Pondelok 27. január. Meniny má Bohuš

NBS vlani riešila 1948 sťažností klientov na finančné inštitúcie

sťažnosti

Národná banka Slovenska prijala vlani od finančných spotrebiteľov 1948 podaní. Je to o 18 percent menej ako v predchádzajúcom roku.

Dôvodom tohto poklesu je najmä ukončenie alebo utlmenie činností niektorých nebankových spoločností. Ďalej je za tým, skončenie podnikania poisťovne Rapid Life, ktorá vlani vstúpila do konkurzu.

Ako opodstatnené vlani NBS vyhodnotila 689 prípadov, čo je zhruba tretina z celkového počtu podaní. V 277 prípadoch došlo zo strany finančnej inštitúcie k náprave v prospech klienta.

Najviac sťažností sa týkalo poistenia

Na poisťovne sa sťažujú ľudia najviac. Vlani na smerovalo až 1118 podaní. Prevažná väčšina námietok sa týkala nedostatočného poskytnutia informácií pri uzatváraní poistenia, ako aj nespokojnosti pri uznávaní poistných nárokov a výpočte poistného plnenia. Z pohľadu poistných produktov sa veľká časť týkala poistenia majetku a zodpovednosti. Sankciu NBS vlani udelila Wüstenrot poisťovni.

Poisťovne sa napríklad ešte stále dostatočne nezžili s povinnosťou kryť aj škody na čelnom skle automobilov. Smerovalo na ne až 271 podaní, čo 14 percent z ich celkové počtu.

Pri životnom poistení je trecou plochou dokladanie zdravotného stavu klientov pri uzatváraní poistiek. Spotrebitelia sa totiž často sťažujú, že poisťovne im odopierajú alebo znižujú poistné plnenie, kvôli tomu, že vraj dostatočne neinformovali o svojom zdravotnom stave. Klienti namietajú, že už pri podpise zmluvy o ňom informovali „úplne a pravdivo“. NBS v tejto súvislosti za dostatočné nepovažuje vyhlásenie o zdravotnom stave poisteného, ktoré je súčasťou poistnej zmluvy, „pričom poistený nemá možnosť odpovedať na konkrétne a zrozumiteľné otázky týkajúce sa jeho zdravotného stavu pri vstupe do poistenia,“ uvádza v správe NBS.

Ešte stále sa na trhu objavujú problémy s investičným životným poistením. Týkalo sa ho 63 sťažností. Klienti sa sťažovali na vysoké poplatky ako aj na to, že predajcovia prezentovali IŽP ako formu sporenia.

Počet sťažností voči nebankovám klesol

Pod pokles celkového počtu sťažností sa podpísali nebankovky. Kým v roku 2017 sa na ne klienti sťažovali v 353 prípadoch, vlani to bolo 194 podaní. A z nich sa väčšina týkala predchádzajúcich rokov. Nebankovkám uložila NBS vlani niekoľko sankcií. Napríklad spoločnosti Telervis plus, ktorá vystupovala pod názvom Kešovka, či spoločnosti Endepro, ktorá predtým podnikala pod názvom Provident Financial, alebo spoločnosti Friendly Finance Slovakia, vystupujúcej pod značkou Pôžičkomat.sk. Sankciu dostala aj spoločnosť Pohotovosť.

Námietky voči bankám

Voči bankám sa vlani u NBS sťažovalo 520 spotrebiteľov. Sťažnosti sa týkali najmä poplatkov súvisiacich s hypotékami a spotrebiteľskými úvermi. Námietky sa týkali aj kartových a platobných transakcií. NBS zaznamenala zvýšený počet podaní týkajúcich sa odmietnutia otvorenia bankového účtu, alebo podmienok zrušenia už existujúceho účtu.

NBS vlani udelila sankciu Všeobecnej úverovej banke, ako právnemu nástupcovi spoločnosti Consumer Finance Holding, a Prima banke Slovensko. Národná banka vlani ukončila tzv. dohľad na mieste v troch bankách: v Slovenskej sporiteľni, Poštovej banke a Tatra banka, ktoré boli začaté ešte v roku 2017. V týchto prípadoch sankcie neboli uložené.

Na sprostredkovateľov bolo minimum sťažností

Na finančných sprostredkovateľov smerovalo vlani len 25 sťažností. Ich predmetom je už dlhodobo nedostatočný rozsah a kvalita poskytnutých informácií, ktoré majú sprostredkovatelia poskytnúť klientom pri podpise zmluvy. Podiel sťažností na finančných agentov predstavoval len niečo málo cez jedno percento z ich celkového počtu.

Nízky bol aj počet sťažností v oblasti kapitálového trhu – 42 podaní. NBS na základe nich konštatuje, že rastie obchodovanie prostredníctvom firiem a sprostredkovateľov nepodliehajúcich dohľadu NBS, teda často mimo EÚ. Ďalším rastúcim fenoménom je obchodovanie prostredníctvom vysoko rizikových finančných nástrojov, kde už niektorí spotrebitelia utrpeli veľké finančné straty.

Kontrola inkasných spoločností

NBS sa začína viac sústreďovať na fázu vymáhania pohľadávok. Ide najmä o činnosť inkasných spoločností. Národná banka kontroloval techniky komunikácie so spotrebiteľmi a spôsob uzatvárania dohôd o splátkach. NBS na základe kontrol vlani vydala stanovisko k tomu, ako sa majú dojednávať dohody o splátkach medzi spotrebiteľmi a inkasnými spoločnosťami v procese vymáhania dlhu. „Je potrebné sa na túto veľmi citlivú oblasť naďalej sústrediť a pokračovať v jej monitoringu,“ konštatuje centrálna banka.

Novým nástrojom kontroly centrálnej banky je monitoring reklamy finančných služieb. Útvar dohľadu nad finančným trhom už proaktívne preveruje všetky nové reklamné kampane s cieľom signalizovať ich nedostatky. Vlani bolo takto preverovaných 36 reklamných kampaní. V 15 prípadoch následne prebiehalo bližšie dozisťovanie na diaľku.

NBS na svojej stránke pravidelne upozorňuje spotrebiteľov na neoprávnené podnikanie finančných subjektov. Zväčšia ide o investičné spoločnosti, prípadne nebankové spoločnosti, ktoré na Slovensku pôsobia bez slovenskej, alebo európskej licencie. V jednom takom prípade bolo vlani zaslané oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *