Nedeľa 27. septembra. Meniny má Cyprián

Chystajú sa veľké zmeny v daniach

Dane Peter Apolen 21.07.2016 | 00:00 0 Komentárov

Ministerstvo Financií SR predložilo do pripomienkového konania viacero návrhov zmien v oblasti daní. Vláda navrhuje zrušiť zdravotné odvody z príjmov z dividend, na druhej strane však plánuje zaviesť ich zdanenie, ktoré daňovníkom prinesie oveľa vyššie zaťaženie. A aj keď MF SR plánuje znížiť firemnú daň na 21%, skutočnú úľavu firmám to pravdepodobne neprinesie.

Zníženie sadzby firemnej dane na 21%

V rámci novely zákona o dani z príjmov navrhuje Ministerstvo Financií SR znížiť daň z príjmov právnických osôb zo súčasných 22 na 21 percent.

Ako upozorňuje Peter Pašek, daňový poradca a riaditeľ poradenskej spoločnosti Accace „z našej praxe môžeme len potvrdiť, že firmy sa viac ako o výšku sadzby dane zaujímajú práve o položky, ktoré zvyšujú ich základ dane, t.j. tzv. „pripočitateľné položky.“

Firemná daň bude pravdepodobne znížená, ale je potrebné upozorniť na celkovú efektívnu mieru zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike, ktorá je veľmi vysoká. V poslednom období bolo zavedených viacero ustanovení, ktoré výrazne zvyšujú na konci zdaňovacích období základ dane právnických osôb a tým aj ich efektívnu sadzbu dane.

„Napríklad možnosť uplatnenia daňových výdavkov na poradenské služby až po úhrade, limity daňových odpisov u prenajímaného majetku do výšky výnosov z prenájmu, zavedenie limitov na daňovú uznateľnosť výdavkov na provízie do výšky 20 percent hodnoty sprostredkovaného obchodu a to až po ich úhrade a iné,“ vymenúva P. Pašek. „Z tohto pohľadu sa zníženie o jedno percent javí skôr ako len kozmetická úprava,“ vysvetľuje.

Zavedenie dane z dividend u FO

Od roku 2004 nie je príjem z dividend predmetom dane na Slovensku ani pri FO ani pri PO. Avšak, od roku 2011 sa z príjmov z dividend platia zdravotné odvody, pričom z príjmov z dividend platia zdravotné poistné všetky skupiny poistencov, t.j. zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia aj poistenci štátu.

MF SR má momentálne v pláne zrušiť povinnosť platiť zdravotné odvody (vo výške 14%) z akéhokoľvek príjmu z dividend vyplatených po 31.12.2017. Na druhej strane však plánuje zaviesť 15 percentnú sadzbu dane na všetky príjmy z dividend prijatých u fyzických osôb od roku 2018, t.j. aj na dividendy vyplatené od tohto roku za roky 2004 až 2016, ktoré sú v súčasnosti mimo predmetu dane.

„Celkové daňovo–odvodové zaťaženie sa u FO nezvýši len o jedno percento resp. päť percent v závislosti od roku, za ktoré sa dividendy vyplácajú, ale bude oveľa vyššie a to najmä v prípadoch ak pôjde o dividendy vo výškach, ktoré presahujú maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie.

Bude to spôsobené tým, že na daňovú sadzbu 15 percent nebude aplikovateľný žiadny strop, ale budú sa platiť z plnej výšky,“ vysvetľuje P. Pašek. „Zavedenie zdravotných odvodov na dividendy vo svete nemá obdobu, na strane druhej zavedenie dane z dividend v prípade FO je v podstate zrušenie jednej z mála výhod, ktorý slovenský Zákon o dani z príjmov v porovnaní s okolitými daňovými jurisdikciami fyzickým osobám ponúkal,“ konštatuje P.Pašek.

Zdaňovanie dividend u právnických osôb

Ako opatrenie zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam, plánuje MF SR zaviesť zdanenie dividend v prípade, ak pôjde o dividendy vyplatené právnickej osobe z nezmluvného štátu alebo daňovníkovi – tuzemskej právnickej osobe z nezmluvných štátov. V danom prípade by sa mala zaviesť sadza dane vo výške 35 percent.

Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo tieto krajiny nie sú signatármi multilaterálnej dohody upravujúcej medzinárodnú výmenu informácií na daňové účely.

V súčasnosti takéto dividendy za roky 2004 a neskôr podliehajú zdaneniu iba v prípade, ak u osoby, ktorá takéto dividendy vypláca, nie je táto dividenda považovaná za daňový výdavok. „V podstate v takmer všetkých prípadoch dividendy za roky 2004 a neskôr nie sú dividendy u PO bez ohľadu na zdroj ich výplaty predmetom dane v SR,“ dodáva P. Pašek.

Zavedenie úrokov z nadmerného odpočtu DPH

Jedným z navrhovaných opatrní vlády je zavedenie úrokov z nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Predmetná zmena súvisí so zverejneným rozsudkom ESD C-120/15 Kovozber s. r. o.

V súlade so Zákonom o DPH v súčasnosti platí, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (napr. z dôvodu, že opäť vykáže nadmerný odpočet), daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Ak sa jedná o platiteľa s mesačným zdaňovacím obdobím s registráciou „dlhšou“ ako 12 mesiacov, ktorý nemá daňové alebo colné nedoplatky a nedoplatky na povinných odvodov za posledných 12 mesiacov, umožňuje  Zákon o DPH vrátenie nadmerného odpočtu aj do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

„Ak však daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu – na čo má právo – vráti nadmerný odpočet do 10 dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom. Zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok od jej začatia, samozrejme za predpokladu, že nie je prerušená, vtedy sa môže jej doba ešte predĺžiť,“ upozorňuje Peter Pašek, daňový poradca a riaditeľ poradenskej spoločnosti Accace.

V rámci rozsudku C-120/15 Kovozber s.r.o. Európsky súdny dvor rozhodol, že Smernica o DPH bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá upravuje výpočet úrokov z omeškania pri vrátení nadmerného odpočtu DPH až od uplynutia lehoty 10 dní po skončení daňovej kontroly, t.j. rozhodol, že naša úprava nie je správna.

ESD prezentoval názor, že keďže zdaniteľná osoba dočasne nemôže disponovať finančnými prostriedkami vo výške nadmerného odpočtu DPH, je postihnutá hospodárskym znevýhodnením, ktoré by malo byť kompenzované zaplatením úrokov, čím je zaručené dodržanie zásady daňovej neutrality.

Znamená to, že slovenskí platitelia majú nárok na tzv. „úroky z omeškania“ od momentu kedy uplynula „bežná“ lehota na vrátenie nadmerného odpočtu a to aj v prípade, ak táto lehota nebola dodržaná z dôvodu vykonania daňovej kontroly oprávnenosti nároku nadmerného odpočtu, t.j. majú nárok na úroky z omeškania z nadmerného odpočtu zadržiavaného počas výkonu daňovej kontroly  po uplynutí bežnej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu.

„Otázkou zostáva, prečo Ministerstvo financií navrhuje vyplácať predmetnú náhradu až uplynutím šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátanie nadmerného odpočtu, keďže podľa predmetného rozsudku by predmetný moment mal nastať skôr. Rovnako aj sumu náhrady vo výške 1,5% p.a. pokladáme za neprimeranú k čiastke, ktorú musí daňovník „platiť“ opačne finančnej správe v prípade, ak sa „oneskorí“ s úhradou svojej daňovej povinnosti,“ dopĺňa P.Pašek.

Uplatnenie odpočtu dane cez režim refundácie

Ministerstvo Financií SR plánuje aj ďalšiu zmenu, ktorá sa však zatiaľ v vyhlásení neuvádza. Jedná sa o zrušenie možnosti odpočtu DPH cez DPH priznanie zahraničným osobám, ktoré vykonávajú v SR činnosti, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12.

Pôjde najmä o stavebné činnosti medzi dvoma platiteľmi dane. Tieto spoločnosti – dodávatelia si budú musieť po novom  uplatňovať nárok na odpočet dane cez režim refundácie, čo im výrazne predĺži dobu, kým sa k predmetným odpočtom DPH z došlých faktúr dostanú.

Vyššie pokuty pri vyhýbaní sa platenia daní cez účelovo nastavené transferové ceny

Vláda plánuje zaviesť nové ustanovenie §18a ZDP, podľa ktorého sa má zdvojnásobniť výška sankcie pre subjekty, ktoré sa dopustia správneho deliktu z dôvodu úmyselného vyhýbaniu sa plateniu daní a to prostredníctvom účelovo nastavených transferových cien medzi závislými osobami.

Malo by sa jednať o také konanie daňovníka, ktoré nemá ekonomické opodstatnenie a jeho výsledkom je len účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorého výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti.

Správca dane by mal umožniť neuplatnenie sankcie v dvojnásobnej výške len ak daňovník uzná pochybenie a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej lehote. „Odpustenie sankcie v dvojnásobnej výške by malo byť rovnako možné, ak by daňovník požiadal o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia správcu dane,“ dopĺňa P.Pašek.

Informácie poskytla spoločnosť Accace, ktorá je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial