Pondelok 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor

Daňové priznanie 2010: Využite čo najviac možností, ako zaplatiť nižšiu daň

Ak nepatríte od okruhu osôb, ktorým sa o ročné zúčtovanie dane postará zamestnávateľ, či medzi tých, ktorým táto povinnosť odpadá, vyhotoveniu daňového priznania sa nevyhnete. Prinášame základné veličiny pre daňové priznanie za r. 2010 aj s pravidlami, ako a kedy ich je možné využiť. Čo teda môžete pri daňovom priznaní za rok 2010 využiť vo svoj prospech?

Odpočítajte si výdavky

Daň sa neplatí z celých príjmov fyzickej osoby. Základom pre výpočet dane je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Teda čím viac výdavkov dokáže daňovník preukázať, tým nižšiu daň zaplatí.

Daňovým výdavkom môžu byť všetky platby, ktoré podnikateľ vynaložil na to, aby dosiahol svoje príjmy. Podmienkou teda je, že musia súvisieť s daným podnikaním.

Najbežnejšími daňovými výdavkami sú najmä:

 • výdavky na materiál a tovar,
 • výdavky na obstaranie majetku  – tieto sa do nákladov dostávajú prostredníctvom vypočítaných odpisov,
 • rôzne poplatky – úradné a súdne poplatky, notárske služby a pod.,
 • telefóny a internet,
 • počítačové vybavenie (hardvér, softvér, počítačové siete),
 • reklama, inzercia, propagácia, webová stránka
 • výdavky na firemný automobil (pohonné hmoty, poistenie, príslušenstvo, opravy, daň z motorových vozidiel),
 • poistenie súvisiace s podnikaním,
 • nájomné nehnuteľností i hnuteľných vecí,
 • študijné materiály a kurzy,
 • mzdy zamestnancov a a odvody platené za zamestnancov, vrátane tvorby sociálneho fondu či príspevkov na stravovanie zamestnancov,
 • zaplatené odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ktoré platí SZČO za seba
 • úroky z úverov na obstaranie majetku a úroky z leasingu.
TIP redakcie

Využiť môžete aj niektoré naše rady:

 • ak si podnikateľ uplatní skutočné výdavky na pohonné hmoty na základe bločkov, je povinný viesť knihu jázd. Tomuto sa však môže vyhnúť, ak si jednoducho dá do nákladov 80% z nakúpených pohonných hmôt. Vtedy povinnosť viesť evidenciu jázd odpadá. Platitelia DPH však musia adekvátne upraviť odpočítanú DPH.
 • ak nepoužívate automobil, ktorý máte zaradený v obchodnom majetku firmy, môžete využiť súkromný automobil. V tomto prípade však ide o cestovné náhrady, ktoré je možné uplatniť len na základe knihy jázd – teda paušál nie je možný. Aj pri súkromnom aute je však potrebné zaplatiť a do nákladov možné uviesť daň z motorových vozidiel.
 • platným výdavkom SZČO je aj stravné za každý odpracovaný deň. Stravné je možné preukázať bločkami z obedov, faktúrami či najmä nákupom stravovacích poukážok. Nie je ho však možné uplatniť spätne – teda ak SZČO nakúpi stravné lístky koncom decembra, toto stravné si nemôže znížiť základ dane za daný rok. Odporúčame teda kupovať stravovacie poukážky vopred.

Výdavky si môžu uplatniť aj nepodnikatelia, čiže osoby, ktoré mali príjmy len zo zamestnania. Výdavkami sú v ich prípade zaplatené poistné odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ktoré platí zamestnanec. Odpočítať si však môžu aj dobrovoľne či povinne platené odvody, ktoré im nezrazil zamestnávateľ, ale zaplatili ich sami.

Nevýhodou uplatnenia skutočných výdavkov u podnikateľov je to, že na ich preukázanie je potrebné viesť evidenciu. Buď pôjde o vedenie účtovníctva alebo zjednodušenú daňovú evidenciu.

Zjednodušte si prácu paušálnymi výdavkami

Pri podávaní daňového priznania za r. 2010 si môžeme ešte uplatniť:

 1. 60%-né paušálne výdavky pri remeselných živnostiach
 2. 40%-né paušálne výdavky pri príjmoch z ostatných živností, samostatne zárobkových činností a príjmov z prenájmu
 3. 25%-né paušálne výdavky pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, vodného a lesného hospodárstva – teda i príjmy, pre ktoré nie je prijímateľ registrovaný na daňovom úrade

Pravidlá pre paušálne výdavky.

 • paušálne a skutočné výdavky nie je možné v rámci roka kombinovať – teda nie je možné na časť roka uplatniť skutočné výdavky a na zvyšnú časť roka paušálne výdavky
 • je však možné použiť skutočné výdavky na príjmy z podnikania a paušálne výdavky na príjmy z prenájmu, prípadne naopak
 • paušálne výdavky nemôžu použiť podnikatelia, ktorí boli počas celého roka 2010 platiteľmi DPH. Podnikatelia, ktorí v roku 2010 boli platiteľmi DPH len niekoľko mesiacov (teda nie celý rok), si paušálne výdavky uplatniť môžu.
 • okrem paušálnych výdavkoch je možné od príjmu odpočítať zaplatené poistné odvody – zdravotné i sociálne, vrátane dobrovoľne platených odvodov

Uplatnite si nezdaniteľnú časť na seba

Každá fyzická osoba v SR má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka. Z tejto sumy sa neplatí daň a daň sa vypočíta len zo sumy prevyšujúcej nezdaniteľnú časť.

Nezdaniteľná časť na daňovníka v r. 2010:

 • každý daňovník so základom dane maximálne 15 387,12 EUR nemusí zaplatiť daň zo sumy 4 025,70 EUR.
 • každý daňovník so základom dane vyšším než 15 387,12 EUR nemusí zaplatiť daň zo sumy 7 872,48 EUR mínus jedná štvrtina základu dane. Nezdaniteľná časť sa teda s rastúcim príjmom znižuje a od základu dane 31 489,92 EUR je nulová.

Pravidlá pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka:

 • nezdaniteľnú časť je možné uplatniť si celú aj v prípade, že daňovník dosiahol príjmy len v niektorých mesiacoch roka
 • ak základ dane je nižší než nezdaniteľná časť a daňovník už v priebehu roka zaplatil nejakú daň, je možné ju žiadať späť. Môže ísť o zrazené z preddavky zo zamestnania, zrazenú zrážkovú daň z príjmov z dohôd, z príjmov z úrokov, vkladov a podielových listov či stavebného sporenia. Zrážkovú daň z úrokov je však možné žiadať späť za r. 2010 poslednýkrát.
 • na nezdaniteľnú časť má nárok aj neplnoletá osoba. V prípade prepísania vkladov, nehnuteľností či stavebného sporenia na dieťa je možné pri príjmoch z úrokov a prenájmu uplatniť si nezdaniteľnú časť na dieťa v plnej výške a o túto sumu znížiť celkovú daňovú povinnosť rodiny.
 • na nezdaniteľnú časť nemá nárok pracujúci dôchodca. Môže si ju uplatniť iba v prípade, ak výška jeho dôchodku je nižšia než 4025,70 EUR a to práve vo výške toho rozdielu. Ak je však dôchodcovi spätne priznaný dôchodok za niekoľko rokov dozadu a v daných rokoch si uplatnil nezdaniteľnú časť, musí neoprávnene zníženú daň za roky, na začiatku ktorých bol dôchodcom, vrátiť prostredníctvom dodatočného daňového priznania.

Prečítajte si viac o nezdaniteľných častiach.

Uplatnite si nezdaniteľnú časť na manželku či manžela

Daňovník – fyzická osoba, ktorého manželka nemá vlastný príjem alebo má vlastný príjem nižší než je nezdaniteľná časť, môže si základ dane znížiť aj o nezdaniteľnú časť na manželku resp. manžela, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Nezdaniteľná časť na manželku / manžela v r. 2010:

 • 4025,70 EUR, ak základ dane manžela podávajúceho daňového priznania je maximálne 31 489,92 EUR a manželka nemala vlastné príjmy
 • 4025,70 EUR mínus vlastné príjmy manželky, ak základ dane manžela podávajúceho daňového priznania je maximálne 31 489,92 EUR a manželka mala nejaké vlastné príjmy
 • 11 898,11 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka – ak základ dane manžela podávajúceho daňového priznania je vyšší než 31 489,92 EUR a manželka nemala vlastné príjmy
 • 11 898,11 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka mínus vlastné príjmy manželky – ak základ dane manžela podávajúceho daňového priznania je vyšší než 31 489,92 EUR a manželka mala vlastné príjmy

Pravidlá pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku / manžela:

 • ak ste neboli manželmi počas celého roka 2010, môžete si uplatniť len pomernú časť za mesiace, na začiatku ktorých ste boli manželmi. Napr. manželia zosobášení 15. júna 2010 si môžu uplatniť len 7/12 z celkovej nezdaniteľnej časti.
 • nezdaniteľnú časť na manželku sa znižuje o „vlastný príjem“ manželky.
 • do vlastného príjmu sa zahŕňajú všetky zdaniteľné príjmy manželky – teda zo zamestnania, z podnikania a prenájmu, kapitálové a ostatné príjmy. Patria sem aj náhrady za dovolenku a cestovné náhrady. Tieto príjmy je však možné znížiť zaplatené zdravotné a sociálne odvody zamestnanca, SZČO i samoplatiteľa ako i nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Do vlastného príjmu sa zahŕňajú aj dávky zo Sociálnej poisťovne – nemocenské, materské, vyrovnávacia dávka, ako i dôchodky, dávky v hmotnej núdzi a dávky v nezamestnanosti.
 • do vlastného príjmu manželky sa nepočíta len zamestnanecká prémia, daňový bonus, štipendiá, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a štátne sociálne dávky – teda napr. aj rodičovský príspevok.

Pozrite si príklad na využitie nezdaniteľnej časti na manželku a daňového bonusu.

Účelové sporenie je možné využiť v roku 2010 poslednýkrát

Od základu dane je možné odpočítať si aj zaplatené príspevky na účelové sporenie. Ide o tretiu možnú nezdaniteľnú časť.

 • v rámci pojmu „ účelové sporenie“ môže ísť o životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie
 • dohodnutá doba sporenia musí byť najmenej 10 rokov, pričom daňovník nezinkasuje plnenie z tohto sporenia skôr
 • výplata nasporenej sumy nastane najskôr v 55-om roku života daňovníka
 • pri životnom poistení musí byť poistná doba najmenej 10 rokov a plnenie pre prípad dožitia musí byť vyplatené najskôr v 55-om roku života daňovníka; poistná zmluva musí byť zároveň uzavretá na dobu neurčitú
 • ak podmienky daňovník nedodržalzinkasoval plnenie skôr, prípadne poistenie zrušil (okrem prípadu úmrtia), musel do konca roka neoprávnene zníženú daň vrátiť. Pri zrušení v r. 2011 a neskôr však daň nie je potrebné vrátiť.
 • základ dane sa znižuje o sumu zaplatených príspevkov uvedenej na potvrdení, ktoré na tento účel vystaví a zašle daná inštitúcia (napr. poisťovňa). Znížiť základ dane je však možné maximálne o sumu 398,33 EUR. To znamená, že v prípade zaplatených príspevkov vo vyššej sume je možné uplatniť nezdaniteľnú časť len vo výške 398,33 EUR.
 • pri podávaní daňového priznania za r. 2010 je možné nezdaniteľnú časť na účelové sporenie je možné na zníženie dane využiť poslednýkrát

Za každé vyživované dieťa vám patrí daňový bonus

Ak daňovník vo vlastnej domácnosti vyživuje dieťa, môže si nárokovať daňové zvýhodnenie, tzv. daňový bonus. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. V prípade, ak daňovník zaplatí nízku alebo nulový daň, môže si nárokovať vyplatenie rozdielu medzi daňovým bonusom a celkovou daňou prostredníctvom daňového priznania.

Na daňový bonus však nemá nárok každý, ale len fyzická osoba, ktorá:

 1. v roku 2010 dosiahla zdaniteľné príjmy zo zamestnania aspoň vo výške 1 846,20 EUR alebo
 2. v roku 2010 dosiahla zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti aspoň vo výške 1 846,20 EUR a zároveň nedosiahla stratu, teda jej základ dane bol kladný.

Osoba, ktorá si chce nárokovať daňový bonus, musí teda dosiahnuť minimálny príjem 1 846,20 EUR aspoň z jednej činnosti. Teda príjmy zo zamestnania a príjmy z podnikania nie je možné kombinovať ani sčítavať.

Výška daňového bonusu pre rok 2010:

 • za mesiace január až jún 2010 ide o sumu 20 EUR mesačne
 • za mesiace júl až december 2010 ide o sumu 20,02 EUR mesačne
 • spolu celkový nárok na daňový bonus za celý rok 2010 je 240,12 EUR.

Pravidlá pre uplatnenie daňového bonusu:

 • daňový bonus je možné si uplatňovať mesačne v rámci pracovného pomeru, v ktorom zamestnanec dosiahol mesačný príjem vo výške aspoň polovice minimálnej mzdy, teda v r. 2010 aspoň 153,85 EUR
 • daňový bonus je možné si uplatniť aj jednorazovo za celý rok pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane
 • ak si zamestnanec s rôznych dôvodov (nižší príjem než 153,85 EUR, práceneschopnosť) počas roka neuplatnil daňový bonus v mesačnej výplate za každý mesiac, môže v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane požiadať o vyplatenie zvyšnej časti daňového bonusu, na ktorý má nárok – teda ak jeho príjem zo zamestnania alebo z podnikania bol aspoň 1 846,20 EUR
 • ak si zamestnanec v priebehu roka uplatnil daňový bonus vo vyššej sume, než na akú mal nárok, je povinný neoprávnene vyplatený daňový bonus vrátiťprostredníctvom daňového priznania, alebo ročného zúčtovania dane
 • ak zamestnanec v niektorých mesiacoch roka získal daňový bonus a jeho celkový príjem za rok zo zamestnania ani z podnikania činnosti je nižší než 1 846,20 EUR, už vyplatený daňový bonus vrátiť nemusí
 • na jedno dieťa si môže daňový bonus uplatniť len jeden daňovník
 • v rámci jedného roka si môže niekoľko mesiacov daňový bonus na dané dieťa uplatňovať jeden daňovník (rodič) a po zvyšné mesiace tohto roka druhý daňovník. V súčte nesmie uplatnený daňový bonus na 1 dieťa presahovať ročný súčet, teda 240,12 EUR.
 • ak sa daňovníci nedohodnú na tom, kto si na dané dieťa bonus uplatní, prednostné právo na jeho uplatnenie má matka.

Pozrite si príklad na využitie nezdaniteľnej časti na manželku a daňového bonusu.

Oslobodenie od dane

Pri niektorých príjmoch je možné využiť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 925,25 EUR. Ide o:

 1. príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príslušenstva
 2. príjmy z príležitostných činností, príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí.

Pravidlá pre využitie oslobodenia od dane pri týchto príjmoch:

 • príjmy nižšie než 925,25 EUR sa do daňového priznania neuvádzajú vôbec.
 • pri príjmoch vyšších než 925,25 EUR sa do daňového priznania ako „príjem“ uvedie len rozdiel príjem mínus 925,25 EUR
 • ako „výdavky“ je možné uviesť preukázateľne zaplatené výdavky alebo paušálne výdavky (pri prenájme 40%, pri poľnohospodárskej výroby, vodnom a lesnom hospodárstve 25%)
 • tieto výdavky je však potrebné upraviť. Výdavky sa uvedú len v pomere, zodpovedajúcom pomeru medzi celkovými príjmami z bodu 1 alebo 2 a príjmami, ktoré je potrebné zdaniť (teda príjmami nad hranicu 825,25 EUR).

Príklady na uplatnenie tohto oslobodenia a úpravu výdavkov nájdete tu:

Oslobodenie od dane a príležitostné činnosti a oslobodenie od dane a príjmy z prenájmu.

Oslobodenie od dane je možné využiť aj pri týchto druhov príjmov:

 1. príjmy z prevodu opcií
 2. príjmy z prevodu cenných papierov
 3. príjmy z prevodu podielu v s.r.o, družstve alebo komanditnej spoločnosti

Pri týchto príjmoch je na rozdiel od vyššie spomenutých príjmov v bode 1 a 2 oslobodenou suma 925,25 EUR nie z príjmu, ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. To znamená, že ak rozdiel medzi príjmami a výdavkami (teda čiastkový základ dane) je nižší než 925,25 EUR, uvedené príjmy sa do daňového priznania neuvádzajú. Ak rozdiel medzi príjmami a výdavkami je vyšší než 925,25 EUR, uvádza sa len rozdiel príjmov a výdavkov vyšší než 925,25 EUR.

Ak mal daňovník viac z uvedených príjmov (uvedených v bode 1 až 5) zároveň, oslobodiť môže maximálne sumu 925,25 EUR na všetky príjmy spolu.

Odpočítajte si daňovú stratu

Ak firma dosiahla v niektorom roku alebo viacerých rokoch daňovú stratu, môže ju v neskorších ziskových rokoch využiť na zníženie svojej dane. Daňovú stratu si môže odpočítať rovnako podnikateľ – fyzická osoba ako i právnická osoba. Pre jej vyčíslenie je však potrebné viesť účtovníctvo aspoň v roku dosiahnutia straty. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov stratu nie je možné vyčísliť.

Daňovú stratu je možné odpočítať si: počas

 • najviac 5 nasledujúcich rokov – pre stratu vyčíslenú v r. 2008 a predošlých rokoch
 • najviac 7 nasledujúcich rokov – pre stratu vyčíslenú v r. 2009 a neskôr

Viac o odpočítaní daňovej straty.

Využite majetok a odpisy či ich prerušenie

Ak vediete účtovníctvo či daňovú evidenciu, môžete sa „pohrať“ s hmotným majetkom vašej firmy. Výšku dane v jednotlivých rokoch môže ovplyvniť napríklad:

 • rozhodnutie, či drobný majetok zaradíte medzi odpisovaný majetok alebo ho jednorazovo zahrniete do spotreby v danom roku. V prvom prípade si náklady na jeho obstaranie rozložíte na viac rokov, v druhom prípade ušetríte predovšetkým v roku, v ktorom majetok kúpite.
 • voľba odpisovej metódy – na výber máte zrýchlené alebo rovnomerné odpisy. Rozdiel sa prejaví v rôznej výške nákladov v jednotlivých rokoch odpisovania.

Viac o využívaní majetku a odpisov si prečítajte tu.

Niekedy je možné vzájomné skombinovať odpočet daňovej straty a efekt plynúci z odpisov. Uskutočniť je to možné prostredníctvom prerušenia odpisov. Dôsledkom je, že viete využiť aj stratu aj odpisy tak, aby sa ich efekty navzájom nerušili, ale rozložíte si možnú úsporu z oboch spôsobov na viac rokov.

Viac o prerušení odpisovania.

Daňové priznanie jednoducho odložte

Daňové priznanie a najmä účtovníctvo nemusíte vždy stihnúť urobiť do 31. marca. Nezúfajte, zákony vám dávajú hneď niekoľko možností, ako si túto povinnosť odložiť na neskôr bez toho, aby ste sa vystavili sankciám.

 • Od r. 2010 môžu už aj fyzické osoby legálne odložiť podanie daňového priznania až o 3 mesiace. Stačí najneskôr 31. marca 2011 podať na daňovom úrade oznámenie o tom, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania o jeden až tri mesiace. V oznámení musíte zároveň uviesť novú lehotu, ktorou je koniec apríla, mája alebo júna. Kto mal príjmy zo zahraničia, môže si podanie daňového priznania odložiť až o 6 mesiacov.
 • Môžete jednoducho podať prázdne tlačivo daňového priznania, kde uvediete len svoje údaje. Povinnosť podať priznanie máte splnenú a pokute za jeho nepodanie ste sa vyhli. Neskôr v pokoji si skompletizujete daňové priznanie podľa skutočnosti a označíte ho ako „dodatočné daňové priznanie“. Takéto daňové priznanie nahrádza to predchádzajúce a údaje v ňom sú brané do úvahy ako platné. Pozor: Dodatočné daňové priznanie však nie je možné podať po začatí daňovej kontroly.

Prerozdeľuje štát vaše dane efektívne?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *