Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Pozor na zmluvy s právne nespôsobilými

Podvodníci skúšajú pri nepoctivom konaní stále nové a nové fígle. Jedným z nich je uzatvorenie zmluvy napríklad o pôžičke alebo úvere a následnom vyhlásení sa za právne nespôsobilého. Alebo nespôsobilého zneužije na takéto konanie niekto iný. 

Dôvodom je domnienka, že dlžník tak nebude musieť pôžičku splácať. To, ako je to v takýchto prípadoch z pohľadu práva vysvetlí Karin Raková šéfka právneho oddelenia nebankovej spoločnosti Provident Financial. 

  • Oplatí sa predstierať duševnú chorobu, aby sme sa vyhli plneniu svojich záväzkov?

Rozhodne nie. Duševnú poruchu posudzuje skúsený znalec. V prípade „predstierania“ môže byť navyše takého konanie posúdené ako podvodné, spojené s negatívnymi právnymi dôsledkami. Povinnosti plniť záväzky sa tak nevyhnete.

  • Má veriteľ právo zisťovať údaje o zdravotnom stave žiadateľa o úver?

Údaje o zdravotnom stave predstavujú osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorých spracúvanie, vrátane zisťovania je až na stanovené výnimky zakázané.

  • Kedy môže byť zlý zdravotný stav argumentom pre neschopnosť splácať pôžičku. Môže byť dlh odpustený?

Dlh, najčastejšie peňažný, môže veriteľ dlžníkovi odpustiť kedykoľvek, a to aj bez dôvodu. Jedinou podmienkou je, že dohoda o jeho odpustení sa musí uzavrieť písomne. Veriteľ však nie je povinný dlh odpustiť, a to ani v prípade zlého alebo zhoršeného zdravotného stavu dlžníka.

  • Počas doby splácania pôžičky klientovi bola diagnostikovaná Alzheimerova choroba. Častejšie zabúdanie, strata orientácie v čase i priestore … Pri problémoch so splácaním sa klient vyhovoril na svoju chorobu – údajne už pri podpise zmluvy bol chorý. Zbaví ho choroba dlhov?

Choroba sama o sebe dlžníka dlhov nezbaví. Duševná choroba však môže byť dôvodom pre  posúdenie platnosti konkrétnych právnych úkonov, resp. jej spôsobilosti na právne úkony.

Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony, alebo spôsobilosť na právne úkony obmedzí.Právny úkon (podpis zmluvy o pôžičke), pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony je neplatný.

Pri duševne chorom človeku, ktorý nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony je hranica platnosti jeho právnych úkonov menej jednoznačná. Muselo by sa znaleckým dokazovaním preukázať, že táto osoba v okamihu uskutočňovania právneho úkonu konala v duševnej poruche (prechodnej alebo trvalej) a nemala jasnú myseľ. Ak by sa uvedené preukázalo, bol by takýto právny úkon rovnako absolútne neplatný.

  • Čo v prípade, ak je dlžníkom človek, u ktorého duševná choroba nie je navonok zjavná, pred veriteľom zamlčaná a neskôr sa stane dôvodom pre nesplácanie?

Bez pozbavenia spôsobilosti na právne úkony konajúcej osoby súdom by muselo prebehnúť súdne konanie, v rámci ktorého by bola predmetom znaleckého dokazovania spôsobilosť konajúcej osoby uskutočniť právny úkon. Ak by sa preukázalo, že takáto osoba bola v danom čase nespôsobilá, išlo by o neplatný právny úkon.  

  • Ak pri pôžičke zdravý človek zneužije chorého, aby prevzal záväzok na seba, kto je v prípade problémov so splácaním zodpovedný?

Čo sa týka posudzovania spôsobilosti „chorého“ človeka na právne úkony platí to, čo je uvedené vyššie. Za predpokladu, že zneužitá osoba je spôsobilá na právne úkony bude otázka zodpovednosti týchto osôb predmetom súdneho konania, resp. bude mať aj trestnoprávnu dohru. Nakoľko však závisí od konkrétnych okolností prípadu, nie je možné túto otázku jednoznačne zodpovedať.

  • Ak je dlžník zákonom zbavený svojprávnosti, čo je s jeho dlhmi?

Strata spôsobilosti na právne úkony má vplyv iba na právne úkony urobené touto osobou po právoplatnosti príslušného súdneho rozhodnutia. Dlhy, ktoré vznikli do tohto okamihu  naďalej trvajú. Závisí potom od majetkových pomerov osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, kedy a akým spôsobom tieto prostredníctvom opatrovníka, s prípadným privolením súdu vysporiada. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *