Pondelok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Nie ste spokojní s poistným plnením? Môžete ho reklamovať

Dôvodom uzatvorenia poistenia je nárok získať pri nepriaznivých udalostiach kompenzáciu formou poistného plnenia. Poisťovňa vtedy posudzuje, či je škoda poistkou krytá a v akej miere má je klient nárok na náhradu. Toto rozhodnutie sa však u klientov vždy nestretáva so spokojnosťou. V takých prípadoch nastupuje procedúra námietok, sťažností, ktoré môžu skončiť aj súdnym sporom.

Postup pri reklamácii

Reklamácia poistného plnenia má viac foriem. Klienti sa najviac obávajú súdnych ťahaníc s poisťovňou. To je však až konečné štádium sporu, ktorému sa aj samotné poisťovne snažia vyhnúť. Prvým krokom nespokojnosti s rozhodnutím o likvidácii poistnej udalosti je podanie námietky. Tu môže klient podať na pobočke, písomne, či prostredníctvom call centra, prípadne aj emailom. „Klientom, ktorí nie sú spokojní s riešením poistnej udalosti odporúčame v prvom kroku podať odvolanie,“ radí Ján Ďurech, hovorca Aegon Životnej poisťovne a dodáva, že až vtedy, keď klient nesúhlasí ani s vyjadrením k odvolaniu, má nárok podať sťažnosť.

„Klient by mal pri reklamácii v prvom rade písomne požiadať o prehodnotenie spôsobu ukončenia likvidácie. Mal by poukázať na skutočnosti, za akých podmienok sa svojho nároku dožaduje, teda buď podľa zákona alebo príslušných ustanovení poistných podmienok,“ vysvetľuje Beata Lipšicová z poisťovne Uniqa. Sťažnosť musí obsahovať základné údaje o jej podávajúcom, ďalej číslo poistnej udalosti, predmet sťažnosti – stručný popis na čo konkrétne sa klient sťažuje, prípadne prílohy, ktoré sa poistnej udalosti týkajú. „Lehota na prešetrenie a vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia sťažnosti,“ dodáva Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperativa.

V prípade, že ste poistenie uzatvárali cez svojho finančného sprostredkovateľa, prvé kroky môžete konzultovať práve s ním. „Ak máte sprostredkovateľa, je dobré obrátiť sa najprv naňho. Vie nielen poradiť s konkrétnym postupom, ale aj prakticky pomôcť s podaním reklamácie. Ak človek nemá  sprostredkovateľa, mal by sa v prvom rade obrátiť písomne na poisťovňu. Súd prichádza do úvahy až vtedy, ak sa spor nepodarí vyriešiť a obe strany trvajú na svojom,“ radí Viera Mamojková, finančná analytička, OVB Allfinanz Slovensko.

Ak klient neuspeje na poisťovni, môže sa následne obrátiť na Národnú banku Slovenska, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, prípadne na poisťovacieho ombudsmana zriadeného pri Slovenskej asociácii poisťovní. Eva Jacková zo Slovenskej asociácie poisťovní však dodáva, že podmienkou začatia konania pred poisťovacím ombudsmanom je to, že klient už sťažnosť riešil a poisťovňa jeho nároky neuznala.

Poslednou inštanciou, ktorá prichádza na rad, keď všetky ostatné zlyhajú, je súd. „Podanie žaloby na súd je legitímny prostriedok, ako sa domáhať ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Na druhej strane tento spôsob môže byť časovo náročný a pre stranu sporu, ktorá neuspeje, aj nákladný,“ konštatuje Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Čoho sa týka najviac sťažností

Sťažnosti a reklamácie eviduje v poisťovniach špecializovaný pracovník, čo im ukladá zákon o poisťovníctve. Podľa H. Kanderkovej je najčastejším dôvodom reklamácie klientov nespokojnosť so zamietnutím poistného plnenia, no sťažnosti sa týkajú aj výšky poistného plnenia. “Evidujeme ich najčastejšie v rámci úrazového poistenia, poistenia domácnosti a nehnuteľnosti a povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel,” hovorí H. Kanderková.

V neživotnom poistení sa podľa nej reklamujú napríklad prípady, keď je poistné plnenie stanovené výpočtom poisťovne a klient nedokladuje náklady vynaložené na opravu. Ďalej sú to prípady, keď bola nehnuteľnosť podpoistená, teda poistná suma nezodpovedala hodnote nehnuteľnosti, alebo keď ku škode nedôjde z príčiny, ktorá nebola poistená.

B. Lipšicová dopĺňa, že aj v poisťovni Uniqa sa sťažnosti a reklamácie týkajú najčastejšie poistenia motorových vozidiel, majetku, nasleduje životné a úrazové poistenie. V poisťovni Aegon vedú sťažnosti na kompenzácie z úrazového poistenia alebo z poistenia denných dávok. „V minulosti sme napríklad na základe odvolania a doplňujúcej fotodokumentácie zo strany klienta poskytli dodatočné plnenie. V lekárskej správe klienta ošetrujúci lekár nesprávne uviedol len jeden chýbajúci článok prsta a podľa fotodokumentácie klientovi evidentne chýbali dva články prsta. Poisťovňa samozrejme poskytla dodatočné plnenie, na ktoré mal klient nárok,“ uvádza hovorca tejto poisťovne. Silvia Nosková Illášová z Kooperatívy upresňuje, že sťažnosti vznikajú aj preto, že klienti nesúhlasia s klasifikáciou poškodenia vozidla ako totálnej škody.

Existujú aj kuriózne sťažnosti. H. Kanderková uvádza: „Evidujeme prípady, keď poistený – vinník nehody, za ktorého poisťovňa vyplatila z jeho povinného zmluvného poistenia motorového vozidla plnenie poškodenému, namieta podľa neho príliš vysoké poistné plnenie a v tej istej veci sa poškodený sťažuje naopak práve na nízke poistné plnenie. Netradičné sú sťažnosti, keď klient nesúhlasí s povinnosťou zaplatiť poistné počas platnosti poistenia s odôvodnením, že zatiaľ si neuplatnil a ani nemal žiadnu poistnú udalosť.“

Do kedy možno podať reklamáciu

„V prípade poistenia vlastného majetku alebo poistenia osôb je možné si nárokovať poistné plnenie najneskôr do štyroch rokov od vzniku poistnej udalosti. Termín, do ktorého je možné podať sťažnosť nie je stanovený, je však v záujme klienta, aby sa na poisťovňu obrátil čím skôr, kým má k dispozícii dôkazy preukazujúce svoje nároky a tvrdenia,“ radí H. Kanderková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *