Streda 19. decembra. Meniny má Judita

Daňová optimalizácia: Kto si môže kúpiť auto bez DPH?

Podnikateľ plánuje kúpiť automobil. Cena jeho vyhliadnutého vozidla je 47 600 EUR. Sumu 7 600 EUR v tejto cene tvorí DPH. V prípade, ak by bol platiteľom, odpočet tejto sumy by bol preňho pomerne atraktívny. Oplatí sa mu ním stať?

V našom seriáli sme sa venujeme prevažne téme optimalizácie dane z príjmov a poistných odvodov. Dnes trochu odbočíme a pozrieme sa bližšie na problematiku dane z pridanej hodnoty – DPH.

V zmysle zákona o DPH sa platiteľom DPH stáva každý podnikateľ, či už fyzická alebo právnická osoba, ak jeho obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne 35 000 eur. Vtedy je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň a o niekoľko dní sa stáva platiteľom. Od toho dňa je povinný k cene každého svojho produktu účtovať svojim odberateľom daň z pridanej hodnoty (DPH) v sadzbe 19 %. Zároveň má možnosť si od svojej celkovej daňovej povinnosti odpočítať DPH, ktorú zaplatil dodávateľom pri nákupe tovaru, materiálu a služieb. Rozdiel medzi DPH na výstupe a DPH na vstupe za dané zdaňovacie obdobie – buď mesiac alebo štvrťrok – odvedie štátu.

Príklad

Firma zaoberajúca sa predajom počítačových zostáv predala v zdaňovacom období október 2009 počítače v sume 11 900 EUR. Z toho tvorí 10 000 EUR základ dane a 1 900 EUR tvorí DPH na výstupe. Zároveň v októbri nakúpil tovar, ako aj iné služby, ktoré používal ako platiteľ, v hodnote 5 000 (základ dane) + 950 EUR (daň na vstupe).

Štátu odvedie 1 900 EUR na výstupe, od ktorých odpočíta 950 EUR DPH na vstupe, t.j. daňová povinnosť = 1 900 – 950 = 950 EUR.

Stať sa platiteľom DPH nie je však len povinnosť, ale aj možnosť. Každý podnikateľ sa môže na základe vlastného rozhodnutia stať dobrovoľným platiteľom DPH aj v prípade, že nedosahuje zákonom stanovený obrat. Kedy to pre neho môže byť výhodné?

V praxi môžu nastať tieto situácie:

 1. podnikateľ nakupuje od platiteľov DPH a predáva platiteľom
 2. podnikateľ nakupuje od neplatiteľov DPH a predáva platiteľom DPH
 3. podnikateľ nakupuje od platiteľov DPH a predáva neplatiteľom
 4. podnikateľ nakupuje od neplatiteľov DPH a predáva neplatiteľom

Jedna z najpravdepodobnejších situácií je, ak podnikateľ má konečných zákazníkov platiteľov DPH. Títo po ňom často aj požadujú, aby sa stal platiteľom, keďže takáto situácia je pre nich výhodnejšia – ním fakturovanú DPH si môžu odpočítať. Ak tento zvažujúci podnikateľ nakupuje svoje produkty prevažne od platiteľov, môže túto situáciu obrátiť vo svoj prospech.

Príklad

Firma nakupuje vstupy za 59 500 EUR, z toho 50 000 tvorí základ dane a 9 500 EUR DPH.
Svoju produkciu predáva za 100 000 EUR.

Kým nie je platiteľom, neúčtuje ani neodpočítava si DPH. Jeho zisk tvorí rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, teda predajom a nákupom, t.j. 100 000 – 59 500 = 40 500 EUR.

Ak sa firma stane platiteľom, k cene svojej produkcie pripočíta 19%-nú daň, t.j. Predávať teda bude za 100 000 + 19 000 = 119 000 EUR. Od 19 000 EUR na výstupe si odpočíta 9 500 EUR na vstupe. Štátu takto odvedie 9 500 EUR. Zisk, t.j rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, je 100 000 – 50 000 = 50 000 EUR. V prípade, ak sa firma stane platiteľom, jej teda ostane „vo vrecku“ viac.

Ako je možné všimnúť si, podnikateľ zvýšil cenu svojej produkcie pre odberateľov. Ak však jeho odberatelia nie sú platitelia DPH – napr. Ide o konečných spotrebiteľov – zvýšením ceny o nich môže prísť. Preto sa môže rozhodnúť, že konečnú cenu nezvýši a bude odvádzať DPH z pôvodnej nezmenenej ceny produkcie.

Príklad

Firma z predchádzajúceho príkladu sa stane platiteľom a svoju produkciu predáva za 100 000 EUR. Svoje ceny nezmení, teda zo sumy 100 000 EUR bude tvoriť 84 033,61 EUR základ dane a 15 966,39 EUR (19% z 15 966,39) DPH na výstupe. Štátu odvedie 15 966,39 – 9 500 EUR = 64 66,39 EUR. Jej zisk bude 84 033,61 – 50 000 = 34 033,61 EUR.

Firma takto dosiahne nižší zisk, ako v prípade, keby sa nestala platiteľom vôbec. Z uvedeného vyplýva, že nemá zmysel stať sa platiteľom pri odberateľoch, ktorí platiteľmi nie sú. V ešte väčšej miere to platí aj pre prípady, ak firma nakupuje od neplatiteľov.

Odpočet DPH sa vzťahuje len na úžitkové automobily

Čo sa týka nákupu automobilov, platiteľ DPH nemá v zmysle zákona o DPH nárok na odpočet pri nákupe osobného automobilu. Pod pojmom „osobný automobil“ sa rozumie automobil evidovaný v kategórii M1. Odpočet DPH je možný len pri nákupe úžitkového automobilu, evidovaného v kategórii N1. Existuje tu aj jedna výnimka: predajcovia automobilov a leasingové spoločnosti si môžu na vstupe uplatniť odpočet DPH z nakúpených osobných automobilov, keďže tieto automobily sú predmetom ich obchodovania. Rovnako DPH svojim zákazníkom naúčtujú na výstupe. Títo však už nárok na odpočet DPH nemajú.

Deliaca mreža sa dá namontovať alebo kúpiť  nákladné automobily bez deliacej mreže

Mnoho podnikateľov dokáže na svoje podnikanie používať automobil úžitkový. Tých firemných zákazníkov, ktorým je takéto vozidlo nepohodlné, lákali donedávna predajcovia automobilov na možnosť odpočtu DPH aj pri osobných automobiloch jednoduchým trikom – ako doplnkovú službu ponúkali možnosť prestavania na vozidlo kategórie N1. Pri takomto vozidle po zaevidovaní na dopravnom inšpektoráte a zmene kategorizácie už možnosť odpočtu DPH je. Týmto spôsobom si v praxi uplatňovali odpočet majitelia osobných automobilov luxusných značiek, ktoré sa na prvý pohľad dajú ťažko nazvať nákladnými.

Kľúčovým je fenomén „deliacej mreže“. V zmysle Vyhlášky 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách  musí byť vozidlo kategórie M1 „za posledným radom sedadiel vybavené pevnou priečkou, ktorá oddeľuje priestor pre vodiča a cestujúcich od ložného priestoru“. V praxi sa stávalo, že podnikatelia si túto mrežu odmontovali, aby ju mohli používať „pohodlnejšie“ a aj na iné ako pracovné účely. Daňové úrady však toto „trestajú“ dodanením. Výklad v zmysle spomínanej vyhlášky však bol a je sporný, keďže túto vyhlášku nahradil v roku zákon 725/2004 o podmienkach premávky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Ten kategorizáciu vozidiel uvádza inak. O mriežke nie je ani zmienka, a pod automobilom kategórie M sa rozumie vozidlo na prepravu cestujúcich s najviac ôsmimi sedadlami  – pričom „nie je rozhodujúce, či sedadlo je alebo nie je umiestnené“ a prepravovaná osoba môže byť „sediaca, ležiaca a stojaca“.

A nakoniec: Od mája 2009 začali niektorí predajcovia predávať osobné automobily bez deliacej mreže, pri ktorých odpočet DPH možný je. Umožňuje to nová európska legislatíva, platná od 29. apríla 2009. Netýka sa však automobilov kúpených pred týmto dátumom. Ak chcú mať ich majitelia aj naďalej platný už uplatnený odpočet DPH pri ich nákupe, musia naďalej jazdiť s deliacou mrežou.

Kúpu automobilu v zahraničí je potrebné zdaniť na Slovensku

S uvedenou problematikou súvisí aj téma nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ. V zmysle zákona o DPH musí každá osoba, ktorá nakúpila nový dopravný prostriedok – teda aj automobil, osobný či úžitkový – zaplatiť slovenskému daňovému úradu DPH. Táto povinnosť sa netýka len podnikateľov platiteľov, ale aj neplatiteľov a súkromné osoby. Nárok na odpočet však majú len registrovaní platitelia. Podnikatelia neplatitelia a súkromné osoby z titulu svojho postavenia si nárok na odpočet uplatniť nemôžu. Z tohto dôvodu, môže byť pre niektoré subjekty, ktoré takýto nákup plánujú, výhodné stať sa platiteľom DPH. Samozrejme, len pri úžitkových, resp. „upravených“ úžitkových automobiloch.

Použitie automobilu s odpočtom DPH na osobnú spotrebu je potrebné zdaniť

Vráťme sa ešte k predajcom automobilov, resp. leasingovým spoločnostiam. Tí si pri nákupe osobných, resp. všetkých automobilov DPH odpočítať môžu. Rovnako si DPH samozrejme odpočítajú majitelia úžitkových automobilov. Čo však v prípade, ak niektorý z automobilov použije majiteľ firmy či jeho zamestnanec na svoju osobnú spotrebu? Čo

Platí to, čo v iných prípadoch užívania akéhokoľvek majetku, pri ktorého nákupe sa DPH odpočítala. Užívanie majetku na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov sa v zmysle zákona o DPH považuje za dodanie služby za protihodnotu. To znamená, že ak sa použije na osobnú spotrebu automobil, pri nákupe ktorého sa DPH odpočítala, firma musí v danom zdaňovacom období odviesť DPH minimálne vo výške, v ktorej si ju odpočítala.

Príklad

Pán Peter je živnostník, ktorý vlastní predajňu osobných automobilov. Jedno z vozidiel používa výlučne jeho manželka na súkromné účely. Nákupná cena vozidla bola 71 400 EUR, z ktorých 11 400 EUR tvorí DPH na vstupe. Sumu 11 400 EUR odvedie pán Peter ako DPH na výstupe za zdaňovacie obdobie, v ktorom jeho manželka začala automobil používať. 

Pán Peter má aj druhú možnosť. Môže používanie automobilu manželkou považovať za dodanie služby od DPH oslobodené. V tom prípade si musí vypočítať koeficient vyjadrujúci pomer medzi dodaniami DPH podliehajúcimi a dodaniami od DPH oslobodenými. Týmto koeficientom je potom potrebné prepočítať každú DPH na vstupe. Táto možnosť je prácnejšia, ale môže byť tou výhodnejšou.

Platiteľom sa oplatí stať až po dôkladnom prepočte

Náš podnikateľ z úvodu rozmýšľal nad modelom úžitkového automobilu od „pohotového“ predajcu – teda bez deliacej mreže a s plným nárokom na odpočet DPH. Či sa mu však kvôli nákupu vozidla oplatí stať platiteľom – to naozaj závisí od jeho partnerov – odberateľov a dodávateľov – a ich statusu – platiteľ-neplatiteľ DPH. A v konečnom dôsledku – ako pri zvažovaní rôznych iných možností daňovej optimalizácie – od prepočtu jeho vlastných výnosov a strát v jeho konkrétnej situácii.

Prerozdeľuje štát vaše dane efektívne?

View Results

Loading ... Loading ...

5 odpovedí na “Daňová optimalizácia: Kto si môže kúpiť auto bez DPH?”

 1. Michal píše:

  keď som videl seriózneho manažéra vystupovať zo zamrežovanej limuzíny. Chápem, že bežný človek potrebuje ušetriť a vyše stotisíc pri polmiliónovom aute nie je maličkosť. Ale ak si niekto môže dovoliť auto za viac ako milión a radšej bude s chodiť s mrežou, aby ušetril sumu, ktorá ho nezabije. Nuž…

  • Rudi píše:

   Nie celkom. Čo by si poradil klientovi? Zaplatiť dane alebo peniaze inak ušetriť? Tu nie je o čom diskutovať. Dane sú zbytočne vysoké a kto ich platí hoci má na výber – okráda seba, pretože štátny aparát kradne z daní.

   • Michal píše:

    Veď hej, vysoké dane nie sú práve ideálne, ale mne ide skôr o to, že toto obchádzanie zákona je akýmsi folklórom, ktorý sa deje bez hanby. Vo Švédsku by to asi nešlo:)

  • Jojo píše:

   Fascinuje ma detsky pohlad na svet, ze kto si kupuje drahsiu vec, nepotrebuje setrit..
   Ono to byva naopak, peniazmi plytva chudoba a chytry optimalizuje co sa da.

   • Michal Klein píše:

    Jojo, je to presne tak, k tomu už niet veľmi čo dodať … snáď len to, že si to mnohí a to nie len „chudobní“ (je to veľmi relatívne všakže., kto bol napr. v Indii vie , o čom hovorím) vôbec neuvedomujú, čoho príkladom je aj táto diskusia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *