Streda 19. septembra. Meniny má Konštantín

Metodika analýzy Fincentrum Investícia roka 2010

Fincentrum Investícia roka predstavuje analýzu investičných príležitostí v roku 2010 so zameraním na bežného slovenského občana. Preto sú vyhodnocované len ľahko dostupné nástroje kolektívneho investovania, pričom kritériom je výnos s ohľadom na volatilitu a menové riziko. Cieľom analýzy je popularizácia nástrojov, najmä pravidelného investovania, medzi bežnými občanmi SR a zvýšenie ich finančnej gramotnosti v tejto oblasti.

V nominácii vo všetkých kategóriách môžu byť zaradené len nasledujúce typy fondov:

 • fond, ktorý je určený pre retailovú klientelu a bolo možné do neho vstúpiť na začiatku roka a vystúpiť na konci roka (teda nie uzavreté tranže zaistených fondov alebo špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov);
 • fond, je dostupný retailovým klientom a k fondu sú voľne dostupné informácie za rok 2010, ak existuje viacej menových tried, zastúpená bude iba jedna (primárne v EUR, USD má prednosť pred ostatnými);
 • fond, ktorého minimálna jednorazová investícia musí byť nižšia alebo rovná 3 000 EUR a pravidelná investícia musí byť nižšia alebo rovná 150 EUR.

 

Prečítajte si aj:

Kategórie zaradenia fondov:

1. Fondy peňažného trhu

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré trvalo investujú na trhu dlhopisov alebo na peňažnom trhu. Celková modifikovaná durácia nesmie prekročiť hodnotu 1 (pri prekročení tohto limitu je fond klasifikovaný ako dlhopisový fond).

Hodnotené budú iba fondy investujúce v EUR, prípadne denominované v EUR, investujúce do nástrojov EUR či do EUR zaistené. Minimálne 90% hodnoty fondu musí byť investovaných do nástrojov EUR, prípadne zaistených do EUR.

2. Dlhopisové fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré trvalo investujú na trhu dlhopisov. Doplnkové investovanie do akcií je možné, ale podiel akcií nesmie prekročiť 10% aktív fondu. Dlhopisové fondy zahŕňajú aj indexované fondy viazané na obligačné indexy. Fondy budú rozdelené do dvoch nasledujúcich skupín.

a) Konzervatívny dlhopisový fond

Jedná sa o fondy v EUR, prípadne denominované v EUR, investujúce do nástrojov EUR či do EUR zaistené. Minimálne 80% hodnoty fondu je v EUR prípadne zaistené v EUR. Fond musí obsahovať prevažne štátne dlhopisy a môže obsahovať iba dlhopisy s investičným ratingom.

b)
Progresívny dlhopisový fond

Jedná sa o dlhopisové fondy nespadajúce do kategórie konzervatívnych dlhopisových fondov, teda napríklad obsahujúce špekulatívne korporátne dlhopisy a dlhopisy z krajín emerging markets bez ohladu na zaistenie či menu denominácie.

3.
Akciové fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy trvale investujúce na akciovom trhu minimálne 66% aktív (t.j. do akcií a inštrumentov nesúcich riziko akcií). Akciové fondy zahŕňajú aj indexové fondy viazané na akciové indexy. Do tejto kategórie budú zaradené aj fondy fondov, ktoré trvalo investujú len do akciových fondov. Pri akciových fondoch nezáleží na denominačnej mene. Doplnkovo sa stanovuje, či je fond orientovaný sektorovo, t.j. fond, ktorý investuje výlučne do určitého ekonomického sektoru alebo regionálne, t.j. fond špecializujúci sa na určité regióny. Pomocou týchto kritérií budú fondy rozdelené do nasledujúcich skupín.

Globálne akciové fondy a fondy vyspelých trhov

Ide o fondy:

 • fondy zamerané na Severnú Ameriku a/alebo západnú Európu,
 • fondy so širokou globálnou diverzifikáciou vrátane tých, ktoré sú programovo „prevážené“ v určitom regióne.

Regionálne zamerané fondy

Jedná sa o fondy, ktoré sú zamerané na akcie spoločností pôsobiacich v určitom regióne (napr. východná Európa, Latinská Amerika), s výnimkou regiónov Severná Amerika a západná Európa alebo orientáciou na konkrétnu krajinu s výnimkou krajín Severnej Ameriky alebo západnej Európy (napr. Japonsko, Austrália, Malajzia, Čína).

Sektorovo zamerané fondy

Do tejto skupiny spadajú fondy, ktoré sú odvetvovo zamerané. Napr. životné prostredie, ťažobný priemysel, atď.

4. Garantované fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré majú určitým spôsobom garantovanú hodnotu. Jedná sa predovšetkým o click fondy a fondy garantované. Hodnotené budú iba fondy, ktorých hodnota je garantovaná v EUR.

5. Zmiešané fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré investujú do aktív na rôznych trhoch a nie sú stanovené limity pre podiel akcií či dlhopisov. Zaradené budú také fondy fondov, ktoré nespadajú do kategórie akciových fondov. Zároveň sú v tejto kategórii zaradené všetky fondy nespadajúce do inej vyššie uvedenej kategórie (napr. fondy nehnuteľností či komoditné fondy).

Zdrojové dáta

 • Pre každý fond sú potrebné nasledujúce informácie v uvedenom formáte:
 • plný názov fondu a ISIN, vrátane uvedenia investičnej spoločnosti a meny, v ktorej je uvedená cena podielových listov;
 • kategória podľa vyššie uvedených pravidiel – v sporných prípadoch doplnkové informácie, napríklad stručný popis investičnej stratégie alebo orientačná štruktúra portfólia;
 • časový rad cien podielových listov pre každý pracovný deň v roku; ak nie je cena uvedená z nejakého dôvodu (napr. štátny sviatok v Luxembursku, a pod.) uvádza sa cena za predchádzajúci deň;
 • časový rad musí byť upravený na pracovné dni na Slovensku, t.j. bez sobôt, nedieľ a slovenských štátnych sviatkov;
 • tabuľky vstupných a výstupných poplatkov vo formáte:

Výška investície

Vstupný poplatok ako % investovanej čiastky

3 000 EUR jednorázovo

 

Výška odkupu

Výstupný poplatok ako % z odkupu 365. deň

3 000 EUR jednorázovo

 

Spôsob vyhodnotenia výsledku

 1. Výsledky budú pre každú kategóriu vyhodnotené týmto spôsobom:
 2. Pre každý fond sa vypočíta celkový ročný výnos v EUR (vyjadrený v %).
 3. Pre každý fond sa vypočíta čistý výnos zohľadnením vstupných a výstupných poplatkov.
 4. Od tohto výsledku sa odpočíta hodnota jednoročnej sadzby EURIBOR platnej ku koncu predchádzajúceho roka (t.j. 31.12.2009), ktorá predstavuje bezrizikovú investíciu.
 5. Výsledok budeme nazývať „nadvýnos“ (N).
 6. Pre každý fond sa vypočíta volatilita na báze denných výnosov. Pre fondy s denomináciou inou ako v EUR sa do volatility premietne aj menové riziko.
 7. Pre každý fond sa vypočíta podiel N / volatilita. Tento pomer sa nazýva Sharpov pomer (Sharpe ratio) a ide vlastne o mieru nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika vyjadreného volatilitou. Táto hodnota je podkladom pre výpočet konečného poradia.
 8. Pretože Sharpov pomer poskytuje hodnoty zrovnateľné naprieč kategóriami, je možné vytvoriť celkové poradie výkonnosti vyjadrené ako podiel „nadvýnos / celkové riziko“.

Záver

Výsledkom bude priradené poradie a budú publikované podľa špecifikácií spoločnosti Fincentrum. V súčasnosti plánované vyhlasované kategórie sú nasledujúce:

 1. Fond peňažného trhu (kategória zaradenia fondov (1)),
 2. Konzervatívny dlhopisový fond (kategória zaradenia fondov (2a)),
 3. Progresívny dlhopisový fond (kategória zaradenia fondov (2b)),
 4. Akciový fond (kategória zaradenia fondov (3)),
 5. Garantovaný fond (kategória zaradenia fondov (4)),
 6. Zmiešaný fond (kategória zaradenia fondov (5)),
 7. Investícia roka (najlepší z vyššie uvedených),
 8. Divoká karta investujeme.sk (potenciálne zaujímavý fond podľa redakcie investujeme.sk).

Poznámka: Kategória, v ktorej žiadny fond splňujúci kritériá nebude mať kladný nadvýnos, nebude vyhlasovaná.

Čo rozhoduje o najlepšom fonde?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *