Pondelok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Druhý pilier: 8 tipov ako vyťažiť zo zmien v penzijnom sporení

Od prvého apríla sa opäť mení systém dôchodkového sporenia v druhom pilieri. Z pohľadu sporiteľa sú najdôležitejšie zmeny v garanciách a v inštrumentoch, do ktorých môžu dôchodkové správcovské spoločnosti investovať. Čo by mali slovenskí klienti vedieť o zmenách a ako ich môžu využiť vo svoj prospech?

1. Naučte sa nové názvy

Zmena názvov sú kozmetické. Ako si vysvetlíme neskôr, dôležitejšie je sledovať, do čoho fond v skutočnosti investuje. Napríklad názov akciový fond môže evokovať, že fond investuje najmä do akcií, v skutočnosti však môžu až 80% čistej hodnoty majetku tvoriť dlhopisové a peňažné investície, čo je od akciového fondu výrazne vzdialené. Aj preto je dobré poznať benchmark zvoleného fondu. Píšeme o ňom v bode 3.

 • konzervatívny fond sa mení na dlhopisový
 • vyvážený sa mení na zmiešaný
 • rastový sa mení na akciový
 • vznikne nový – indexový fond (doteraz neexistoval).

Novovzniknutý indexový fond dôchodkového fondu bude kopírovať vývoj zvoleného akciového indexu alebo indexov. V prípade, že sa DSS-ke nepodarí index kopírovať, sankciou je zníženie poplatku na polovicu. V indexovom fonde neplatia obmedzenia spojené s nákupom podielových listov, ETF („exchange traded funds“), akcií a fond môže používať aj deriváty.

2. Nepodceňujte bezpečnosť: Spoznajte, do čoho investujete

Zákon hovorí o limitoch a obmedzeniach pre jednotlivé typy fondov.

Dlhopisový fond je určený na investovanie do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.

 • Fond musí byť zabezpečený proti menovému riziku.
 • Jedine v tomto type fondu ostali garancie. DSS-ka tak bude musieť zo svojich peňazí doplatiť sporiteľovi, pokiaľ za 5 rokov dôjde k nominálnemu znehodnoteniu investície. To znamená, že dôchodková jednotka nesmie mať nižšiu hodnotu, ako mala pred piatimi rokmi. Zákon nerieši reálne znehodnotenie, teda, že výnos bude nižší ako miera inflácie.

Zmiešaný fond bude od 1. apríla bez garancií. Veľmi zjednodušene pôjde o kombináciu akciového a dlhopisového fondu.

 • Podľa aktuálne platného zákona musí byť v tomto type fondu minimálne polovica peňazí investovaná do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.
 • Maximálne polovica peňazí môže byť investovaná do akcií.
 • Polovica investícií musí byť zabezpečená proti menovému riziku.
 • Novinkou je, že 20% peňazí môže byť investovaných do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy.

V prípade akciového fondu platia obmedzenia pre maximálny objem akcií i dlhopisov. Garancie v tomto fonde zanikajú.

 • Maximálne 80% prostriedkov môže byť investovaných do akciových investícií.
 • Minimálne 20% investícií musí byť zabezpečených proti menovému riziku.
 • Minimálne 20% investícií musí byť investovaných do iných nástrojov ako sú dlhopisy a nástroje peňažného trhu.
 • Novinkou je, že 20% peňazí môže byť investovaných do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy.

Indexový fond je novinkou pre sporiteľov a môžeme ho definovať ako najdynamickejší nástroj na zhodnocovanie budúceho dôchodku. Garancie nie sú.

 • Jeho úlohou je kopírovať vývoj zvoleného akciového indexu alebo indexov.
 • V indexovom neplatia obmedzenia spojené s nákupom podielových listov, ETF („exchange traded funds“), akcií a fond môže používať aj deriváty.
 • Ak DSS-ka nedokáže kopírovať vývoj indexu, nemusí klientovi dorovnávať rozdiel, iba príde o polovicu poplatku.

Zdanlivé uvoľnenie podmienok v zmiešanom a akciovom fonde neznamená, že fondy začnú naozaj dosahovať atraktívnejšie zhodnotenia. Samotné DSS-ky upozorňujú, že v akciových fondoch sa nachádzajú sporitelia, ktorí tam vzhľadom k svojmu rizikovému profilu nemajú čo robiť. Aj preto môžeme očakávať , že portfólio manažéri budú aj v prípade akciových fondov veľmi opatrní. Zákon im to umožňuje, dlhopisový a akciový fond môžu byť až na 80% rovnaké.

Iná situácia nastáva v prípade indexového fondu, ktorý vôbec nebude investovať do dlhopisov. Keďže má sledovať výkonnosť zvoleného akciového indexu, musíme očakávať vyššiu volatilitu. Odmenou môže byť atraktívnejšie zhodnotenie, ale rovnako tak výraznejšie znehodnotenie. Indexový fond nie je pre každého sporiteľa.

3. Benchmark: Pozrite sa na prsty portólio manažérom

Pre sporiteľov v druhom pilieri je dôležité poznať benchmark (alebo takzvanú „referenčnú hodnotu’). Podľa internetovej stránky ministerstva práce práve benchmark naznačí investičnú stratégiu DSS v konkrétnom dôchodkovom fonde, čím umožní sporiteľovi lepšie odhadnúť výnosy a zhodnotiť mieru rizika v danom dôchodkovom fonde.

Benchmark sporiteľovi naznačí, koľko z majetku fondu plánuje DSS investovať do peňažných investícií, koľko do dlhopisových a koľko do akciových investícií a približne do akých akcií. Napríklad benchmark akciového fondu sa môže skladať z: 40% EUROSTOXX, 40% DJIA (Dow Jones Industrial Average) a 20% Euribor – sporiteľ teda zistí, že DSS investuje 40 % do európskych akcií (EUROSTOXX), 40% do amerických akcií (DJIA) a 20% ukladá na peňažných trhoch.

Referenčnú hodnotu pre zmiešaný dôchodkový fond a pre akciový dôchodkový fond si určuje dôchodková správcovská spoločnosť, pričom sa môže skladať z finančných indexov, z indexov drahých kovov alebo medzibankových referenčných sadzieb.

Referenčná hodnota pre indexový dôchodkový fond môže byť zložená len z jedného alebo viacerých akciových indexov. Určenú referenčnú hodnotu nemožno meniť tri  roky od jej určenia  a musí byť vyjadrená pevne stanoveným percentuálnym pomerom jej jednotlivých zložiek.

DSS-ka v ročnom výpise musí sporiteľa informovať, ako sa darilo fondu práve v porovnaní s benchmarkom.

4. Diverzifikujte

Po prvý raz môže sporiteľ rozložiť svoje prostriedky až do dvoch fondov v rámci jednej DSS-ky, pričom jedným z týchto fondov musí byť najkonzervatívnejší dlhopisový fond.

Pokiaľ to rizikový profil klienta dovolí, zaujímavé môže byť kombinovať povinný dlhopisový fond s vyššie spomenutým indexovým, ktorého stratégia bude zrejme najdravšia a zároveň má tento typ fondu výhodnejšie poplatky, keďže podľa ministerstva kladie menšie nároky na portfólio manažéra.

Žiaľ, zákon neumožňuje rozložiť svoje úspory medzi dve rôzne DSS-ky.

5. Porovnávajte DSS-ky

Aj vďaka vyhlasovaniu benchmarkov môže klient dopredu vidieť rozdiel medzi jednotlivými spoločnosťami a v prípade, že nie je spokojný s nastaveným portfóliom, môže prestúpiť do inej spoločnosti. Zmeniť DSS-ku je možné bezplatne raz ročne, v prípade početnejších prestupov je to s poplatkom 16 eur.

Až čas ukáže, či budú medzi jednotlivými správcovskými spoločnosťami dostatočne výrazné rozdiely na to, aby sa klientovi oplatilo zmeniť správcu.

6. Poznajte poplatky

Za vedenie účtu si môže DSS-ka pýtať maximálne 1% z ročného príspevku sporiteľa. Teoreticky môže tento poplatok znížiť na nulu.

Sporiteľ zároveň platí odplatu za správu dôchodkového fondu, konkrétne 0,3 % ročne z majetku v prípade dlhopisového, zmiešaného a akciového fondu. V indexovom fonde je tento poplatok nižší  a to 0,2 % ročne.

DSS-ky majú nárok aj na tretí druh poplatku a to za zhodnotenie. Podľa MPSVaR je cieľom motivovať správcu k dosahovaniu vyšších výnosov. Tento druh odplaty dostanú správcovské spoločnosti len vtedy, ak prekonajú predchádzajúcu maximálnu hodnotu dôchodkovej jednotky za posledné tri roky.

Najnižšie poplatky hovoria v prospech indexového fondu. Vyššie riziko však môže z dôchodkového účtu odkrojiť viac než samotný poplatok.

7. Mladí, pozrite sa, kam vstupujete

Vstup do II. piliera bude pre mladých automatický. Absolventi, ktorí začnú prvý raz pracovať po 1. apríli, sa automaticky stanú sporiteľmi. Ak to chcú zmeniť, môžu do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť.

Ak si absolvent do polroka od prvej práce nevyberie svoju DSS-ku, urobí to zaňho Sociálna poisťovňa a sporiteľa zaradí do zmiešaného dôchodkového fondu.

Zaujímavosťou je, že prvé dva roky môže sporiteľ neobmedzene prestupovať medzi jednotlivými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a to bez poplatku. V ďalších rokoch bude mať bezplatný už len jeden prestup ročne.

8. Nepreceňujte druhý pilier

Aj keď je druhý pilier výrazným posunom oproti priebežnému dôchodkovému systému, má aj svoje nedostatky. Štát negarantuje reálne zhodnotenie ani v jednom fonde. V garantovanom dlhopisovom fonde je garantované len nezáporné nominálne zhodnotenie, čo znamená, že inflácia môže byť vyššia. Navyše finanční profesionáli upozorňujú, že ani dôchodok z druhého piliera nemusí stačiť na slušný dôchodok. Ideálne je vytvárať si rezervy.

 

Čo radí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Ktorý dôchodkový fond je pre koho vhodný?
Dlhopisový dôchodkový fond:

 • pre tých, ktorým zostáva menej rokov dôchodkového sporenia z dôvodu, že začnú poberať starobný alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera (od 50 roku veku bude musieť mať sporiteľ najmenej 10 % hodnoty jeho úspor, čiže čistej hodnoty majetku, v dlhopisovom dôchodkovom fonde)
 • pre tých, ktorí nechcú podstúpiť vyššie riziko, ktoré so sebou prináša investovanie do akcií a majú záujem byť v dôchodkovom fonde, ktorý garantuje, že sa (nominálna) hodnota príspevkov nebude znehodnocovať
 • pre tých, ktorí prepokladajú prepad hodnoty akcií, z ktorého sa tak skoro nedostanú a veria, že dlhopisy, resp. nástroje peňažného trhu budú z dlhodobého hľadiska výnosnejším aktívom

Zmiešaný dôchodkový fond:

 • pre tých, ktorí chcú rozložiť svoje úspory približne rovnomerne medzi dlhopisovú, peňažnú a akciovú, resp. komoditnú zložku (upozorňujeme, že reálne portfólio môže byť zhodné napríklad aj s tým v dlhopisovom dôchodkovom fonde, keďže zo zákona vyplýva iba možnosť a nie povinnosť investovať aj do rizikovejších aktív)
 • pre tých, ktorí nemajú záujem o garancie, resp. myslia si, že bez nich budú ich úspory zhodnotené výraznejšie
 • ako základný dôchodkový fond pre tých, ktorí sa nerozhodli pre žiadny dôchodkový fond (Sociálna poisťovňa im pridelí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej sa stanú sporiteľmi v zmiešanom d. f.)

Akciový dôchodkový fond:

 • pre tých, ktorí chcú mať väčšinu svojich úspor investovanú do akcií, resp. komodít (minimálne bude investovaných 20 % hodnoty majetku dôchodkového fondu do iných, než dlhopisových a peňažných investícií)
 • pre tých, ktorým ostáva ešte dlhé obdobie do odchodu do dôchodku a nevadí im vyššia volatilita (väčšie kolísanie) hodnoty ich úspor
 • pre tých, ktorí nemajú záujem o garancie, resp. myslia si, že bez nich budú ich úspory zhodnotené lepšie

Indexový dôchodkový fond:

 • pre tých, ktorí vychádzajú z predpokladu, že z dlhodobého hľadiska sa nedá dosahovať lepšie zhodnotenie investícií, než na akciovom trhu, a preto je výhodnejšie kopírovať jeho vývoj prostredníctvom rôznych akciových indexov
 • pre tých, ktorí nechcú, aby ich úspory boli investované do dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu
 • pre tých, ktorí chcú platiť nižšiu odplatu za správu d. f. (0,2 % oproti 0,3%) a žiadnu odplatu za zhodnotenie majetku v d. f., pričom sú si ale vedomí všetkých rizík, ktoré investovanie v indexovom d. f. prináša (hodnota úspor bude závislá iba od vývoja referenčnej hodnoty – akciovom indexe alebo viacerých akciových indexov, ktoré môžu vykazovať aj veľké výkyvy, a schopnosti správcu tento vývoj referenčnej hodnoty kopírovať)
 • pre tých, čo nemajú záujem o garancie, resp. myslia si, že bez nich budú ich úspory zhodnotené výraznejšie

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ilustračné foto v záhlaví: sxc.hu.

Malo by byť sporenie v druhom pilieri povinné?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *