Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Takmer všetky fondy v treťom pilieri prerábajú

Výnosy fondov doplnkových dôchodkových spoločností boli v ostatných troch rokoch vo všeobecnosti nízke, najmä v kontexte mimoriadneho globálneho rastu na svetových finančných trhoch. Iba najvýkonnejšiemu fondu – Zaistenému príspevkovému fondu Tatra banky sa v rokoch 2010–2012 podarilo pokoriť infláciu na Slovensku. 

Len tento jediný fond tiež zarobil sporiteľom viac, ako by získali vkladom peňazí na viacročný terminovaný vklad. Reálne výnosy v doplnkovom dôchodkovom sporení sú pre sporiteľov záporné, a to aj kvôli vysokej odplate, ktorú si správcovské spoločnosti účtujú za správu a zhodnotenie. Ak by rast finančných trhov v uplynulých rokoch nebol taký výrazný, výnosy fondov DDS by boli ešte nižšie a ich porovnanie s infláciou alebo inými konkurenčnými produktmi by vyznelo ešte nepriaznivejšie.

Slabé zhodnotenie 

V III. pilieri si sporí viac ako pol milióna klientov a spravuje aktíva v hodnote približne 1,3 mld. €. Doterajšia slabá výnosnosť je jedným z najvážnejších dôvodov jeho klesajúcej atraktívnosti. Porovnanie výkonnosti príspevkových doplnkových dôchodkových fondov ukazuje, že v rokoch 2010–2012 výnosom dominoval zaistený príspevkový fond Tatra banky (18,7%), ktorý svojím rastom takmer trojnásobne prekonal priemerné zhodnotenie fondov (6,4%). Naopak, najnižší výnos za posledné tri roky zaznamenal fond s najväčším objemom aktív, a to vyvážený fond ING Tatry – Sympatia (1,8%).

Slabú výkonnosť fondov doplnkových dôchodkových spoločností je možné ilustrovať na porovnaní priemerných výnosov fondov s infláciou alebo s alternatívnou investíciou, napríklad konzervatívnym sporením na termínovanom vklade. Od roku 2010 bolo úročenie na termínovaných vkladoch skoro každý rok vyššie než priemerné výnosy doplnkových dôchodkových fondov. Výnosy fondov zároveň len veľmi slabo pokrývali infláciu na Slovensku. Kumulatívne by výnos na termínovanom vklade za posledné tri roky prekonal výnosy z fondov III. piliera o 2,4 p. b. Podobne bol rast cien v ekonomike, oproti výkonnosti fondov za roky 2010 – 2012, vyšší o viac ako 3,1 p. b.

Mimoriadne nízka výkonnosť fondov je daná aj relatívne vysokou odplatou, ktorú si správcovské spoločnosti účtujú na poplatkoch za správu a zhodnotenie aktív. Podľa platnej legislatívy (od januára 2010) bola horná hranica odplaty za správu príspevkových dôchodkových fondov stanovená na úrovni 2,5% p. a. čistej hodnoty majetku vo fonde s tým, že bude každoročne klesať o približne 0,06 p. b. až na úroveň 2% p. a. v roku 2019. Maximálna odplata za správu výplatných dôchodkových fondov, ktoré spravujú podstavne menší objem aktív, je stanovená na úrovni jedného percenta. Odplata za zhodnotenie majetku vo fonde bola pre oba typy fondov stanovená na maximálnu úroveň desatiach percent zo zhodnotenia s každoročným zvýšením o 1 p. b., až na úroveň 20% v roku 2020. 

vykonnost-inflacia-a-terminovany-vklad

Pre porovnanie, maximálna odplata v dôchodkových správcovských spoločnostiach v II. pilieri bola na úrovni 0,3% p. a. (0,2% p. a. pre indexové fondy) čistej hodnoty majetku za správu a desať percent zo zhodnotenia.

Vysoké poplatky

Pri analyzovaní odplát jednotlivých DDS sme vychádzali zo správ o hospodárení s vlastným majetkom, ktoré sú DDS zo zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení povinné dvakrát do roka zverejňovať. Pozornosť bola venovaná najmä položke výnosov z odplát a provízií, ktorú sme následne porovnávali s agregovanými výnosmi fondov jednotlivých správcovských spoločností. Vypočítaním podielu výnosov z odplát a provízií na priemernej čistej hodnote majetku fondov jednotlivých DDS vznikol implicitný ukazovateľ nákladov, ktoré musia klienti pri sporení v III. pilieri znášať.

Implicitný ukazovateľ nákladov (podiel výnosov z odplát a provízií na aktívach fondov) dosiahol v rokoch 2010 – 2012 v priemere 2,4% čistej hodnoty spravovaného majetku. Najviac v sledovanom období na poplatkoch v pomere k majetku získala ING Tatry-Sympatia (2,6% ) a najmenej Tatra banka (2,2%). Podiel výnosov z odplaty a provízií rástol pre všetky DDS v pomere ku spravovaným aktívam najmä počas roku 2012, kedy bolo zaznamenané aj najvyššie zhodnotenia za sledované obdobie.

Porovnanie výnosov z odplát a provízií s výnosmi vo fondoch znázorňuje, aký pomer z celkového zhodnotenia prostriedkov svojich klientov si jednotlivé DDS zúčtovali na poplatkoch. Z analýzy vyplýva, že v priemere si DDS v rokoch 2010 – 2012 zobrali na poplatkoch 54% výnosov spravovaných fondov. Skutočné výnosy, ktoré by klienti dosiahli bez zarátania poplatkov, by boli teda viac ako dvojnásobne vyššie. Najväčší podiel z výnosov svojich fondov si v sledovanom období zobralo ING Tatry – Sympatia a najmenej Stabilita. Medziročne tento pomer výrazne kolísal v závislosti na výške celkových výnosov jednotlivých fondov DDS.

Chystaná novela

Nepriaznivý vplyv poplatkov na výkonnosť fondov III. piliera by v budúcnosti mala do veľkej miery zmierniť pripravovaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Novela, ktorá je v súčasnosti v parlamente, okrem iných zmien zníži aj maximálne možné odplaty DDS za správu a zhodnotenie. Horná hranica odplaty za správu v príspevkových fondoch by teda mala v roku 2014 klesnúť na 1,8% (p. a.) a každý rok by mala klesať o 0,1p.b. až na úroveň max. 1,2% p. a. v roku 2020. Od tohto roka by mala zostať na úrovni max. 1,2% p. a. Pri odplate za zhodnotenie sa ruší jej rast na 20% zo zhodnotenia do roku 2020 a odplata za zhodnotenie bude, počnúc rokom 2014, maximálne 10% zo zhodnotenia.

Navrhované zníženie odplát je podľa IFP relatívne výrazné a prinesie pre klientov vyššie zhodnotenie. V strednom a dlhodobom horizonte môže zvýšiť celkovú atraktivitu III. piliera, z čoho by v konečnom dôsledku mali vďaka vyššiemu objemu vkladov profitovať aj správcovské spoločnosti. Ak by navrhovaná novela platila hypoteticky už od 1.1.2010, tak celkový kumulatívny výnos za roky 2010 – 2012 by bol pre sporiteľov vyšší o cca. 2,3 p.b.  novela-zakona

Autori sú analytici Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial