Utorok 01. decembra. Meniny má Edmund

Bankové tajomstvo na Slovensku potrebuje inováciu

Banky Marek Mittaš 08.11.2019 | 00:00 0 Komentárov

Bankové tajomstvo je opradené množstvom historiek. Je to kvôli tomu, že v minulosti často zastieralo aj nelegálne obchody, či pranie špinavých peňazí. Takéto bankové tajomstvo však patrí už len do éry špionážnych filmov.

Minulý rok padla aj posledná bašta nedobytného bankového tajomstva. Jeho modernizácia viac odhaľuje ako skrýva a aj na Slovensku bude podľa bánk potrebná ďalšia reforma.

Bankové tajomstvo neznamená anonymitu

Bankové tajomstvo je upravené zákonom o bankách. Chráni predovšetkým informácie o klientoch, ich osobných údajoch, informácie o obchodoch, stavoch na účtoch, stavoch vkladov a podobne. Tajomstvo však neznamená absolútnu anonymitu. Taká platila vo Švajčiarsku, no od minulého roka už je aj tá definitívne pochovaná.

Už v roku 2014 pristúpili Švajčiari na podmienky amerického zákona FACTA a začali Američanom posielať informácie o klientoch z USA. Od roku 2018 si už Švajčiarsko vymieňa údaje o každom majiteľovi účtu aj s EÚ. Anonymné vklady vo Švajčiarsku tým pádom definitívne skončili.

Slovensko síce nikdy nemalo tak precízne a anonymné krytie bankového tajomstva ako Švajčiarsko, avšak nie ani benevolentné. Kto všetko môže banku žiadať o diskrétne informácie definuje zákon. „Banka poskytuje informácie o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva bez jeho súhlasu subjektom, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 91 ods. 4 písm. a) až z) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a to na písomné vyžiadanie. Ide o dôležité informácie, ktoré majú slúžiť a napomôcť plneniu úloh jednotlivých subjektov,“ vysvetľuje Anna Jamborová z ČSOB.

O informácie žiadajú notári aj polícia

„Spomedzi subjektov, ktorým zákon umožňuje pristupovať k údajom tvoriacim bankové tajomstvo aj bez súhlasu klienta patria najmä notári, súdne orgány, exekútori, policajný zbor, a podobne,“ hovorí Dominik Miša z VÚB a dodáva: „Ak subjekty žiadajú informácie, môžu sa týkať napríklad bankových transakcií, vlastnených produktov, údajov o delikvencii, údajov potrebných pre dedičské konanie, či vyšetrovanie trestných činov a podobne.“

Takýmito informáciami teda oprávnené orgány môžu disponovať aj bez toho, aby ste vedeli, že o ne žiadali a banky im ich o vydali. Navyše nejde o nič zriedkavé.

„Banka je so žiadosťami o informácie oslovovaná často a prakticky všetkými oprávnenými subjektmi. Najčastejšie ide o Národnú banku Slovenska pri vybavovaní rôznych dopytov, orgány činné v trestnom konaní na účely trestného konania, daňové úrady v súvislosti s výkonom správy daní alebo notári napr. na účely dedičských konaní,“ prezrádza Lýdia Žáčková z Poštovej banky.

Súhlasí aj Boris Fojtík z Tatra banky a dodáva: „Najväčší počet žiadostí dostávame zo strany súdnych exekútorov, daňových orgánov, Sociálnej poisťovne, notárov a správcov konkurzných podstát. Taktiež dostávame žiadosti od orgánov činných v trestnom konaní ako aj iných štátnych orgánov.“

„Najčastejšie požiadavky sú kladené v rozsahu či je preverovaná osoba klientom banky, aké využíva produkty, či má vedený účet, ak áno. aký je stav účtu, prípadne žiadajú napríklad aj o výpis z účtu,“ hovorí o požiadavkách tretích strán B. Fojtík.

Banky v takomto prípade poskytujú informácie aj bez toho, aby na sprístupnenie údajov žiadali o povolenie majiteľa, alebo ho o tom informovali.

Zamestnanci tajomstvá nevynášajú

Zverejniť informácie podliehajúce bankovému tajomstvu je však možné len podľa zákonom stanovených pravidiel.

„Každú jednotlivú žiadosť o poskytnutie predmetných informácií starostlivo posudzujeme z hľadiska splnenia predpísaných náležitostí zákona o bankách. Osobitne kladieme dôraz na to, či zákon výslovne upravuje účel, na ktorý sa dopytujúci subjekt vo svojej žiadosti odvoláva, a ak daný účel zákon neupravuje, žiadosti zamietame bez ohľadu na to, či sú žiadateľom ústredné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné orgány verejnej moci,“ uvádza L. Žáčková.

Citlivým článkom sú však zamestnanci bánk, ktorí majú k údajom prístup. Azda najznámejším a neoprávneným prezradením bankového tajomstva bol prípad Filipa Rybaniča, ktorý mal ako zamestnanec Tatra banky zverejniť údaje z účtu Roberta Kaliňáka. Podobné aktivity vyvíjal smerom k bankovým účtom Jána Počiatka, či Ladislava Bašternáka aj Mariana Kočnera. Po dlhom súdnom spore Krajský súd v Bratislave v júni potvrdil, že F. Rybanič porušil bankové tajomstvo a uznal ho vinným. Verdikt bol tri roky podmienečne s ročným dohľadom.

Podobný a možno aj tvrdší trest hrozí každému zamestnancovi banky, ktorý by nerešpektoval bankové tajomstvo. Banky si preto dobre uvedomujú, že citlivým článkom sú práve zamestnanci a venujú im pozornosť.

Dôveruj ale preveruj

„Jedným z pilierov ochrany bankového tajomstva je integrita zamestnanca. Ochrana bankového tajomstva je zákonnou povinnosťou každého zamestnanca a porušenie tejto povinnosti môže mať viaceré právne následky, vrátane trestnoprávnych,“ hovorí B. Fojtík a dodáva: „Odbornej príprave zamestnancov v tejto oblasti venujeme mimoriadnu pozornosť. Máme tiež nastavené technické opatrenia na zabránenie úniku bankového tajomstva, vrátane kontrolných mechanizmov.“

Ochrana tajomstva je pre banku dôležitým prvkom bezpečnosti. Pretože úniky informácií by boli nielen porušením zákona, ale aj samotnej dôveryhodnosti inštitúcie. Preto sa pri ochrane informácií nespoliehajú len na osvetu pracovníkov, ale aj na techniku.

„Ochranu informácií v banke samozrejme upravuje aj celý rad technických, logických a personálnych opatrení, akými sú zabezpečenie priestorov, pracovísk a výpočtovej techniky, kde sa chránené informácie nachádzajú, pravidlá internej a externej komunikácie, prísne vymedzenie povolených nosičov a kanálov, pomocou ktorých sa chránené informácie môžu prenášať a ďalšie „soft“ opatrenia, akými sú princípy „čínskych múrov“, „need to know basis“ a podobne. Súlad so všetkými týmito opatreniami je pravidelne preverovaný internými kontrolami a auditmi a za ich nedodržiavanie banka voči zamestnancom bezodkladne vyvodzuje dôsledky,“ vysvetľuje L. Žáčková

Zišla by sa inovácia pravidiel bankového tajomstva

Hoci funguje bankové tajomstvo na Slovensku podľa zákonom vymedzených pravidiel, zďaleka nie je v stave, že by sa nezišla inovácia. Samotné banky sa snažia chrániť údaje klientov, avšak upozorňujú aj na veci, ktoré by vzhľadom na ochranu klientov a súčasnú situáciu potrebovali zmeniť.

„V praxi by bolo vhodné, aby bankové tajomstvo mohlo byť poskytnuté automaticky, bez potreby získavania súhlasu aj osobám, ktoré zabezpečujú záväzok klienta, napríklad ručiteľovi, záložnému veriteľovi a podobne,“ hovorí A. Jamborová.

Rovnako tak sa bankové tajomstvo muselo vyrovnať aj s upravenou európskou legislatívou a hlavne ochranou osobných údajov, ktoré zasahuje aj do pôsobnosti bankového tajomstva.

„Uvítali by sme jasnejšie vymedzenie predpisov týkajúcich sa vzájomného vzťahu medzi pravidlami ochrany osobných údajov a ochrany informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, najmä čo sa týka vzťahu medzi GDPR a zákonom o bankách,“ dodáva L Žáčková.

Na nových poskytovateľov sa pravidlá nevzťahujú

V neposlednom rade je problémom aj dvojaký meter. Do oblasti bankového tajomstva čoraz intenzívnejšie vstupujú digitálne technológie a noví hráči, na ktoré sa však zákon o bankách nevzťahuje.

„Vzhľadom na otváranie sa trhu novým poskytovateľom služieb, ktoré bývali tradične poskytované bankami, ako napríklad poskytovanie platobných služieb subjektmi, ktoré nie sú bankami, sú služby obdobné bankovým službám poskytované subjektmi, ktoré síce nakladajú s rovnakými informáciami ako banka, ale právna úprava nakladania s informáciami je odlišná. Podobná situácia je aj pri poskytovaní úverov fyzickým osobám,“ hovorí B. Fojtík.

Pri práci s citlivými informáciami má bankové tajomstvo nezastupiteľné miesto. Tak ako prechádzalo vývojom od anonymných vkladov až po presné vymedzenie pojmov, aj v budúcnosti sa bude musieť ďalej vyvíjať smerom k vyššej ochrane citlivých dát, ale zároveň aj transparentnosti, aby nevytváralo príležitosti na podvodné konanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial