Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Objem úverov v Slovenskej sporiteľni vlani vzrástol o 9,5 %

„Rok 2016 bol pre nás z pohľadu čistého zisku historicky najúspešnejší, no ovplyvnili to dve jednorazové transakcie – predaj našej účasti v spoločnosti Visa Europe a tiež založenie spoločného podniku Global Payments. Po očistení o tieto efekty je náš výsledok na úrovni roku 2015, čo hodnotím veľmi pozitívne. Najmä na silne konkurenčnom trhu, ovplyvnenom množstvom regulácií a legislatívnych zásahov,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ OBCHODNÉ VÝSLEDKY K 31. DECEMBRU 2016 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)


• Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 1,6 % z 469,0 mil. eur na 461,6 mil. eur

• Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 0,2 % z 121,4 mil. eur na 121,7 mil. eur

• Prevádzkový zisk sa medziročne znížil o 4,1 % z 337,1 mil. eur na 323,2 mil. eur

• Čistý zisk po zdanení medziročne narástol o 15,9 % z 185,1 mil. eur na 214,6 mil. eur

• Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 9,5 % z 9,4 mld. eur na 10,3 mld. eur

• Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 6,7 % z 10,7 mld. eur na 11,4 mld. eur

• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 46,1 %

• Kapitálová primeranosť dosiahla 21,51 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)

• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 87,8 % na 90 %

Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 1,6 % z 469,0 mil. eur na 461,6 mil. eur. Toto mierne zníženie je dôsledkom dlhodobého vývoja úrokových sadzieb na trhu a silného tlaku na marže novo poskytnutých ako aj refinancovaných úverov. Navyše do vývoja trhu výrazne zasiahli legislatívne zmeny, ktoré sa prejavili najmä v prvom polroku v objeme predčasne splatených a precenených úverov. Čistá úroková marža poklesla medziročne z úrovne 3,7 % na 3,4 %. Napriek pokračujúcim aktivitám v uspokojovaní potrieb klientov, ako aj zmene štruktúry a úrokových sadzieb na depozitných produktoch, nebolo možné uvedené dopady plne kompenzovať.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 0,2 % z 121,4 mil. eur na 121,7 mil. eur. Mierny nárast príjmov z poplatkov z titulu zvýšeného objemu zmien v úverových zmluvách, ktoré klienti banky vykonali počas uplynulých kvartálov, bol kompenzovaný znížením poplatkov za uskutočnené kartové operácie. Dôvodom je odčlenenie časti spoločnosti týkajúcej sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s. r. o.   

V roku 2016 banka zaznamenala zisk 12,6 mil. eur z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje nárast oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Tento nárast bol dosiahnutý prevažne pozitívnym vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady medziročne stúpli o 3,4 % na úroveň 276,7 mil. eur (v roku 2015 to bolo 267,7 mil. eur). Nárast prevádzkových nákladov je spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie poskytovaných služieb klientom, ako aj zlúčením dcérskej spoločnosti EGIT SK s bankou, čo malo priamy vplyv hlavne na medziročný nárast personálnych nákladov. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 44,3 % na 46,1 %.

Banka v druhom štvrťroku zrealizovala predaj účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc. Celkový jednorazový výnos z predaja dosiahol 26,8 mil. eur. Slovenská sporiteľňa sa rozhodla darovať 10 % z tejto sumy Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v rámci našej stratégie spoločenskej zodpovednosti.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2016 dosiahli hodnotu 48,2 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 9,9 mil. eur. Aktuálny stav, ako aj vývoj počas roku, je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky. K významnej  pozitívnej  zmene  došlo v segmente  firemných klientov, kde sa v dôsledku zlepšenia finančnej situácie viacerých klientov zlepšil i rizikový profil celého segmentu. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne veľmi nízku úroveň 4,5 % (v roku 2015 bol na úrovni 5,6 %).

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky ako aj podsúvahové položky) aj napriek 9,5-percentnému nárastu úverového portfólia banky zaznamenali výrazné zníženie a dosiahli úroveň 43,8 mil. eur v porovnaní
s 55,0 mil. eur roku 2015.

V rámci ostatných prevádzkových výnosov banka vykázala mimoriadny výnos v hodnote 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s. r. o. Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 15,9 %  a dosiahol 214,6 mil. eur.

Banka počas roku 2016 vykázala celoročný príspevok do Rezolučného fondu v hodnote 4,0 mil. eur (v roku 2015 v hodnote 7,3 mil. eur). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) dosiahla v roku 2016 hodnotu 31,6 mil. eur (33,3 mil. eur v roku 2015).

Objem úverov klientom dosiahol 10,3 mld. eur a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 9,5 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu s medziročným rastom 12,8 % (o 927 mil. eur). Slovenská sporiteľňa tak opäť potvrdila svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu dosiahol 27,5 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktorých objem sa zvýšil medziročne o 13,4 %, čo je v absolútnych hodnotách 718 mil. eur, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 9,9 % (o 139 mil. eur).

Úvery korporátnym klientom medziročne poklesli o 2,8 % (o 70 mil. eur) a dosiahli úroveň 2,4 mld. eur. V segmente stredných a malých podnikateľov sa objem úverov medziročne zvýšil o 6,4 % a ku konca roka 2016 dosiahol stav
980 mil. eur.

Záväzky voči klientom sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšili o 6,7 %, z 10,7 mld. eur na 11,4 mld. eur. Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 8,7 mld. eur na 9,7 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Aktuálny rating Slovenskej sporiteľne (k  31. decembru 2016):

Fitch

Dlhodobý rating

BBB+

Krátkodobý rating

F2

Rating individuálnej bonity

bbb+

Výhľad

stabilnýVybrané konsolidované neauditované údaje výkazu ziskov a strát

31.12.2016

31.12.2015

zmena

(v mil. eur)

Čisté úrokové výnosy

461,6

469,0

(1,6 %)

Čisté príjmy z poplatkov a provízií

121,7

121,4

0,2 %

Výnosy z dividend

1,3

0,9

44,4 %

Čistý zisk z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

12,6

8,8

43,2 %

Výnosy z investícií oceňovaných metódou vlastného imania

1,9

2,7

(29,6 %)

Výnosy z investícií do nehnuteľností a z operatívneho lízingu

0,9

1,9

(52,6 %)

Prevádzkové náklady

(276,7)

(267,7)

3,4 %

Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

27,0

0,9

2900,0 %

Znehodnotenie finančných aktív neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (netto)

(48,2)

(58,0)

(16,9 %)

Ostatné prevádzkové výsledky

(16,1)

(33,4)

(51,8 %)

  z toho špeciálny odvod finančných inštitúcií

(29,1)

(30,9)

(5,8 %)

Výsledok hospodárenia pred zdanením

285,9

246,6

15,9 %

Daň z príjmov

(71,3)

(60,8)

17,3 %

Čistý zisk po zdanení (pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti)

214,6

185,1

15,9 %

 

Prevádzkové výnosy

599,9

604,7

(0,8 %)

Prevádzkové náklady

(276,7)

(267,6)

3,4 %

Prevádzkový výsledok

323,2

337,1

(4,1 %)

 

Vybrané konsolidované neauditované údaje súvahy

31.12.2016

31.12.2015

zmena

(v mil. eur)

Peniaze a účty v Národnej banke Slovenska

397,0

322,8

23,0 %

Finančné aktíva držané na obchodovanie – Deriváty

44,8

84,4

(46,9 %)

Finančné aktíva zatriedené do portfólia v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

6,1

17,7

(65,5 %)

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

1 063,3

1 211,6

(12,2 %)

Finančné aktíva držané do splatnosti

2 640,7

2 490,7

6,0 %

Úvery a pohľadávky vo finančných inštitúciách

89,9

121,6

(26,1 %)

Úvery a pohľadávky voči klientom

10 250,5

9 365,3

9,5 %

Aktíva spolu

14 825,4

13 980,0

6,0 %

Finančné záväzky držané na obchodovanie – Deriváty

42,8

85,5

(49,9 %)

Finančné záväzky účtované v obstarávacích cenách

12 979,9

12 158,5

6,8 %

Záväzky voči finančným inštitúciám

278,2

385,0

(27,7 %)

Záväzky voči klientom

11 384,3

10 671,5

6,7 %

Emitované dlhové cenné papiere

1 317,4

1 102,0

19,5 %

Vlastné imanie

1 562,1

1 539,5

1,5 %

Záväzky a Vlastné imanie spolu

14 825,4

13 980,0

6,0 %

 

Konsolidované kľúčové ukazovatele

31.12.2016

31.12.2015

Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)

14,02 %

13,76 %

Návratnosť aktív (ROA)

1,49 %

1,37 %

Čistá úroková marža (na úročených aktívach)

3,41 %

3,72 %

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov

46,13 %

44,25 %

Kapitálová primeranosť – podľa požiadaviek NBS

21,51 %

21,87 %Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti

31.12.2016

31.12.2015

zmena

Počet zamestnancov

4 214 

4 207 

0,2 % 

Počet klientov (v tis.)

2 321 

2 330 

(0,4 %) 

Počet vydaných platobných kariet (v tis.)

1 447 

1 425 

1,5 % 

Počet užívateľov služieb internetbankingu (v tis.)

949 

899 

5,6 % 

Počet bankomatov

794 

784 

1,3 % 

Počet pobočiek

287 

291 

(1,4 %) 

Objem úverov v Slovenskej sporiteľni vlani vzrástol o 9,5 %

Objem úverov v Slovenskej sporiteľni vlani vzrástol o 9,5 % >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Banky

Peter Apolen | 23.06.2017 00:00 Štátna podpora hypoték pre mladých sa zmení. K horšiemu

Ministerstvo financií SR chce zmeniť systém podpory hypoték pre mladých. Súčasný systém bonifikácie sadzby nahradí daňový bonus, ktorý sa bude dať odrátať od ročnej daňovej povinnosti. Podľa prepočtov analytikov by tým podpora jedného úveru pre “mladého človeka” mala klesnúť o zhruba polovicu. Odporúčajú preto využiť podmienky platné ešte do konca tohto roku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Jana Lacková | 22.06.2017 00:00 Ísť po čo najnižšom úroku, či si radšej sadzbu zafixovať na dlhšie obdobie?

Každý človek ktorý sa už niekedy zaoberal hypotékou, určite riešil aj otázku, akú dĺžku fixácie úrokovej sadzby si zvoliť. Na jednej strane vždy stojí nižšia cena a na druhej stabilita na dlhšie obdobie. Pokiaľ nemáte doma krištáľovú guľu, jednoznačná odpoveď na túto dilemu sa hľadá ťažko.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 13.06.2017 00:00 Podiel refinančných hypoték sa znižuje, trh ťahajú nové úvery

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Pavel Škriniar | 05.06.2017 00:00 Detské finančné produkty predstavujú zaujímavú príležitosť

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 18.06.2017 09:51

PR článok | 30.05.2017 13:00 Podľa čoho si vyberať hypotéku?

Na Slovensku sa touto otázkou zaoberá azda každý druhý Slovák. Lacné hypotéky a čoraz širšia ponuka novostavieb presvedčia k uvažovaniu o kúpe nehnuteľnosti nejedného z nás. Každý z nás rád usporí pár eur navyše. Preto je rozumné zvážiť, ako si vybrať financovanie svojho nového bývania. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Banky

22.06.2017 09:19 Češi sedí na penězích v bankách

Banky nenabízejí téměř žádné zhodnocení. Přesto lidé mají nejvíce peněz uloženo právě na bankovních účtech. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

19.06.2017 14:07 SR sa môže stať testovacím trhom pre fintech firmy

Na Slovensku sú dobré podmienky na testovanie inovácií vo finančnom sektore. Dôvodom je najmä rozvinutá infraštruktúra, otvorenosť obchodníkov prijímajúcich platba a schopnosť spotrebiteľov adaptovať inovácie. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Deloitte. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

14.06.2017 09:08 ČNB: Banky jsou stabilní, ale… zima se blíží

„Finanční sektor v ČR […] si zachovává vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům,“ uvádí Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017 z dílny ČNB. Přesto se dohledový orgán připravuje na horší časy. Co banky a další finanční instituce ohrožuje a na co se musí připravit? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

13.06.2017 09:03 Jak ušetřit a jak vydělat s fintech

Nové technologie a sdílená ekonomika útočí na tradiční trh. Jak s fintech společnostmi ušetřit a jak na nich vydělat? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

09.06.2017 10:44 Deti majú na vkladnej knižke v priemere 1 500 eur.

Vkladné knižky zakladajú deťom rodičia najčastejšie hneď po narodení či do jedného roka (50 %), do 6. narodenín tak urobí ďalších 26 % rodičov. V priemere má dieťa nasporených 1 500 eur, za posledné tri roky narástla táto suma o polovicu. Pravidelne však odkladajú rodičia len na každú piatu či šiestu vkladnú knižku. Sú však schopní odložiť v priemere do 200 eur mesačne. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Banky za posledných 14 dní

Peter Apolen | 13.06.2017 00:00 Podiel refinančných hypoték sa znižuje, trh ťahajú nové úvery

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Pavel Škriniar | 05.06.2017 00:00 Detské finančné produkty predstavujú zaujímavú príležitosť

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 01.01.1970 01:00Ďalšie články »