Stvrtok 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor

Daňové priznanie 2012: Podať či nepodať? Ako a dokedy?

Rok 2012 sa skončil a väčšina z nás je povinná priznať a zosumarizovať svoje minuloročné príjmy pred daňovým úradom. Spôsobov priznania však môže byť viac – určite nebude zbytočné pripomenúť si, či sa vás povinnosť podať daňové priznanie vôbec týka a ako v určitých situáciách postupovať. Pre rok 2012 pribudli aj nové tlačivá či nové pravidlá pre odloženie daňového priznania. V texte ponúkame možnosť stiahnuť si vzorové tlačivo pre daňové priznanie.

Týka sa ma daňové priznanie za rok 2012?

Ak ste v roku 2012 mali len príjmy zo zamestnania (trvalý pracovný pomer alebo dohoda) a zamestnávateľ vám vyhotovil (príp. ešte vyhotoví) ročné zúčtovanie dane, daňové priznanie podávať nemusíte.

Ak ste v roku 2012 mali príjmy z podnikania či inej samostatne zárobkovej činnosti (a zároveň aj prípadné iné príjmy, napr. zo zamestnania) daňové priznanie podajte. Zákon o dani z príjmov síce hovorí, že priznanie je povinný podať len daňovník, ktorý mal v r. 2012 príjmy všetkých druhov vyššie než 1 822,37 EUR a SZČO, ktorý dosiahol stratu (bez ohľadu na výšku príjmu). Do skupiny príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti patria najmä všetci živnostníci, umelci a autori, ale aj rôzni sprostredkovatelia, znalci, tlmočníci či spoločností verejných obchodnoých spoločností a komplementári komanditných spoločností. 

Ak ste v roku 2012 prenajímali byt, dom, garáž, pozemok či inú nehnuteľnosť (pričom nešlo o prenájom obchodného majetku podnikateľa, ale o prenájom súkromnej osoby), daňové priznanie podajte.

Ak ste v roku 2012 pracovali v zahraničí, no ste daňovým rezidentom SR, daňové priznanie podajte. V daňovom priznaní zdaníte všetky svoje „celosvetové príjmy“, tj príjmy zarobené v SR a príjmy zarobené v zahraničí.

Ak ste v r. 2012 mali len príjmy zo zamestnania a zamestnávateľ Vám z rôznych dôvodov nevyhotovil ročné zúčtovanie dane (firma zanikla, o zúčtovanie ste nepožiadali alebo nedodali všetky podklady), daňové priznanie podajte. To platí aj pre prípad, keď v súčasnosti zamestnanie nemáte a o ročné zúčtovanie nemáte koho požiadať.

Existujú aj prípady, keď daňové priznanie podať nemusíte. Napríklad vám zamestnávateľ vyhotovil ročné zúčtovanie dane alebo ste zarobili menej než  1 822,37 EUR. Je však možné, že podať priznanie dobrovoľne bude pre Vás výhodné. Ide najmä o prípady, keď Vám zamestnávateľ v priebehu roka zrazil z miezd preddavok na daň a práve podaním daňového priznania ho môžete získať späť. Najčastejšie ide o dohodárov, ktorí zarábali príležitostne alebo o štandardných zamestnancov, ktorí niekoľko mesiacov v roku nepracovali. Každý daňovník si totiž môže uplatniť nezdaniteľnú časť na seba ako daňovníka (3 644,74 eur) v plnej výške – bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku zarábal. Práve jej uplatnením sa môže ukázať, že daň platiť nemusíte a zrazenú daň dostanete späť.

Náš prehľad je orientačný. Pravidlá, či podať alebo nie, sú predsa len o trochu komplikovanejšie, preto v špecifických prípadoch odporúčame poradiť sa s odborníkom. Pre pochopenie ponúkame niekoľko zaujímavých prípadov z praxe.

Špecifické situácie: Podať či nepodať? 

Začínajúci podnikateľ a príjem zo zamestnania

Juraj v r. 2012 začal podnikať. Zarobil však len 1 500 EUR. Zároveň bol však zamestnancom s ročným príjmom 15 000 EUR.  

Z podnikania síce zarobil len 1 500 EUR (čo je menej než 1 822,37 EUR), no povinnosť podať daňové priznanie sa posudzuje vzhľadom na celkové príjmy. A tie boli (1 500 + 15 000) určite vyššie než hranica 1 822,37 EUR. Juraj je povinný podať daňové priznanie, v ktorom zosumarizuje a zdaní príjmy z podnikania spolu s príjmami zo zamestnania.

Príjem z pracovného pomeru v zahraničí

Slečna Anka v roku 2012 poberala 2 mesiace dávku v nezamestnanosti, 7 mesiacov pracovala v Českej republike a 3 mesiace pracovala v SR. V súčasnosti (marec 2013) je aj naďalej zamestnaná u rovnakého zamestnávateľa v SR. Postačí jej ročné zúčtovanie dane od zamestnávateľa alebo si musí vyhotoviť daňové priznanie sama?

Ročné zúčtovanie dane sumarizuje príjmy zamestnanca zo všetkých zamestnaní, ktoré mal počas roka. Týka sa však len slovenských zamestnaní – keby mala slečna Anka v priebehu roka 2012 len slovenských zamestnávateľov (v akomkoľvek počte), ročné zúčtovanie dane postačí. Zahraničné príjmy však slovenská mzdová účtovníčka do ročného zúčtovanie zahrnúť nemôže, preto si slečna Anka vyhotoví daňové priznanie sama. Do priznania zahrnie spolu všetky príjmy z roku 2012 – tj príjmy zo zamestnania v SR aj zo zamestnania v ČR. Dávky v nezamestnanosti nezahŕňa – sú od dane oslobodené. 

Príjem zo zamestnania a príjem z prenájmu – zdaní sa naraz jedným daňovým priznaním

Pán Jozef bol v roku 2012 zamestnancom a v pracovnom pomere zarobil 10 000. Zároveň prenajímal byt. Vo februári 2013 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a zamestnávateľ mu ho vyhotovil. Pre svoje príjmy z prenájmu plánuje vyhotoviť daňové priznanie.

Pán Jozef postupuje nesprávne. Predovšetkým nemal svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane, keďže mal v roku 2012 aj iné príjmy. Všetky príjmy dosiahnuté v roku 2012 je každý daňovník povinný vysporiadať naraz jedným aktom – či už v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní.  A jedno z nich určite podať mal – veď súčet jeho príjmov roku 2012 bol vyšší než 1 822,37 EUR. Teda pán Jozef mal podať jedno daňové priznanie, v ktorom vysporiada príjmy zo zamestnania aj príjmy z prenájmu.

Čo môže pán Jozef urobiť? Jeho ročné zúčtovanie dane sa akceptuje ako riadne daňové priznanie. A daňové priznanie je možné opraviť opravným alebo dodatočným daňovým priznaním. Pán Jozef vyhotoví opravné daňové priznanie, v ktorom uvedie príjmy zo zamestnania spolu s príjmami z prenájmu a zdaní ich naraz v zmysle zákonných pravidiel. Pre istotu si od svojho zamestnávateľa vyžiada svoje ročné zúčtovanie dane, ktoré k priznaniu priloží ako prílohu, spolu s prípadným inými prílohami (potvrdenie pre daňový bonus, potvrdenie pre nezdaniteľnú časť na manželku a pod.)

Vyplatené dividendy z eseročky a príjem zo zamestnania 

Andrej bol v roku 2012 zamestnancom s ročným príjmom 10 000 EUR. Zároveň bol spoločníkom v eseročke, ktorá mu v r. 2012 vyplatila podiel na zisku spoločnosti (dosiahnutý za rok 2011) vo výške 3 000 EUR. 

Andrejovi postačí požiadať o vyhotovenie ročného zúčtovania dane svojho aktuálneho a jediného zamestnávateľa. Vyplatený podiel na zisku totiž nie je predmetom dane z príjmov. Z celého svojho zisku platí daň z príjmov samotná eseročka a vyplatené podiely na zisku sa v zmysle zásady zamedzenia dvojitého zdanenia už spoločníkom nezdaňujú. Z tohto titulu pán Andrej nemusí podávať daňové priznanie. Zdaňuje len príjmy zo zamestnania. 

Prečítajte si

Odloženie daňového priznania

Pozor na nové čísla účtov

RZZP robí už druhý rok zdravotná poisťovňa

Ako ušetriť?

Keď si nerozumieme s daňovým úradom

Pohľad do nedávnej histórie

Pridajte sa k priaznivcov daňovej optimalizácie na Facebooku.

Eseročky, akciovky: Daň z príjmov právnických osôb 

Právnické osoby podnikatelia (teda najmä obchodné spoločnosti a družstvá) vedú povinne podvojné účtovníctvo, ktoré je základom pre vyčíslenie daňového základu v daňovom priznaní. Už samotné účtovníctvo je témou na niekoľko príručiek, rovnako je rozsiahle popísať pravidlá aj pre samotné tlačivo daňového priznania. Väčšina právnických osôb je daňové priznanie podať povinná – vrátane kompletnej účtovnej závierky. 

Pozor na termín: 31. marec 2013 platí takmer pre všetkých 

V ostatných dvoch rokoch využili desaťtisíce daňovníkov možnosť odložiť si daňové priznanie – a to jedným listom. Termín na podanie priznania sa takto legálne posunul až na jún, respektíve na september. Novela zákona o dani z príjmov však túto možnosť pomerne radikálne okresala a spresnené nové pravidlá vydané Finančným riaditeľstvom zredukovali skupinu tých, ktorí si priznanie môžu odložiť, na pomerne malú skupinu „šťastlivcov“. Podrobnejšie o nových pravidlách pre odklad daňových priznaní

Tlačivá daňových priznaní sa tohto roku opäť zmenili 

Rovnako ako doteraz, daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sa podáva na 2 typoch tlačív: 

  • typ A – použijú ho len daňovníci, ktorí mali v r. 2012 iba príjmy zo zamestnania. Či už jedného alebo viacerých, z trvalého pomeru aj z dohody a rovnako sem patria zamestnania v SR i v zahraničí.
  • typ B – použijú ho všetci ostatní, teda každý, kto mal viac druhov príjmov. Napr. príjmy z podnikania spolu s príjmami zo zamestnania, príjmy z prenájmu a pod.

V tlačivách (najmä type B) pribudlo pre r. 2012 niekoľko noviniek: 

  • SZČO uvádzajú spôsob preukazovania výdavkov – teda či v r. 2012 viedli jednoduché účtovníctvo, zjednodušenú daňovú evidenciu alebo si uplatnili paušálne výdavky. (Pod tabuľkou č. 1 v VI. oddieli tlačiva typu B)
  • príjmy zo zamestnaní sa uvádzajú samostatne – tj samostatne sa vyčíslia príjmy z trvalého pomeru a samostatne príjmy zarobené na dohodu. Novinka v tlačive A aj v tlačive B.
  • do daňového priznania typu B pribudla nová strana (č. 12) – uvádza presnejšie údaje na účely výpočtu odvodov. Týka sa v podstate všetkých SZČO a okrem nich tu uvádzajú presnejšie údaje osobní asistenti a spoločníci obchodných spoločností, ktorým boli v r. 2012 vyplatené dividendy za zisky vykázané do r. 2003.

Stiahnite si vzorové tlačivá DP za rok 2012

Daňové priznanie FO typ B

Daňové priznanie FO typ A 

Daňové priznanie PO 

Ilustračné foto: sxc.hu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial