Pondelok 09. decembra. Meniny má Izabela

Čo sa zmenilo v daniach od Nového roku

dane
Dane Redakcia 03.01.2018 | 00:00 0 Komentárov

Nový rok priniesol zásadné zmeny v zákone o dani z príjmov ako aj v Obchodnom zákonníku. Cieľom bolo znížiť priestor na daňové úniky, ale aj podporiť firmy pri investíciách do výskumu a vývoja. Pozreli sme sa na deväť najzásadnejších opatrení, ktoré zmenia od tohto roku život podnikateľom a firmám.

1. Pomocou inštitútu faktického štatutára stop bielym koňom

Novela Obchodného zákonníka zaviedla do nášho právneho poriadku prvýkrát inštitút tzv. tieňového štatutára. Uvedené znamená, že povinnosti mandatára bude mať aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu, avšak do tejto funkcie nebola formálne vymenovaná alebo ustanovená.

Zjednodušene povedané, povinnosti štatutárneho orgánu nebude mať iba formálne dosadený biely kôň, ale aj osoba, ktorá ho fakticky ovláda, a tak rozhoduje o chode spoločnosti.

Štát sa týmto krokom snaží získať vplyv aj na konanie ľudí, ktorí sa doteraz skrývali za nastrčených štatutárov firiem. Odteraz budú aj títo ľudia povinní konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, inak im hrozí rovnaký postih ako v prípade štatutárov,“ hovorí JUDr.  Erik Schwarcz z advokátskej kancelárie GHS Legal.

2. Osvedčovanie podpisov len pred notárom

S predchádzajúcou zmenou súvisí aj povinnosť osvedčiť podpis štatutárneho orgánu na podpisovom vzore priamo pred notárom alebo matrikou, pričom nebude možné tento podpis uznať za vlastný dodatočne.

„Toto opatrenie vzniklo v reakcii na prípady z praxe, kedy osoba, ktorá bieleho koňa do funkcie fakticky dosadzovala, nechala konateľa uznať podpisový vzor, ktorý biely kôň nepodpísal za vlastný. Tým mohla osoba, ktorá skutočne podpísala podpisový vzor, naďalej podpisovať dokumenty v mene spoločnosti aj bez účasti tohto bieleho koňa,“ vysvetľuje E. Schwarcz.

3. Vyššie dane pri zlučovaní firiem

Kým doteraz mohli firmy robiť podnikovú reorganizáciu (zlúčenie/rozdelenie firiem) pre daňové účely dvoma spôsobmi  – v pôvodných cenách, kedy bola reorganizácia daňovo neutrálna alebo v reálnych hodnotách, keď došlo k zdaneniu v čase podnikovej reorganizácie, od januára zákon ponechal iba druhú možnosť.

Vláda pripravila pred podnikateľov najzásadnejšie zmeny v oblasti daní z príjmov za posledných 15 rokov. A zmena v reorganizácii patrí k tým najhorším rozhodnutiam. Slovensko sa týmto krokom negatívne odlíši od krajín ako Nemecko či Rakúsko, kde tieto transakcie logicky nie sú zdaňované a opäť stratí časť svojej atraktivity pre investorov,“ hovorí Silvia Hallová, daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Slovensko.

4. Zdanenie pri odchode – exit tax

Ustanovenie implementované zo smernice EÚ zaviedlo zdanenie nerealizovaných ziskov pri presune majetku alebo zmene daňovej rezidencie mimo územia SR. „Ak sa firma rozhodne presunúť výrobný závod mimo územia SR a pokračovať vo výrobe v zahraničí, musí oceniť majetok a záväzky reálnou cenou a rozdiel medzi reálnou hodnotou a daňovou hodnotou zdaniť v čase presunu výrobného závodu do zahraničia. Cieľom je zdaniť ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových ziskov vytvorených na Slovensku v čase odchodu,“ konštatuje S. Hallová.

5. Prísne pravidlá ochrany osobných údajov

Firmy od 25. mája čaká sprísnenie pravidiel na ochranu osobných údajov ako dôsledok uvedenia nariadenia Európskej únie GDPR (General Data Protection Regulation) do praxe. Zmeny sa dotknú každej firmy, ktorá spracúva osobné údaje (teda všetkých), a to v spôsobe nakladania s osobnými údajmi. Zásadne však postihnú najmä firmy, ktoré spracúvajú veľký rozsah citlivých údajov, čiže najmä v sektore zdravotníctva, e-commerce a HR.

Prieskum GHS Legal ukázal, že až polovica manažérov firiem o GDPR a zmenách netuší, a teda nerobí žiadne opatrenia. Nehovoriac o tom, že väčšina spoločností nespĺňa ani mnohé podmienky dnes platného zákona o ochrane osobných údajov.

„Podnikatelia novú legislatívu podcenili. Ak chcú stihnúť termín, do ktorého majú byť implementované nové pravidlá, musia začať hneď teraz. Je kľúčové, aby si nechali nastaviť systém na mieru. Následná prevádzka ich bude stáť už len minimálne prostriedky. Naopak, neodporúčam stiahnuť si niečo z internetu a splniť si povinnosti len papierovo. Pri kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov alebo pri samotnom úniku údajov by potom firma mohla mať reálny problém a byť sankcionovaná vysokými pokutami,“ varuje JUDr. Pavol Szabó.

6. Priama zodpovednosť väčšinového spoločníka za dlhy jeho spoločnosti

Pri kapitálových obchodných spoločnostiach, ako s.r.o., a.s., či jednoduchej spoločnosti na akcie, ručí spoločník (akcionár) iba za dlhy tejto spoločnosti, aj to napríklad pri s.r.o. iba do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania spoločnosti.

Novela Obchodného zákonníka preto zavádza zodpovednosť osôb ovládajúcich spoločnosť za škodu spôsobenú úpadkom tejto spoločnosti, ak svojím konaním k tomuto úpadku podstatne prispeje. Úpadkom sa rozumie nielen konkurz, ale aj situácia, ak konkurz nebude môcť byť pre nedostatok majetku vyhlásený alebo bude z takéhoto dôvodu zrušený.

„Novela súčasne zavádza vyvrátiteľnú domnienku, podľa ktorej ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom jeho pohľadávka nebola uspokojená po zastavení konkurzného konania vedeného voči ovládanej osobe. Táto zmena má potenciál pomôcť veriteľom dostať sa k svojej pohľadávke aj v prípadoch, kedy dnes končili s prázdnymi rukami napríklad kvôli nedostatku majetku,“ vysvetľuje. E. Schwarcz.

Tejto zodpovednosti sa však spoločník s väčšinovým podielom môže zbaviť, ak preukáže, že postupoval informovane a v dobrej viere, že koná v prospech spoločnosti.

7. Patent box už aj na Slovensku

Patent box je známa forma podpory aj v západoeurópskych krajinách. Jej cieľom je pritiahnuť výskum a vývoj do domácej ekonomiky. Slovenský patent box spočíva v oslobodení príjmov od dane, a to vo výške 50 percent hodnoty z licenčných poplatkov, ktoré firma dostáva za použitie jej registrovaných patentov, úžitkových vzorov a počítačových programov.

Oslobodenie licenčných poplatkov je možné len počas doby daňového odpisovania aktivovaných nákladov na vývoj patentov, úžitkových programov. Nevzťahuje sa na príjmy plynúce z výlučne nakúpených patentov, úžitkových vzorov, dizajnov alebo softvéru.

„Túto zmenu vnímame pozitívne a uvidíme, ako sa prenesie do praxe. Obmedzujúca sa môže javiť podmienka aktivácie nákladov na vývoj v praxi, kde sa vyžaduje splnenie podmienok podľa zákona o účtovníctve, pričom aj audítori nie vždy umožňujú náklady na vývoj aktivovať.“

8. Vyšší superodpočet

Od januára sa zvýšil superodpočet z 25 na sto percent nákladov na výskum a vývoj. Znamená to, že firmy si môžu výdavky na výskum a vývoj odpočítať z daňového základu s bonusom sto percent, teda v dvojnásobnej výške.

Odborníci však upozorňuje, že ani tieto voľnejšie pravidlá nemusia byť pre podporu inovácií postačujúce. „Doterajšie skúsenosti ukázali, že problematické podmienky čerpania superodpočtu sú najväčšou prekážkou v príchode firiem, ktoré na Slovensku budú robiť výskum a vývoj. A tie sa, žiaľ, nemenia. Finančné riaditeľstvo bude naďalej zverejňovať detailný popis projektov, čím budú firmy prichádzať o konkurenčnú výhodu,“ hovorí S. Hallová.

„Slovensko musí zaviesť osobitnú podporu investícií do výskumu a vývoja. Iba tak sa dostaneme na úroveň Rakúska, kde nie je jediný výrobný závod, a napriek tomu sú tržby tamojšieho automobilového priemyslu (40 mld. €)  vyššie ako toho na Slovensku,“ dodáva.

9. Index daňovej a colnej spoľahlivosti firiem

Ministerstvo financií zavádza hodnotenie daňovníkov formou indexu daňovej a colnej spoľahlivosti. To bude slúžiť výlučne na interné účely finančnej správy a nebude verejného charakteru. Aký index bude pridelený daňovníkovi, bude známe iba finančnej správe a daňovníkovi samotnému.

Návrh zavedenia hodnotenia daňovníkov vyplýva z akčného plánu boja proti daňovým únikom. Pridelenie indexu by malo v praxi prebiehať na základe verejne známych kritérií. Aká váha však bude pridelená vybranému kritériu nebude známe.

„Podľa všetkého čakajú podnikateľov s najlepším hodnotením za riadne plnenie si daňových povinností odmeny. Pre spoľahlivých podnikateľov to môže znamenať napríklad uprednostnenie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, nižšiu periodicita daňových kontrol, predĺženie lehôt v prospech daňovníka, či skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH. To sú pre firmy rozhodne pozitívne správy,“  hodnotí Silvia Hallová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *