Streda 19. decembra. Meniny má Judita

Daňové priznanie 2009: Ako vyrátať preddavky na daň

Napriek tomu, že od 31. marca 2010, ktorý bol termínom na podanie daňových priznaní za r. 2009, uplynulo už niekoľko týždňov, povinnosti voči daňovým úradom sa niektorým subjektom nekončia. Tí, ktorých daňová povinnosť presiahla určitú hranicu, sú povinní platiť preddavky na daň.

Preddavok na daň je vopred platenou zálohou na budúcu daň z príjmov. Rok 2009 je už ukončený a daň zaplatená. Aktuálnym rokom je rok 2010 a v marci budúceho roku budeme musieť podať daňové priznanie a zaplatiť daň za rok 2010. Už teraz však musia niektorí daňovníci platiť preddavky na daň za rok 2010. I napriek tomu, že ešte nie je možné vypočítať ich daň za celý rok.

Kto musí platiť preddavky na daň?

Preddavky na daň v roku 2010 musí platiť každá fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla výšku 1 659,70 EUR. Vychádza sa teda z dane za rok 2009. Táto povinnosť sa teda nevzťahuje na nové subjekty – čiže podnikateľov, ktorí zatiaľ ešte daňové priznanie nepodali a neboli povinní zaplatiť daň. Povinnosť platiť preddavky vzniká až po prvom podaní daňového priznania a splnení podmienky dane vyššej ako 1 659,70 EUR.

Tie fyzické osoby, ktorých daňová povinnosť presiahla 1 659,70 EUR a zároveň je nižšia než 16 596,96 EUR, platia štvrťročné preddavky na daň.

Fyzické osoby, ktorých daňová povinnosť z daňového priznania za r. 2009 presiahla 16 596,96 EUR, platia preddavky na daň mesačné.

Štvrťročné preddavky sa platia posledný deň každého kalendárneho štvrťroka, pričom termín na zaplatenie prvého preddavku na rok 2010 je 30. jún 2010.

Splatnosť prvého preddavku na daň roka 2010 pre mesačných platiteľov bola už 30. apríla 2010.

Posledný preddavok – či už pre mesačných alebo štvrťročných platiteľov – je splatný 31. marca 2011. Teda v termíne, kedy sa podáva daňové priznanie za rok 2010 a rovnako je aj splatná celková daň na rok 2010.

V prípade, ak celková daň za rok 2010 bude vyššia, než súčet všetkých preddavkov zaplatených od 30. apríla (resp. 30. júna) do 31. marca 2011, daňovník uvedie v daňovom priznaní ako „daň na úhradu“ len rozdiel a spolu s posledným preddavkom tento rozdiel zaplatí.

V opačnom prípade – teda ak súčet všetkých preddavkov zaplatených od 30. apríla (resp. 30. júna) do 31. marca 2011 bude vyšší než celková daň v daňovom priznaní za r. 2010 -, je výsledkom preplatok na dani. Daňovník môže požiadať o jeho vyplatenie, resp. započítanie s iným daňovými povinnosťami (DPH, resp. budúce daňové preddavky na daň z príjmov).

Posledná známa daňová povinnosť – čo sa pod tým rozumie?

Kľúčovým je pochopenie pojmu „posledná známa daňová povinnosť“. Od tejto sumy sa odvíja to, či daný subjekt bude povinný platiť preddavky na nasledujúci rok alebo ho táto povinnosť minie. Rovnako od nej závisí, v akej výške bude preddavky platiť.

Poslednou známou daňovou povinnosťou však nie je presná suma daňovej povinnosti z daňového priznania za r. 2009 – r. 91. Z posledného daňového priznania – teda DP za r. 2009 – sa pre určenie povinnosti platiť preddavky aj pre výpočet ich výšky berie do úvahy len základ dane. Posledná známa daňová povinnosť sa vypočíta podľa vzorca:

Základ dane z posledného daňového priznania (za rok 2009)
mínus r. 68 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná na rok 2010 (rok, na ktorý sa platia preddavky)
=  základ dane upravený o nezdaniteľnú časť
x 19% daň
mínus zápočet dane zaplatenej v zahraničí
mínus daňový bonus
mínus daň vybraná zrážkou, odpočítavaná ako preddavok na da
= posledná známa daňová povinnosť

Teda pre výpočet hranice sa zo skutočných údajov za rok 2009 berie do úvahy:

 • reálne dosiahnutý základ dane z r. 2009
 • reálne uplatnený daňový bonus v r. 2009
 • reálny uskutočnený zápočet dane zo zahraničia v r. 2009
 • skutočne zrazená daň vybratá zrážkou z r. 2009.

Naopak, ako nezdaniteľná časť na daňovníka sa berie do úvahy údaj platný pre r. 2010. V roku 2010 sa však výška nezdaniteľnej časti na daňovníka  sa nemení a ostáva v pôvodnej výške 4 025,70 EUR. Vo výpočte sa do úvahy neberie vôbec nezdaniteľná časť na manželku a na účelové sporenie. Aj napriek tomu, že si ich daňovník uplatnil v r. 2009 alebo uplatní v r. 2010.

Príklad

Pán Radoslav, pracujúci ako finančný sprostredkovateľ, uviedol do daňového priznania za r. 2009 základ dane vo výške 19 000 EUR. Časť z tohto príjmu (výnos z podielových listov) mal zdanenú zrážkovou daňou vo výške 300 EUR. Od celkového základu dane 19 000 EUR  si odpočítal:

 • nezdaniteľnú časť na seba vo výške 4 025,70 EUR
 • nezdaniteľnú časť na manželku vo výške 3 500 EUR
 • nezdaniteľnú časť na životné poistenie vo výške 398,33 EUR

Svoju daň v daňovom priznaní za r. 2009 si vypočítal takto:

 

Základ dane 2009:

19 000

Nezdaniteľná časť na daňovníka v r. 2009

-4025,70

Nezdaniteľná časť na manželku  v r. 2009

– 3 500 EUR

Nezdaniteľná časť na životné sporenie  v r. 2009

– 398,33 EUR

Základ dane znížený o nezdaniteľné časti:

11 078,97 EUR

Daň 19%

2 104,43 EUR

Daňový bonus v r. 2009

-235,92

Daň vybraná zrážkou v r. 2009

-300

Daň znížená o daňový bonus

1 568,51 EUR

„Poslednú známu daňovú povinnosť “ na určenie hranice, či platiť preddavky alebo nie, vypočíta takto:

 

Základ dane 2009:

19 000

Nezdaniteľná časť na daňovníka v r. 2010

– 4025,70 (nezdaniteľné časti základu dane na manželku a životné poistenie sa pri výpočte preddavkov nezohľadňujú)

Základ dane znížený o nezdaniteľné časti:

14 974,30 EUR

Daň 19%

2 845,11

Daňový bonus z r. 2009

-235,92

Daň vybraná zrážkou v r. 2009

-300

Daň znížená o daňový bonus (posledná známa daňová povinnosť)

2 309,19 EUR

Takto vypočítaná „posledná známa daňová povinnosť“ 2 309,20 EUR presahuje hranicu 1 659,70 EUR a pán Radoslav teda  je povinný platiť preddavky na daň. Keďže zároveň nepresahuje hranicu 16 596,96 EUR, platí len kvartálne preddavky na daň

Osoby, ktoré nemusia platiť preddavky na daň

Preddavky na daň nemusia platiť niektoré osoby aj napriek tomu, že ich daň za rok 2009 presiahla výšku 1 659,70 EUR. Ide o osoby:

 1. ktoré skončili podnikanie alebo prenájom. Ak už nie ste na daňovom úrade registrovaní, nie ste povinní podávať daňové priznanie, platiť daň a teda ani preddavky.
 2. ktoré mali príjmy len zo závislej činnosti – teda len zo zamestnania. Takýto príjem nemá vplyv na povinnosť platiť preddavky na daň. Ak je však daňovník naďalej zamestnaný, platí však preddavky z každej mesačnej mzdy, ktoré mu zráža a za neho odvádza zamestnávateľ. Celkovú daňovú povinnosť za daný rok sa vyrovná v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, resp. v daňovom priznaní.
 3. ak viac ako polovicu celkového základu dane za r. 2009 tvorí základ dane zo závislej činnosti – v tomto prípade sa preddavky neplatia v žiadnej výške.
 4. ak mali len príjmy z kapitálového majetku – teda úroky, dividendy a výnosy z akcií, podielových listov, pôžičiek a iných cenných papierov, príjmy z predaja cenných papierov, prijaté plnenia zo životného poistenia , dávky z doplnkového dôchodkového poistenia a pod.
 5. ak mali len príjmy zaradené medzi ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov). Ide najmä o príležitostné príjmy a príjmy z predaja nehnuteľností či hnuteľných vecí. Povinnosť platiť preddavky teda neovplyvňujú ani príjmy zo zmluvy o dielobez ohľadu na ich výšku.
 6. ak mali len  príjmy zdanené zrážkovou daňou – teda najmä príjmy z dohôd vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru, úroky zdanené v banke a pod.

Podotýkame, že môže ísť aj o kombináciu príjmov z kapitálového majetku, ostatných príjmov a príjmov zdanených zrážkovou daňou (body 4 až 6). Daňovník, ktorí dosiahol v roku 2009 tieto druhy príjmov naraz, nie je povinný platiť preddavky.

Postup na výpočet preddavkov na daň

Pri výpočte vychádzame opäť zo vzorca na určenie „poslednej známej daňovej povinnosti“:

Základ dane z posledného daňového priznania (za rok 2009)
mínus r. 68 nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná na rok 2010 (rok, na ktorý sa platia preddavky)
=  základ dane upravený o nezdaniteľnú časť
x 19% daň
mínus zápočet dane zaplatenej v zahraničí
mínus daňový bonus
mínus daň vybraná zrážkou, odpočítavaná ako preddavok na daň
= posledná známa daňová povinnosť

Takto vypočítaná suma sa vydelí číslom 4 pri štvrťočných platiteľoch preddavkov, resp. číslom 12 pri mesačných platiteľoch a výsledná suma je splatná k poslednému dňu daného mesiaca, resp. štvrťroka.

Príklad

Pán Radoslav si preddavky na r. 2010 vypočíta takto:

Posledná známa daňová povinnosť                                       2 309,19 EUR

Preddavok na daň (posledná známa daňová povinnosť: 4)  577,29 EUR

Preddavky vo výške 577,29 EUR je povinný zaplatiť daňovému úradu v termínoch 30.6.2010, 31.10.2010, 31.12.2010 a 31.3.2011. V daňovom priznaní za r. 2010 vyčísli celkovú daň a vyrovná nedoplatok dane, resp. požiada o vrátenie preplatku na daň.

Ak väčšiu časť základu dane tvorí príjem zo zamestnania, preddavky sa platia v polovičnej výške

Ak viac ako polovicu celkového základu dane za rok 2009 tvorí príjem zo závislej činnosti, daňovník nie je povinný platiť preddavky. Ak príjem zo závislej činnosti tvorí menej než 50% celkového základu dane, platí daňovník preddavky v polovičnej výške.

Príklad

Pán Radoslav z predchádzajúceho príkladu dosiahol svoj základ dane za r. 2009 vo výške 19 000 EUR ako súčet týchto čiastkových základov dane:

 1. základ dane z podnikania – 7 440 EUR
 2. základ dane zo závislej činnosti – 10 000 EUR
 3. základ dane z kapitálového majetku –  1560 EUR

Základ dane zo závislej činnosti tvorí viac  ako 50 % celkového základu dane. Pán Radoslav teda platí preddavky v polovičnej výške oproti preddavkom, vypočítaným v predchádzajúcom variante príkladu. Teda výška štvrťročného preddavku je 577,29: 2 = 288,64 EUR.

Ak výška preddavkov nezodpovedá budúcej dani, je možné požiadať o ich zníženie

V praxi môže nastať prípad, že daňovníkovi pripadne povinnosť platiť preddavky na daň za rok 2010 a zároveň vzhľadom na jeho predpokladané príjmy bude jeho výsledná daň omnoho nižšia než súčet všetkých zaplatených preddavkov, resp. bude nulová. Platenie preddavkov v období, keď daňovník dosahuje nižšie príjmy, môže zaťažiť jeho rozpočet a viazať jeho finančné prostriedky, o ktorých vrátenie si môže požiadať až na jar 2011.

Riešením môže byť ustanovenie zákon o dani z príjmov, ktoré dáva takémuto daňovníkovi možnosť požiadať správcu dane o stanovenie inej výšky preddavkov, v prípade „ak suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené“. V žiadosti žiadateľ uvedie výpočet predpokladanej daňovej povinnosti na rok 2010 a údaje, ktoré na výpočet použil. Na priaznivé vybavenie takejto žiadosti však daňovník nemá právny nárok a teda správca dane vôbec nemusí znížiť preddavky na daň na požadovanú úroveň. V každom prípade je však vhodné poslať takúto žiadosť v dostatočnom predstihu pred splatnosťou prvého preddavku, aby daňovník vedel, preddavky v akej výške má zaplatiť, resp. sa vyhol sankciám za nezaplatenie preddavku.

Podávate si daňové priznanie a zúčtovania pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu sami?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *