Stvrtok 14. novembra. Meniny má Irma

Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc!

Hovorí sa, že úžera je taká stará ako ľudstvo. Skeptici k tomu dodávajú, že vychádza zo samej podstaty človeka: mať sa dobre – na úkor iných… Aj keď nemožno takýto názor zovšeobecňovať, isté je, že úžera sa v najrozličnejších podobách preplieta celými dejinami ľudstva a ako najväčší nešvár ju kritizovali už starí klasici.

Všeobecne sa pod slovom úžera chápe požičiavanie peňazí na vysoké úroky, pričom oficiálne slovenské jazykovedné zdroje za synonymá úžery považujú výrazy zderstvo a zdieračstvo , expresívne aj vydridušstvo. V súčasnosti sa o úžere u nás hovorí predovšetkým v dvoch súvislostiach.

Po prvé, v súvislosti s finačnými inštitúciami,ktoré poskytujú tzv. nebankové pôžičky a úvery, resp. lepšie a správne povedané – pôžičky a úvery z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, a to buď na základe ustanovení Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.

Po druhé, v súvislosti s jednotlivcami, ktorí poskytujú pôžičky a v čase vyplácania sociálnych dávok stoja na správnom mieste a hneď "zahorúca" inkasujú. Ide o robustných, dobre vytrénovaných svalnatých chlapov.

Obvykle sa im hovorí tzv. rómski úžerníci, aj keď v záujme objektívnej pravdy treba uviesť, že nie vo všetkých prípadoch ide o Rómov a nie vo všetkých prípadoch pôsobia len medzi rómskym obyvateľstvom. Isté je len to, že nie sú podnikateľskými subjektmi, celé ich "účtovníctvo" pozostáva z jedného malého zošitka a zo svojich príjmov neodvádzajú dane.

Treba však povedať aj to, že legislatíva nemá na týchto úžerníkov prakticky žiaden väčší reálny dosah, štátne orgány sú na nich často prikrátke a ak aj v tomto smere niečo podnikajú, je to zväčša bez väčšieho účinku.

Médiálne kampane pred súdom neobstoja

Ako príklad si pripomeňme obdobie rokov 2002 – 2005, kedy ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bol Ľudovít Kaník a po náhlom znížení sociálnych dávok vzplanuli v rómskych osadách nepokoje spojené s rabovaním v obchodoch. Situácia bola vtedy natoľko vážna, že voči obyvateľom rómskych osád boli nasadené nielen všetky možné policajné zložky, ale dokonca aj armáda, a to napriek tomu, že v demokratickom svete sa nasadenie armády voči civilnému obyvateľstvu netoleruje.

Všetko bolo vypočítané na efekt. Médiá, najmä však najviac sledované televízie celé tri dni ukazovali priam ukážkové zásahy po zuby ozbrojených mužov voči nespokojným Rómom. Vládni činitelia sa predháňali vo vyhláseniach, že v osadách sa čoskoro nastolí pokoj a poriadok a úžerníci, ktorí sa na ubiedených Rómoch priživovali, budú postihnutí podľa zákona.

Mediálna bublina však rýchlo spľasla. Minister Kaník krátko na to odstúpil z funkcie. A čo sa týka úžerníkov, viacerí z nich boli síce obvinení, ale ako každá bublina sa rýchlo nafúkne, tak rýchlo aj pukne – mediálne kampane totiž na usvedčenie páchateľov nestačili. Nezriedka chýbali pred súdom akékoľvek dôkazy, svedkovia a poškodení nevypovedali tak, ako sa všeobecne očakávalo. Možno sa báli, možno ani nechceli….

A tzv. rómski úžerníci naďalej požičiavajú a potom vždy v inkriminovaný deň veselo inkasujú. Spravidla dva až trikrát viac než požičali.

Úžera rečou Trestného zákona

V tejto súvislosti uveďme, že úžeru definuje naše trestné právo pomerne široko a dosť podrobne. V zmysle tzv. starého Trestného zákona číslo 140/1961 Zb. , ktorý bol v rokoch 1962 až 2005 cca 40-krát novelizovaný a ktorý je v istom zmysle slova podnes platný, skutkovú podstatu trestného činu úžery naplní ten, kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju na seba prevedie.

Za takýto skutok zákon umožnil uložiť trest
odňatia slobody až na dva roky alebo peňažný trest . V prípade, že páchateľ takýmto činom získal pre seba alebo pre niekoho iného značný prospech, súd mu mohol vymerať trest s hornou hranicou päť rokov .

Nový Trestný zákon číslo
300/2005 Z.z. , ktorý je účinný od 1. januára 2006, definuje skutkovú podstatu úžery takmer navlas rovnako, zásadný rozdiel je však v trestnej sadzbe. Základná "výmera" je jeden až päť rokov (oproti maximálnym dvom rokom v starom zákone), podstatne prísnejšie sa páchateľ potrestá, ak trestným činom spôsobí väčšiu alebo značnú škodu, ak ho spácha na chránenej osobe, z osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania. Maximálny možný trest je 10 až 15 rokov, a to v prípade, ak páchateľ úžerou spôsobí škodu veľkého rozsahu alebo ak čin spácha ako člen nebezpečného zoskupenia.

Závažnejším spôsobom konania sa rozumie napríklad páchanie trestného činu po dlhší čas, páchanie ľsťou, s využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, a tiež páchanie činu na viacerých osobách. Chránenou osobou sa v zmysle trestného zákona rozumejú napríklad tehotné ženy, chorí, osoby vyššieho veku, odkázané osoby a podobne.

Ešte na vysvetlenie: Trestný zákon číslo 140/1961 Zb. tu uvádzame nielen kvôli porovnaniu (prísnejší postih v novom zákone), ale aj preto že obidva zákony sú v istom zmysle slova nateraz platné. Podľa starého zákona sa posudzujú tzv. staré kauzy, ktoré – veľmi zjednodušene povedané – sú ešte na súdoch a ide o trestné činy, ktoré boli spáchané pred nadobudnutím účinnosti nového Trestného zákona, teda pred 1. januárom 2006. Na súdoch je takých prípadov matematicky (čo do počtu trestných vecí) ešte asi zhruba jedna sedmina.

Podstata je v hrubom nepomere

Ak odhliadneme od všetkých ostatných trestnoprávnych aspektov posudzovania úžery, základom je to, že ide o hrubý nepomer typu: požičiam ti desať eur, o týždeň mi vrátiš dvadsať. Ďalším dôležitým prvkom je zneužitie, najmä však zneužitie tiesne typu: som v núdzi, súrne si potrebujem požičať – za každú cenu. Krátky slovník slovenského jazyka definuje tieseň ako určité ťažkosti, nedostatok, núdzu, tvŕdzu. Synonymický slovník slovenčiny medzi synonymami slova tieseň o.i. uvádza nedostatok, deficit niečoho, chýbanie životných potrieb, biedu, núdzu, chudobu.

Rýchlosť vs. zneužívanie situácie

Vráťme sa však k téme úverov a pôžičiek, ktoré podnikateľské subjekty poskytujú z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom. Spravidla ide o obchodné spoločnosti (najmä akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným), v menšej miere o fyzické osoby – podnikateľov. Tieto subjekty často vsádzajú na heslo: "pôžička pre každého". Ďalšie dva piliere ich reklamných ponúk sú definované ako rýchlosť a "málo papierovania, no pritom jasné pravidlá".

Rýchlosť býva v reklamných ponukách často deklarovaná ako "expresná rýchlosť", zväčša býva dovysvetlená aj slovami "peniaze okamžite", "peniaze ihneď na ruku", resp. najneskôr do 24 hodín a podobne. Práve rýchlosť býva jedným z marketingových ťahov zvýrazňujúcim prednosti nebankových pôžičiek a úverov pred obdobnými bankovými produktmi. A rýchlosť je aj tým hlavným kritériom, pre ktoré žiadatelia uprednostňujú nebankové úvery a pôžičky pred bankovými, a to aj napriek spravidla vyššej úrokovej miere.

V poslednom čase sa doslova hitom stávajú rýchle
pôžičky cez SMS. Stačí poslať SMS-ku a do troch – štyroch dní budu záujemcovi peniaze doručené poštovou poukážkou. Doba splatnosti je spravidla 15 dní a odplata sa pohybuje vo výške okolo 25 percent.

Banky otvárajú priestor pre nebanky

V súvislosti s globálnou finančnou krízou, keď banky často váhajú s poskytovaním pôžičiek a úverov, sa automaticky otvára väčší priestor pre spoločnosti poskytujúce nebankové pôžičky a úvery. Všeobecne však platí aj úmera, že čím je nižšia dostupnosť bankových pôžičiek a úverov, tým viac mnohé nebankové subjekty zneužívajú ťažkú sociálnu a ekonomickú situáciu svojich klientov. Problém je však oveľa širší, ako by sa zdalo.

Podľa Miroslava Bezděka z nebankovej spoločnosti PLENKALL je vždy dôležité správne zadefinovať schopnosť splácania. "Je len pochopiteľné, že sa prihliada aj na skutočnosti, ktoré vytvárajú priestor na garanciu. Napriek tomu, že v našej spoločnosti nevyužívame zástavu nehnuteľným majetkom, treba mať vždy na zreteli, čo ak dôjde k neschopnosti splácať. Pravdou však je, že sú na Slovensku spoločnosti, ktoré využívajú zástavu nehnuteľnosťou a maximálne využívajú prevod práva." Podľa Miroslava Bezděka je však tento postup nekorektný a často hraničí s hyenizmom. "Poskytnúť niekomu finančnú pomoc vo forme pôžičky a vzápätí ho pripraviť o strechu nad hlavou je jednoducho neférové!"

Odpoveď na otázku, či v období svetovej finančnej krízy sa väčší priestor otvára pre spoločnosti poskytujúce nebankové pôžičky a úvery, súvisí podľa hovorkyne Cetelem Slovensko Andrey Trebuľovej "s obchodnou stratégiou jednotlivých spoločností. Cetelem počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu presadzuje stratégiu zodpovedného úverovania. V praxi to znamená, že klienta chránime pred prílišným zadĺžením prostredníctvom konzervatívne nastavených pravidiel posudzovania úveru. Spomínaná stratégia umožňuje poskytovať úvery za výhodných podmienok."

Scoring: kritériá sa sprísňujú

Odpoveď na otázku, či váhanie bánk otvára priestor pre nebankovky, PR manažér spoločnosti Profi Credit Slovakia Ján Mažgút nevidí až tak jednoznačne: "Alternatívni poskytovatelia pôžičiek či úverov majú vypracované, rovnako ako banky, metódy tzv. scoringu, pomocou ktorého dokážu zhodnotiť bonitu klienta. V súčasnosti väčšina spoločností kritériá scoringu sprísňuje. V niektorých prípadoch sa tak môže stať, že vyplatia nižšiu výšku pôžičky, aká bola žiadaná, či dokonca klientovi žiadosť zamietnu."

Bez ohľadu na citované stanoviská a vyhlásenia predstaviteľov nebankových spoločností poskytujúcich úvery a pôžičky možno vcelku konštatovať, že v tejto oblasti ani zďaleka nie je všetko kóšer. Poukazuje na to aj vyjadrenie jedného z nich o tom, že niektoré nebankovy poskytnú pôžičku a vzápätí dlžníka pripravia o strechu nad hlavou. Množstvom takýchto prípadov (neraz ľudských tragédií) sa momentálne zaoberá Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri Ministerstve spravodlivosti SR, ktorá sleduje najmä dve veci, a to:

 • neprimerané sankcie, ktoré bývajú zakotvené v zmluvných podmienkach,
 • neprimerané podmienky zakladajúce hrubý nepomer v právach a povinnostiach zmluvných strán.

Keď ani vražda problém nerieši

Úžera je spätá s ľudstvom od nepamäti. O úžerníkoch sa dočítame aj v Starom zákone. V Knihe Sirachovcovej, kapitola 29, verš 35 sa píše: To sú tvrdé slová pre toho, kto to chápe. Domu sa dostane výčitka a potupné meno: Úžerník! A v Knihe žalmov, kapitola 109, verš 11 zasa čítame: Nech ho úžerník oberie o celý majetok a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí. (Citované z katolíckych vydaní Svätého písma na webe – spoločného projektu katolíckeho misijného spoločenstva Rieka Života a Rehole redemptoristov.)

V úvode sme naznačili, že literárni klasici vo svojich dielach vždy kritizovali úžeru ako strašné zlo. Postavy úžerníkov nájdeme v dielach mnohých významných svetových románopiscov, spomeňme z nich napríklad ruského velikána Fiodora Michajloviča Dostojevského a jeho román Zločin a trest.

Hlavná postava románu chudobný študent Rodion Raskoľnikov veľmi veľa rozmýšľa o zmysle života až napokon dospeje k záveru, že ľudia sa delia na dve kategórie – na menšinu neobyčajných a na väčšinu obyčajných ľudí, ktorých poslaním je podrobovať sa vôli neobyčajných. Pokiaľ ide o tých neobyčajných, ich morálka podľa Raskoľnikova spočíva v absolútnej slobode. Nemusia teda dodržiavať zákony a majú právo páchať zločiny, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľa. A tak zavraždí starú úžerníčku.

  Neskôr sa k činu prizná, ale naďalej je presvedčený o svojej nev ine. Hovorí: ,,Nezabil som človeka, ale princíp!“ Ešte dlho potrvá, kým si naplno uvedomí ťarchu svojho zločinu a na vlastnej koži spoznáva, že falošná cesta za šťastím nevedie k oslobodeniu osobnosti, ale k jej rozpadu.

   Úžerník vrátil všetko aj s úrokmi

   Známou postavou úžerníka vystupujúcou vo viacerých románoch francúzskeho génia Honoré de Balzaca je úžerník Gobseck. O Balzacovi ako zakladateľovi svetového kritickorealistického románu je známe, že mal sedliacky pôvod a vždy túžil dostať sa do vyššej spoločnosti. A práve tento moment sa výrazne premietol do jeho tvorby. Balzac mal celý život neustále finančné ťažkosti. Iba raz bol na tom ako-tak finančne dobre, vtedy nakúpil akcie a skrachoval. Potom bol nútený písať veľmi intenzívne, aby zaplatil všetky svoje dlhy. Geniálne diela písal totiž nie pre potešenie, aké literárna tvorba bezosporu prináša svojmu autorovi, ale iba pre peniaze.

   Možno aj preto písal vždy iba v noci a medzitým sa viackrát pokúsil o samovraždu. A úžerník Gobseck? Najcharakteristickejšie dotvárajeho postavu príbeh chudobného šťachtica Ernesta, ktorý sa chce oženiť s Camille de Grandlieu. Ukazuje sa, že šťastiu mladých nič iné nestojí v ceste, iba Ernestova chudoba. Camillini rodičia sú proti sobášu.

   Ako to v románoch zavše býva, po čase vyjde najavo, že Ernest nie je až taký chudobný. Časť majetku po jeho zomrelej matke totiž držal úžerník Gobseck. Balzac o ňom píše, že je to neľútostný úžerník, ktorý však dodržiava morálne zásady. Na smrteľnej posteli vracia všetok zverený kapitál – aj s úrokmi.

    Namiesto pointy

     Slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav v básni Zvážajú z poľa… radosť, veselie vykresľujúcej atmosféru žatvy na Orave (v cykle Prechádzky letom) charakterizoval všadeprítomnú úžeru slovami:

     Fuj, úžero! čo ľudské požieraš
     mozole, cudzí slopeš na to pot,
     ty najhnusnejšia z húseníc, bo, fuj!
     najbachratejšia… Zadláv, rozmliažď, zdrť
     ju, vrchovatý voze! – a preds‘! bahra
     si nezabruď; je i tá kolomaž
     masť čistejšia, než…

     A práve citát z Hviezdoslavovej básne, tá vystižná charakteristika úžery ako najhnusnejšej z húseníc, od ktorej aj kolomaž je čistejšia, je mottom i titulkom seriálu článkov venovaných úžere a nebankových pôžičiek a úverov. V ďalších dvoch pokračovaniach sa pozrieme na druhy a typy nebankových pôžičiek, na to, prečo tí, ktorí ich nevládzu splácať, neraz prichádzajú o strechu nad hlavou a v prípadoch konkrétnych nebankoviek poukážeme na to, že hrubú nerovnováhu v zmluvných podmienkach spôsobuje zabezpečovací prevod práva k bytom a rodinným domom. Azda aj preto je štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Anna Vitteková presvedčená, že "je najvyšší čas zaviesť licencie na tak závažnú činnosť, akou je poskytovanie peňazí."

     Požičali by ste si od nebankového subjektu?

     View Results

     Loading ... Loading ...

     21 odpovedí na “Nevýhodné pôžičky: Úžera, ty najhnusnejšia z húseníc!”

     1. Michal píše:

      ..čím viac sa bude bojovať proti úžerníctvu oficiálnych firiem, tým viac sa podporia čierne pôžičky a tie sú ešte horšie pre jednoduchého človeka.

      • Miňo píše:

       Žiaľ je to tak. Je to ako s alkoholom. Čím viac bude štát rozmýšľať o zvyšovaní dane z liehu, vymýšľať všelijaké špeciálne uzávery na fľaše a pod., tým viac sa bude páliť na čierno, tým viac budú Slováci piť pokútne a zle vypálený alkohol, až z neho oslepnú…

     2. Luky BB píše:

      no a este keby si pani ekonomovia a ludia vobec uvedomili ze aj normalna banka je uzernicka institucia, pokial funguje za sucasnych principoch

      • Michal píše:

       pri cene penazi by banky mali byt rady, ze si od nich niekto pozicia a nie trestat klientov za to, si chcu od nich pozicat…

       • Luky BB píše:

        a hlavne by mali poziciavat realne uspory, nie fiat peniaze

        • Michal píše:

         Ako a kde? Na Slovensku banky s kapitalovou primeranostou problemy nemali a nemaju… Toto u nas nie je problem. Skor prehnane vysoke uroky.

       • Luky BB píše:

        ak sa nemylim tak PMR su na SR 2%, to znamena system frakcnych rezerv na 2%. To je problem, systemovi prolem, nie len na SR.

        • Michal píše:

         Prvý fakt je, že slovenské hypotéky sú drahšie ako hypotéky v iných krajinách s eurom a môžu za to aj legislatívne záležitosti, napr. HZL – viď posledný trend, ale banky vždy boli dostatočne silné, aby si vedeli vylobbovať výhodnejšie legislatívne prostredie.

     3. Ira píše:

      pisete ze nebanky zdieraju, o tom je cely clanok, ale o bankach, ktore si vymyslaju vselijake poplatky a menia podmienky od vymyslu sveta, napr. v reklame ja taky a taky urok, ale ked pridete na tvar miesta, zistite, ze je to celkom inak, o bankach nepisete!

     4. Viera píše:

      Oceňujem osobitne ponor do problematiky úžery autora článku a jeho zápalitosť ochraňovať tých ktorý sú ,,odkázaný “ na poskytovanie pôžičiek od subjektov nebankových….

      Má to však jeden háčik – tieto subjekty dávajú financie so súkromných financií!!!, neposkytujú ich z nahromadených vkladov vkladateľov, nakoľko prijímať financie vo forme vkladu majú v súlade s pr. predpismi len banky.

      Vrelo odporúčam autorovi tohto príspevku načrieť do vlastných úspor a skúsiť typickému
      ,,slovenskému“ dlžníkovi poskytnúť úver, bez razantných zmluvných pokút, penálov…
      spravidla dojednávaných fakultatívne.

      Máte na to poskytnúť trebárs aj Vášmu susedovi
      10 000,-EUR? Z vlastných za roky našporených peňazí? A čo tak mať 20-30 takýchto prípadov.
      Skúste si to, namiesto polemizovania od stola.

      Mentalita priemerného Slováka je nevráťit, zatajovať sa, nezdvíhať mobil, pokiaľ ide o vrátenie plnenia.

      Kienti nebankových spoločností majú možnosť ísť do banky a požičať si – len by ste mali viedieť ten rad exekúcií do SPP až po Sociálnu poisťovňu na ich LV, rovnako ako aj hodnotenie cez centrálny register bankových informácií …..

      Týto klienti, absolútne neakceptovateľný pre banky predstavujú gro klientov nebankových subjektov.

      Požičali by ste niekomu, kto rok- dva neplatil nájom bytu?,niekomu, kto ma vedené 3 exekúcie a už zablokovaný LV na nakladanie s nehnuteľnosťami?

      Od stola Vaše citované verše klasikov vyznievajú absurdne, nakoľko nemáte žiadnu reálnu skúsenosť a ani predstavu do akého rizika a čo všetko musí podstúpiť veriteľ, aby získal svoje financie minimálne zhodnotené naspať.

      Na záver : tie 3 vedené exekúcie sa dajú pre klienta vyplatiť, obmedzenie s nakladaním nehnuteľnosti stiahnúť u exekútora a s čistým LV ísť s klientom do banky, aby ste mu pomohli vybaviť hypotekárny úver!
      Veď je to aj vo vašom záujme ako veriteľa, aby ste mali svoje financie vôbec niekedy vrátené.

      Rovnako sa dá požičať si na vyplatenie dlhov najčastejšie v podobe rôznych bankových kárt – /ktoré dlžník ani nechcel, ale banka mu ich výhodne ponúkla/,týmto si vylepšiť postavenie v hodnotení u banky a bez dlhov získať bankový úver, ktorého podmienky poskytnutia by inak bez rýchlej nebankovej pôžičky nikdy neboli splnené.

      Aj o tomto je to…

     5. Janos píše:

      Půjčování problémovým klientům, bylo základem spuštění finanční a hospodářské krize ve světě. V žádném případě nemůžete obhajovat vysoké úroky vysokým rizikem nesplácení.

      Skutečnost je taková, že takovým lidem lichváři (úžerníci) půjčují záměrně, protože z půjčky 1000 EUR se stane (se smluvními pokutami, nákladami na exekuci atd.) pohledávka ve výši desítek tisíc EUR.

      Ptáte se ve svém příspěvku „Požičali by ste niekomu, kto rok- dva neplatil nájom bytu?,niekomu, kto ma vedené 3 exekúcie a už zablokovaný LV na nakladanie s nehnuteľnosťami?“

      Odpověď je ne, slušní lidé by nepůjčili. Ale lichvář ano.

     6. a píše:

      Zdravím Vás,

      Získanie úveru legitímna boli vždy veľkým problémom pre klientov, ktorí majú finančné potreby. Problematika úverov a zabezpečenie, sú niečo, čo klienti sú vždy obavy, keď žiadosti o úver z legitímnych veriteľa. Ale SkyNet výpožičke INVESTIČNÉ. urobil, že rozdiel v poskytovaní úverov priemysle s 3% sadzbou. Sme dostali tú česť, aby vyhovoval vašim finančným potrebám. Táto otázka úveru by nemalo zastaviť od získania úveru, ktorý budete potrebovať. Pre viac informácií kontaktujte e-mailom: skynetloaninvestment@hotmail.com

     7. gaetanocausi846 píše:

      Rýchly kredit pre váš projekt

      Som dôchodca agentúry Medzinárodného menového fondu vo vztahu k medzinárodnej ekonomickej inštitúcii, medzinárodným veritelom, ktorí poskytujú pôžicky v rozpätí od 2 000 do 2 000 000 EUR s rocnou úrokovou sadzbou 2%. Som pripravený pre všetkých vážnych záujemcov. Obvykle robím moje pôžicky v nasledujúcich oblastiach: gaetanocausi846@gmail.com

      Whatsapp: + 33756839105

     8. Francesco píše:

      Potrebujete úver? Je núdzový úver nevyhnutne potrebný na začatie vlastného podnikania? Ste zadĺžený? Je možné pripraviť si pôžičku, získať osobné pôžičky, poskytnúť kreditnú kartu s 3% -ným úrokom. Pre viac informácií kontaktujte nás e-mailom (francescodupon8000@gmail.com)

     9. robert píše:

      S cieľom vyrovnať sa s finančnými ťažkosťami

      Dobrý deň, pán /
      Potrebovali ste peniaze na peniaze medzi jednotlivcami, aby ste čelili finančným ťažkostiam, aby ste sa konečne dostali z patovej situácie, ktorá spôsobila banky, tým, že odmietli vaše žiadosti o úvery?
      Som konkrétny finančný odborník, ktorý vám umožní požičať si sumu, ktorú potrebujete, a za podmienok, ktoré vám uľahčia život. Tu sú oblasti, v ktorých vám môžem pomôcť:
      * Finančné
      * Hypotekárny úver
      Investičný úver
      * Auto úver
      * Dlh konsolidácie
      * Úverový rámec
      * Druhá hypotéka
      * Splácanie úveru
      * Osobný úver
      Nachádzate sa zaseknuté, zakázané bankovníctvo a nemáte v prospech bánk, alebo lepšie máte projekt a potrebujete financovanie, zlý úver alebo potrebujete peniaze na zaplatenie účtov, finančné prostriedky na investovanie do spoločností.
      Takže ak potrebujete požičať peniaze, neváhajte ma kontaktovať, aby ste sa dozvedeli viac o svojich výhodných podmienkach.

      E-mail: robert.cottet.49@gmail.com

     10. robert píše:

      Ponuka finančného úveru

       
       
      dobrý deň,
      Obrátim sa na všetkých jednotlivcov, ktorí to potrebujú, aby som im poskytol pôžičky z 3000 EUR na 5 000 000 EUR všetkým osobám, ktoré ich mohli splácať s úrokovou sadzbou vo výške 2%. rok a časový rámec od 1 do 15 rokov v závislosti od požadovanej sumy. Robím to v nasledujúcich oblastiach:

      – Finančný úver
      – Hypotéka
      – Investičný úver
      – Auto úver
      – Konsolidačný dlh
      – splácanie úveru
      – Osobný úver
      – Zostali ste

      Ak skutočne potrebujete, napíšte mi viac informácií.
      Kontaktujte ma prosím

      E-mail: robert.cottet.49@gmail.com

     11. robert píše:

      Vážna ponuka úveru za menej ako 72 hodín

      Hľadáte financovanie, ktoré buď oživí vaše aktivity, alebo realizáciu projektu, alebo si kúpite byt, ale bohužiaľ vás banka kladie na podmienky, ktoré nie je možné vyplniť. Už sa ma neobávam, som špeciálny, ktorý poskytuje úvery vo výške od 2 000 do 500 000 dolárov všetkým osobám, ktoré sú schopné rešpektovať svoje záväzky. Okrem toho je úroková sadzba 3% ročne. Buď potrebujete peniaze z iných dôvodov. neváhajte ma kontaktovať pre viac informácií.

      E-mail: robert.cottet.49@gmail.com

     12. robert píše:

      Prečo si zvoliť osobný úver?

      Ahoj všetci!
      Len pre vašu informáciu drahí jednotlivci, dámy a páni.
      Prečo si zvoliť osobný úver? Vlastná pôžička je osobná pôžička vo výške 2.000 až 500.000 dolárov na bezplatné financovanie vašich projektov pri kontrole vášho rozpočtu. Určite všetko od podpísania zmluvy: sumu, trvanie, mesačné platby a dátum odberu vzoriek. S osobnou pôžičkou realizujete svoje projekty bez podporných dokumentov:
      ** Nákup auta,
      ** Works,
      ** spotrebiče,
      ** dekorácie
      ** Manželstvo
      ** Narodenie …
      A máte prospech z personalizovanej podpory.
      PS: Sme veľmi vážni, máme dôkazy, že máme skutočne sumu podobnú našej úrovni, ktorá môže pomôcť jednotlivcom, ktorí potrebujú úver medzi občanmi.

      Ďakujeme vám za pochopenie a ak je to možné, pre viac informácií o podmienkach, kontaktujte nás:

      E-mail: robert.cottet.49@gmail.com

     13. John píše:

      Are you seeking an urgent loan to pay off your debts or start up business, you can contact us for more info at:privateloanfirm2019@gmail.com

     Pridaj komentár

     Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *