Utorok 17. júla. Meniny má Bohuslav

India: Investičné príležitosti v tretej najväčšej ázijskej ekonomike

India sa za vyše šesťdesiat rokov svojej nezávislosti prepracovala z kolónie na na krajinu, ktorá už teraz ovplyvňuje trendy v oblasti informačných technológií, automobilového priemyslu a taktiež v celosvetovom hospodárstve. Je druhou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou na svete.

Najväčší demokratický štát, fungujúci na princípe parlamentnej demokracie s pluralitným systémom politických strán a nezávislej justície, však stále ostáva plný kontrastov, ktoré sú najmarkantnejšie v oblasti ľudských zdrojov. Po oslobodení Indie spod nadvlády britského impéria v roku 1947 vznikol štát s 350 miliónmi obyvateľov, z ktorých väčšina bola negramotná. Indické vlády až do 80-tych rokov minulého storočia praktikovali socialistické riadenie hospodárstva. Napriek silnejúcej strednej vrstve, ktorú v Indii predstavuje približne 400 miliónov obyvateľov, asi 800 miliónov ľudí žije pod hranicou chudoby v indických slumoch a na vidieku.

Demografické údaje

Podľa posledného sčítania obyvateľstva žilo v Indii k 1.3.2001 1.027 miliardy obyvateľov. V roku 2008 sa počet obyvateľov odhaduje na 1.147 miliardy a podľa ďalších odhadov by mal počet obyvateľov v roku 2020 dosiahnuť 1.331 miliardy. Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovej populácii v Indii v roku 2009 bol na úrovni 78.4 percenta. Podľa prognóz by v roku 2020 tento podiel mal dosiahnuť až 84.4 percenta, čo v spojení so súčasným narastajúcim počtom kvalifikovaných anglicky hovoriacich pracovníkov predstavuje obrovskú konkurenčnú výhodu. Krajina zvýšila podiel gramotného obyvateľstva od roku 1947 zo 17-tich na približne 66 percent. Očakáva sa, že podiel gramotného obyvateľstva stúpne do roku 2020 na 80 percent, čo je blízko súčasnému celosvetovému priemeru, ktorý je na úrovni 84 percent.

Makroekonomické ukazovatele

V roku 2009 dosiahla India HDP na úrovni 1.3 bilióna dolárov. Na tvorbe HDP sa v krajine podieľa najviac sektor služieb s takmer 63 percentami, pričom tento sektor zamestnáva 34 percent pracujúcich obyvateľov. Na druhej strane sektor poľnohospodárstva s najväčším podielom zamestnancov, a to s 52 percentami, sa na tvorbe HDP podieľa 17 percentami. Sektor priemyslu zamestnáva 14 percent pracujúcich a na tvorbe HDP sa podieľa 20 percentami. Takéto zloženie HDP je typické pre rozvojové krajiny so stále vysokým podielom poľnohospodárstva na tvorbe HDP. V nasledujúcom roku sa očakáva rast ekonomiky na úrovni 8.5 percenta, čo je relatívne triezvy pohľad, keďže treba vziať do úvahy pomalé doznievanie ekonomických stimulov. Svedčí o tom aj nedávno zverejnený údaj o pozitívnom vývoji HDP krajiny v druhom kvartáli tohto roku, keď si indická ekonomika zaknihovala najvyšší kvartálny rast za uplynulých dva a pol roka, na úrovni 8.8 percenta.

Pretrvávajúcim problémom Indie je vysoká inflácia, ktorá by v tomto roku mohla predstavovať viac ako 13 percent. To je takmer trojnásobok inflácie v Číne. Rast ekonomiky je v súčasnosti ťahaný najmä domácim dopytom. Investície a export sa na tvorbe HDP nepodieľajú až tak, ako je to v prípade Číny. Obchodná bilancia krajiny dosahuje dlhodobo negatívne hodnoty. Za fiškálny rok 2010, ktorý končil v marci t.r., predstavoval export 19.9 miliárd dolárov a import 27.7 miliárd dolárov. Najvýznamnejším partnerom Indie je v súčasnosti Európska únia, no ťažisko sa začína postupne presúvať do krajín juhovýchodnej Ázie a USA.

Infraštruktúra a zahraničné investície

Kľúčovým prvkom pre ďalší rozvoj indickej ekonomiky je zlepšenie zastaranej infraštruktúry. V tomto odvetví sa črtá veľa investičných príležitostí, nakoľko indická vláda schvaľuje aj 100 percentnú účasť zahraničných investícií pri jednotlivých projektoch. Medzi hlavné oblasti rozvoja infraštruktúry patrí modernizácia veľkých letísk v Díli, Mumbaji a Chennai ako aj budovanie nových medzinárodných letísk. Ďalším cieľom indickej vlády je výstavba diaľnic, ktoré sú kľúčové pre rozvoj indickej ekonomiky. Najväčšími projektmi v oblasti rozvoja infraštruktúry sú „zlatý štvoruholník“ (spojenie Dílli – Kalkata – Chennai – Mumbaj diaľnicou) a „zlatý trojuholník“ diaľnic (Mumbaj – Nashik – Pune).

Indovia si vytýčili ambiciózny cieľ – v rokoch 2010-11 plánujú vybudovať 2500 km diaľnic, čo predstavuje 7 km za deň. V tomto období sa má tiež vyhlásiť tender na výstavbu ďalších 9000 km diaľnic. Indickí vládni činitelia na spomínané obdobie, už ohlásili projekt na výstavbu nových prístavov, ciest a mostov, modernizovať by sa mala aj železničná trať. V neposlednom rade sa pripravuje aj rozšírenie telekomunikačnej siete a elektrifikácia. V najbližších siedmych rokoch vláda plánuje zdvojnásobiť produkciu elektrickej energie v krajine. V rokoch 2012 až 2017 by sa malo do infraštruktúry investovať okolo 1 bilióna amerických dolárov. Primárne chce vláda získať financie z externých zdrojov, zo Svetovej banky a od iných medzinárodných organizácií.

Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do krajiny v poslednom období aj napriek mierne klesajúcim hodnotám zo začiatku tohto roku dosahuje, ako to vidíme na grafe č. 4, konštantnú a dlhodobo rastúcu tendenciu. Za posledných 10 rokov, od apríla 2000, do mája 2010 sa objem priamych zahraničných investícií vyšplhal na 107.47 miliárd dolárov, pričom od začiatku tohto roku India zaznamenala príliv zahraničného kapitálu na úrovni 9.39 miliardy dolárov.

Svoje priame zahraničné investície tu realizujú najmä krajiny ako Mauritius, ktorá sa na priamych zahraničných investíciách za posledných 10 rokov podieľala so 42 percentami z celkového prílevu priamych zahraničných investícií. Singapúr je na druhom mieste s 10 percentami a USA až na treťom so siedmimi percentami. Mauritius v tomto prípade slúži ako vstupná brána do Indie pre zahraničných investorov, ktorí využívajú výhody z dohody o zamedzení dvojitého zdaňovania uzavretej medzi týmito krajinami. Najatraktívnejším sektorom pre zahraničie je sektor služieb, kde zahraniční investori za posledných 10 rokov vložili 21 percent svojich vkladov, ďalej IT a telekomunikácie zhodne s 9 percentami..

Relevantným dôvodom pre rast priamych zahraničných investícií a príchod nových investičných projektov v budúcnosti je kombinácia kvalifikovaných, vo väčšine prípadov anglicky hovoriacich pracovníkov a ceny, za ktorú dokáže investor tento segment pracovnej sily získať. Vyššia preferencia Indie v porovnaní s Čínou v tejto oblasti spočíva v rastúcich cenách pracovnej sily v Číne.

Práve výhoda lacnejšej pracovnej sily môže byť potrebným impulzom pre rast priamych zahraničných investícií. India sa tak môže ľahko posunúť vyššie v rebríčku priamych zahraničných investícií do jednotlivých krajín zo súčasnej deviatej priečky, ktorú obsadila v roku 2009 s hodnotou 34.6 miliárd dolárov.

Spomínaná nízka závislosť od zahraničného dopytu, respektíve vysoký domáci dopyt podobne ako aj vysoká miera úspor premenených na investície v kombinácii s efektívnou monetárnou a fiškálnou politikou krajiny tvoria fundamentálne predpoklady pre konštantný rast indickej ekonomiky v najbližších rokoch.

ETF (Exchange trade fund) – EPI

WisdomTree India Earnings Fund je najširším a podľa trhovej kapitalizácie najväčším obchodovateľným fondom zamerajúci sa na výkonnosť akciových spoločností obchodovaných v Indii. Celkovo 125 spoločností je alokovaných na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov v predchádzajúcom fiškálnom roku, nízka váha sa prideľuje spoločnostiam, ktorých tržby stagnovali, stratové firmy sú vyradené z indexu. Viac ako 60 percent z celkového počtu spoločností, ktoré sú zahrnuté do obchodovateľného fondu EPI, majú trhovú kapitalizáciu vyššiu ako 10 miliárd dolárov.

Medzi najznámejšie patria Infosys Technologies, TATA Motors, Reliance Industries alebo State Bank of India. Priemerný denný zobchodovaný objem je 47 miliónov dolárov a trhová kapitalizácia EPI je viac ako jedna miliarda dolárov. Podkladovým indexom je WisdomTree India Earn Index. Najväčšiu váhu v rámci sektorovej diverzifikácie má sektor energetiky (18.63 percenta), financií (17.66 percenta), IT (11.81 percenta) a materiálov (5.46 percenta). Manažérom fondu je WisdomTree ETF´s / USA.

IPO a India

Celkovo bolo za rok 2009 vo svete uskutočnených 459 primárnych úpisov, čo predstavuje pokles oproti roku 2008 o 39 percent. Objem uskutočnených úpisov v roku 2009 predstavoval 111 miliárd dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 18 percent. Najviac primárnych úpisov, až 72 percent, sa uskutočnilo v regiónoch Ázie a Južnej Ameriky, pričom najviac sa ich uskutočnilo v Číne (183). V Indii za rok 2009 vstúpilo na burzu 17 spoločností, čo predstavuje zníženú aktivitu o 55 percent oproti roku 2008, keď tak urobilo 37 spoločností. Celkový objem získaného kapitálu z týchto úpisov predstavoval hodnotu 3.3 miliárd dolárov. Medzi spoločnosti s najväčším objemom primárneho úpisu patria firmy ako NHCP, Adani Power, OIL India a Indiabulls Power. Najväčší podiel na IPO má sektor priemyslu 29.4 percent nasledovaný sektormi telekomunikácií a energetiky, kde podiel obidvoch sektorov bol na úrovni 17.6 percent.

Investičné tipy v Indii

Infosys Technologies Ltd.

Infosys Technologies Ltd. poskytuje softvérové služby , e-business, poradenstvo v oblasti IT, softvérové riešenia pre riadenie dodávateľských reťazcov a programového manažmentu. Poskytované služby zahŕňajú aplikačné služby, technologické poradenstvo, implementáciu systémov, vývoj softvéru na zákazku, servis softvéru a služby spojené s IT infraštruktúrou. Súčasný svetový líder v oblasti “next generation“ IT a softvérového poradenstva má vývojárske centrá v Ázií, Európe a v Severnej Amerike. Spoločnosť svoje služby ponúka celosvetovo, Severná Amerika sa však na celkových predajoch podieľa dvoma tretinami. Klientelu Infosys Technologies tvoria najmä rôzne spoločnosti a odborníci z oblasti finančných služieb, strojárenstva, telekomunikácií a maloobchodu. Spoločnosť v závere fiškálneho roku končiaceho 31. marca 2010 vykázala o percento vyššie tržby ako v roku predtým, a to na úrovni 4.8 miliardy dolárov. Čistý zisk spoločnosti dosiahol úroveň 1.322 miliardy dolárov. Spoločnosť bola založená v roku 1981, sídlo má v meste Bangalúr, India.

Wipro Ltd.

Spoločnosť Western India Products Limited je jednou z najväčších indických technologických firiem. Špecializuje sa na technológie aplikované v oblasti počítačov a IT. Do portfólia služieb Wipro Ltd. patrí softvérová architektúra, informačné systémy, e-commerce, databázové systémy, komunikačné systémy, ako aj poradenstvo a dizajn v oblasti informačných technológií. Spoločnosť bola založená v roku 1947 a pôvodne sa zaoberala obchodom s jedlými olejmi. Do technologického biznisu spoločnosť vstúpila až v roku 1977 po tom, ako bola spoločnosť IBM nútená stiahnuť sa z Indie. Wipro Ltd. v roku 1979 začal s vývojom vlastných počítačov, ktoré začal predávať o dva roky neskôr. Po roku 1992 sa zo spoločnosti Wipro Ltd. stáva medzinárodná spoločnosť a v roku 2000 vstúpila na NYSE. Medzi rokmi 2002 a 2007 vzrástli tržby spoločnosti o 450 percent. Vo fiškálnom roku 2010 firma zaznamenala medziročný nárast čistého zisku o 12.6 percent na 977.6 miliónov dolárov. Tržby v medziročnom porovnaní taktiež vzrástli, a to o 2 percentá na 5.74 miliardy dolára.

HDFC Bank Ltd.

HDFC ako banka začala svoje pôsobenie v roku 1995, pričom vznikla rok predtým ako následok liberalizácie bankového trhu. Bola jednou z prvých súkromných bánk, ktorá dostala od NBI licenciu, a to hlavne z dôvodu že poskytovala financovanie developerských projektov v minulosti. Banka je v súčasnosti druhou najväčšou súkromnou bankou a zároveň vedúcou bankou na trhu s hypotékami. Ponúka široké spektrum služieb na globálnej úrovni, do portfólia poskytovaných služieb patria okrem iných aj poradenské služby a firemné bankovníctvo. V súčasnosti má banka v rámci Indie 1725 pobočiek a 4393 bankomatov v 780 indických mestách. Akcie spoločnosti sú obchodované na NYSE a Bombay Stock Exchange. Banka vo fiškálnom roku 2010, končiacom 31. marca tohto roku, vykázala nárast čistého zisku o 22.3 percenta na 634 miliónov USD v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Tržby spoločnosti vzrástli o 9 percent na úroveň 2.631 miliardy USD. Hlavné sídlo spoločnosti je v meste Bombaji v Indii.

ICICI Bank Ltd.

Banka ICICI bola založená v roku 1955, sídli v indickom meste Mumbay. Zaoberá sa investičným, obchodným a súkromným bankovníctvom, poskytuje hypotekárne úvery a je najväčším vydávateľom kreditných kariet v Indii. ICICI Bank so svojimi celkovými aktívami v hodnote 81 miliárd dolárov (3.63 bilióna indických rupií) zaujíma v rámci sektoru komerčných bánk v Indii prvú priečku. Spoločnosť disponuje s 2 016 pobočkami v rámci celej Indie a eviduje 17 dcérskych spoločností po celom svete. Banka nedávno uskutočnila akvizíciu Bank of Rajasthan, čím naplnila svoj zámer o rozšírenie svojej sieti pobočiek o jednu štvrtinu. Spojenie sa uskutočnilo 24. augusta, prostredníctvom shareswap- u. Akcie ICICI Bank sú obchodované na burze v Mumbay a od roku 2000 v podobe ADRs (American Debt Recipt) aj na burze v New Yorku. Priemerná ročná výkonnosť akcií sa pohybuje na úrovni 10.6 percent p.a. Spoločnosť vykázala za fiškálny rok 2010 končiaci 31. marca tohto roku čistý zisk na úrovni 985.9 miliónov USD, čo predstavuje nárast o 20 percent. Tržby spoločnosti poklesli o 0.7 percenta na 8.188 miliardy USD.

Sterlite Industries Ltd.

Spoločnosť vznikla v roku 1986 po spojení spoločností Sterlite Cables Ltd. a Shamsher Sterling Corp. V súčasnosti je členom skupiny Vedanta. Sterlite Industries Ltd. je najväčším producentom farebných kovov v Indii. Okrem iného má viacero aktivít v rámci ťažobného priemyslu v Austrálií a podieľa sa aj na výstavbe tepelných elektrární. Medzi hlavné spracovávané kovy patrí meď, zinok, hliník a olovo. Sterlite Industries sa skladá zo štyroch prevádzok, ktoré reprezentujú rôzne oblasti aktivít spoločnosti. Medzi ne patrí producent zinku, spoločnosť Hindustan Zinc Ltd. (HZL), bane na ťažbu medi, Copper Mines of Tasmania Pty Ltd., hlinikáreň Bharat Aluminium Company (BALCO) a Sterlite Industries India Ltd. Spoločnosť v súčasnosti priamo zamestnáva približne 1200 ľudí. Akcie spoločnosti sú obchodované na burze v Mumbay a takisto na New Yorskej burze. Spoločnosť vo fiškálnom roku 2010 končiacom 31. marca tohto roku, vykázala čistý zisk vo výške 790.3 miliónov USD a tržby spoločnosti dosiahli úroveň 5.15 miliardy USD.

Tata Motors Ltd.

Tata Motors je medzinárodná automobilka so sídlom v Bombaji. Je členom skupiny Tata Group. Spoločnosť bola založená v roku 1945, keď začala s výrobou lokomotív. Svoj prvý automobil vyrobila v spolupráci s Daimler-Benz v roku 1969. Akcie Tata Motors sú obchodované na dvoch burzách, a to na Bombajskej od roku 1991 a na NYSE od konca roku 2004. Priemerná ročná výkonnosť akcií sa pohybuje na úrovni 11 percent p.a. V roku 2005 sa spoločnosť umiestnila v rámci TOP 10 najväčších indických spoločností a v súčasnosti je najväčšou automobilkou Indie s viac ako 70 percentným podielom na domácom trhu s automobilmi. Vyrába značky ako Hispano Carrocera, TDCV, ale aj také zvučné mená ako Jaguár a Land Rover, ktoré získala v roku 2008 od spoločnosti Ford. V roku 2008 uviedla na trh najlacnejšie štvormiestne auto sveta Tata Nano za 2500 dolárov. Vo fiškálnom roku 2010 spoločnosť zaznamenala čistý zisk 542.7 miliónov dolárov oproti strate z roka 2009 vo výške 548.7 miliónov dolárov. Tržby v roku 2010 vzrástli o 20 percent na 19.531 miliardy dolárov.

Autori si analytici Capital Markets, o. c. p.

Čo si myslíte o finančnej a ekonomickej gramotnosti Slovákov?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *