Nedeľa 29. marca. Meniny má Miroslav

Kedy kúpiť akciu: Základné pomerové ukazovatele fundamentálnej analýzy

Kedy sa oplatí kúpiť akciu? Keď je jej trhová hodnota nižšia ako skutočná (vnútorná) hodnota – teda, keď máte istotu, že cena akcie porastie. Investorom pomáhajú v rozhodovaní základné pomerové ukazovatele fundamentálnej analýzy. A práve im sa budeme venovať v rámci vzdelávacieho seriálu o investovaní.

Fundamentálna analýza je  komplexný druh akciovej analýzy, ktorá sa realizuje na niekoľkých hladinách – makroekonomickej, odvetvovej a na úrovni jednotlivých spoločností. Dôležitou súčasťou fundamentálnej analýzy je finančná analýza a v rámci nej potom analýza pomerových ukazovateľov. Tieto pomerové ukazovatele môžeme u nebankových spoločností rozdeliť do niekoľkých skupín:

  1. Ukazovatele kapitálového trhu
  2. Ukazovatele rentability
  3. Ukazovatele zadlženosti
  4. Ukazovatele likvidity
  5. Ukazovatele aktivity

Pri fundamentálnej analýze a výpočte vnútornej hodnoty akcií vychádzajúcej predovšetkým z dlhodobého pohľadu sa v praxi analytici sústredia predovšetkým na pomerové ukazovatele z prvých troch skupín, ktoré si popíšeme podrobnejšie.

Ukazovatele kapitálového trhu

Pri odvetvovej analýze a analýze jednotlivých spoločností hrá dôležitú úlohu porovnávacia analýza, kde sa porovnávajú vybrané pomerové ukazovatele na základe trhovej hodnoty analyzovanej firmy s porovnateľnými spoločnosťami. Okrem dividendového výnosu, kde platí opak, je možné zjednodušene povedať, že čím nižšia je hodnota ukazovateľa, tým je akcia absolútne alebo relatívne lacnejšia. Medzi najčastejšie používané ukazovatele patrí:

Ukazovateľ Popis
P/E Cena akcie/čistý zisk na akciu
P/OCF Cena akcie/prevádzkový cash flow na akciu
P/VB Cena akcie/účtovná hodnota akcie
EV/Sales Hodnota spoločnosti/tržby
EV/EBITDA Hodnota spoločnosti/prevádzkový zisk pred odpismi, finančnými položkami a daňami
Dividend yield Hrubá dividenda na akciu/cena akcie

EV (Enterprise Value) je celková hodnota firmy počítaná ako súčet trhovej kapitalizácie a čistého dlhu (celkový úročený dlh mínus peniaze a ekvivalenty)

EBITDA je prevádzkový zisk pred odpismi, finančnými položkami a daniami

Ukazovatele rentability

Medzi najdôležitejšie ukazovatele rentability patrí rentabilita vlastného kapitálu (ROE), aktív (ROA) a investovaného kapitálu (ROIC). V menovateľovi sa udávajú priemerné hodnoty za rok.

Ukazovateľ Popis
ROE Čistý zisk/vlastné imanie
ROA Prevádzkový zisk/aktíva
ROIC

Prevádzkový zisk po zdanení/vlastné imanie + úročený dlh

Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti vystupujú do popredia hlavne v dobách poklesu ekonomickej aktivity s negatívnym dopadom na schopnosť firiem splácať záväzky. Na tieto ukazovatele pri svojej analýze kladú dôraz hlavne ratingové agentúry.

Ukazovateľ Popis
Net Debt/EBITDA Čistý dlh/EBITDA
Interest Coverage (úrokové krytie) Prevádzkový zisk/nákladové úroky
Debt/Total Capital Úročený dlh/celkový kapitál
OCF/Net Debt Prevádzkový cash flow/čistý dlh

Autor je analytik Patria Finance.

Ktorú analýzu uprednostňujete?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *