Nedeľa 25. októbra. Meniny má Aurel

Investíciou roka sa stal fond ERSTE BOND EM CORPORATE

Investície Redakcia 23.01.2020 | 00:00 0 Komentárov

Spoločnosť Fincentrum a mesačník Forbes vyhlásili výsledky hodnotenia Investícia roka 2019. Víťazným fondom sa stal dlhopisový fond ERSTE BOND EM CORPORATE od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne.

„Víťazný fond dokázal klientom zarobiť za uplynulý rok 9,44 percenta, a to pri extrémne nízkej volatilite,“ hodnotí hlavný analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi. O víťazovi rozhodol najlepší pomer zhodnotenia, o ktoré fond prekonal bezrizikovú investíciu (euribor) voči volatilite.  ERSTE BOND EM CORPORATE v tomto ukazovateli dosiahol hodnotu 5,395.

Fondy hodnotené v tomto ročníku Investície roka dosiahli slušné výnosy. Môže za to mimoriadne úspešný rok na finančných trhoch. Po negatívnom roku 2018 investori zažili dvanásťmesačné obdobie rastu naprieč všetkými triedami aktív. Aj fondy ocenené v kategórii globálnych akciových fondov rozvinutých trhov, pri ktorých nie sme na extrémy zvyknutí, zarobili od 32 do 39 percent za rok.

„Z pohľadu výkonnosti boli rekordérmi komoditné fondy. Najviac zarobil iShares Physical Palladium ETC – vyše 54 percent. Po rokoch stagnácie bolo zaujímavou investíciou aj zlato. Napríklad fond Franklin Templeton Gold and Precious Metals Fund – A (acc) EUR zaznamenal v roku 2019 výnos takmer 53 percent,“ hodnotí P. Világi.

Aj rok 2020 by mal priať najmä akciám, aj keď sa očakáva volatilnejšie prostredie ako v minulom roku. „Vyzerá to tak, že vďaka zníženiu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed a posunu v rokovaniach o obchode medzi USA a Čínou sa recesia v Spojených štátoch opäť oddiali a nepríde ani v tomto roku,“ očakáva hlavný analytik spoločnosti Fincentrum.

Prostredie nízkych úrokových sadzieb podľa neho nahráva aj realitným investíciám. V eurozóne v najbližšom období nevidíme priestor na normalizáciu monetárnej politiky. Úroky môžu zostať nízke ešte veľmi dlho. Preto je priestor, aby naďalej pokračoval aj boom na trhu nehnuteľnosti.

„Sadzby ECB zostanú dlho ešte po dlhý čas. Len sedem štátov eurozóny má vyššiu sadzbu ako 1,8 percenta,“ pripomenul hlavný ekonóm Swiss Life Marc Brütsch. ECB si tak podľa neho nemôže dovoliť začať s utesňovaním menovej politiky a so zvyšovaním sadzieb.

Recesie sa tak podľa neho tento rok investori nemusia obávať. Na konferencii Fincentra, ktorá bola súčasťou vyhlasovania Investície roka vysvetlil, že na pokles ekonomiky sú potrebné tri predpoklady: príliš prísna monetárna politika, nafukovanie špekulatívnych bublín a externé šoky.

Hoci na súčasných trhoch vládne dnes podľa neho až prehnaný optimizmus, keď investori už započítali do cien vyriešenie politických rizík ako brexit, obchodná vojna a situácia v Taliansku, na recesiu chýbajú ďalšie ingrediencie. Dôkazom je i to, že americká ekonomika stále vykazuje slušné výsledky.

„Korekcii sa však tento rok nevyhneme,“ upozorňuje analytik. „Po každom výnimočne dobrom roku, ako bol ten minulý, totiž prichádza spomalenie,“ dodáva.

Fincentrum & Forbes Investícia roka 2019: Výsledková tabuľka

Spoločnosť Fincentrum hodnotí podielové fondy už desiaty rok. Cieľom vyhlasovateľov: spoločnosti Fincentrum a mesačníka Forbes, je pomôcť zorientovať v zložitých investičných procesoch bežných investorov a zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva, ktorá je na veľmi nízkej úrovni.

Vyhodnotenie hlavného víťaza a ďalších fondov v ostatných kategóriách nemožno chápať ako odporúčania pre prípadných investorov. Fondy, ktoré boli úspešné vlani, môžu v tomto a ďalších rokoch sklamať a naopak.

Metodika

Do hodnotenia boli zaradené nasledujúce typy fondov:

• fond, ktorý je určený pre retailovú klientelu a bolo možné do neho vstúpiť na slovenskom trhu na začiatku roka 2019 a vystúpiť na konci roka 2019 (teda nie uzavreté tranže zaistených fondov alebo špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov);

• k fondu sú na internete voľne dostupné relevantné a jednoznačné informácie, vrátane historických hodnôt NAV; hodnotia sa len fondy s denným oceňovaním;

• do fondu je možné investovať jednorazovo, aj pravidelne; minimálna jednorazová investícia musí byť nižšia alebo rovná 3 000 EUR;

• ak má fond viacero verzií, hodnotí sa iba jedna – najlepšia trieda, primárne akumulačná.

Z nominácie sú vylúčené alternatívne investičné stratégie, life cycle fondy, fondy s vopred vyhlasovaným výnosom alebo hedge fondy. Pri fondoch, kde nie je možné jednoznačne určiť kategóriu, si organizátor vyhradzuje právo fond kategorizovať podľa vlastného uváženia.

Vzhľadom na to, že kategória 1) Fondy krátkodobých investícií sú primárne určené na tvorbu krátkodobej finančnej rezervy a majú prirodzene veľký náskok vďaka nízkej volatilite oproti iným kategóriám, nebudú vstupovať do vyhodnotenia hlavnej ceny – kategória 7) Investícia roka.

Kategórie fondov:

1/ Fondy krátkodobých investícií

Do tejto kategórie spadajú fondy peňažného trhu a fondy krátkodobých investícií, ktoré trvalo investujú do termínovaných vkladov a krátkodobých cenných papierov. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

2/ Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy trvalo investujú najmä do dlhopisov. Do hodnotenia sú zaradené aj fondy konvertibilných dlhopisov. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

3/ Akciové fondy globálne – rozvinuté trhy

Do tejto kategórie spadajú fondy investujúce do globálnych akcií s prevahou rozvinutých trhov, bez zamerania na konkrétny sektor či región. Túto kategóriu organizátor vyhodnocuje osobitne, pretože ju vníma ako optimálny nástroj dlhodobého sporenia napríklad na dôchodok. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

4/ Akciové fondy 

Túto kategóriu tvoria fondy, ktoré trvale investujúce na akciovom trhu (t.j. do akcií a inštrumentov nesúcich riziko akcií) a nespĺňajú kritériá globálnych akciových fondov, investujúcich prevažne na rozvinutých trhoch. Akciové fondy zahŕňajú aj indexové fondy viazané na akciové indexy. Do tejto kategórie budú zaradené aj fondy fondov, ktoré trvalo investujú len do akciových fondov. Pri akciových fondoch nezáleží na denominačnej mene. Doplnkovo sa stanovuje, či je fond orientovaný sektorovo, t.j. fond, ktorý investuje výlučne do určitého ekonomického sektoru alebo regionálne, t.j. fond špecializujúci sa na určité regióny.

5/ Komoditné fondy

Do tejto kategórie patria fondy, ktoré sú sektorovo zamerané na jednu alebo viacero komodít a investujú napríklad do obilnín, vzácnych a priemyselných kovov, zemného plynu a ropy alebo živého dobytka. Pritom sa nerozlišuje či fond investuje do komodít prostredníctvom akcií, dlhopisov, iných investičných fondov alebo derivátov. Hodnotia sa aj fondy, ktoré sú denominované v inej mene ako EUR.

6/ Zmiešané fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré investujú do aktív na rôznych trhoch a nie sú stanovené limity pre podiel akcií či dlhopisov. Zaradené budú aj fondy fondov, ktoré nespadajú do kategórie akciových fondov. Zároveň sú v tejto kategórii zaradené všetky fondy nespadajúce do iných vyššie uvedených kategórií.

Zdrojové dáta

Pre každý fond sú potrebné nasledujúce informácie v uvedenom formáte:

• plný názov fondu a ISIN, vrátane uvedenia investičnej spoločnosti a meny, v ktorej je uvedená cena podielových listov;

• kategória podľa vyššie uvedených pravidiel – v sporných prípadoch doplnkové informácie, napríklad stručný popis investičnej stratégie alebo orientačná štruktúra portfólia;

• časový rad cien podielových listov pre každý pracovný deň v roku; ak nie je cena uvedená z nejakého dôvodu (napr. štátny sviatok v Luxembursku, a pod.) uvádza sa cena za predchádzajúci deň;

• časový rad musí byť upravený na pracovné dni na Slovensku, t.j. bez sobôt, nedieľ a slovenských štátnych sviatkov;

Spôsob vyhodnotenia výsledku

♣ Výsledky sú pre každú kategóriu vyhodnotené týmto spôsobom:

♣ Pre každý fond sa vypočíta celkový ročný výnos v EUR vyjadrený v % k 31. 12. 2019, čo je posledný pracovný deň roka 2019.

♣ Vstupné a výstupné poplatky sa nezohľadňujú, pretože neodrážajú kvalitu portfólio manažéra a spravidla ich výška závisí od distribútora.

♣ Od celkového ročného výnosu sa odpočíta hodnota jednoročnej sadzby EURIBOR platnej k začiatku roka 2019 (t.j. 2. 1. 2019), ktorá predstavuje bezrizikovú investíciu.

♣ Výsledok budeme nazývať nadvýnos.

♣ Pre každý fond sa vypočíta volatilita na báze denných zmien hodnoty podielu. Pre fondy s denomináciou inou ako v EUR sa do volatility premietne aj menové riziko.

♣ Pre každý fond sa vypočíta podiel nadvýnos / volatilita, ktorý vyjadruje mieru nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika fondu vyjadreného volatilitou. Táto hodnota je podkladom pre výpočet konečného poradia.

♣ Ak sa na hodnotené pozície v kategórii kvalifikujú viaceré podfondy jedného fondu v rôznych menách, vyhodnotí sa len tá menová verzia, ktorá sa umiestnila najlepšie.

♣ Oproti minulému roku došlo k zmene metodiky vyhodnocovania tak, že hlavné ocenenie sa vyberá z kategórií Dlhopisový fond, Akciový fond – rozvinuté trhy, Akciový fond, Komoditný fond a Zmiešaný fond. Kategória Fondov krátkodobých investícií je určená skôr na tvorbu krátkodobej rezervy, preto ju nemožno chápať ako plnohodnotnú investíciu, a preto ju tak ani nebudeme vyhodnocovať. Zároveň veríme, že klienti by sa najmä pri dlhodobých investíciách orientovať na rizikovejšie aktíva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial