Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Investícia roka: Ako sa darilo oceneným fondom v roku 2012

V roku 2011 patrili podľa výsledkov analýzy Fincentrum Investícia roka k najlepším fondom dostupným slovenským klientom. Pri investíciách však platí, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Ako sa teda darilo oceneným fondom s ročným odstupom – v roku 2012?

Vlani sa ocenenia v šiestiach kategóriách koncentrovali na tri správcovské společnosti. Na otázky Investujeme.sk odpovedali Jan Maňák, Head of Business Development pre ČR BNP Paribas AM (kategórie garantovaný, zmiešaný a akciový fond) a Andrea Halcinová, riaditeľka pobočky KBC AM Slovensko (kategórie fond peňažného trhu a konzervatívny dlhopisový fond). Pohľad do kuchyne celkového víťaza – fondu Pioneer Funds – Global Aggregate Bond prinesieme v samostatnom článku.

Prečítajte si

Fond peňažného trhu – KBC MULTI CASH EURO

Fond dosiahol v roku 2011 hrubý výnos 1,05%, nadvýnos bol záporný a Sharpov pomer nebol vypočítaný. 

Odpovedá Andrea Halcinová, riaditeľka pobočky KBC AM Slovensko: “KBC MULTI CASH EURO je krátkodobý peňažný fond, ktorý investuje prostriedky do cenných papierov s maximálnou splatnosťou do jedného roka. Investície do „sektorov“ v jeho prípade nehrajú žiadnu rolu. Diverzifikácia portfólia je však veľmi vysoká. Emitenti s krátkodobým ratingom na úrovni A-1 tvoria max. 5% portfólia, emitenti s krátkodobým ratingom na úrovni A-2 tvoria max. 2,5% a maximálna expozícia voči jednému emitentovi pri vkladoch nesmie presiahnuť 20%. Našou snahou je dosiahnuť čo najväčšiu diverzifikáciu. Neinvestujeme iba do cenných papierov z finančného sektora, ale aj do cenných papierov z podnikového sektora. Pri fonde KBC MULTI CASH EURO je väčšina pozícií držaná do splatnosti (s výnimkou ich predaja z dôvodov potreby likvidity) a pri riadení tohto fondu sa využíva skôr fundamentálny než technický prístup. V minulom roku prevažovali investície do cenných papierov s plávajúcim kupónom. Na trhoch prišlo k zúženiu kreditných spreadov, čo následne podporilo výkonnosť tohto fondu.” 

Konzervatívny dlhopisový fond – KBC RENTA EURORENTA

Fond dosiahol v roku 2011 hrubý výnos 3,57%, nadvýnos 1,04% a Sharpov pomer 0,26. 

Odpovedá Andrea Halcinová, riaditeľka pobočky KBC AM Slovensko: “KBC RENTA EURORENTA investuje hlavne do vysoko likvidných dlhopisov denominovaných v eurách s duráciou okolo 6 rokov. Priemerná durácia dlhopisu sa prispôsobuje očakávanému vývoju úrokových sadzieb. V minulom roku došlo k výraznému poklesu výnosov, najmä u krajín na periférii Eurozóny a rozvíjajúcich sa európskych krajín a tým pádom narástli ceny dlhopisov, čo pomohlo výkonnosti fondu. Pri fonde KBC RENTA EURORENTA je rozhodovanie o jeho riadení pomerne jednoduché. Čo sa týka rozhodnutia ohľadom durácie a alokácie do krajín GIPSI (Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko), tam sa riadime rozhodnutiami strategického výboru. Zvyšné rozhodnutia sú plne v rukách portfólio manažéra, ktorý však musí dodržiavať stanovený rizikový rámec. Aj v tomto prípade prevažuje pri riadení fondu fundamentálny prístup nad technickým.”

Akciový fond – BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods

Fond dosiahol v roku 2011 hrubý výnos 9,60%, nadvýnos 3,38% a Sharpov pomer 0,29.  

Odpovedá Jan Maňák, Head of Business Development BNP Paribas AM: „Fond BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods je globálny sektorový akciový fond, ktorý investuje do akcií spoločností z oblasti necyklického spotrebného tovaru. Fond je riadený fundametnálnym tímom BNP Paribas Investment Partners so sídlom v Bostone v USA pod vedením Marka Stockleho. Fond je vždy plne zaivestovaný do akcií a typicky drží 30–50 akciových titulov, pričom pozície mimo benchmark MSCI World Consumer Staples 10/40 Index € (NR) neprekračujú 25%. Fond má základnú menu euro, ale pozície nie sú menovo zabezpečované. Rok 2012 bol nakoniec rokom veľmi priaznivým pre akcie – Index MSCI World AC zarobil v EUR vyše14%. Sektor necyklického spotrebného tovaru v tomto prostredí priaznivom pre rizikové typy aktív zaostal – fond vyniesol svojim investorom necelých 8% po očistení o správcovské poplatky. Dlhodobých investorov by mala zaujať predovšetkým nízka volatilita fondu na úrovni 9% za posledné 3 roky. Medzi najväčšie pozície na konci roka patrili akcie Nestle, Coca Cola, Procter and Gamble, Philipp Morris alebo Anheuser Bush.”

Garantovaný fond – BNP Paribas Target Click Fund 2035

Fond dosiahol v roku 2011 hrubý výnos 8,28%, nadvýnos 2,11% a Sharpov pomer 0,19.  

Jan Maňák, Head of Business Development BNP Paribas AM: „Garantovaný fond BNP Paribas Target Click Fund 2035 spoločne s ďalšími fondmi radu Target Click 20×x zaznamenali ďalší veľmi úspešný rok – fond so splatnosťou v roku 2035 zarobil svojim investorom 10,8% a zaostal len tesne za najúspešnejším fondom tejto rady so splatnosťou v roku 2040 – ten zarobil investorom 11,1%. Aj napriek veľmi nízkym úrokovým sadzbám na finančných trhoch pri tomto fonde na konci roka sa podiel garantujúcej zložky pohyboval okolo 60% a fondu tak zostáva priestorom pre rizikové investície (zdroj výkonnosti) aj v roku 2013. Všetky fondy BNP Paribas Target Click bez ohľadu na splatnosť majú významnú časť portfólia v dlhopisovej zložke, ktorá podkladá aktuálne garantovanú hodnotu. Zvyšok portfólia pripadá na 2 aktívne riadené vysoko dynamické fondy – jeden fond vysoko dynamický absolútneho výnosu a druhý fond s vysokou expozíciou voči rizikovým triedam aktív. Cieľom dlhopisovej zložky je iba zabezpečiť garantovanú hodnotu fondu ku dňu splatnosti. Výkonnosť je generovaná oboma fondami – fondom absolútneho výnosu a fondu s vysokou expozíciou voči rizikovým triedam aktív. Skvelá výkonnosť fondu TCF 2035 bola spôsobená najmä výkonnosťou dlhopisovej zložky v prostredí klesajúcich úrokových sadzieb a zároveň zužovaním kreditných prirážok na dlhopisových trhoch.” 

Zmiešaný fond – BNP Paribas Asset Managment

Fond dosiahol v roku 2011 hrubý výnos 4,30%, nadvýnos 0,25% a Sharpov pomer 0,02.  

Jan Maňák, Head of Business Development BNP Paribas AM: „Parvest Multi-Strategy Low Vol dosiahol výkonnosti –0,97% v USD za rok 2012. Ide o zmiešaný dolárový fond absolútneho výnosu, ktorý investuje do širokého spektra tried aktív – akcie, dlhopisy, meny, komodity, volatilita alebo devízový trh. Cieľom je dosiahnutie absolútneho výnosu v USD pri volatilite do 2,5% pa a je tak vhodným inštrumentom do klientov držiacich USD. Fond má veľmi nízku koreláciu k rizikovým triedam aktív a typicky sa mu lepšie darí na volatilných trhoch. Vzhľadom na priaznivé trendy na kapitálových trhoch v druhej polovici roka 2012 a vzhľadom k poklesu volatility po zásahoch najvýznamnejších centrálnych bánk fond zaostal za svojím benchmarkom a priniesol v roku 2012 zápornú výkonnosť – prvýkrát od založenia fondu v roku 2008.”

Ilustračné foto: sxc.hu.  


 

  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *