Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Finančné riaditeľstvo poradí, no zaplatíte si

Dane Peter Apolen 17.09.2013 | 00:00 0 Komentárov

Novela daňového poriadku, ktorá vstúpi do platnosti od začiatku budúceho roku umožní požiadať Finančné riaditeľstvo o objasnenie nejasností v daňových predpisoch. Stanovisko má byť záväzné pre daňové úrady no cena, ktorú si za neho riaditeľstvo pýta je odstrašujúca. 

Stanovisko bude záväzné pre správcu dane a druhostupňový orgán. Zo záväznosti sa možno dostať len ak:

  • daňový subjekt, ktorému bolo stanovisko vydané, neuplatnil daňový postup ktorý v žiadosti uviedol;
  • alebo sa preukáže, že nie sú splnené rozhodujúce podmienky na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané;
  • alebo ak záväzné stanovisko stratilo účinky, napríklad zmenou právnej úpravy.

Platba za vydanie záväzného stanoviska

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške:

  • 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak  žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu  jedného právneho predpisu,  
  • 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac právnych predpisov, 
  • 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu právnych predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady. 

Ak však skutočná výška sumy obchodného prípadu prevýši výšku sumy predpokladaného obchodného prípadu uvedenú v úplnej žiadosti najmenej o 10 %, daňový subjekt je povinný zaplatiť rozdiel na úhrade do 30 dní odo dňa tohto zistenia alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ak túto skutočnosť zistí daňový úrad alebo colný úrad.

Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy rozdielu úhrady.

Rovnako sa postupuje, ak záväzné stanovisko bolo vydané k jednému obchodnému prípadu a daňový subjekt uplatnil postup pre tento obchodný prípad opakovane. Ak daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na iný obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti, je povinný zaplatiť úhradu zo sumy iného obchodného prípadu do 30 dní od uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil. Vyrubenie úrokov sa aplikuje obdobne.

Ak FR SR nevydá stanovisko, vráti zaplatenú úhradu a ročný úrok vo výške 1 % za obdobie do dňa doručenia oznámenia, že stanovisko nevydá.

„Osobne považujeme výšku odplaty za vypracovanie záväzného stanoviska za neprimerane vysokú. Rovnako považujeme za náročné v praxi v mnohých prípadoch vopred odhadnúť hodnotu obchodného prípadu. Keďže prípadná odchýlka, najmenej vo výške 10 % v nižšom odhade obchodného prípadu oproti skutočnej výške obchodného prípadu, bude podľa návrhu znenia novely Daňového poriadku sankcionovaná vo výške ročného úroku vo výške 1 % zo sumy rozdiel.

Zastávame názor, že vypracovanie záväzného stanoviska bude často spojené s výkonom následnej daňovej kontroly za účelom preverenia aj tejto skutočnosti. To môže mať samozrejme za následok, že daňové subjekty sa budú vyhýbať tejto možnosti rovnako ako z dôvodu vysoko nastavenej ceny úhrady za jeho vyhotovenie,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace.

Podanie žiadasti

Rozsah daňových predpisov, pri ktorých možno žiadať o vydanie záväzného stanoviska, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá MF SR. Žiadosť musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti uvedie daňový subjekt aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu. Ak žiadosť nebude dostatočná, FR SR vyzve do 7 pracovných dní od doručenia daňový subjekt, aby do 8 pracovných dní vykonal nápravu.

Ak je stanovisko náročné a vyžaduje dlhšiu lehotu, FR SR oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu. Táto lehota nemôže byť dlhšia ako 6 mesiacov.

Ak daňový subjekt nesúhlasí, alebo sa nevyjadrí do 8 pracovných dní, považuje sa žiadosť za späť vzatú.

Ak by bolo na vydanie stanoviska potrebné uplatniť právne predpisy iného štátu, FR SR stanovisko nevydá. Rovnako sa stanovisko nevydá aj v prípade, ak sa má vydať na skutočnosti, za ktoré už bolo podané daňové priznanie. Lehota na vydanie je 60 dní od doručenia žiadosti  alebo od doplnenia žiadosti.

Novela Daňového poriadku

O záväzné stanovisko bude možné žiadať podľa novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), ktorú predkladalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) z vlastného podnetu. Cieľom  novely daňového poriadku je vytvoriť lepšie a atraktívnejšie podnikateľské prostredie, zefektívniť správu daní a pokračovať v procese znižovania administratívnej záťaže podnikateľov.

Okrem už spomenutého opatrenia zavedie novela Daňového poriadku tieto hlavné zmeny a doplnenia:

  • Možnosť odstránenia daňových subjektov zo zoznamu platiteľov DPH, u ktorých pominuli dôvody na možnosť zrušenia registrácie podľa §81 ods. 4 písm. b) bod 2 Zákona o dani z pridanej hodnoty (výmaz z „čiernej listiny“)
  • Preúčtovanie platby omylom uhradenej na účet iného daňového subjektu u správcu dane
  • Vypustenie niektorých údajov v žiadosti o registráciu
  • Úprava ustanovení o daňovom tajomstve
Zdroj informácií: Accace

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *