Stvrtok 09. júla. Meniny má Lujza

Fincentrum a Forbes vyhlásili víťazov Investície roka 2018

investícia roka

Víťazom hodnotenia Fincentrum&Forbes Investícia roka 2018 sa stal fond krátkodobých investícií „Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term“ od správcovskej spoločnosti Amundi Asset Management.

Rozhodol o tom najlepší pomer zhodnotenia, o ktoré prekonal bezrizikovú investíciu voči volatilite, keď v tomto ukazovateli dosiahol hodnotu 1,016.

„Víťazovi dopomohol silnejší dolár, podporovaný vyšším úrokovými sadzbami v USA. Fond tak dokázal investorom v eurách zarobiť atraktívneho 6,5 percenta za rok. Dolárové fondy krátkodobých investícií boli tentoraz všeobecne príjemným prekvapení,“ opisuje senior analytik spoločností Fincentrum Peter Világi.

Z pohľadu výkonnosti sa najviac darilo defenzívnejším akciovým titulom, čo je pre finálnu fázu ekonomického cyklu typické. Prím hral najmä sektor zdravotnej starostlivosti, čo potvrdil aj víťaz kategórie Akciový fond 2018 – fond NN (L) Health Care P Cap (EUR) spoločnosti NN Investment Partners.

Odovzdávanie ceny Investícia roka 2018, zľava: Juraj Porubský (Forbes), Miroslav Ovčarik (Amundi), František Dragúň (Fincentrum)

Na trhy sa vrátila volatilita

Po extrémne pokojnom roku 2017, kedy aj akciové fondy dosahovali až štvornásobnú výkonnosť voči volatilite, sa vlani na trhy vrátila kolísavosť. Karty zamiešal najmä december, ktorý bol pre americké akcie najhorší od roku 1931. „To negatívne ovplyvnilo výsledok kategórií Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2018 a Komoditný fond 2018, v ktorým sme v rámci hodnotených fondov nedokázali nájsť žiadny s kladnou eurovou výkonnosťou. Preto víťazov v týchto kategóriách za rok 2018 nevyhlasujeme,“ vysvetľuje P.Világi.

Rok 2019 bude opäť rokom volatility. Očakávať môžeme spomalenie dynamiky globálneho ekonomického rastu a pokračovanie v normalizácií monetárnej politiky. Ani v tomto roku sa však nezbavíme populizmu a politickej neistoty. „Aj keď sa pravdepodobnosť recesie v USA pomaly zvyšuje, v tomto roku by sme ju zažiť ešte nemali,“ dodáva analytik Fincentra.

Recesia áno, no nie v tomto roku

Spoločnosť Fincentrum hodnotí podielové fondy už siedmy rok. Ocenenia boli tento rok odovzdané v rámci odbornej konferencie v Grand Hotel River Park. „Trhy sa v druhom polroku 2018 správali presne ako podľa príručky. Dáta zo svetovej ekonomiky sa totiž v druhej polovici roka zhoršovali a trhy na to reagovali,“ vysvetlila na konferencii pokles akciových trhov Ann-Katrin Petersen, vice prezidentka spoločnosti Allianz Global Investor. Dodala ale, že tento rok bude ekonomický rast pokračovať, aj keď pomalším tempo ako doteraz. Recesia preto nie je hlavným scenárom, s ktorým by mali investori počítať.

Súhlasil s ňou aj ďalší spíker, Marco Stigler-Thomas, viceprezident spoločnosti PIMCO pre región Nemecka, Rakúsko a strednú a východnú Európu. „Ekonomické cykly nezomierajú na dlhovekosť,“ povedal. To, že súčasná expanzia už trvá desať rokov teda podľa neho neznamená, že už musí skončiť. Ako príklad uvádza Austráliu, kde v minulosti trvala fáza rastu trhu až 20 rokov.

Vyhodnotenie hlavného víťaza a ďalších fondov v ostatných kategóriách nemožno chápať ako odporúčanie pre prípadných investorov. Fondy, ktoré boli úspešné vlani, môžu v tomto a ďalších rokoch sklamať a naopak. Fincentrum a Forbes má za cieľ orientovať v zložitých procesoch bežných investorov a zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva.

Metodika:

V nominácii vo všetkých kategóriách môžu byť zaradené len nasledujúce typy fondov:

 • fond, ktorý je určený pre retailovú klientelu a bolo možné do neho vstúpiť na slovenskom trhu na začiatku roka 2018 a vystúpiť na konci roka 2018 (teda nie uzavreté tranže zaistených fondov alebo špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov);
 • k fondu sú na internete voľne dostupné relevantné a jednoznačné informácie, vrátane historických hodnôt NAV; hodnotia sa len fondy s denným oceňovaním;
 • do fondu je možné investovať jednorazovo, aj pravidelne; minimálna jednorazová investícia musí byť nižšia alebo rovná 3 000 EUR;
 • ak má fond viacero verzií, hodnotí sa iba jedna – najlepšia trieda, primárne A – akumulačná.

Z nominácie sú vylúčené alternatívne investičné stratégie, life cycle fondy, fondy s vopred vyhlasovaným výnosom alebo hedge fondy. Pri fondoch, kde nie je možné jednoznačne určiť kategóriu, si organizátor vyhradzuje právo fond kategorizovať podľa vlastného uváženia.

Kategórie zaradenia fondov:

1. Fondy krátkodobých investícií

Do tejto kategórie spadajú fondy peňažného trhu a fondy krátkodobých investícií, ktoré trvalo investujú do termínovaných vkladov a krátkodobých cenných papierov. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

2. Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy trvalo investujú najmä do dlhopisov. Do hodnotenia sú zaradené aj fondy konvertibilných dlhopisov. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

3. Akciové fondy globálne – rozvinuté trhy

Do tejto kategórie spadajú fondy investujúce do globálnych akcií s prevahou rozvinutých trhov, bez zamerania na konkrétny sektor či región. Túto kategóriu organizátor vyhodnocuje osobitne, pretože ju vníma ako optimálny nástroj dlhodobého sporenia napríklad na dôchodok. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

4. Akciové fondy

Túto kategóriu tvoria fondy, ktoré trvale investujúce na akciovom trhu (t.j. do akcií a inštrumentov nesúcich riziko akcií) a nespĺňajú kritériá globálnych akciových fondov, investujúcich prevažne na rozvinutých trhoch. Akciové fondy zahŕňajú aj indexové fondy viazané na akciové indexy. Do tejto kategórie budú zaradené aj fondy fondov, ktoré trvalo investujú len do akciových fondov. Pri akciových fondoch nezáleží na denominačnej mene. Doplnkovo sa stanovuje, či je fond orientovaný sektorovo, t.j. fond, ktorý investuje výlučne do určitého ekonomického sektoru alebo regionálne, t.j. fond špecializujúci sa na určité regióny.

5. Komoditné fondy

Do tejto kategórie patria fondy, ktoré sú sektorovo zamerané na jednu alebo viacero komodít a investujú napríklad do obilnín, vzácnych a priemyselných kovov, zemného plynu a ropy alebo živého dobytka. Pritom sa nerozlišuje či fond investuje do komodít prostredníctvom akcií, dlhopisov, iných investičných fondov alebo derivátov. Hodnotia sa aj fondy, ktoré sú denominované v inej mene ako EUR.

6. Zmiešané fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré investujú do aktív na rôznych trhoch a nie sú stanovené limity pre podiel akcií či dlhopisov. Zaradené budú aj fondy fondov, ktoré nespadajú do kategórie akciových fondov. Zároveň sú v tejto kategórii zaradené všetky fondy nespadajúce do iných vyššie uvedených kategórií.

Zdrojové dáta

Pre každý fond sú potrebné nasledujúce informácie v uvedenom formáte:

 • plný názov fondu a ISIN, vrátane uvedenia investičnej spoločnosti a meny, v ktorej je uvedená cena podielových listov;
 • kategória podľa vyššie uvedených pravidiel – v sporných prípadoch doplnkové informácie, napríklad stručný popis investičnej stratégie alebo orientačná štruktúra portfólia;
 • časový rad cien podielových listov pre každý pracovný deň v roku; ak nie je cena uvedená z nejakého dôvodu (napr. štátny sviatok v Luxembursku, a pod.) uvádza sa cena za predchádzajúci deň;
 • časový rad musí byť upravený na pracovné dni na Slovensku, t.j. bez sobôt, nedieľ a slovenských štátnych sviatkov;

Spôsob vyhodnotenia výsledku

Výsledky budú pre každú kategóriu vyhodnotené týmto spôsobom:

 1. Pre každý fond sa vypočíta celkový ročný výnos v EUR vyjadrený v % k 31.12.2018, čo je posledný pracovný deň roka 2018.
 2. Vstupné a výstupné poplatky sa nezohľadňujú, pretože neodrážajú kvalitu portfólio manažéra a spravidla ich výška závisí od distribútora.
 3. Od celkového ročného výnosu sa odpočíta hodnota jednoročnej sadzby EURIBOR platnej ku koncu predchádzajúceho roka (t.j. 29.12.2017), ktorá predstavuje bezrizikovú investíciu.
 4. Výsledok budeme nazývať nadvýnos.
 5. Pre každý fond sa vypočíta volatilita na báze denných zmien hodnoty podielu. Pre fondy s denomináciou inou ako v EUR sa do volatility premietne aj menové riziko.
 6. Pre každý fond sa vypočíta podiel nadvýnos / volatilita, ktorý vyjadruje mieru nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika fondu vyjadreného volatilitou. Táto hodnota je podkladom pre výpočet konečného poradia.
 7. Ak sa na hodnotené pozície v kategórii kvalifikujú viaceré podfondy jedného fondu v rôznych menách, vyhodnotí sa len tá menová verzia, ktorá sa umiestnila najlepšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *