Nedeľa 09. augusta. Meniny má Ľubomíra

Je potrebné zdaniť zisk z kryptomien?

bitcoin
Dane 26.02.2018 | 00:00 1 Komentár

Aj napriek tomu, že stále viac ľudí obchoduje s bitcoinami alebo inými kryptomenami, ich zdaňovanie na Slovensku je stále dosť nejasné. Momentálne neexistuje exaktná právna úprava tejto problematiky, ktorá by dala jednoznačné pravidlá ako postupovať v takých prípadoch v účtovníctve. Ministerstvo financií SR však nedávno oznámilo plán situáciu riešiť.

Keďže je v prospech štátu, aby sa zaviedli jasné pravidlá na zdaňovanie zisku z investícii a obchodovania s kryptomenami, Ministerstvo financií SR už nedávno oznámilo svoj záujem o zavedenie pravidiel zdaňovania pre túto oblasť. Kedy k tomu ale dôjde, je otázne.

Keďže exaktné usmernenie k danej problematike nateraz neexistuje, nižšie uvedené informácie je potrebné považovať len za osobný názor odborníkov a nie za všeobecne platné pravidlá.

Ako upravujú predpisy účtovanie a zdaňovanie kryptomien

V súčasnosti nie je známy žiaden právny predpis, ktorý by vyslovene zakazoval alebo povoľoval obchodovanie s bitcoinom. Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) vydalo len pár nezáväzných stanovísk, a to napríklad s ohľadom na účtovanie bitcoinov. Odkazuje v nich najmä na náležitosti účtovného dokladu. Jednou z nich je aj peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva.

Z právneho hľadiska sa pod peňažnou sumou rozumie zákonné platidlo. Avšak v súčasnosti nie je známe, či sa bitcoin považuje za peniaze, resp. za zákonné platidlo. Z uvedeného dôvodu si podľa názoru FR SR účtovné jednotky môžu dohodnúť obchody v kúpnej zmluve len za cenu, ktorú je možné vyjadriť v peňažnej sume domácej alebo zahraničnej meny. Práve aj z tohto dôvodu je účtovanie o bitcoinoch v SR problematické.

„Z nášho pohľadu asi najbližšou kategóriou v akej evidovať kryptomeny v účtovníctve by boli asi zásoby,“ uvádza Peter Pašek, Partner a Managing Director poradenskej spoločnosti Accace.

Je možné oslobodiť zisk z kryptomien od dane?

Bitcoin resp. iné kryptomeny nespĺňajú atribúty meny v právnom zmysle, keďže ich platnosť na určitom území nie je mocensky ustanovená a právny poriadok neupravuje ich obeh ani ochranu. Takže ich nemožno označiť za menu a využíva sa skôr označenie ako „virtuálna mena“  resp. „platidlo“.

Bitcoiny a iné elektronické platidlá je rovnako potrebné odlišovať od elektronických peňazí, nakoľko tie uchovávajú peňažnú hodnotu elektronicky vrátané magnetického záznamu a predstavujúcu záväzok vydavateľa vystavený pri prijatí peňazí na účel vykonávania platobných transakcií. Elektronické peniaze sú pritom prijímané aj inými FO alebo PO, než je vydavateľ elektronických peňazí.

Podľa názoru ECB, aj keď bitcoiny resp. iné kryptomeny spĺňajú niektoré prvky tejto definície, elektronické peniaze sú aj v elektronickej podobe vždy vyjadrené v mene príslušného štátu, čo neplatí napr. pre bitcoiny, keďže tie sa vyjadrujú len vo forme bitcoinov.

Kryptomeny nie je možné považovať ani za určitú formu cenného papiera, tak ako sa veľmi často nesprávne označuje. Bitcoiny nemajú povahu finančného nástroja, keďže Zákon o cenných papieroch a investičných službách taxatívne vymenúva všetky finančné nástroje, pričom napr. bitcoiny nie je možné subsumovať pod žiaden uvedený finančný nástroj a to ani v prípade použitia extenzívneho výkladu. Vo svete sa napríklad bitcoiny považujú za určitú formu investície podobnej zlatu, striebru a pod.

„Považujeme teda za irelevantné posudzovať dĺžku držby investície v kryptomenách na účely uplatnenia oslobodenia od dane v súlade s §9 ods. 1 písm. k) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), keďže sa v žiadnom prípade nemôže jednať o cenný papier prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu,“ vysvetľuje P.Pašek.

„Stretávame sa často aj s otázkou, či je možné považovať kryptomeny za hnuteľné veci, ktorých predaj je oslobodený od dane, ak ho nemá daňovník zahrnutý do obchodného majetku,“ dopĺňa P.Pašek. Slovenská právna úprava neupravuje pojem „vec“. Občiansky zákonník z roku 1950 sa definíciou „veci“ zaoberal, pričom ju v právnom zmysle slova definoval ako ovládateľný hmotný predmet a prírodnú silu, ktoré slúžia ľudskej potrebe.

„Máme teda zato, že kryptomeny nie je možné zaradiť pod hnuteľné veci a preto ani príjem z ich predaja nie je oslobodený od dane. Treba však upozorniť, že napr. v ČR sa Generálne finančné riaditeľstvo vyjadrilo, že kryptomeny sa podľa ich názoru považujú za vec v právnom zmysle slova, konkrétne, že ide o nehmotnú hnuteľnú vec,“ vysvetľuje P.Pašek.

Berúc do úvahy vyššie uvedené zastávame názor, že príjem z predaja bitcoinov je potrebné považovať za tzv. explicitne neuvedený ostatný príjem v súlade s §8 ZDP. Takýto príjem sa pri fyzických osobách zdaňuje sadzbou 19 alebo 25 percent, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Okrem toho treba brať do úvahy, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14 percent. Zdravotné poistenie sa vyrubuje prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Kedy vzniká daňová povinnosť

V prípade predaja bitcoinu alebo inej podobnej kryptomeny je možné považovať za moment vzniku príjmu moment, kedy osoba získa peniaze s tzv. núteným obehom, napr. teda meny ako EUR, USD, CZK alebo inej. V reálnom živote sa však často jednotlivé kryptomeny priamo zamieňajú za iné kryptomeny. Teoreticky by sa teda za príjem mal považovať aj takto získaný príjem zámenou. Problémom však ostáva, že u väčšiny daňovníkov je dokladovanie takýchto prevodov nereálne, resp. počet takýchto transakcií je tak obrovský, že je vôbec extrémne náročné zdokladovať všetky zmeny.

Možno aj z tohto dôvodu momentálne panuje názor, že zdaneniu by mala podliehať len konverzia na fiat menu. Je to dôsledok najmä toho, že v súčasnosti neexistuje právom stanovený, relatívne rýchly spôsob ako oceniť takúto zámenu. Ide totiž o inštrumenty, ktorých volatilita ceny v priebehu samotného dňa je obrovská. Treba upozorniť, že neexistuje žiaden finančnou správou akceptovaný zdroj, z ktorého by sa dali čerpať ceny príslušného inštrumentu v danom momente. Určite by bolo preto vhodné priamo do ZDP upraviť oslobodenie príjmu dosiahnutého zámenou jednej kryptomeny za druhú.

Darovanie kryptomien a oslobodenie od dane z príjmu

Na Slovensku už nemáme daň z darovania, takže tejto dani by predmetný príjem nepodliehal. Samozrejme na účely ZDP je nutné preveriť, či nejde o dar prijatý fyzickou osobou v súvislosti s výkonom činnosti zamestnanca alebo SZČO resp. prenajímateľa. V danom prípade by už hrozilo zdanenie takéhoto príjmu daňou z príjmov.

Je možné dosiahnuť stratu z investícií s kryptomenami?

V prípade dosiahnutia príjmu napr. z predaja bitcoinov vyjadreného v eurách, je možné za výdavok v súlade s §8 ods. 2 ZDP považovať výdavok na jeho dosiahnutie, t.j. jeho kúpu v mene eur. „Podľa nášho názoru nie je možné dosiahnuť z predmetnej činnosti ako celku stratu. Avšak predpokladáme, že je možné započítať si straty z predaja jednej kryptomeny so ziskami z predaja inej kryptomeny, nakoľko ide stále o ten istý druh príjmu,“ dopĺňa P.Pašek.

Kryptomeny sa však môžu obchodovať aj vo forme tzv. CFD (Contract for difference) kontraktov. Ide o príjmy z derivátových operácií podľa § 8 ods. 1 písm. k) ZDP. Rovnako platí, že v súlade s § 8 ods. 2 ZDP sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené z jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 ods. 1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

V súlade s § 8 ods. 11 ZDP sa pri príjmoch dosiahnutých z derivátových operácií za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií. Podľa informácií FR SR za príjem z derivátových operácií je možné považovať len príjem z uzatvorených pozícií. Len v prípade, ak by ste v súlade s obchodnými podmienkami mali právo disponovať s finančnými prostriedkami v rámci otvorených pozícií, išlo by o váš zdaniteľný príjem z derivátových operácií rovnako.

Informácie poskytla poradenská spoločnosť Accace. 

Jedna odpoveď na “Je potrebné zdaniť zisk z kryptomien?”

  1. nevinny píše:

    Celé zdaňovanie kryptomien je podľa mňa pekná blbosť a zas jeden nezmyselný pokus štátu o vyťiahnutie penazí od ľudí , ktoré sa aj tak v našom štáte stratia . Nech teda štát kryje tieto investície , pokiaľ ich chce zdaňovať.
    Ľudia si nemôžu nárokovať stratu z investovania , tak prečo si štát nárokuje daň.
    Ďalšia vec , veľa ľudí kryptomeny nekupuje ale ťaží , a pri ťažení sa vytvára len príjem určitej meny , ale kto zohľadňuje prvotné a priebežné náklady na ich ťaženie , ako je kúpa hardwar-u na to , čo nieje malá položka a náklady na spotrebu elektrickej energie , čo počas celého roku 2018 predstavuje stratu. A zo straty máme platiť daň ? Zobudte sa už konečne a žite reálny život a tie vaše nezmyselné nápady si nechajte pre seba páni ministri a poslanci .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *