Nedeľa 05. júla. Meniny má Cyril a Metod

Ako zdaňovať príjmy z korporátnych dlhopisov

zdanenie dlhopisov

Korporátne dlhopisy sú medzi slovenskými investormi čoraz populárnejšie. S blížiacim termínom daňového priznania mnohí z nich riešia dilemu ako zdaniť výnosy z predaja a ako vyplatené kupóny.

Príjmy v podobe výplaty kupónu z korporátnych dlhopisov sa u fyzických osôb považujú za príjmy z kapitálového majetku. Predmetný príjem sa zdaňuje sadzbou dane 19 percent. Treba upozorniť, že Zákon o dani z príjmov neumožňuje uplatniť si oproti tomuto príjmu žiaden výdavok.

Kto platí daň

Povinnosť vykonať zrážku dane a povinnosť odvodu dane má osoba, ktorá vypláca kupóny z korporátnych dlhopisov v prospech fyzickej osoby. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za vysporiadanú, teda fyzická osoba už tieto príjmy nesmie/nemôže uviesť do svojho daňového priznania.

Ak výnosy z dlhopisov plynú fyzickej osobe (rezidentovi SR) zo zdroja v zahraničí, zdaňuje ich prostredníctvom daňového priznania na území SR, ak povinnosť podať daňové priznanie má. Sadzba dane je rovnako vo výške 19 percent. Obdobne ako u tuzemských emitentov tieto príjmy zahrnie fyzická osoba do základu dane neznížené o výdavky.

Zdanený je kupón, nie výnos

Treba však upozorniť, že Zákon o dani z príjmov neumožňuje uplatniť za výdavok pri príjmoch z kupónov u dlhopisov ani alikvotnú výšku kupónu, ktorý kupujúci zaplatí predávajúcemu dlhopisu v prípade obchodovania na sekundárnom trhu.

V podstate Zákon o dani z príjmov „núti“ zdaniť nadobúdateľa takéhoto dlhopisu príjem, ktorý síce prijal, ale v podstate ho z časti „zaplatil“ predávajúci pri jeho obstaraní. Predmetnú skutočnosť treba brať do úvahy pri obstaraní dlhopisu v čase medzi dvoma výplatami kupónov.

Oplatí sa držať dlhopis do splatnosti?

Ak má investor napr. na výber medzi dlhopismi s približne rovnakou dobou splatnosti a výnosom do splatnosti, tak z daňového pohľadu je vždy vhodné investovať do dlhopisu s nižším kupónom. V podstate si tým fyzická osoba zvyšuje výnos po zdanení.

Ako príklad môžeme uviesť situáciu, že máme na výber medzi dvomi dlhopismi s nominálnou hodnotou sto eur, oba splatné o jeden rok. Dlhopis A má výšku ročného kupónu stanovenú na úrovni 5,1 percenta, dlhopis B má ročnú výšku kupónu stanovenú na tri percentá. Dlhopis A sa aktuálne obchoduje za 102 eur, dlhopis B za 100 eur. Výnos do splatnosti pred zdanením majú teda oba približne na úrovni 3 percentá p.a.. Aký však bude výnos po zdanení pri oboch dlhopisoch?

Dlhopis A

Daň z kupónu = > 19% z 5,1 eur = 0,96 eur

Suma prijatá investorom o jeden rok => 100 eur + 5,1 – 0,96 = 104,14 eur

Výnos po zdanení = 104,14 – 102 = 2,14/102 = 2,09% p.a.

Dlhopis B

Daň z kupónu = > 19% z 3 eur = 0,57 eur

Suma prijatá investorom o jeden rok => 100 eur + 3 – 0,57 = 102,43 eur

Výnos po zdanení = 102,43 – 100 = 2,43/100 = 2,43% p.a.

Ako je vidieť dlhopis B je z tohto pohľadu vhodnejšou investíciou. Iným príkladom môže byť rozhodovanie medzi predajom dlhopisu obchodovaným na burze a jeho držaním a inkasovaním kupónov. Treba upozorniť, že príjmy z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu sú od dane oslobodené ak doba medzi nadobudnutím a predajom dlhopisov presiahne jeden rok.

Investor by si tak mal vždy pozrieť aký je aktuálny kurz dlhopisu a ako dlho ho investor drží. Je možné, že jeho predajom získa príjem, ktorý bude od dane oslobodený a ktorý môže byť v konečnom dôsledku vyšší, než by získal prijímaním kupónov do doby splatnosti, ktoré však podliehajú dani 19 percent.

Privátne emisie daňové oslobodenie výnosu nemajú

Do toho treba započítať aj tzv. riziko predčasného splatenia, ktoré často býva uvedené v rámci prospektu dlhopisu, ale investori ho často prehliadajú. Treba však upozorniť, že v prípade investovania do tzv. privátnych emisií dlhopisov, ktoré nie sú obchodované na burze, tak vyššie uvedené oslobodenie neplatí.

V predmetnom prípade prichádza do úvahy oslobodenie maximálne vo výške 500 eur ročne zo zisku z predaja dlhopisov. Treba však upozorniť, že do predmetnej sumy sa započítavajú aj zisky z predaja iných cenných papierov, opcií, obchodných podielov resp. členských práv. V rámci roka je možné predmetné zisky započítať so stratami z transakcií, ktoré spadajú do rovnakej kategórie príjmu.

Autor je managing director poradenskej spoločnosti Accace.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *