Sobota 06. júna. Meniny má Norbert

Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia: Kto? Čo? Ako?

S príchodom júna čaká podnikateľov ďalšia z početných povinností. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je do 30. júna povinný vykonať a podať predovšetkým každý živnostník. Týka sa však aj iných platiteľov vrátane niektorých zamestnancov.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je zosumarizovaním poistného, ktoré sme na preddavkoch zaplatili svojej zdravotnej poisťovni. Podáva sa za uplynulý rok, teda za rok 2008 a jeho výsledkom je buď nedoplatok alebo, v lepšom prípade, preplatok. Povinnosť vykonať ho sa však nevzťahuje na každého poistenca – v skutočnosti ide o menšinu poistencov.

Kto je povinný podať ročné zúčtovanie?

RZZP sa týka zdravotného poistenia na Slovensku. Teda nevzťahuje sa na tých, ktorí počas roka 2008 neplatili ani nemali povinnosť platiť poistné v Slovenskej republike. Kto pracoval alebo podnikal v zahraničí a bol z ktorejkoľvek slovenskej zdravotnej poisťovne riadne ohlásený, nemusí sa o nič starať.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podávajú:

  1. každá samostatne zárobkovo činná osoba – teda každý, kto mal oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť v roku 2008 čo len jediný deň. Zároveň nie je podstatné, či dosiahol príjem alebo nezarobil nič – RZZP podať musí.
  2. zamestnanec v trvalom pracovnom pomere a to v prípade, ak čo i len v jednom mesiaci v roku 2008 presiahol jeho príjem 3-násobok priemernej mesačnej mzdy, teda 56 283 Sk. V praxi môže ísť o nepravidelné odmeny, trinásty či štrnásty plat a podobne.
  3. dobrovoľne nezamestnaná osoba – v prípade, ak úhrn jej príjmov za mesiace, počas ktorých bola takouto osobou, presiahol násobok sumy 5 361 Sk a daného počtu mesiacov.
  4. poistenec štátu – ide napr. o študenta či dôchodcu, a aj to opäť iba v prípade, ak úhrn jeho príjmov za mesiace, počas ktorých bol takouto osobou, presiahol násobok sumy 5 361 Sk a daného počtu mesiacov.

Do príjmu sa však nezapočítava všetko – vynechávame odstupné a odchodné, náhrady a príplatky za pracovnú a služobnú pohotovosť, príspevok zo sociálneho fondu, príjem  v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely či rôzne odmeny pri výročiach, skončení pracovného pomeru a odchode do dôchodku.

A samozrejme, ide o hrubý príjem uvedený na výplatnej páske.

Zamestnanec musí podať RZZP aj v prípade, keď síce nebol registrovaný ako SZČO (t.j. nemá živnostenské oprávnenie), ale zarobil a v daňovom priznaní uviedol príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Ide o príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti – napr. provízie z finančného sprostredkovania, činností znalcov a tlmočníkov či iných činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním.

Príklad:

Slečna Júlia bola zamestnaná v trvalom pracovnom pomere s mesačnou mzdou 20 000 Sk, pričom jej príjem za žiadny mesiac nepresiahol túto sumu. Zároveň popri zamestnaní zarábala ako sprostredkovateľka kozmetiky a v jednotlivých mesiacoch dosahovala príjem  2000 až 5000 Sk. RZZP podať musí.

Príklad:

Pán Fero pracoval celý rok 2008 ako finančný sprostredkovateľ. 30.11.2008 však ukončil zmluvný vzťah a zároveň pozastavil živnostenské oprávnenie – stal sa teda samoplatiteľom. V mesiaci december mu však boli dodatočne pripísané provízie za predchádzajúce mesiace vo výške 6500 Sk. Táto suma je vyššia ako suma 5 361 Sk, vzťahujúca sa na mesiac december 2008. RZZP podať musí.

Medzi posudzované príjmy sa nepočítajú tzv. vyňaté príjmy. Ide o príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta, príjmy z prenájmu, príjmy zdanené zrážkovou daňou okrem závislej činnosti (t.j. zamestnania) a príjmy poistencov štátu z dôhod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pozor:
RZZP sa ako posledná povinnosť a posledné tlačivo za rok 2008 vypĺňa v slovenských korunách!

Ročné zúčtovanie zamestnanca vykoná zamestnávateľ, ostatní môžu využiť prepočítacie tlačivá

Najjednoduchším spôsobom sa povinnosti podať RZZP zbavuje zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, ktorý mal príjmy iba zo zamestnania. Takýto zamestnanec má možnosť písomne požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie RZZP, ak je v čase podania žiadosti stále jeho zamestnancom. V tomto prípade zamestnávateľ RZZP nielen podá, ale aj uhradí prípadný nedoplatok alebo preplatok zo zdravotného poistenia, pričom ho zamestnancovi vysporiada v jeho mzde. Ak v čase podávanie RZZP nie je platiteľ zamestnaný ani u jedného z minuloročných zamestnávateľov, musí podať RZZP sám.

Rovnako sami musia podať RZZP všetci ostatní platitelia.  

V prvom rade sa musia zatriediť do jednej z vyššieuvedených skupín a podľa toho zvoliť tlačivo na RZZP – A, B, C, S, X, prípadne ich kombinácie. Jednotlivé tlačivá sú k dispozícii na stránke Ministerstva zdravotníctva či stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní – buď len vo formáte .pdf alebo priamo prepočítacie. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť na základe elektronicky zaslaných údajov vyplniť tlačivo namiesto platiteľa, a potom mu ho vytlačené poslať na podpis. Táto pomoc môže byť vzhľadom na blížiaci sa termín podania RZZP niekedy trošku zdĺhavá. V každom prípade je možné nechať si  pri vypĺňaní tlačiva poradiť aj priamo na pobočke zdravotnej poisťovne. Niekoľko vyplnených príkladov z praxe uvedieme v najbližšom pokračovaní.

Podávate si daňové priznanie a zúčtovania pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu sami?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *