Utorok 11. decembra. Meniny má Hilda

NBS: Hypotéky by mohli byť drahšie, vklady zas úročené nižšie

Konkurenčné prostredie ovplyvnilo vlani správanie bánk viac ako odhadovala NBS. V prípade hypotekárnych úverov boli reálne poskytnuté úrokové sadzby nižšie ako ich na základe trhových faktorov namodelovala centrálna banka. Depozitá zas finančné domy zhodnocovali lepšie, ako vypočítal regulátor. 

analýzy finančného sektora za rok 2011, ktorý publikovala NBS, vyplýva silnejúce konkurenčné správanie bánk, z ktorého začína profitovať klient. Prejaviť sa to malo na sadzbách pri najbežnejších fixáciách hypoték (do 5 rokov), ktoré boli počas roka nižšie než modelové sadzby projektované na základe vývoja na finančných trhoch: „Významnú úlohu pri tomto vývoji zohrávala už spomínaná konkurencia medzi bankami. Tá spôsobila, že napriek rastu medzibankových sadzieb vo väčšine mesiacov prvého polroka 2011, sadzby na úvery nestúpli. Podobne aj v poslednom štvrťroku, keď dlhodobé sadzby na štátne dlhopisy rástli, klienti tento nárast výrazne nepocítili.“

Vývoj skutočnej a modelovanej sadzby na úvery na nehnuteľnosti s viazanosťou od 2 do 5 rokov

nbs-modelovane-sadzby-nbs-2012

Zdroj: NBS, vlastné výpočty. Údaje sú v percentách. Predikcia vývoja úrokovej sadzby vychádza z makroekonomického modelu. Viac detailov v článku Klacso, J. [2010] Analýza úrokových sadzieb na retailové úvery na nehnuteľnosti s fixáciou do jedného roka In Biatec 2010 / Číslo 8. Bratislava, 2010.

V prípade úverov na bývanie hovorí centrálna banka o dvoch rozdielnych polrokoch: „Zásluhou postupného zlepšovania ekonomickej situácie a relatívne nízkych úrokových sadzieb sa v priebehu celého prvého polroka 2011 zvyšovalo tempo rastu úverov. V druhej polovici roka 2011 však nastalo zhoršenie v dynamike rastu úverov, a to najmä prostredníctvom úverov na nehnuteľnosti, ktoré sú hlavnou zložkou úverov poskytovaných retailu. V roku 2011 však bol celkový objem novoposkytnutých úverov na úrovni 1,62 mld. EUR porovnateľný s rokom 2010,“ píše NBS. (Podľa prepočtov Investujeme.sk však vyjadruje číslo 1,6 mld. zmenu stavu úverov, novoposkytnutých úverov bolo až približne 3,5 miliardy).

Trend poklesu rastu úverov na bývanie v druhom polroku 2011 bol ovplyvnený niekoľkými faktormi: „V prvom rade to bolo zníženie dopytu po úveroch na strane klientov. Viacero bánk zaznamenalo menší záujem klientov o nové úvery v porovnaní s prvým polrokom 2011. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim dopyt bol pokles dôvery domácností ohľadom ďalšieho vývoja ich finančnej pozície. V druhom polroku 2011 sa negatívne vyvíjali všetky zložky spotrebiteľskej dôvery. Na druhej strane, niektoré banky zaznamenali zvýšený dopyt po nových úveroch zo strany klientov, u niektorých bánk išlo dokonca o podstatné zvýšenie dopytu. Tento vývoj naznačuje, že aj v rámci klesajúceho dopytu existovala pomerne silná konkurencia medzi bankami.“

Prečítajte si

Konkurenciu potvrdzujú aj výraznejšie zmeny v trhových podieloch bánk pri nových úveroch na bývanie: „Pod slabšiu úroveň úverovania v druhom polroku 2011 sa mohlo podpísať aj nadmerné vyčerpanie dopytových kapacít v druhom štvrťroku 2011, keď sa klienti snažili využiť výhodné úrokové sadzby na refinancovanie svojich úverov. Na znížený dopyt po úveroch na nehnuteľnosti mal vplyv aj pokračujúci pokles cien rezidenčných nehnuteľností, keď domácnosti v očakávaní ďalšieho poklesu cien odkladali kúpu nehnuteľností. Na rast sadzieb na nové úvery v druhom polroku 2011 malo vplyv aj zvýšenie nákladov na retailové vklady, najmä pri dlhších viazanostiach. Sadzby na nové úvery, aj keď nie výraznou mierou, boli ovplyvnené aj nárastom výnosov slovenských štátnych dlhopisov. Podobný vývoj bol zaznamenaný aj vo väčšine krajín eurozóny.“

Konkurencia ovplyvnila aj depozitné produkty

Konkurenčný boj sa prejavil aj pri depozitných produktoch. Situácii prial aj odliv klientov z fondov kolektívneho investovania Celkový objem vkladov domácností v roku 2011 narástol o 1,59 miliardy eur (čo je o 29 % viac ako v roku 2010) a dosiahol úroveň 25,2 miliárd eur: „Snahou bánk bolo najmä stabilizovať si zdrojovú časť bilancie. Koncentrovali sa hlavne na vklady s dlhšou viazanosťou, na čo poukazuje aj vývoj skutočnej úrokovej sadzby pri vkladoch nad 1 rok a modelovanej sadzby, ktorá berie do úvahy trhové faktory. Kým pri kratších sadzbách sa modelovaná sadzba príliš nevychýlila od očakávaní, v prípade dlhších sadzieb sa skutočný vývoj od modelovanej sadzby výrazne líšil.“ Aj v prípade vkladových produktov sa skutočné sadzby líšili od modelových a to v prospech klienta.

Vývoj skutočnej a modelovanej sadzby pri termínovaných vkladoch

nbs-modelovane-sadzby-nbs-2012-vklady

Zdroj: NBS, vlastné výpočty. Údaje sú v percentách. Predikcia vývoja úrokovej sadzby vychádza z makroekonomického modelu. Viac detailov v článku Klacso, J. [2010] Analýza úrokových sadzieb na retailové úvery na nehnuteľnosti s fixáciou do jedného roka In Biatec 2010 / Číslo 8. Bratislava, 2010.

Podľa NBS rástol aj rozdiel medzi sadzbami na kratšie a dlhšie viazanosti, no bol menší (cca 1,1 p. b.) v porovnaní s rokom 2009 (cca 1,5 p. b.). „Na prelome prvého a druhého polroka 2011 výraznejšie zosilneli snahy bánk o presadenie sa z dôvodu zvýšenej miery redemácií podielových listov vo fondoch kolektívneho investovania. Klienti tak reagovali na jednej strane na nízku a v druhom polroku dokonca zápornú priemernú výnosovosť fondov a na druhej strane na relatívne výhodné a bezpečné zhodnocovanie na termínovaných vkladoch. Vtedy trh zaznamenal zvýšenie úrokových sadzieb aj zo strany veľkých bánk, ktoré tak vyvíjali úsilie o udržanie si svojich klientov presúvajúcich prostriedky zo správcovskej spoločnosti v rámci skupiny. Prostriedky presúvané z fondov kolektívneho investovania sa vtedy sústredili najmä do termínovaných vkladov s viazanosťou od 1 do 2 rokov.“

Veľké banky prišli o vklady

Konkurenčný boj medzi bankami sa prejavil na výrazných zmenách v trhových podieloch bánk, ako aj na náraste nových termínovaných vkladov pri tejto viazanosti: „Silná konkurencia zo strany stredných a menších bánk postupne viedla k poklesu podielu troch najväčších bánk na celkovom objeme vkladov. Ku koncu roka 2011 došlo k nárastu termínovaných vkladov do 1 roka. Počas sledovaného obdobia došlo medzi bankami k diferenciácii v ponuke vkladových produktov. To sa v poslednom štvrťroku 2011 prejavilo aj na zmene v štruktúre vkladov. Kým pod vplyvom silnej konkurencie pri dlhších vkladoch prevládal do konca tretieho štvrťroka 2011 trend presunu prostriedkov z kratších viazaností do dlhších viazaností, v poslednom štvrťroku 2011 začalo dochádzať k presunu prostriedkov z netermínovaných vkladov na termínované vklady s krátkou dobou viazanosti.“

V súvislosti s vývojom v ostatných členských krajinách eurozóny je priemerná výška úrokových sadzieb na vklady v slovenskom bankovom sektore na úrovni mediánu eurozóny: „Vývoj v členských štátoch eurozóny v druhom polroku 2011 však indikuje zvyšujúcu heterogenitu v úrokových sadzbách na nové vklady. To poukazuje na fakt, že v niektorých krajinách sa bankový sektor nemôže pri hľadaní zdrojov spoliehať iba na finančné trhy, ktoré sú momentálne pod tlakom neistoty a takéto financovanie je postupne nákladnejšie. Preto výrazne nadpriemerné úrokové sadzby ponúkajú banky najmä v krajinách zasiahnutých dlhovou krízou (Grécko, Cyprus, Portugalsko a Taliansko).“

Spracované podľa Analýzy finančného sektora za rok 2011, ktorú publikovala NBS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *