Stvrtok 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor

Daňové výdavky živnostníka podľa odsekov 1 a 2, odseku 3 alebo 4: Ktorú kolonku zaškrtnúť?

Do tlačiva daňového priznania pre fyzické osoby – podnikateľov pribudne každým rokom niekoľko noviniek. Jednou z tých tohtoročných je opäť nová forma uvádzania spôsobu, ktorým podnikateľ preukazuje svoje výdavky a to buď podľa odsekov 1 a 2, odseku 3 alebo odseku 4 §6 zákona o dani z príjmov. Pre podnikateľov, ktorí sa daňové priznanie vyhotovujú sami, no v paragrafoch sa nevyznajú, je to zbytočne mätúce. Ktorú kolonku teda zaškrtnúť?

Najprv si zhrňme možnosti, ktorými môžu SZČO preukazovať svoje daňové výdavky:

 • paušálne výdavky – najjednoduchší a z hľadiska nákladov na vedenie účtovníctva aj najlacnejší spôsob, ktorý často pomôže ušetriť aj nejakú tú sumu na daniach. Podnikateľ jednoducho vypočíta 40% zo svojich príjmov, pripočíta zaplatené odvody a suma výdavkov je na svete. Môžu ich použiť podnikatelia, ktorí v r. 2012 neboli platiteľmi DPH alebo boli platiteľmi DPH iba niekoľko mesiacov roka. Pre r. 2012 suma výdavkov ešte nie je obmedzená hornou hranicou, v r. 2013 však paušálne výdavky môžu byť maximálne vo výške 5 040 EUR ročne (bez ohľadu na výšku príjmu).
 • jednoduché účtovníctvo – eviduje reálne vynaložené výdavky na základe účtovných predpisov. Je náročnejšie na znalosť (najmä účtovných) predpisov a celkovú prácnosť. Jeho spracovanie profesionálom býva drahšie.
 • daňová evidencia – je akýmsi zjednodušeným jednoduchým účtovníctvom, pri ktorom podnikateľovi „odpadnú“ niektoré činnosti (účtovné výkazy, inventarizácia či kurzové rozdiely) Musí však čiastočne rešpektovať niektoré účtovné pravidlá a v úplnej miere všetky ostatné pravidlá (daň z príjmov či DPH). Nemôžu ju viesť podnikatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov a presiahnu zákonom stanovený limit pre obrat. 
 • podvojné účtovníctvo – nevedú ho len právnické osoby, ale povinne aj niektoré SZČO, ktoré sú zapísané v obchodnom registri

Čo dať do daňových výdavkov podnikateľa a čo nie? Prečítajte si orientačný prehľad

Ak teda už evidenciu máme hotovú a súčty sú na svete, skúsme ju premietnuť do daňového priznania.

Ako v daňovom priznaní uviesť, ktoré výdavky sme v r. 2012 uplatnili?

SZČO uvádzajú svoje príjmy, výdavky a čiastkový základ dane predovšetkým v VI. oddieli daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. V jednotlivých riadkoch tabuľky č. 1 sa uvádzajú príjmy a výdavky pre jednotlivé druhy podnikania (resp. príjmov týkajúcich sa § 6 zákona o dani z príjmov). A dolu, pod samotnou tabuľkou, je SZČO povinný zaškrtnúť, ktorý zo spôsobov uplatňovania výdavkov si vybral.

Dané možnosti však nie sú pre jedinca, ktorý denne nepracuje so zákonmi, uvedené príliš priateľsky. Skôr naopak: spôsoby uvádzania výdavkov ako aj možné druhy príjmov sú uvádzané prevažne formou odkazov na miesta v zákone o dani z príjmov, tj v paragrafoch a odstavcoch. Slovných a zrozumiteľných popisov, ktoré by každý dane platiaci občan očakával, je v tlačive – a najmä v VI. odseku pomenej.

Skúsme si paragrafy preto priblížiť, či preložiť:

SZČO, ktorý používa paušálne výdavky – patrí mu pravá časť pod tabuľkou č. 1. „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa ods. 1 a 2“. Krížik však musí urobiť k jednému z troch riadkov pod týmto textom:

 • „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ – ide o príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Patria sem teda všetci živnostníci a ostatné SZČO, ktoré podnikajú prostredníctvom iných oprávnení a bolo im pridelené DIČ – umelci, autori, sprostredkovatelia, znalci, tlmočníci, spoločníci verejných obchodných spoločností a komplementári komanditných spoločností. Medzi tieto príjmy sa však nerátajú príjmy umelcov z použitia diela a umeleckého výkonu (pasívne príjmy). Voľbu zaškrtnú tí SZČO, ktorí sa pri týchto príjmoch rozhodli uplatniť paušálne výdavky.
 • „pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona“ – ide o príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktorú prenajíma fyzická osoba ako nepodnikateľ, inými slovami ide o nehnuteľnosť, nezaradenú do obchodného majetku podnikateľa. Ak by išlo o podnikateľský prenájom, ten patrí do predchádzajúceho bodu (príjmy z podnikania). Túto voľbu zaškrtnú všetci prenajímatelia, ktorí si od príjmov z prenájmu súkromného nehnuteľného majetku odpočítavajú paušálne výdavky.
 • „pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona“ – ide o pasívne príjmy umelcov a autorov, teda príjmy z použitia diela či umeleckého výkonu (napr. tantiémy či licenčné poplatky. Aj pri týchto príjmoch je možné zvoliť si paušálne výdavky.  

Daňovník si teda môže zvoliť pri rôznych druhoch príjmov rôzny spôsob uplatňovania výdavkov – napr. pri príjmoch z podnikania skutočne vynaložené výdavky (prostredníctvom účtovníctva alebo daňovej evidencie) a pri príjmoch z prenájmu paušálne, resp. naopak. Táto voľba je len na daňovníkovi, je to legálna možnosť ako optimalizovať či šetriť si prácu a v daňovom priznaní sa uvádza okrem prehľadnosti aj z dôvodu odvodov – príjmy z prenájmu ani pasívne príjmy umelcov nevstupujú do hranice, na základe ktorej vzniká SZČO povinné sociálne poistenie.

Podnikateľ, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky, uvedie v priznaní aj zaplatené odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne – a to do posledných dvoch buniek na konci tabuľky. A do stĺpca výdavky uvedie celkovú sumu výdavkov, tj paušálnych 40% z príjmov plus zaplatené odvody. Odvody do oboch poisťovní sa v tejto časti priznania uvádzajú v celkovom súčte, ktorý podnikateľ zaplatil od 1.1.2012 do 31.12.2012 – teda mesačné preddavky, nedoplatky za staršie roky (najmä zo zdravotného poistenia aj prípadné dobrovoľne zaplatené sociálne poistenie.

Príklad: SZČO dosiahol v r. 2012 príjmy zo živnosti v celkovom súčte 15 000 EUR. Do zdravotnej poisťovne zaplatil od 1.1.2012 do 31.12.2012 mesačné preddavky v celkovom súčte 600 EUR a rovnako aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2011 150 EUR, zaplatený v októbri 2012. Do Sociálnej poisťovne zaplatil spolu 1 360 EUR.

 • Príjmy 15 000 EUR uvedie do VI. Oddielu tabuľky č. 1 do r. 2 „zo živnosti“ a stĺpca 1 „Príjmy“.
 • Paušálne výdavky si vypočíta ako 15 000×40% = 6 000 EUR.
 • Celkové výdavky = 6 000 + 600 + 150 + 1360 = 8 110 EUR. Uvedie ich do r. 2 „zo živnosti“ a stĺpca 2 „Výdavky“.
 • Príjmy a výdavky uvedie v rovnakej sume aj do r. 9 „Spolu r. 1 až 8“.
 • Pod tabuľkou zaškrtne pri texte vľavo „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa ods. 1 a 2“ voľbu „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“.
 • Odvody uvedie aj na konci strany:
 • „Preukázateľné zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2“ – sumu 1360 EUR.
 • „Preukázateľné zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2“ – sumu 750 EUR.

SZČO, ktorý v r. 2012 viedol jednoduché účtovníctvo, žiadnu voľbu pod tabuľkou nezaškrtne. Ak budú uvedené bunky prázdne, predpokladá sa, že si uplatnil preukázateľné výdavky a to formou jednoduchého účtovníctva.

Uvedie iba sumu zaplatených odvodov do dvoch samostatných buniek na konci strany, rovnako ako SZČO s paušálnymi výdavkami. Do stĺpca „Výdavky“ v tabuľke č. 1 uvedie skutočnú výšku výdavkov z účtovníctva pre jednotlivé druhy príjmov vrátane zaplatených odvodov od 1.1.2012 do 31.12.2012. Celková suma výdavkov sa musí samozrejme zhodovať s výdavkami uvedenými na účtovných výkazoch, ktoré sú povinnou prílohou priznania v prípade podnikateľov, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo.

SZČO, ktorý v r. 2012 viedol daňovú evidenciu – patrí mu ľavá časť pod tabuľkou č. 1, teda text „Uplatňuje preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“. Zakšrtne len, či preukázateľné výdavky použil pri: 

 • „príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ – tj príjmoch z podnikania živnostníkov a ostatných SZČO, ktorých sme definovali vyššie
 • „príjmoch podľa § 6 ods 4 zákona“ – tj príjmoch z použitia diela a umeleckého výkonu

Daňovú evidenciu nie je možné použiť pri príjmoch z prenájmu. Prenajímatelia nehnuteľností (ak si neuplatňujú paušálne výdavky) vedú buď jednoduché účtovníctvo alebo ďalšiu zjednodušenú evidenciu – tentoraz evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona (o príjmoch, výdavkoch, majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch). Jej použitie sa však v daňovom priznaní pre zmenu neuvádza.

Prečítajte si

Ako na daňové priznanie za rok 2012 a tlačivá na stiahnutie

Odloženie daňového priznania

Pozor na nové čísla účtov

RZZP robí už druhý rok zdravotná poisťovňa

Ako ušetriť?

Keď si nerozumieme s daňovým úradom

Pohľad do nedávnej histórie

Pridajte sa k priaznivcov daňovej optimalizácie na Facebooku.

Rozdiel medzi uvádzaním odvodov na s. 3 a na s. 12

Zaplatené odvody patria medzi daňové výdavky vo všetkých prípadoch preukazovania výdavkov. Okrem ich rozpísania na strane 3, ktoré sme spomenuli, uvádzajú SZČO od r. 2012 aj na konci novej strany 12 (riadky 9 a 10). Uvádzajú sa tam rovnaké čísla alebo je medzi nimi rozdiel?

V zmysle pokynov uvedených na samotnom tlačive priznania či v poučení k jeho vyplneniu v daných riadkoch uvádzajú celkovo zaplatené odvody bez prípadných zaplatených nedoplatkov za staršie roky. Tj v prípade SZČO, ktorý od 1.1.2012 do 31.12.2012 platil len mesačné odvody, uvedie na strane 12 rovnaké sumy ako na strane 3. Rozdielne sumy však uvedie SZČO z nášho príkladu.

R. 9 „Preukázateľné zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva priznanie“ – sumu 1360 EUR.

R. 9 „Preukázateľné zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva priznanie“ – sumu 600 EUR, teda bez nedoplatku z ročného zúčtovania za r. 2011 150 EUR.

Na oboch stranách – s. 3 aj na s. 12 – sa však jednoznačne uvádzajú odvody, ktoré odlišli z peňažných prostriedkov podnikateľa (teda boli zaplatené) od 1.1.2012 do 31.12.2012. Teda aj prípadný preddavok na zdravotné poistenie zaplatený v január 2012 za december 2011. Naopak, neuvádza sa preddavok za december 2012, zaplatený až v januári 2013. 

Zastávame názor, že Finančné riaditeľstvo zverejnilo dostatočne presný pokyn k uvádzaniu výdavkov na zaplatené odvody (pre stranu 3 a stranu 12) pomerne neskoro – v marci 2013, keď už mali mnohí daňovníci priznania hotové a odoslané. Usmernenie obsahuje napokon aj postup pre uvádzanie odvodov, ktoré SZČO zaplatil dobrovoľne či ktoré platil pri svojej prípadnej činnosti v zahraničí – oba druhy poistného patria do celkovej sumy odvodov, ktorá je daňovým výdavkom. Na účely výpočtu odvodov sa však k základu dane z príjmov odvody pripočítavajú (viac o novom spôsobe, ako sa vypočítavajú odvody od r. 2013), čo sa však takmer určite netýka zahraničných či dobrovoľných odvodov. Jednou z možností v prípade SZČO, ktorého zaplatené odvody sa skladajú z rôznych takto definovaných druhov, je rozpísať ich v osobitných záznamoch či pomocných výpočtoch.

Náš názor: Tlačivo daňového priznania by od budúceho roka mohlo byť jednoduchšie
Uvedené nejasnosti – spôsob uplatňovania výdavkov či spôsob uvádzania odvodov – komplikujú prácu podnikateľom bez hlbšej orientácie v zákonoch a mnohokrát aj dlhoročným profesionálom. Okrem chýb a možných sankcií tak trochu maria aj samotný cieľ zákonodarcov – teda presnejšiu kontrolu príjmov či výpočet odvodov. Pre budúci rok by sme preto Finančnému riaditeľstvu odporučili poľudštiť tlačivá daňových priznaní, aby sa v nich dokázali orientovať aj daňovníci s neekonomickým vzdelaním (napr. prenajímatelia nehnuteľností či umelci). Ideálne by bolo jednotlivé popisy uvádzať okrem paragrafových odkazov aj verbálne a zrozumiteľne a to priamo v tlačive daňového priznania. Inšpiráciou by mohla byť medializovaná a Finančnému riaditeľstvu známa inciatíva mladých ľudí „To sa nedá“, ktorá prednedávnom opravila a zjednodušila mnohé nie príliš klientsky znejúce informácie či štruktúru na stránke Finančného riaditeľstva. Poľudštiť však nestačí len weby, ale často aj tlačivá, pravidlá a zákony.

Ilustračné foto: sxc.hu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial