Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne klesol v 1. polroku o 13 %

Objem úverov Slovenskej sporiteľne v prvom polroku medziročne narástol o 14,2 percenta. Napriek tomu výnos z úrokov klesol o šesť percent. Dôvodom je celkový pokles úrokových sadzieb, ktoré sa týkajú tak nových, ako refinančných úverov.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 30. JÚNU 2017 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)


• Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 5,8 % z 231,5 mil. eur na 218,0 mil. eur

• Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne znížil o 15,3 % z 64,7 mil. eur na 54,8 mil. eur

• Prevádzkový zisk medziročne klesol o 13,2 % z 169,5 mil. eur na 147,1 mil. eur

• Čistý zisk po zdanení medziročne poklesol o 35,7 % z 134,6 mil. eur na 86,5 mil. eur

• Objem úverov klientom medziročne vzrástol o 14,2 % z 9,6 mld. eur na 11,0 mld. eur

• Objem vkladov klientov sa medziročne zvýšil o 10,8 % z 10,9 mld. eur na 12,1 mld. eur

• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,1 %

• Kapitálová primeranosť dosiahla 20,7 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)

• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 87,8 % na 90,6 %

 

Objem úverov Slovenskej sporiteľne klientom dosiahol ku koncu júna 11 mld. eur, čo je medziročne o 14,2 percenta viac. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 14,4 percenta (o 1,1 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu prvého polroka dosiahol 28 percent.

Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 16 percent (916 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o osem percent (o 116 mil. eur).  Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o deväť percent (o 220 mil. eur), čím dosiahli úroveň 2,6 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 9,2 mld. eur na 10,0 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 11 percent z 10,9 mld. eur na 12,1 mld. eur.

Čistý úrokový výnos však napriek rastu objemu úverov poklesol medziročne o šesť percent z 231,5 mil. eur na 218,0 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého vývoja klesajúcich úrokových sadzieb na trhu ako aj pokračujúceho silného tlaku na marže novoposkytnutých ako aj refinancovaných úveroch. Významný vplyv na vývoj mali legislatívne zmeny, ktoré sa prejavili v plnej miere počnúc druhým štvrťrokom 2016. Aktuálnu výšku dosiahnutého čistého úrokového výnosu ovplyvnila aj splatnosť štátnych cenných papierov v portfóliu banky s negatívnym medziročným dopadom do čistého úrokového výnosu v sume 3,1 mil. eur.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne poklesol až o 16 percent z 64,7 mil. eur na 54,8 mil. eur. Taktiež tento pokles je obrazom zmien na bankovom trhu, ktoré sa udiali počas uplynulého roka. Ku zníženiu príjmu z poplatkov prispelo aj odčlenenie časti bankových aktivít týkajúcich sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o., ktoré bolo uskutočnené v treťom štvrťroku minulého roku.

Čistý zisk 8,4 mil. eur z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je 24 percent vyšší ako v prvom polroku 2016, kedy predstavoval hodnotu 6,8 mil. eur.

Prevádzkové náklady medziročne mierne narástli, o 0,4 percenta na úroveň 136,3 mil. eur (v roku 2016 to bolo 135,8 mil. eur). Banka pokračuje v investíciách, ktoré prinášajú klientom vyššiu kvalitu služieb, napriek tomu sa jej darí držať prevádzkové náklady na primeranej úrovni. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 45 na 48 percent v dôsledku poklesu prevádzkového výnosu.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2017 dosiahli hodnotu 19,5 mil. eur, čo predstavuje pokles o 1,8 mil. eur oproti porovnateľnému obdobiu roku 2016. Aktuálny stav, ako aj vývoj počas roku, je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky a tiež obozretným prístupom banky pri poskytovaní úverov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 5,3 percenta na 4,1 percenta a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo zo 66 na 75 percent.

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky a aj na podsúvahové položky) aj napriek 14,2-percentnému nárastu úverového portfólia banky zaznamenali výrazné zníženie a dosiahli úroveň 15,9 mil. eur v porovnaní s 18,8 mil. eur roku 2016.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne klesol o 36 percent  a dosiahol 86,5 mil. eur. Dôvodom poklesu sú dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v minulom roku. Výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur, z ktorej banka venovala desať percent Nadácii Slovenskej sporiteľne, a mimoriadny výnos 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments, s. r. o.

Banka počas prvého polroku zaúčtovala hodnotu celoročného príspevku do Rezolučného fondu v hodnote 2,8 mil. eur (v roku 2016 v hodnote 4,0 mil. eur) a taktiež celoročného príspevku do Fondu ochrany vkladov v hodnote 0,8 mil. eur (v roku 2016 v hodnote 2,5 mil. eur). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) zaúčtovaná ku koncu prvého polroka 2017 dosiahla hodnotu 16,9 mil. eur (18,8 mil. eur v roku 2016).

„S výsledkami za prvých šesť mesiacov tohto roka sme spokojní, keďže náš biznis rastie v súlade s našimi očakávaniami.  Slovenská sporiteľňa aj v silnom konkurenčnom prostredí potvrdzuje pozíciu lídra, tak v oblasti vkladov ako aj úverov. V prostredí historicky najnižších úrokových sadzieb sa sústreďujeme na zlepšovanie klientskej skúsenosti s dôrazom na digitalizáciu, zvyšovanie efektívnosti a dôsledné riadenie nákladov,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

 

Vybrané konsolidované neauditované údaje výkazu ziskov a strát

30.06.2017

30.06.2016

zmena

(v mil. eur)

Čisté úrokové výnosy

218,0

231,5

(5,8 %)

Čisté príjmy z poplatkov a provízií

54,8

64,7

(15,3 %)

Výnosy z dividend

0,7

0,6

16,7 %

Čistý zisk z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

8,4

6,8

23,5 %

Výnosy z investícií oceňovaných metódou vlastného imania

1,3

1,0

30,0 %

Výnosy z investícií do nehnuteľností a z operatívneho lízingu

0,2

0,7

(71,4 %)

Prevádzkové náklady

(136,3)

(135,8)

0,4 %

Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

0,3

26,8

(98,9 %)

Znehodnotenie finančných aktív neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (netto)

(19,6)

(21,4)

(8,4 %)

Ostatné prevádzkové výsledky

(13,4)

(1,7)

688,2 %

  z toho špeciálny odvod finančných inštitúcií

(16,1)

(16,3)

(1,2 %)

Výsledok hospodárenia pred zdanením

114,4

173,2

(33,9 %)

Daň z príjmov

(27,9)

(38,5)

(27,5 %)

Čistý zisk po zdanení (pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti)

86,5

134,6

(35,7 %)

 

Prevádzkové výnosy

283,3

305,3

(7,2 %)

Prevádzkové náklady

(136,2)

(135,8)

0,3 %

Prevádzkový výsledok

147,1

169,5

(13,2 %)

 

Vybrané konsolidované neauditované údaje súvahy

30.06.2017

30.06.2016

zmena

(v mil. eur)

Peniaze a účty v Národnej banke Slovenska

471,3

322,7

46,0 %

Finančné aktíva držané na obchodovanie – Deriváty

41,6

65,9

(36,9 %)

Finančné aktíva zatriedené do portfólia v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

5,9

8,7

(32,2 %)

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

1 019,7

1 341,2

(24,0 %)

Finančné aktíva držané do splatnosti

2 554,1

2 425,5

5,3 %

Úvery a pohľadávky vo finančných inštitúciách

190,9

267,4

(28,6 %)

Úvery a pohľadávky voči klientom

10 970,3

9 603,6

14,2 %

Aktíva spolu

15 594,7

14 384,9

8,4 %

Finančné záväzky držané na obchodovanie – Deriváty

39,4

64,7

(39,1 %)

Finančné záväzky účtované v obstarávacích cenách

13 866,1

12 588,1

10,4 %

Záväzky voči finančným inštitúciám

295,1

402,0

(26,6 %)

Záväzky voči klientom

12 114,3

10 937,4

10,8 %

Emitované dlhové cenné papiere

1 456,7

1 218,6

19,5 %

Vlastné imanie

1 452,8

1 493,4

2,7 %

Záväzky a Vlastné imanie spolu

15 594,7

14 384,9

8,4 %

 

Konsolidované kľúčové ukazovatele

30.06.2017

30.06.2016

Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)

11,49 %

17,80 %

Návratnosť aktív (ROA)

1,15 %

1,92 %

Čistá úroková marža (na úročených aktívach)

3,07 %

3,51 %

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov

48,08 %

44,47 %

Kapitálová primeranosť – podľa požiadaviek NBS

20,66 %

22,29 %

 

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti

30.06.2017

31.12.2016

zmena

Počet zamestnancov

4 270 

4 214 

1,3 % 

Počet klientov (v tis.)

2 310 

2 321 

(0,5 %) 

Počet vydaných platobných kariet (v tis.)

1 454 

1 447 

(0,5 %) 

Počet užívateľov služieb internetbankingu (v tis.)

973 

949 

2,5 % 

Počet bankomatov

794 

794 

0,0 % 

Počet pobočiek

284 

287 

(1,0 %) 

Prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne klesol v 1. polroku o 13 %

Prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne klesol v 1. polroku o 13 % >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Banky

Peter Apolen | 24.07.2017 00:00 Bratislavčania si na dovolenke užívajú. Vidno to aj na ich platbách kartou

Nie je asi prekvapením, že výška výdavkov na dovolenke sa líši podľa danej krajiny. Najdrahšie z krajín preferovaných Slovákmi vychádza Taliansko s priemernou výškou platby kartou 277 eur. Naopak najlacnejšia je dovolenka v Bulharsku – platby kartou za len zhruba sto eur. Na výšku výdavkov na dovolenke však vplýva i kraj, z ktorého dovolenkár pochádza. Priemerný Bratislavčan tak napríklad zaplatí na dovolenke kartou viac ako dvojnásobok toho, čo šetrní obyvatelia Žilinského kraja. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 14.07.2017 00:00 Exekúcia neznamená automatický stop na ceste k hypotéke

Počet aktívnych exekúcií na Slovensku sa pohybuje okolo hrozivého čísla troch miliónov. Hoci Slovenská komora exekútorov uviedla, že počet nových exekúcií klesá, aj v minulom roku pribudlo takmer 454 tisíc nových prípadov. Ide o odvrátenú stránku života na dlh, v ktorom Slováci nestrácajú dych. Ani napriek exekučnému konaniu pritom nie sú dlžníci navždy vyradení z hry na získanie nového úveru. Cesta k nemu však je komplikovanejšia. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Michael Boye | 11.07.2017 00:00 Taliansko zachránilo banky. Opäť z daní od občanov

Na záver minulého mesiaca boli nútene hodiť ručník do ringu ďalšie dve banky – Banco Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Talianska vláda povolila druhej najväčšej a údajne nazdravšej talianskej banke – Intesa Sanpaulo, kúpiť aktíva týchto dvoch regionálnych a potápajúcich sa inštitúcií. „Zlé“ dlhy sa presunú do štátnej banky, teda na placia štátu. Záchranu talianskeho bankového sektore tak opäť zaplatia bežní občania. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 07.07.2017 00:00 Prenos účtu - užitočná služba, o ktorej málokto tuší

Preniesť si bankový účet za lepšími službami, či nižšími poplatkami môže byť lákavé, mnohých však odrádza množstvo formalít spojených s rušením starého a nastavovaním nového účtu. Málokto pritom vie, že banky už umožňujú zbytočnú administratívu obísť. Stačí podať jednu žiadosť a nová banka vybaví všetka za klienta. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 04.07.2017 00:00 Kvalitné vzdelanie, práca v odbore, istý čas v zahraničí - typický životopis slovenského milionára

Kvalitné vzdelanie, tvrdá práca v oblasti ktorú človek vyštudoval a ďalšie vzdelávanie, to sú najčastejšie spoločné faktory, ktoré priviedli väčšinu slovenských a českých milionárov k ich bohatstvu. Od štátu očakávajú najmä stabilitu. Svoje peniaze investujú najmä do nehnuteľností, akcií firiem, alebo alternatívnych investícií. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 13.07.2017 13:33Ďalšie články »

Krátké správy z Banky

07.08.2017 16:43 Ako zareagovali české banky na zvýšenie sadzieb v ČR?

Česká národná banka (ČNB) zvýšila minulý týždeň úrokové sadzby. Obdobie lacných peňazí pomaly končí. Ako sa podľa hypotekárnych bánk rast základných sadzieb premietne do hypotekárnych úverov? Zachráni vyššie sadzby realitný trh? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

04.08.2017 13:20 Prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne klesol v 1. polroku o 13 %

Objem úverov Slovenskej sporiteľne v prvom polroku medziročne narástol o 14,2 percenta. Napriek tomu výnos z úrokov klesol o šesť percent. Dôvodom je celkový pokles úrokových sadzieb, ktoré sa týkajú tak nových, ako refinančných úverov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

31.07.2017 12:25 Š. Máj v Slovenskej sporiteľni končí

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne Štefan Máj na konci roka ukončí pôsobenie v pozícii šéfa najväčšej slovenskej banky. Rozhodol sa, že po skončení aktuálneho pracovného kontraktu sa chce venovať hlavne rodine a koníčkom. Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva bude od 1. januára 2018 Peter Krutil, doterajší podpredseda predstavenstva banky zodpovedný za firemné bankovníctvo. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

28.07.2017 12:05 Tatra banka bude musieť zmeniť svoj internet banking

Flash player končí. Tatra banka, ktorá ho ako jediná z veľkých bánk na Slovensku využívala, preto bude musieť do troch rokov zmeniť svoj internet banking. Dôvodom ukončenia podpory tohto multimediálneho prehliadača bola nízka bezpečnosť. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

27.07.2017 09:02 Kdo má lepší dynamiku: Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČSOB?

Bankovnictví a pojišťovnictví se věnuji již 15 let a je to obor, který mě stále baví a zajímá, proto jsem si začátkem léta udělal ze svého soukromého zájmu jednoduché cvičení: vzal jsem hospodářské výsledky tří největších českých bank, položil jsem si je vedle sebe a sčítal, odečítal, dělil, násobil, srovnával a analyzoval. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »