Pondelok 10. augusta. Meniny má Vavrinec

Ako podať daňové priznanie za rok 2011

Dane Peter Furmanik ml. 07.02.2012 | 00:00 1 Komentár

Daňové priznanie sumarizuje ekonomickú činnosť každého podnikateľa. Či už ide o živnostníka, umelca či spoločnosť, daňový úrad po nás žiada zúčtovať naše príjmy za ukončený rok 2011. Týka sa aj niektorých nepodnikateľov – napríklad tých, ktorí pracovali v roku 2011 v zahraničí. Starosti odpadajú jedine „čistým“ zamestnancom, ktorým ročné zúčtovanie dane môže na ich vlastnú žiadosť vyhotoviť zamestnávateľ.

 

Kto musí podať a kto nemusí?

Povinnosť podať daňové priznanie nemajú všetci občania či subjekty. Závisí od konkrétnej situácie.

TIP redakcie
Pridajte sa k priaznivcov daňovej optimalizácie a nízkych daní na FACEBOOKu prostredníctvom stránky Nízke dane – dobré dane.

Daňové priznanie 2011 podať musí:

 • Každá SZČO (živnostník, umelec, autor, znalec, tlmočník a pod.), ktorý v roku 2011 zarobil hrubé príjmy v sume 1 779,65 EUR a vyššej. Pozor, posudzujú sa príjmy bez odpočítania výdavkov, teda nie základ dane.
 • Každý, kto vlastní nehnuteľnosť a túto prenajíma.
 • Každý, kto dosiahol kapitálové príjmy – napr. predal cenné papiere či podielové listy.
 • Každý, kto mal počas r. 2011 rôzne druhy príležitostných príjmov v sume vyššej než je hranica pre oslobodené príjmy.
 • Každý, kto v r. 2011 zarobil rôzne iné druhy príjmov (ostatné príjmy).
 • Každý SZČO, ktorý dosiahol stratu – teda jeho príjmy boli nižšie než zaúčtované výdavky.
 • Každý kto bol v r. 2011 zároveň zamestnancom a dosiahol aj niektoré z vymenovaných príjmov. Napríklad zamestnanec, ktorý v r. 2011 zároveň podnikal aj ako živnostník.
 • Každý, kto bol v r. 2011 iba zamestnancom, no nebude mať z rôznych dôvodov vyhotovené ročné zúčtovanie dane – buď včas o zúčtovanie nepožiadal, nedodal podklady, jeho zamestnávateľ ukončil podnikanie či je v dobe podávania daňových priznaní nezamestnaný alebo podnikateľ.
 • Každý, kto mal v r. 2011 príjmy zo zahraničia a zároveň je daňovým rezidentom SR. Aj v prípade, že boli v zahraničí zdanené, je potrebné podať daňové priznanie a prepočítať daň s použitím niektorej z metód dvojitého zdanenia.
 • Každá obchodná spoločnosť – eseročka, akciová spoločnosť, komanditná či verejnoobchodná spoločnosť. Obchodné spoločnosti sú povinné viesť účtovníctvo a ich agenda je pomerne rozsiahla a zložitá – v ďalšom texte sa preto budeme venovať skôr fyzickým osobám.

Daňové priznanie 2011 podať nemusí:

 • Kto bol celý rok 2011 len zamestnancom, nedosiahol žiadne iné príjmy a zamestnávateľ mu vyhotoví ročné zúčtovanie dane. O vyhotovenie ročného zúčtovania môže aktuálneho zamestnávateľa požiadať aj zamestnanec, ktorý v priebehu roka pracoval vo viacerých zamestnaniach.
 • Kto dosiahol len príjmy, ktoré už boli zdanené zrážkovou daňou (napr. z úrokov či predaja podielových listov) a nechce alebo zo zákona si nemôže túto vopred zaplatenú daň odpočítať v daňovom priznaní.
 • SZČO, ktorý zarobil príjmy nižšie než 1 779,65 EUR a zároveň nie je v strate. Odporúčame však podať aspoň čestné vyhlásenie o tom, že príjmy boli nižšie pre prípad, keby daňový úrad daňové priznanie vyžadoval.

Daňové priznanie alebo ešte čosi viac?

Ak ste SZČO a uplatňujete si len paušálne výdavky:

 • podávate len daňové priznanie bez účtovných výkazov
 • ako podkladovú evidenciu si vediete evidenciu príjmov, pohľadávok a prípadných zásob a to všetko samozrejme v časovom slede

Ak ste SZČO a uplatňujete si skutočné výdavky:

 • podávate daňové priznanie a zároveň aj obe účtovné výkazy: „Výkaz o majetku a záväzkoch“ a „Výkaz o príjmoch a výdavkoch“
 • podkladovou evidenciou je kompletné účtovníctvo so všetkými povinnými evidenciami (peňažný denník, pohľadávky, záväzky, majetok, zásoby, mzdy atď.)

Ak ste SZČO, uplatňujete si skutočné výdavky, no nevediete účtovníctvo, ale daňovú evidenciu:

 • podávate len daňové priznanie bez účtovných výkazov
 • vedenie evidenciu o príjmoch, výdavkoch (vrátane účtovných dokladov), pohľadávkach, záväzkoch, prípadných zásobách a majetku 

Akokoľvek sa rozhodnete, vami zvolený spôsob evidencie platí pre celý rok 2011.

Formuláre na stiahnutie:

Pre správne podanie je potrebné podať daňové priznanie i výkazy na aktuálnych tlačivách pre rok 2011. Inak sa priznanie považuje za nepodané.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia: strašiak, ktorý končí

Okrem daňového priznania bývalo po posledné roky štandardnou povinnosťou podávať aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP). Tohto roku táto povinnosť väčšine daňovníkov odpadá – často kritizované RZZP vyhotovujú samotné zdravotné poisťovne. Pozor: RZZP nevyhotovujú úplne všetkým. Ide napríklad o SZČO, ktorý nedosiahli sumu minimálneho vymeriavacieho základu alebo napríklad z vyššie spomenutých dôvodov neboli vôbec povinný podať daňové priznanie. Čo sa týka zamestnancov, je tu jedna povinnosť navyše: pre správne vyhotovenie RZZP sú zamestnávatelia povinní zaslať tzv. výkaz preddavkov zdravotného poistenia za každého svojho zamestnanca príslušným zdravotným poisteniam do 28. februára 2011.

Využite, čo môžete

Daňové zákony vám ukladajú mnoho zložitých povinností. No nielen tie – nájdete v nich totiž aj výhody, ktoré vám čosi ušetria alebo uľahčia prácu. Tu sú základné informácie:

Odpočítajte si výdavky

Daň sa neplatí zo všetkých príjmov. Platí sa zo základu dane, čo je jednoducho rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a výdavkami, ktoré ste na dosiahnutie týchto príjmov vynaložili. Teda čím vyššie výdavky, tým nižšia daň. Výdavky musia zároveň spĺňaťpodmienky zákona o dani z príjmov. Takže aké výdavky si môžeme uplatniť?

 • reálne výdavky – sú to skutočné daňové výdavky, ktoré podnikateľ vynaložil a zaplatil. Podmienkou ich uplatnenia je kompletné účtovníctvo za celý rok 2011 v zmysle súvisiacich predpisov. Okrem účtovných predpisov je potrebné dodržať aj daňové pravidlá. Prácu je možné aspoň trochu zjednodušiť vedením spomenutej daňovej evidencie. 

Tip na výdavky: výdavkom je samozrejme všetko to, čo podnikateľ vynaložil na dosiahnutie svojich príjmov a dokáže to zdokladovať. Okrem širokej palety možných výdavkov (reklama, nájomné, telefóny, internet, odvody, automobil či materiál a tovar atď.) by podnikatelia nemali zabudnúť napr. na stravné, ktoré si môže samotný živnostník uplatniť za každý odpracovaný deň či výdavky na pohonné hmoty v paušálnej sume 80 % z nákupu.

 • paušálne výdavky – sú mimoriadne obľúbené medzi živnostníkmi. Šetria totiž čas, náklady na účtovníka a predovšetkým daň. Ich využitím totiž nezaplatíte daň zo 40-ich percent svojich príjmov. Týchto 40 % jednoducho odpočítajte zo súčtu svojich príjmov za celý rok 2011 A nielen to – odpočítajte si navyše všetky zaplatené odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Takto dostanete základ dane, z ktorého vypočíta daň. Ale ešte pred tým využijete nezdaniteľné časti.

Poznámka: Od r. 2011 je možné paušálne výdavky uplatniť iba vo výške 40 % pre všetkých bez rozdielu. 60%-né výdavky pre remeselníkov boli totiž zrušené.

Odpočítajte si nezdaniteľné časti

Nezdaniteľná časť je suma, z ktorej sa daň neplatí. Jej využitie nie je povinné, ale odpočíta si ju samozrejme každý rozumný daňovník, ktorý chce legálne ušetriť. Pred pár týždňami sme uviedli čísla nezdaniteľných častí pre nový rok 2012. Tieto sa však podnikatelia použijú až po jeho skončení. Pri uzavieraní roku 2011 použijeme ešte sumy pre rok 2011:

Nezdaniteľná časť na každého jedného daňovníka:

 • Pri základe dane (teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami) maximálne 15 538 EUR je nezdaniteľnou časťou suma 3 559,30 EUR.
 • Pri základe dane vyššom než 15 538 EUR sa nezdaniteľná časť vypočíta: 8 193,80 EUR mínus jedna štvrtina základu dane (daného daňovníka)

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela:

 • Ak základ daňovníka (nie manželky) je maximálne 32 775,18 EUR a manželka nemá vlastný príjem – nezdaniteľnou časťou je suma 3 559,30 EUR.
 • Ak základ daňovníka (nie manželky) je  maximálne 32 775,18 EUR a manželka má vlastné príjmy nižšie než 3 559,30 EUR – nezdaniteľnou časťou je suma 3 559,30 EUR mínus vlastné príjmy manželky.
 • Ak základ daňovníka (nie manželky) je maximálne 32 775,18 EUR a manželka má vlastný príjem 3 559,30 EUR a viac – nezdaniteľná časť je nulová.
 • Ak základ daňovníka (nie manželky) je vyšší než 32 775,18 EUR a manželka nemá vlastný príjem – nezdaniteľnou časťou je suma 11 753,09 EUR mínus jedna štvrtina základu dane (daňovníka, nie manželky).
 • Ak základ daňovníka (nie manželky) je vyšší než 32 775,18 a manželka má vlastný príjem – nezdaniteľnou časťou je suma 11 753,09 EUR mínus jedna štvrtina základu dane (daňovníka, nie manželky) mínus vlastný príjem manželky.

Ak si chcete uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela, nevyhnete sa pojmu „vlastný príjem“. O tom, ako postupovať, sme písali tu

Od roku 2011 sa však nezdaniteľné časti nemôžu odpočítať od všetkých príjmov. Výhodou sú už len pre tzv. aktívne príjmy – teda príjmy zo zamestnania a príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti okrem príjmov z prenájmu. Od všetkých ostatných príjmov (prenájom, kapitálové príjmy či ostatné príjmy) sa nezdaniteľné časti odpočítať jednoducho nemôžu.

Okrem oboch spomenutých nezdaniteľných častí existovala donedávna aj nezdaniteľná časť na účelové sporenie. Túto si v daňovom priznaní už odpočítať nemôžeme – z daňovej legislatívy bola pre r. 2011 a roky ďalšie vypustená.

Využite daňový bonus na dieťa

Za každé dieťa, ktoré vyživujete, vám patrí daňový bonus. O jeho sumu sa znižuje výsledná vypočítaná daň. Dokonca aj v prípade, že daň zaplatiť nemusíte, vám daňový úrad bonus vyplatí.

 • Suma daňového bonusu za celý r. 2011 je 243,18 EUR
 • Uplatniť si ho môže každý, kto v r. 2011 zarobil aspoň 1 902 EUR (teda hrubé príjmy, nie základ dane). Ak je daňovníkom SZČO, nesmie zároveň vykázať stratu.
 • Na jedno dieťa si môže uplatniť daňový bonus len jeden z rodičov. Čo je však možné urobiť aj pomerne – niekoľko mesiacov roka jeden rodič, zvyšnú časť roka druhý rodič.
 • Ak daňovník v priebehu roka získal daňový bonus iba za niektoré mesiace a nie celý rok 2011, nevadí – celkový nárok sa vysporiada práve v daňovom priznaní. Teda buď získa aj zvyšnú časť daňového bonusu za zvyšné mesiace, prípadne vráti neoprávnene vyplatený bonus .

Využite oslobodenie od dane

Od r. 2011 môžeme oslobodiť najviac 500 EUR a to z týchto druhov príjmov:

 • príjmy z prenájmu
 • príjmy z príležitostných činností

Ak ste v jednej z týchto oblastí zarobili v r. 2011 maximálne 500 EUR, nemusíte si s daňovým priznaním lámať hlavu. Ak ste zarobili o čosi viac, tak pre vás oslobodenie platí tiež. Rovnako však pre vás platí aj postup, ktorý sme dávnejšie rozobrali tu a tu.  

Odpočítajte si daňovú stratu

Keď vám v niektorom z predchádzajúcich rokov vyšla v účtovníctve strata, určite to nepotešilo. Možno bolo vtedy možné náklady na účtovníctvo ušetriť zjednodušenou evidenciou a paušálnymi výdavkami, no nevadí – tohto roku môžete stratu využiť k vášmu prospechu. Ak vám v r. 2011 tentoraz vychádza vysoký základ dane – teda zisk – daňovú stratu z niektorého (prípadne viacerých) z predchádzajúcich rokov si môžete odpočítať. Rešpektovať je pri tom potrebné daňové pravidlá. Napríklad 7 rokov, počas ktorých môžete v ľubovoľnom z nich odpočítať stratu dosiahnutú najneskôr v r. 2009. Pre staršie straty platí na jej odpočítanie maximálne 5-ročná doba. Viac v článku Daňovú stratu je možné odpočítať od zisku v lepších rokoch.

Pokročilí? Pohrajte sa s odpismi

Rôzne druhy zaradenie majetku do účtovnictva či voľba spôsobu odpisovania môžu vo viacerých rokoch rôznym spôsobom ovplyvniť celkovú daň. Svoje urobí napríklad aj prerušenie odpisovania či jeho kombinácia s odpočítaním daňovej straty. Viac o problematike sme písali tu

Nestíhate? Povinnosti odložte na leto

Štandardným termínom na podávanie daňových priznaní za r. 2011 pre daň z príjmov je 31. marec 2012. V rovnaký dátum musíte aj zaplatiť daň – ak teda splatná daň vo vašom daňovom priznaní vyšla. Povinnosť podať priznanie ako aj zaplatenie dane sa však dajú presunúť na neskôr. Stačí listom so správnymi náležitosťami oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Odložiť si ho takto môžete aj na 30. apríl, 31. máj či 30. jún 2012 – teda až o 3 mesiace. Tí daňovníci, ktorí mali v r. 2011 aj príjmy dosiahnuté v zahraničí, si tento termín môžu predĺžiť až o 6 mesiacov – teda maximálne do 30. septembra.

Okrem toho, že si odložíte zaplatenie dane do budúcnosti, môžete aj niekoľko mesiacov neplatiť odvody do Sociálnej poisťovne. Týka sa to najmä tých, ktorým povinnosť registrovať sa v Sociálnej povinnosti vzniká prvýkrát až tohto roku. Štandardne by sa mali zaregistrovať od 1. júla 2012, predĺžením lehoty na podanie daňového priznania sa stanú platiteľmi sociálneho poistného až 1. októbra 2012.

Poznámka: pre účely RZZP oznámte listom svojej zdravotnej poisťovni fakt, že ste si daňové priznanie odložili. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám či prípadnej pokute.

Nerobte daňové priznanie ručne

V dnešnej informatizovanej dobe ešte mnoho ľudí vypisuje údaje daňového priznania ručne do zakúpených formulárov. Tento postup je však náročný na čas i prípadné chyby. Odporúčame preto využiť niektoré automatické prepočtové tlačivá či softvéry, ktoré sú k dispozícii buď zdarma alebo za poplatok. Mnoho výpočtov urobia za vás a ušetria tak váš čas i problémy sa prepisovaním a opravovaním chýb. 

Kto za vás vypĺňa daňové priznanie?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Ako podať daňové priznanie za rok 2011”

 1. Marián píše:

  Zdravím, chcem sa spýtať, či si v daňovom priznaní za rok 2011 môže daňovník uplatniť odpočítateľnú položku zo životného poistenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *