášu.

   Ako to v románoch zavše býva, po čase vyjde najavo, že Ernest nie je až taký chudobný. Časť majetku po jeho zomrelej matke totiž držal úžerník Gobseck. Balzac o ňom píše, že je to neľútostný úžerník, ktorý však dodržiava morálne zásady. Na smrteľnej posteli vracia všetok zverený kapitál - aj s úrokmi.

    Namiesto pointy

     Slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav v básni Zvážajú z poľa… radosť, veselie vykresľujúcej atmosféru žatvy na Orave (v cykle Prechádzky letom) charakterizoval všadeprítomnú úžeru slovami:

     Fuj, úžero! čo ľudské požieraš
     mozole, cudzí slopeš na to pot,
     ty najhnusnejšia z húseníc, bo, fuj!
     najbachratejšia... Zadláv, rozmliažď, zdrť
     ju, vrchovatý voze! - a preds'! bahra
     si nezabruď; je i tá kolomaž
     masť čistejšia, než...

     A práve citát z Hviezdoslavovej básne, tá vystižná charakteristika úžery ako najhnusnejšej z húseníc, od ktorej aj kolomaž je čistejšia, je mottom i titulkom seriálu článkov venovaných úžere a nebankových pôžičiek a úverov. V ďalších dvoch pokračovaniach sa pozrieme na druhy a typy nebankových pôžičiek, na to, prečo tí, ktorí ich nevládzu splácať, neraz prichádzajú o strechu nad hlavou a v prípadoch konkrétnych nebankoviek poukážeme na to, že hrubú nerovnováhu v zmluvných podmienkach spôsobuje zabezpečovací prevod práva k bytom a rodinným domom. Azda aj preto je štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Anna Vitteková presvedčená, že "je najvyšší čas zaviesť licencie na tak závažnú činnosť, akou je poskytovanie peňazí."

     Anketa

     Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc!

     Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc! >> zdieľajte na sociálnych sieťach

      
      

     Posledné pridané komentáre (celkem 14 komentárov)

     c a | 12.04.2011 23:50
     Pro Vieru Janos | 30.10.2009 11:17
     Úžera Viera | 24.10.2009 08:48
     RE: RE: RE: RE: RE: Uzera Michal | 20.10.2009 09:48
     RE: RE: RE: RE: Uzera Luky BB | 19.10.2009 15:52

     Pridajte komentár

     * Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
     Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
     Opíšte text z obrázku: *

     * Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


     Články z Radíme

     Peter Apolen | 15.01.2016 00:00 Silná psychika nie je len vrodená vlastnosť, dá sa vybudovať

     Každý sa už určite niekedy dostali do bodu, ktorý otestoval jeho mentálnu silu. Buď to bolo hľadanie novej práce, problémy vo vzťahu, či nejaká vážna rodinná udalosť. Niekto však dokáže problémami preplávať bez väčšej ujmy a už smeruje k novým métam, ale iný uviazne a nevie sa pohnúť ďalej. Ponúkame niekoľko rád, ktorými sa oplatí inšpirovať od psychicky silných ľudí. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     Peter Apolen | 04.08.2015 00:00 Ako uchrániť svoje peniaze pri výbere z bankomatu: pozor na skimming!

     Zbystrite pozornosť, ak vyberáte hotovosť zo zastrčeného, málo používaného bankomatu. Je pri ňom vyššia pravdepodobnosť domontovania neoprávnených snímacích zariadení, ktoré sa vás snažia okradnúť. Pre takéto prípady (skimming) prinášame niekoľko zásadných informácií. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     Peter Apolen | 29.07.2015 00:00 Ako reklamovať dovolenku kúpenú cez zľavový portál

     Dovolenku si cez zľavové portály kupuje stále viac Slovákov. Keďže zájazd sa predáva cez tretiu stranu – sprostredkovateľa, môže byť vybavenie prípadnej reklamácie o to náročnejšie.  No i tu má spotrebiteľ svoej práva. Pozreli sme sa na niektoré špecifické prípady.  Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     Peter Apolen | 30.12.2014 00:00 K novoročným predsavzatiam cez mobilnú aplikáciu

     Povianočné obdobie sa zvyčajne spája s konsolidáciou osobných financií. Väčšina ľudí sa po Vianociach a Silvestri snaží šetriť s cieľom vykompenzovať predchádzajúce rozšafné výdavky. Svedčia o tom i ľudoprázdne obchody a nákupné centrá. Užitočnou pomôckou v úsilí dostať výdavky do normálu môžu byť mobilné aplikácie. Pokúsime sa preto poskytnúť ich základný prehľad. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     Peter Apolen | 16.12.2014 00:00 Chceli by ste dať dar, na ktorý ste si museli požičať? Mnohí Slováci tak robia

     Pozrime sa na Vianoce realisticky. Okrem všetkých známych pozitív, ktoré do nášho života prinášajú, majú i svoje negatívne črty. Je ňou napríklad zvyšovanie zadlženia. Zo štatistík vyplýva na záver roka si berieme viac spotrebných úverov ako počas roka. Vianočnú pohodu si teda financujeme na dlh.   Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

     Krátké správy z Radíme

     28.04.2015 11:16 Robert Kiyosaki jako učitel bohatých?

     Škola nás učí pracovat pro peníze, ale to, aby peníze pracovaly pro nás, zůstává běžným smrtelníkům utajeno. K tomu, abyste zbohatli, musíte prý změnit své myšlení, začít investovat a budovat firmy – dosáhnout pasivních příjmů a příjmů z portfolia. Tolik stručné shrnutí poselství Roberta Kiyosakiho, na Wikipedii označovaného za „učitele bohatých“. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     14.01.2015 09:49 Novoročné predsavzatie - začať šetriť

     Počas príprav na decembrové sviatky zrejme dostala vaša peňaženka poriadne zabrať. Ak ste si navyše zobrali pôžičku, aby ste zažili „štedré Vianoce a veselý Silvester“, január môže byť pre vás studenou sprchou. Začiatok roka je však príležitosťou na získanie dobrých finančných návykov. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     18.12.2014 11:31 Zvyčajné výdavky sú postrachom až pre 4 z 5 slovenských domácností

     Obdobie Vianoc spojené s vyššími výdavkami sa nezadržateľne blíži. Už aj bežné výdavky na potraviny, dopravu a oblečenie, ale aj účty za elektrinu, vodu či teplo, ktorým sa nevyhneme ani počas jediného mesiaca, sú pre mnohé domácnosti záťažou. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     08.12.2014 11:12 Dôchodcovia, pozor na vianočné zadlžovania, upozorňujú exekútori

     Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, na nezdravé zadlžovanie sa pred Vianocami. To môže mať podľa nej katastrofálny dopad na finančnú situáciu takýchto občanov. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0

     06.12.2014 00:00 Oplatí sa Slovákom vycestovať za vianočnými nákupmi do zahraničia?

     Nákupná turistika do susedných krajín či nakupovanie cez internet zo zahraničia nie sú na Slovensku neznámym pojmom. Darí sa im najmä v časoch, kedy meny príslušných krajín voči euru výraznejšie oslabujú. Kurzový vývoj je však iba jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú nakupovanie za našimi hranicami. Ďalším dôvodom je cenový vývoj u nás a v krajinách, do ktorých sa za nákupmi vyberieme. Celá správa »

     Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »