Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Burza a obchodníci s cennými papiermi: Aké možnosti majú Slováci?

Slovenskí investori sú podľa množstva prieskumov prevažne veľmi konzervatívni a väčšina ich peňazí končí na vkladoch v bankách. Napriek tomu trend ukazuje, že postupne objavujú možnosti zhodnocovania svojich peňazí aj prostredníctvom fondov. Avšak obchodovanie cenných papierov na burze je dnes na Slovensku stále v plienkach. Obchodníci s cennými papiermi pritom ponúkajú množstvo služieb.

Konkurencia je relatívne široká a obchodníci sa zaoberajú sprostredkovaním obchodov na najrôznejších svetových burzách, poskytovaním informácií, správou aktív či poradenskou činnosťou. Na obchodovanie ponúkajú množstvo nástrojov.

Podielové fondy verzus burza: S akým objemom sa oplatí obchodovať?

Investorov, ktorí chcú investovať aj inak ako prostredníctvom bankovej úložky, často okrem investícii do podielových fondov láka aj priamy nákup cenných papierov na burze. Začínajúci investor by však mal byť opatrný. Zvážiť by mal výhody, nevýhody a nástrahy oboch možností. V neposlednom rade musí vziať do úvahy aj svoju osobnú finančnú situáciu a svoje možnosti. Respondentom z okruhu obchodníkov s cennými papiermi sme položili otázku: „Od akého objemu má zmysel obchodovať prostredníctvom burzy namiesto podielových fondov?“ Tu sú ich rady a názory:

Kamil Boros, analytik XTB: „To je úplne individuálne, investovať aj špekulovať sa dá už od nízkych objemov, podobne je možné investovať každý mesiac 20 eur aj 200 tis. eur.“

Juraj Spodniak, analytik Capital Markets: „V prvom rade by si mal každý investor zodpovedať otázku ´Akú mieru rizika som ochotný pri investovaní podstúpiť?´ Druhý základný bod je určiť si výšku investície, tá by nemala ohroziť základný štandard investora. Správne investovanie priamo na burze si vyžaduje diverzifikovať riziko, tzn. rozložiť investície do viacerých titulov, poprípade sektorov. Podľa môjho názoru od sumy 10 000 eur / dolárov má zmysel investovať na burze a vytvoriť si tak zdravé portfólio s viacerými finančnými nástrojmi.“

Patrik Oberta, analytik RMS Market: „Na rozdiel od podielových fondov, investovať do akcií je možné aj malé čiastky. Z tohto pohľadu sú teda akcie oveľa flexibilnejšie. Je nutné si uvedomiť, že s minimálnym vkladom v rozmedzí 500 – 5000 USD netreba očakávať zázraky alebo rekordné zisky. Už pri hodnote účtu vo výške 5.000 USD vie klient lepšie diverzifikovať riziko do viacerých pozicií a tým tak čiastocne eliminovať stratu z poklesu hodnoty investícií.“

Jozef Puchoň, analytik brokerjet České spořitelny: „Predovšetkým vnímame podielové fondy a priame investovanie do akcií ako dva rôzne ´produkty´. Zatiaľ čo v prípade podielových fondov investor zveruje svoje peniaze správcovi, ktorý sa o ne stará, v prípade priameho nákupu akcií sa investor stará o svoje peniaze sám. Priame investovanie je teda vhodné pre klientov, ktorí chcú sami riešiť svoje investície. V tomto prípade teda nie je nutné platiť za správu a preto už od 1000 eur je výhodnejšie z hľadiska poplatkov investovať priamo do akcií.“

Michal Zachar, maklér Patria Direct: „Podľa mňa okolo 20–30 tisíc českých korún a vyššie.“

Karol Piovarcsy, riaditeľ Saxo Bank pre ČR a SR: „Ak chce investor obchodovať dlhodobo s primeranou mierou rizika, tak za minimálny objem považujeme hranicu 10 000 USD, ktorá je už dlhodobo štandardom západných investičných spoločností. V dnešnej dobe má veľa klientov tendenciu skúšať investovať s malým kapitálom a veľkým leverage = pákou, čo je určite vysoko riziková a krátkodobá investícia zväčša končiaca stratou.“

Nástrahy na investorov

Burza je špecifický druh organizovaného trhu kde predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovatelia (napríklad brokeri, makléri a podobne) realizujú obchody. Na burze sa teda stretáva dopyt a ponuka po obchodovanom objekte. Na finančnej burze sa obchodujú zväčša cenné papiere. Burza slúži k ich nákupu a predaju. K tomu sa používajú rôzne investičné nástroje napr. menové páry, ETF, komodity, akcie, dlhopisy a podobne). „Aké nástrahy čakajú investorov na burze cenných papierov a čoho by sa mali vyvarovať?“ opýtali sme sa.

Kamil Boros, analytik XTB: „V prvom rade sa väčšine ľudí snažiacich o špekulácie na burze zjavia pred očami doláriky a idú do toho so snahou rýchlo zbohatnúť. Otvárajú pritom obchody s veľkými objemami, ktoré pokiaľ vývoj nenaplní ich očkávania im dokážu vymazať obchodný účet dokonca v priebehu niekoľkých hodín. Základom je teda správny Money-management, v rámci ktorého obchodník riskuje len primeranú časť účtu, pričom si už dopredu stanoví minimálne to, akú maximálnu stratu je ochotný akceptovať, prípadne aj zisk pri ktorom pozíciu zatvorí.“

Juraj Spodniak, analytik Capital Markets: „Pri investovaní na dlhšie obdobie by si mal investor spraviť krátku fundamentálnu analýzu spoločnosti a odvetvia, v ktorom pôsobí sledovaná akcia. Keďže sa kurzy akcií hýbu v trendoch, prichádza pri nákupe na rad technická analýza, ktorá môže pomôcť kúpiť cenný papier výhodnejšie. Akcie by mali mať dostatočnú likviditu, aby investor nemal problém pri predaji. Dôležité je aj overiť si, aké sú spready medzi nákupom a predajom. Pri nákupe je dôležité určiť si aj exitovú stratégiu, či už ide o určenie si ceny, za ktorú je investor ochotný danú pozíciu predať v zisku tzv. „take profit“ alebo či ide o stanovenie si poslednej prípustnej hranice pri predaji v strate tzv. „stop-loss“. Nákup bez stanovenia si výstupu z pozície sa môže zvrhnúť na iracionálne správanie sa, reagovanie na každú zlú správu a správanie sa stádovito, čo môže v konečnom dôsledku viesť k predaju pozícií v strate.“

Patrik Oberta, analytik RMS Market: „Investor by mal v prvom rade zvoliť vhodný investičný nástroj k jeho investičnej stratégii v súlade s rizikom, ktoré je ochotný podstúpiť. Treba brať do úvahy aj to, že s vyšším výnosom je spojené aj vyššie riziko a vhodná diverzifiácia investícií do rôznych titulov umožňuje toto riziko znižovať. Ak sa investor rozhodne použiť cudzie prostriedky (leverage=páka=marža) na financovanie svojich investicii, musí brať do úvahy aj riziko, že znásobenie investície okrem zvýšenia výnosu rovnako zvyšuje aj výšku prípadnej straty pri poklese hodnoty investície. Všeobecne platí, že obchodovanie na maržu patrí k najrizikovejšiemu obchodovaniu.“

Jozef Puchoň, analytik Brokerjet: „Hlavná nástraha pri investovaní predovšetkým začínajúcich investorov sa skrýva v nevedomosti a nesprávnej motivácii vo forme rýchleho zbohatnutia. Pred každou investíciou by si mal investor určiť, aké zhodnotenie očakáva a nakoľko je ochotný riskovať, t.j. pri akej finančnej strate pozíciu uzatvára, alebo opačne pri akej hodnote bude realizovať zisk. Týmto sa vyhne základnému problému investovania a to je manažovanie svojich pozícií na základe emócií. Ako skladať portfólio je téma na samostatný článok ale medzi základné pravidlá patrí správne rozloženie rizika medzi jednotlivé tituly tak, aby investor nevsadil všetko na jednu kartu.“

Michal Zachar, maklér Patria Direct: „Určite neinvestovať do jedného titulu celý objem. Ideálne je mať tak 3–5 akcií v portfóliu – t.j. diverzifikovať aj naprieč sektormi. Stanoviť si hranice stop-lossu, straty, ktorú som ochotný akceptovať. Pri prerazení pozíciu hneď zavrieť.“

Karol Piovarcsy, riaditeľ Saxo Bank pre ČR a SR: „Najväčšou nástrahou je predovšetkým vlastná psychológia a nedisciplinovanosť investorov, až potom sú to trhové podmienky. Celkovo sa odporúča presne a realisticky si stanoviť investičné ciele, fundamenty, ako aj techniku vstupu do pozície a ochranu pred neočakávaným rizikom. Pomer dlhodobých investičných inštrumentov (napr. akcie, ETF, dlhopisy) a krátkodobých špekulačných nástrojov (napr. Forex, futures) sa vo všeobecnosti odporúča v percentách: 85/15. V súčasnej dobe veľkých výkyvov a politicko-ekonomickej nestability by však investori mali dbať na to, aby ich portfólio bolo likvidné a teda, aby z daných pozícii mohli v prípade potreby rýchlo a lacno vyskočiť.“

Psychológia investora: Špekulácie verzus investície

Podstatné aspekty spojené s obchodovaním cenných papierov prostredníctvom finančnej burzy sú dodržiavanie stanovených obchodných zásad a rozlišovanie medzi dôležitými pojmami. Ukázkovým príkladom je oddelenie pojmov „špekulácia“ a „investícia“. Častokrát sa totiž v teórii a praxi zamieňajú. V tomto článku zámerne zovšeobecňujem pojem investor. Bežne sa totiž zvykne používať pre označenie investora v pravom slova zmysle ako aj špekulanta. Rozdiel v týchto pojmoch je však markantný.

V každom prípade by si „obchodujúci“ mal byť sám vedomý toho, či je jeho cieľom uskutočňovať špekulačné obchody alebo investície. Poznanie podstaty týchto termínov mu dokáže poodhaliť viac o problematike obchodovania cenných papierov. Aj vo všeobecnosti môže jednoznačný prístup a jeho dodržiavanie určovať hranicu medzi úspešnou a neúspešnou obchodnou činnosťou.

Nástroje na obchodovanie: Do čoho investovať?

Výber medzi podielovými fondmi a obchodovaním na burze môže byť prvým krokom potenciálneho investora. Skladba portfólia a očakávané nástrahy sú ďalšou témou na dôkladné zváženie. Vaše portfólio bude závisieť od vašej stratégie, určených zásad a prístupu k obchodovaniu. Nech už bude vaša voľba akákoľvek, budete podľa týchto parametrov zrejme vyberať aj finančné inštrumenty, ktoré použijete pri jeho skladbe.

Ak sa potenciálny investor rozhodne pre nákup cenných papierov prostredníctvom finančnej burzy, bude voliť vhodné obchodné nástroje z burzovej ponuky vybraného obchodníka s cennými papiermi. Obchodníci ponúkajú svojim klientom rôzne pestré palety takýchto nástrojov. Karol Piovarcsy hovorí: „Saxo Bank sa profiluje ako Multiproduktová investičná banka, kde si investori môžu vybrať aktíva z celého sveta, a to najmä akcie, komoditné deriváty, forex, fondy typu ETF a ETC, dlhopisy, ako aj ďalšie inštrumenty, ktorých momentálne máme cez 25 000..“

A o čo je burze najväčší záujem? Podľa Jozefa Puchoňa z Brokerjet je to klasika v podobe akcií: „Najväčší záujem je štandardne o akcie, predovšetkým na nemecké a americké burzy. Sme broker, ktorý ponúka klientom od najjednoduchších nástrojov obchodovania až po zložitejšie. Opatrnejším klientom môžeme ponúknuť fondy alebo certifikáty, pre skutočných špekulantov máme zase deriváty (Forex,Futeres, atď.)“

 

Slovníček

Finančná burza je miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po nástrojoch finančného trhu.

Cenný papier je nástroj finančného trhu, ktorý reprezentuje určité aktívum v istej nominálnej hodnote.

Akcia je druh majetkového cenného papiera, ktorý predstavuje vlastnícky podiel na hodnote spoločnosti. Výnosom z akcie je dividenda. Dividendy sa delia na prioritné a bežné.

Dlhopis je druh dlhového cenného papiera, ktorý vyjadruje dlžnícky vzťah emitenta voči jeho nákupcovi. Výnosom z dlhopisu je kupón.

Podielový fond je cenný papier, ktorý môže tvoriť správcovská spoločnosť, ktorá disponuje patričným povolením na výkon tejto činnosti. Podielový fond nakupuje a predáva aktíva prostredníctom svojho portfólio manažéra. Existujú rôzne podielové fondy s rôznym zameraním, napr. peňažné, dlhopisové, akciové, komoditné a pod.

ETF (Exchange Traded Fund) je cenný papier svojou koncepciou pripomínajúci podielový fond. Jedná sa však o fond, ktorý je voľne obchodovaný burze ako akýkoľvek iný cenný papier v reálnom čase. Existujú rôzne druhy ETF s rozličným zameraním, napr. komoditné, dlhopisové, zamerané na rôzne odvetvia a pod.

Dlhá pozícia („long buying“) predstavuje nákup finančného nástroja s predpokladom nárastu jeho trhovej hodnoty v budúcnosti.

Krátka pozícia („predaj na krátko“ alebo „short selling“) predstavuje druh obchodu, pri ktorom kupujúci špekuluje na pokles hodnoty nakupovaného podkladového aktíva. Obchodník si najprv požičia cenné papiere, na pokles hodnoty ktorých chce staviť, predá ich a v čase, keď ich má vrátiť, ich opäť kúpi. Ak trhová hodnota tohto aktíva poklesla, rozdiel predstavuje zisk. Ak trhová hodnota aktíva narástla, rozdiel je jeho stratou.

Obchodovanie na maržu (leverage) sa inak označuje aj ako obchodovanie na páku. Jedná sa o spôsob obchodovania, kedy obchodník kryje istú časť svojho obchodu požičanými prostriedkami.

Likvidita akcií predstavuje schopnosť premeny trhovej hodnoty držaných akcií na ich ekvivalentnú výku v hotovosti. To závisí od mnohých faktorov, najmä však od skutočnosti, či sú dané akcie voľne obchodovateľné na verejne obchodovanom trhu.

Fundamentálna analýza je súhrnom nástrojov, ktoré sa používajú na ocenenie súčasnej a budúcej hodnoty akcií na základe historických dát. Jej zakladateľmi sú Benjamin Graham a David Dodd.


Jedna odpoveď na “Burza a obchodníci s cennými papiermi: Aké možnosti majú Slováci?”

  1. Trader777 píše:

    Pekný článok. Obchodovanie na burze je zaujímavá možnosť zárobku. Ako písali jednotliví analytici, množstvo ľudí do obchodovania skočí bezhlavo. Pritom je to ako s každým iným biznisom, treba poznať danný odbor, ako funguje a hlavne vedieť spravovať financie a manažovať riziko. Napríklad v tomto článku: https://uspesnynaburze.sk/obchodovanie-na-burze/ som sa dočítal, že profesionálni investori a obchodníci na burze, na jeden obchdod riskujú približne 1 až 3% svojho účtu a vždy používajú Stop Loss pokyn, pomocou ktorého ochraňujú svoj obchodný kapitál.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *