Sobota 24. októbra. Meniny má Kvetoslava

Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc! (3. časť)

V záverečnej časti seriálu o úžere si povieme, ako sa brániť pred úžerníkmi a čo by mal záujemca o úver vedieť skôr než podpíše zmluvu. Riešiť problémy s nesplácaním úveru cez médiá nič nepomôže – redakcia za dlžníka nezaplatí! Zároveň si povieme, čo nespokojným klientom nebankoviek radia odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR.

Alfou a omegou celej problematiky troch dielov seriálu o úžere a úveroch a pôžičkách poskytovaných nebankovým spôsobom je Zákon o spotrebiteľských úveroch číslo 258/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje niektoré podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, ako aj náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, vrátane ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) a spôsobov jej výpočtu a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

V záujme objektívnej pravdy treba zdôrazniť, že tento zákon nie je všemocný a v praxi nebankových subjektov sa až pričasto obchádza. Napríklad tým, že sa nevzťahuje na úvery súvisiace s nadobudnutím existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, ďalej na dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb alebo ich údržbu a na zmluvy o nájme (porovnaj § 1, odsek 2, písmeno a, b citovaného zákona). Inak a veľmi zjednodušene povedané – stačí do zmluvy o nebankovom úvere napísať niečo o tom, že sa vzťahuje na veci súvisiace so zabezpečením bývania a je po vtákoch.

Zákon je tak na nebankovku prikrátky: nebankovka nemusí v zmluve uviesť ani RPMN!

A tom, že sa to vo veľkom zneužíva, sme písali už v predchádzajúcich dieloch nášho seriálu.

A ešte jedna vec. Zákon úplne nezmyselne vylučuje zo svojej pôsobnosti aj zmluvy, na základe ktorých sa vyžaduje, aby spotrebiteľ svoj úver splatil v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo ho splatil maximálne štyrmi splátkami v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov (porovnaj § 1, odsek 2, písmeno f ).

Ďalšia rovnako nezmyselná a nelogická výnimka sa skrýva pod písmenom e citovaného odseku, podľa ktorej sa zákon nevzťahuje na úver do hodnoty 200 EUR a nad 20.000 EUR. Autor seriálu si neodpustí tak trochu sarkastickú poznámku: Tvorcovia zákona iste mali úprimnú snahu vniesť poriadok do problematiky nevýhodných úverov a pôžičiek, avšak uvedenými, ale aj dalšími výnimkami zo zákona priamo nahrali úžerníkom každého druhu.

V podstate sú tí úžerníci dosť ťažko postihnuteľní.

Formy spotrebiteľského úveru

Po vymedzení toho, čo spotrebiteľským úverom nie je, resp. na čo všetko sa zákon o spotrebiteľských úveroch nevzťahuje, si povedzme, že spotrebiteľským úverom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, a to vo forme odloženej platby, vo forme pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme.

Zmluvou o spotrebiteľskom úvere je zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom, pričom celkovými nákladmi spotrebiteľa sú všetky náklady vrátane úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru.

Poplatkami sú v zmysle zákona všetky platby, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť veriteľovi v súvislosti s poskytovaním úveru okrem úrokov.

Čo všetko musí zmluva obsahovať?

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka (viď predchádzajúci diel seriálu) a okrem identifikačných údajov (obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, ako aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa) musí obsahovať celkovú výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie, ďalej konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru a ročnú úrokovú sadzbu; v prípade variabilnej ročnej úrokovej sadzby musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať podmienky zmeny variabilnej ročnej úrokovej sadzby, ako aj index alebo referenčnú sadzbu, ktoré sa vzťahujú na pôvodnú variabilnú ročnú úrokovú sadzbu.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy musia byť aj

 • údaje o výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,
 • údaje o ročnej percentuálnej miere nákladov a celkových nákladoch spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom vypočítaných na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • údaje o priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnej k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú Ministerstvom financií SR, Národnou bankou Slovenska alebo nimi určenou osobou za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí okrem iných záležitostí obsahovať aj

 • veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie
 • oprávnenie spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov na spotrebiteľský úver pri jeho splatení pred lehotou splatnosti a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
 • upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru
 • práva spotrebiteľa a spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • informácie o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

RPMN zvádza k porovnávaniu neporovnateľného

Jedným zo sporných momentov problematiky nevýhodných pôžičiek a úverov a úžery ako takej je ročná percentuálna miera nákladov. Aj bez ohľadu na to, že RPMN je niektorými nebankovými subjektmi ako poskytovateľmi pôžičiek a úverov často obchádzaná (viď spomínané výnimky zo zákona), sama o sebe je dosť vágnou a problémovou záležitosťou. Podľa nedávneho prieskumu Slovenskej bankovej asociácie len 19 percent klientov bánk pozná pojem RPMN a rozumie mu.

Aj keď RMN je v podstate na to, aby spotrebiteľom (rozumej: laickým spotrebiteľom) umožnila jednoduché porovnanie dvoch alebo viacerých spotrebiteľských úverov a pôžičiek, nemožno (ani prostredníctvom nej) porovnávať neporovnateľné. A to je jej najväčšia slabina – laikov totiž zvádza k porovnaniu neporovnateľného.

Na konkrétnych príkladoch na to upozorňuje SBA: "V praxi môže nastať prípad, že klient sa rozhoduje medzi dvoma úvermi A a B. Úver A má nižšiu mesačnú splátku (istina a úrok) aj úrokovú sadzbu ako úver B, ale poplatky spojené s úverom A sú pomerne vysoké. Vďaka tomu úver A ma vyššiu hodnotu RPMN ako úver B. Klienti , ktorí sa rozhodujú na základe splátok alebo úrokovej sadzby (nie na základe RPMN) a zoberú si úver A, vyberú si drahšiu alternatívu."

A ďalej, že "rozhodovanie len na základe mesačných splátok alebo výšky úrokovej sadzby nemusí viesť k najlacnejšiemu úveru."

Alebo inak povedané: Ak porovnávame viaceré úvery, cenovo výhodnejší je ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu RPMN. Pri rozhodovaní podľa RPMN podmienkou je, že sa rozhodujeme medzi úvermi alebo pôžičkami s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou sumou. Rozhodovať sa medzi úverom vo výške 1000 EUR poskytnutým na 12 mesiacov a úverom vo výške trebárs 1500 EUR poskytnutým na 24 mesiacov podľa RPMN nemá zmysel, pretože vstupné parametre nie sú rovnaké.

RPMN nepatrí do rúk laikom

Platí, že RPMN je číslo, ktoré predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou.

Poplatky vstupujúce do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve skupiny:

 • jednorazové, ktoré sa platia zvyčajne na začiatku úverového vzťahu (poplatok za poskytnutie úveru)
 • pravidelné, ktoré sa platia spolu so splátkou úveru obyčajne v mesačnej periodicite (poplatok za úverový účet , poistenie a pod.)

Podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch sa do výpočtu musia zahrnúť všetky poplatky spojené s úverom alebo pôžičkou okrem sankcií v prípade neplatenia úveru, poplatkov za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru, ako aj poplatkov za nepovinné poistenie k úveru.

Načim ešte uviesť, že na význam RPMN a spôsob jeho výpočtu upozorňujú viaceré nebankové subjekty, napr. spoločnosť Plenkall, ktorá zdôrazňuje, že RPMN, ktorú sú povinné uvádzať všetky poskytujúce hotovostné pôžičky, tak banky, ako aj nebankové subjekty, splátkové spoločnosti, lízingové spoločnosti a podobne, predstavuje celkové náklady úveru pre klienta. Náklady obsahujú prvok úrokovej sadzby a prvok ostatných súvisiacich nákladov, pričom pod ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií, administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov atď.

V prípade RPMN ide o údaj vyjadrený v percentách, ktorý musí byť vypočítaný zákonom predpísaným spôsobom.

Nakoľko výpočet RPMN je veľmi zložitý, všeobecne sa odporúča zveriť to do rúk odborníkov. Akékoľvek laické vyrátanie RPMN môže priniesť pre klienta banky či nebankovky sklamanie typu "veď mne to inak vyšlo…"

Podrobnosti výpočtu RPMN, základnú rovnicu a vzorové príklady výpočtu podrobne definuje Zákon o spotrebiteľských úveroch. Treba ale zdôrazniť, že v praxi sa niektoré nebankové subjekty snažia svojich potenciálnych klientov oklamať napríklad tým, že v reklamných ponukách používajú iné obdobia než napríklad zaužívaný jeden rok (napríklad 13, 17 či 21 mesiacov), aby porovnávanie s úverovými produktmi iných subjektov nebolo také jednoduché.

Aj keď výpočet RPMN je veľmi zložitý a naozaj nepatrí do rúk laika, určitou pomôckou pre verejnosť sú tzv. webové kalkulačky pre výpočet RPMN – ponúkajú ich na svojich weboch tak banky, ako aj nebankové finančné inštitúcie. Ako typický príklad banky uveďme trebárs VÚB  a z nebankových spoločností napríklad PROFI CREDIT Slovakia  alebo CETELEM Slovensko

Neopomenúť časti vytlačené drobnými písmenkami 

Záujemcovia o nebankové pôžičky a úvery sa často vyhovárajú na to, že v čase podpisu zmluvy si jej text celý neprečítali, lebo bol nečitateľný, resp. bol vytlačený malými písmenkami a podobne. Platí, že treba si prečítať celú zmluvu, a to aj pasáže vytlačené drobným písmom.

Jedna zo sťažovateliek, ktorá sa obrátila na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri Ministerstve spravodlivosti SR v sťažnosti uviedla, že keď s manželom podpisovali zmluvu, nútili ich rýchlo a čo najskôr podpísať a navyše to tlačivo bolo rozmnožené na kopírke, celé bolo šedé, slabo vytlačené, veľmi nečitateľné s malými písmenkami.

Úver – vzájomná dôvera

V istom zmysle možno povedať, že žiadanie a poskytnutie úveru – či už bankového alebo nebankového – je vždy postavené na vzájomnej dôvere. Stávajú sa však prípady, že mladá žena pri prvotnom jednaní v nebankovke, keď žiada o úver, bez mihnutia oka uvedie, že má príjem 690 EUR a keď si to nebankovka overuje u jej zamestnávateľa, príde sa na to, že zarába 340 EUR.

Viem, od koho si požičiavam?

Stávajú sa aj prípady, že občan si od nebankovky požičia peniaze a ani nevie presne od koho… Väčšinou sa to stáva u žien, menej u mužov (pomer cca štyri k jednej). Ak sa takáto dlžníčka dostane do problémov, prestane splácať a dostane upomienku, sama sa čuduje od koho, veď ona s takou spoločnosťou ani nikdy nerokovala…

Pred súdom si stojí na svojom, že takú firmu ani nepozná, ona rokovala len s p. Kováčovou. Akurát je problém v tom, že p. Kováčová už pre onú spoločnosť nepracuje a pôsobí zrejme niekde inde. Už má asi aj iné telefónne číslo, keďže nezdvíha.

Skutočnosť je naozaj taká, že v nemalej časti prípadov sa naozaj stáva, že klient ani nevie, ako sa subjekt, od ktorého si požičal, presne nazýva. A zmluvu, ak ju práve treba, zaboha nevie nájsť…

Platí, že každý, kto si chce vybaviť úver či pôžičku nebankového typu, by mal byť obozretný a držať sa niekoľkých pravidiel. Jedno z ich hovorí: ak si od niekoho peniaze požičiavam, musím byť rovnako opatrný ako keď ja sám niekomu požičiavam. Inak povedané: aj v jednom aj druhom prípade musím mať o svojom obchodnom partnerovi čo najviac aktuálnych informácií.

Základným zdrojom informácií pre klientov nebankoviek sú údaje z obchodného a živnostenského registra. Netreba totiž zabúdať, že klient (dlžník) ťahá za kratší koniec, preto by si mal vo vlastnom záujme všetko dobre premyslieť, preštudovať zmluvu, oboznámiť sa so zmluvnými podmienkami a zistiť si čo najviac informácií o subjekte, od ktorého si požičiava.

Tzv. mafiánom, úžerníkom a podobne, nech aj ponúkajú naoko výhodné podmienky, sa radšej vyhýbajme.

Spravidla všetky serióznejšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom, zverejňujú na svojich webových stránkach rôzne rady pre záujemcov o úver či pôžičku. Na webe ich možno nájsť napríklad vo forme klasického Desatora alebo koncipované ako Dobrá rada nad zlato či ako Odpovede na často kladené otázky, resp. Spýtajte sa nás, prípadne ako Škola rodinných financií a podobne.

Ministerstvo odporúča súdiť sa

Ministerstvo spravodlivosti SR  koncom júna informovalo o zasadaní Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, na ktorom odporučila združeniam na ochranu spotrebiteľov podať žaloby na niektoré nebankové subjekty, ktoré "doslova ohrozujú občanov. Myslím, že je najvyšší čas zaviesť licencie na tak závažnú činnosť, akou je poskytovanie peňazí," zdôraznila štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Anna Vitteková. 

Ako dalej uviedla, "pokiaľ by ľudia mali problémy s neprimeranými úrokmi alebo ohrozovaním úžerníkmi, odporúčam obrátiť sa na políciu a následne na súdoch sa brániť poukazovaním na neprimerané a teda neplatné podmienky. Totiž nie všetko, čo je v zmluvách dohodnuté, je aj platné."

V prípade jednej nebankovej spoločnosti zmluva podľa jej slov obsahovala až 13 neprijateľných podmienok. „Ľudia by mali naozaj nabrať odvahu a súdiť sa. Ako spotrebitelia sú od súdnych poplatkov oslobodení,“ dodala.

Blýska sa na lepšie časy?

Ministerstvo spravodlivosti SR v správe s veľavravným titulkom informovalo, že vláda SR na rokovaní 1. októbra schválila návrh novely Občianskeho zákonníka, podľa ktorej ak už raz právoplatne súd rozhodol o neprijateľnej podmienke v spotrebiteľskej zmluve, tak bude mať firma povinnosť zdržať sa do budúcna voči všetkým spotrebiteľom takejto nekalej podmienky.

„Nie každý človek je pripravený súdiť sa. Podľa našich poznatkov ľudia radšej poplatia aj nemorálne požiadavky firiem, len aby mali, ako sa hovorí, pokoj. Vždy sa však nájde jednotlivec, ktorému to nie je jedno a dokáže vysúdiť neplatnosť zmluvnej podmienky. Po novom tak vysúdi pre všetkých spotrebiteľov, ktorí uzavreli rovnakú zmluvu,“ povedala štátna tajomníčka Anna Vitteková.

Upriamila pozornosťna to, že "ak napríklad niekto vyhrá súd o neplatnosť privysokej zmluvnej pokuty alebo inej sankcie a rozsudok sa stane právoplatným, pomôže tak súčasne tisícom iných spotrebiteľov, pretože firma voči ním už nebude môcť takúto neprimeranú zmluvnú podmienku alebo sankciu vymáhať. Som presvedčená, že táto nová právna úprava vysoko skvalitní a uľahčí život tisícom občanom."

Ako Vitteková ďalej uviedla, účinnosť uvedenej zmeny je navrhovaná na 1. marca 2010. 

Rady pre záujemcu o nebankovú pôžičku

Celkom na záver už len 15 tipov a rád na to, ako sa mať na pozore pred nevýhodnými pôžičkami a úvermi. Ide o tipy a rady, ktoré vyplývajú zo všetkých troch častí seriálu o úžere inšpirovaného veršami básnika. P. O. Hviezdoslava, ktorý v básni O. Hviezdoslava Zvážajú z poľa… radosť, veselie, podal priam jedinečnú charakteristiku úžery ako najhnusnejšej z húseníc, od ktorej aj kolomaž je čistejšia.

 1. Vždy si treba dobre zvážiť, či pôžičku naozaj potrebujem a či budem schopný ju splácať podľa zmluvných podmienok. Aj dnes platí staré príslovie Dvakrát meraj a raz rež. Nikdy sa neriaďme heslom "ja dneska potrebujem pôžičku a zajtra už dajako len bude…"
 2. Ak už sa rozhodnem pre pôžičku, vždy musím zvážiť, akú sumu si chcem požičať a na aké obdobie som ochotný sa zadĺžiť.
 3. Treba si uvedomiť, že keď si zoberiem úver, v žiadnom prípade sa nestávam "boháčom", teda, že budem mať konečne aspoň nejaké peniaze na míňanie, ale stávam sa dlžníkom a beriem na seba bremeno v podobe splácania istiny a príslušenstva (poplatkov, úrokov a podobne).
 4. Prv než si pôžičku od nebankového subjektu zoberiem, musím si o ňom (vo vlastnom záujme) zistiť čo najviac dostupných informácií. Nikdy si nepožičiavajme od neznámeho subjektu, ktorého "sídlo a všetky kontakty" sú v jednom mobilnom telefónnom čísle.
 5. Pri podpise úverovej zmluvy si vždy v pokoji musím prečítať celý jej text vrátane príloh a pasáži vytlačených drobnými písmenkami (odporúča sa zmluvu prečítať si hoci aj viackrát) a keď niečomu nerozumiem, treba sa opýtať priamo a na rovinu. Nikdy nesúhlasme s tým, že na podrobné čítanie zmluvy teraz nie je čas a nedajme sa odbiť slovami: "Však si to doma v pokoji prečítate." Doma už môže byť neskoro…
 6. Ak vám dajú predtlačený formulár zmluvy, ktorý je miestami nečitateľný (rozmazaný text a pod.), žiadajte si čitateľnú kópiu. Ide predsa o úverovú zmluvu, nie o hru s fazuľkami.
 7. Aj keď RPMN umožňuje laikovi jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek, pri výhodách a nevýhodách toho-ktorého produktu neporovnávajme neporovnateľné (iné vstupné parametre). Nezabúdajme, že RPMN nie je všeliek a jej výpočet patrí do rúk odborníka, nie laika.
 8. Ak RPMN nie je v zmluvách uvedená, platí zákonná podmienka, že poskytnuté spotrebiteľské pôžičky a úvery sa automaticky považujú za bezúročné a bezodplatné. V takýchto prípadoch dlžník spláca len požičanú sumu – bez urokov a poplatkov!
 9. Majme vždy na pamäti, že žiadna pôžička (nielen pôžička od nebankového subjektu) našu zlú sociálnu situáciu nevyrieši, akurát nám nám môže pomôcť pri preklenutí istého nepriaznivého obdobia, avšak peniaze, ktoré pôžičkou získame, sú spravidla veľmi drahé práve kvôli úrokom, vysokým poplatkom, sankciám za nepravidelné splácanie atď.
 10. Nestavajme sa do polohy, že sme ochotní splatiť istinu a nič viac. Musíme si uvedomiť, že nebankové subjekty poskytujú úvery a pôžičky nebankovým spôsobom a z vlastných zdrojov. Ani vy by ste nepožičali v podstate neznámemu človeku väčšiu sumu peňazí len tak – pre jeho pekné modré oči…
 11. Ak sa počas splácania úveru dostaneme do akýchkoľvek problémov, je potrebné vo vlastnom záujme čo najskôr kontaktovať veriteľa. Každý seriózny nebankový subjekt má záujem dať veci do poriadku a bude sa snažiť nejako s nami dohodnúť, navrhne nám, aby sme spolu hľadali rozumné riešenie… Nikdy nerobme to, že sa budeme zatajovať, skrývať, že nebudeme zdvíhať telefón a podobne. Pamätajme, že dlžník ťahá za kratší koniec.
 12. Nesnažme sa svoj problém s nesplácaním splátok riešiť cez médiá. Tie síce problém medializujú a nafúknu, ale ho nevyriešia. Žiadna redakcia nebude úver splácať za nás! Akurát sa na našich problémoch priživí tým, že rozmaže akože zaujímavú tému.
 13. Ak sa nám ale zdá, že zo strany nebankového subjektu ide o porušenie zákona, že sme sa stali obeťou podvodu či vydierania alebo že nebankovka v rozpore so zmluvnými podmienkami od nás dodatočne vymáha nejaké poplatky navyše alebo bezdôvodne vyhlási náš úver za okamžite splatný s cieľom pripraviť nás o strechu nad hlavou, musíme konať. Podajme na políciu trestné oznámenie (trestnoprávna rovina) alebo snažme sa vec riešiť v občianskom súdnom konaní. Odporúča sa písomne sa obrátiť na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá pôsobí pri Ministerstve spravodlivosti SR. Do obálky treba vložiť kópie všetkých dokumentov – úverových zmlúv, zmluvných podmienok a podobne. A napísať čo najviac o svojej kauze, aj o tom, za akých podmienok sme zmluvu o úvere podpisovali.
 14. Komisia pri Ministerstve spravodlivosti,ako sme to uviedli už v predchádzajúcich častiach nášho seriálu o úžere, našu "kauzu" síce nevyrieši, veriteľa neodsúdi a nás automaticky nezbaví povinnosti splácať úver, ale celý prípad podrobne preštuduje. Ak zistí, že zo strany veriteľa (nebankovky) bol porušený zákon, odporučí sťažovateľovi podľa povahy veci riešiť vec buď podaním trestného oznámenia alebo postupovať cestou miestne a vecne príslušného súdu v občianskom súdnom konaní.
 15. Skôr ako individuálne podávať žaloby na súd sa odporúča postupovať cestou spotrebiteľských zväzov a združení.

Požičali by ste si od nebankového subjektu?

View Results

Loading ... Loading ...

53 odpovedí na “Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc! (3. časť)”

 1. Darius píše:

  do ri… aj s takymi slovenskymi zakonmi – maju vniest poriadok a priskripnut uzernikov a namiesto toho im idu po ruke… vsak je to na smiech!!!!

  • Michal píše:

   Chranit sa musi v prvom rade klient. Cim viac budeme zakonne upravovat uzeru – tym viac sa vysunie mimo zakon a mimo nasu kontrolu.

   • Peter Furmaník st. píše:

    Ono je to naozaj tak, že mnohé zákony (vrátane tých, ktoré sa nejako dotýkajú problematiky úžery), sú zlé a deravé, ak nahrávajú gaunerom a podvodníkom a šikanujú slušných ľudí… Na veci to ale nič nemení a 100%-tnú pravdu má náš čitateľ Michal – chrániť sa v prvom rade musí sám klient! Žiaden zákon to za neho neurobí!

    V celom seriáli článkov o úžere som uviedol dosť príkladov, ktoré hovoria o tom, že opatrnosti nikdy nie je nazvyš – a zvlášť to platí vtedy, keď si chceme od niekoho zobrať úver. A je absolútne jedno, či je to banka či nebankový subjekt, splátková spoločnosť atď.

    V záverečnom pätnásťtore rád a tipov pre všetkých, ktorí uvažujú o úvere, som o.i. napísal aj toto: Vždy si treba dobre zvážiť, či pôžičku naozaj potrebujem a či budem schopný ju splácať podľa zmluvných podmienok. Aj dnes platí staré príslovie Dvakrát meraj a raz rež. Nikdy sa neriaďme heslom „ja dneska potrebujem pôžičku a zajtra už dajako len bude…“

    Zajtra to naozaj nemusí vyjsť a zázraky sa zväčša dejú len v rozprávkach.

 2. Renáta C. píše:

  chcela by som sa opýtať kde sa možno skontaktovať na spotrebiteľské združenia (sväzy), ktoré pomáhajú so žalobami na súd vs. nebankoví úžerníci. Sama patrím k takým, ktorích jedna nebankovka kruto podviedla, neviem na koho sa obrátiť, na polícii mi už dávnejšie povedali, že je to občiansko-súdna vec a oni s tím vraj nič nemajú, že si mám zaplatiť advokáta, no ja na adv. peniaze nemám

  • P.F. píše:

   Občianskych združení,ktoré zastávajú záujmy spotrebiteľov je viacero. Azda najaktívnejším z tých, ktoré priamo zastávajú záujmy klientov nebankových subjektov a podávajú na súdy hromadné žaloby o určenie neplatnosti zmlúv o úvere, pokiaľ pri ich podpisovaní mal byť porušený zákon, je Asociácia užívateľov služieb so sídlom na Tr. Hradca Králové 28 v Banskej Bystrici. Emailový kontakt: asubb@centrum.sk

 3. Odstraněn spam píše:

  Odstraněn spam

 4. Odstraněn spam píše:

  Odstraněn spam

  • Jackie Straws píše:

   Lugard INVESTÍCIE

   Sme seriózny a legitímne súkromných finančných spoločností. Dávame sa úvery
   od úvery Home, auto úvery, hypotekárne úvery, obchodné úvery,
   Medzinárodné úvery, osobné pôžičky, nezabezpečených úverov, atď na 3% úrok
   sadzba. Žiadne sociálne zabezpečenie a žiadna kontrola kreditu, 100% zaručený. Iba
   závažné a skutočné dlžníci sú akceptované.

   Záujemcovia by nás prosím kontaktujte e-mailom:
   jackie.straws@gmail.com
   a vyplňte údaje nižšie

   FULL NAME ………………….
   AGE ……………………………..
   SEX ……………………………..
   KRAJINY …………………
   ADRESA ………………….
   TEL NO ……………………….
   Okupácia ……………………….
   Mesačný príjem ……………………………
   Suma potrebná ……………………………….
   ÚČEL ÚVERU ……………………………..
   PŮJČKA TRVANIE ………………………….

   Hezký den dopredu

 5. píše:

  Spam bol zmazaný

 6. Mr Lugard Modrá píše:

  Lugard INVESTÍCIE

  Sme seriózny a legitímne súkromných finančných spoločností. Dávame sa úvery
  od úvery Home, auto úvery, hypotekárne úvery, obchodné úvery,
  Medzinárodné úvery, osobné pôžičky, nezabezpečených úverov, atď na 3% úrok
  sadzba. Žiadne sociálne zabezpečenie a žiadna kontrola kreditu, 100% zaručený. Iba
  závažné a skutočné dlžníci sú akceptované.

  Záujemcovia by nás prosím kontaktujte e-mailom:
  lmodrichelps@gmail.com
  a vyplňte údaje nižšie

  FULL NAME ………………….
  AGE ……………………………..
  SEX ……………………………..
  KRAJINY …………………
  ADRESA ………………….
  TEL NO ……………………….
  Okupácia ……………………….
  Mesačný príjem ……………………………
  Suma potrebná ……………………………….
  ÚČEL ÚVERU ……………………………..
  PŮJČKA TRVANIE ………………………….

  Hezký den dopredu

  Mr Lugard Modrá

 7. Mr Lugard Modrá píše:

  Lugard INVESTÍCIE

  Sme seriózny a legitímne súkromných finančných spoločností. Dávame sa úvery
  od úvery Home, auto úvery, hypotekárne úvery, obchodné úvery,
  Medzinárodné úvery, osobné pôžičky, nezabezpečených úverov, atď na 3% úrok
  sadzba. Žiadne sociálne zabezpečenie a žiadna kontrola kreditu, 100% zaručený. Iba
  závažné a skutočné dlžníci sú akceptované.

  Záujemcovia by nás prosím kontaktujte e-mailom:
  jackie.straws@gmail.com
  a vyplňte údaje nižšie

  FULL NAME ………………….
  AGE ……………………………..
  SEX ……………………………..
  KRAJINY …………………
  ADRESA ………………….
  TEL NO ……………………….
  Okupácia ……………………….
  Mesačný príjem ……………………………
  Suma potrebná ……………………………….
  ÚČEL ÚVERU ……………………………..
  PŮJČKA TRVANIE ………………………….

  Hezký den dopredu

  Mr Lugard Modrá

 8. Mr Lugard Modrá píše:

  Lugard INVESTÍCIE

  Sme seriózny a legitímne súkromných finančných spoločností. Dávame sa úvery
  od úvery Home, auto úvery, hypotekárne úvery, obchodné úvery,
  Medzinárodné úvery, osobné pôžičky, nezabezpečených úverov, atď na 3% úrok
  sadzba. Žiadne sociálne zabezpečenie a žiadna kontrola kreditu, 100% zaručený. Iba
  závažné a skutočné dlžníci sú akceptované.

  Záujemcovia by nás prosím kontaktujte e-mailom:
  lmodrichelps@gmail.com
  a vyplňte údaje nižšie

  FULL NAME ………………….
  AGE ……………………………..
  SEX ……………………………..
  KRAJINY …………………
  ADRESA ………………….
  TEL NO ……………………….
  Okupácia ……………………….
  Mesačný príjem ……………………………
  Suma potrebná ……………………………….
  ÚČEL ÚVERU ……………………………..
  PŮJČKA TRVANIE ………………………….

  Hezký den dopredu

  Mr Lugard Modrá

 9. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 10. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 11. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 12. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 13. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 14. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 15. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 16. kings píše:

  Zapožičanie z reálnych pôžičky vo výške 2% úrokovej sadzby Ak naozaj potrebujete úver, stačí použiť now.We veľmi oceňujem Váš záujem a sme ochotní vám pomôžu vo vašej finančnej núdzi, stačí kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu: kingsssloanservice@hotmail.com S informáciami a vyplníte formulár a vrátiť sa k nám teraz v poriadku.

  Meno =========

  Krajina ======

  Telefón ======

  Dátum narodenia ==========

  Ďalšie príbuzenstvo =========

  Mesačný príjem ======

  Pôžičky suma potrebná =======

  Dĺžka úveru ==========

  Účel úveru =========

  Zvyšok sa uistiť, že dostanete svoje úverové fondy bez stresu po uzavretí.

  Kontakt: kingsssloanservice@hotmail.com

  God Bless.

  – (Pan Kings)

 17. Mr Peterson Cully píše:

  Ahoj,

  Hľadáte obchodné pôžičky, osobné pôžičky, úveru na bývanie, auto
  pôžičky, študentské pôžičky, konsolidácia dlhu pôžičky, nezaistený úver, rizikový
  kapitálu atd .. alebo si odmietol pôžičku od banky alebo finančné
  inštitúcia pre jednu alebo viac reasons.You sú tým pravým miestom pre
  Váš úver riešenie!
  Som súkromný veriteľ, som poskytujú úvery spoločnostiam a jednotlivcom za
  nízky úrok a cenovo dostupné
  vo výške 2%.
  Máte záujem? Kontaktujte nás pre monitorovanie spracovanie úveru a
  transfer do 48 hodín; KONTAKT S
  peterson.loanlender01@googlemail.com

  NANÁŠANIA

  Meno
  Dátum narodenia:
  Pohlavie:
  Rodinný stav:
  Adresa:
  Mesto:
  Štát / Provincia:
  PSČ:
  Krajina:
  Telefón:
  E-mail:
  Štátna Účel úveru:
  Výška úveru:
  Dĺžka úveru:
  Čistý mesačný príjem.
  Vráť sa ku mne čo najskôr sa tieto údaje pre viac informácií.
  Dúfam, že ťa počujem.
  Pozdravy
  KONTAKT S
  peterson.loanlender01@googlemail.com

 18. Ponuka úver vo výške 2% pre píše:

  Ahoj,

  Hľadáte obchodné pôžičky, osobné pôžičky, úveru na bývanie, auto
  pôžičky, študentské pôžičky, konsolidácia dlhu pôžičky, nezaistený úver, rizikový
  kapitálu atd .. alebo si odmietol pôžičku od banky alebo finančné
  inštitúcia pre jednu alebo viac reasons.You sú tým pravým miestom pre
  Váš úver riešenie!
  Som súkromný veriteľ, som poskytujú úvery spoločnostiam a jednotlivcom za
  nízky úrok a cenovo dostupné
  vo výške 2%.
  Máte záujem? Kontaktujte nás pre monitorovanie spracovanie úveru a
  transfer do 48 hodín; KONTAKT S
  peterson.loanlender01@googlemail.com

  NANÁŠANIA

  Meno
  Dátum narodenia:
  Pohlavie:
  Rodinný stav:
  Adresa:
  Mesto:
  Štát / Provincia:
  PSČ:
  Krajina:
  Telefón:
  E-mail:
  Štátna Účel úveru:
  Výška úveru:
  Dĺžka úveru:
  Čistý mesačný príjem.
  Vráť sa ku mne čo najskôr sa tieto údaje pre viac informácií.
  Dúfam, že ťa počujem.
  Pozdravy
  KONTAKT S
  peterson.loanlender01@googlemail.com

 19. Mr Peterson Cully píše:

  Ahoj,

  Hľadáte obchodné pôžičky, osobné pôžičky, úveru na bývanie, auto
  pôžičky, študentské pôžičky, konsolidácia dlhu pôžičky, nezaistený úver, rizikový
  kapitálu atd .. alebo si odmietol pôžičku od banky alebo finančné
  inštitúcia pre jednu alebo viac reasons.You sú tým pravým miestom pre
  Váš úver riešenie!
  Som súkromný veriteľ, som poskytujú úvery spoločnostiam a jednotlivcom za
  nízky úrok a cenovo dostupné
  vo výške 2%.
  Máte záujem? Kontaktujte nás pre monitorovanie spracovanie úveru a
  transfer do 48 hodín; KONTAKT S
  peterson.loanlender01@googlemail.com

  NANÁŠANIA

  Meno
  Dátum narodenia:
  Pohlavie:
  Rodinný stav:
  Adresa:
  Mesto:
  Štát / Provincia:
  PSČ:
  Krajina:
  Telefón:
  E-mail:
  Štátna Účel úveru:
  Výška úveru:
  Dĺžka úveru:
  Čistý mesačný príjem.
  Vráť sa ku mne čo najskôr sa tieto údaje pre viac informácií.
  Dúfam, že ťa počujem.
  Pozdravy
  KONTAKT S
  peterson.loanlender01@googlemail.com

 20. JOHNSON píše:

  Potrebujete úver pre lepší život alebo finančnú pomoc, pôžičky? Ponúkame všetky druhy úverov, ak máte záujem správa nás pre viac informácií (prostredníctvom e-mailu: bj6325221@gmail.com)

 21. Franca Woller píše:

  Dnešná doba bola históriou, spomienkou, ktorá sa nevymaže ani za milión rokov
  no tak, bol som ohromený, keď moja banka zavolala, aby potvrdila, že 40 000,00 eur
  bol prevod na môj bankový účet. Som vďačný Franca Wollerovej za
  finančnej pomoci. Len minulý piatok som hľadal urgent
  pôžička na zaplatenie mojich dlhov a na operáciu môjho kolena, kým som bol
  pri hľadaní na tomto webe som videl odporúčanie, ktoré hovorí Franca Woller
  pomáha ľuďom s finančnou pomocou a majú pravdu
  spoločnosť požiadať o finančnú pomoc. skopírujem ich e-mailovú adresu
  a poslal moju žiadosť prostredníctvom [lendup.credit01@gmail.com] spoločnosti
  právnik, pošlite mi e-mailom podmienky pôžičky a zmluvu na podpísanie do niekoľkých hodín
  neskôr boli peniaze prevedené na môj bankový účet. dnes je najlepší deň
  svojho života konečne môžem zaplatiť svoje dlhy a operáciu môjho kolena.
  tento príspevok je od šťastnej matky. využívam túto príležitosť na informovanie
  ľudia, ktorí dnes potrebujú pomoc s kontaktovaním tejto spoločnosti. fungujú naozaj
  ťažko pomôcť ľuďom v núdzi, sú dôveryhodní. donesú ťa
  finančná sloboda a šťastie. kontaktujte ich práve teraz s týmto
  e-mail: [lendup.credit01@gmail.com]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial