Stvrtok 17. január. Meniny má Nataša

Nové formy podnikania na Slovensku: Áno, ale…

Pred pár dňami vyšlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s iniciatívou vytvoriť nové formy podnikania na Slovensku, a to v podobe tzv. rodinných firiem. Vcelku sympatická iniciatíva umožňujúca podporiť rodiny aj v tých najchudobnejších regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou má ale niekoľko drobných chybičiek krásy.

To, že vznik a existenciu rodinných firiem chce podporovať práve KDH nie je náhoda, keďže je to strana, v ktorej programe hrá rodina a rodinná politika prvé husle. V programe strany sa o tom píše takto:

„Rodina je prirodzeným, základným a štát predchádzajúcim spoločenstvom. Rodina je miestom vzniku života, formovania ľudského charakteru i osvojovania si hodnôt. Starostlivosť o deti a výchova vo funkčnej rodine je základom prenosu mravných hodnôt, a teda základom pokoja, rozvoja a blahobytu spoločnosti. Štát je povinný spoločenstvo rodiny rešpektovať, chrániť a podporovať.“

Pripomeňme, že zvýrazňovanie rodiny v programe KDH má svoj základ v učení Katolíckej cirkvi, ktorá rodinu chápe ako prvú školu kresťanského života a školu plnšej ľudskosti, spoločenstvo milosti a modlitby, školu ľudských čností a kresťanskej lásky. „Kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením cirkevného spoločenstva; aj z tohto dôvodu sa má volať ,domáca cirkev. Je spoločenstvom viery, nádeje a lásky. V Cirkvi nadobúda osobitnú dôležitosť, ako to vidno z Nového zákona.“

A ďalej, „Aby sa človek mohol vyvíjať v zhode so svojou prirodzenosťou, potrebuje spoločenský život. Niektoré spoločnosti, ako rodina a štát, bezprostrednejšie zodpovedajú ľudskej prirodzenosti Človek ich potrebuje.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi zároveň pripomína, že  „…socializácia (v zmysle združovania) vyjadruje zároveň prirodzený sklon, ktorý pobáda ľudí združovať sa na dosiahnutie cieľov, ktoré presahujú možnosti jednotlivca. Rozvíja schopnosti osoby najmä jej schopnosť iniciatívy a zmysel pre zodpovednosť. Pomáha chrániť jej práva.“ 

Exkurz do učenia Svätej Matky Cirkvi však nie je samoúčelný. Rodinným firmám sa totiž darí v prostredí silných tradičných rodín založených na kresťanských hodnotách a charakterizovaných pevnejšími väzbami medzi viacerými generáciami a spravidla sa nedarí a nemôže dariť v prostredí liberálnych vzťahov medzi mužom a ženou, v prostredí neúplných rodín, slobodných matiek a podobne. I keď možno aj v tom druhom prostredí by sa hádam našli aj svetlé výnimky…

Pravidlo je ale pravidlo a potvrdzuje ho napríklad aj fakt, že u nás – po štyroch desaťročiach úspešného budovania socializmu posilňovaného intenzívnym ideologickým, výrazne ateistickým pôsobením je rodinných firiem ako šafránu.

Aj preto treba najnovšiu iniciatívu KDH vrelo privítať.

Rodinné podniky

Tému rodinných firiem sme na portáli Investujeme.sk spomínali aj nedávno, keď sme si položili otázku Komu sa v hlbokej kríze darí? Konštatovali sme, že ekonomická kríza máva mnoho porazených a málo víťazov. A do nespočetnej skupiny tých druhých patria aj stredne veľké spoločnosti, vrátane rodinných firiem, ktoré sú v nemeckých spolkových krajinách tak úspešné, že sa ich model snaží odkopírovať aj Francúzsko.

Publicista Šimon Finemon v tejto súvislosti konštatoval, že najmä pri spomienkach na historické reminiscencie a tradičnú francúzsku hrdosť je to už čo povedať. Otázka teda znie: Pochutia si Galovia na bratwürste?

Realita istôt a neistôt

Vráťme sa ale k iniciatíve KDH, ktorú predstavila na tlačovej besede konanej dňa 22. novembra. Predseda hnutia Ján Figeľ povedal, že KDH chce podporiť rodiny a slovenskú ekonomiku novými formami rodinného podnikania a chce presadiť zákon o rodinnom podnikaní, na základe ktorého by mohli vzniknúť rodinné živnosti, rodinné farmy či rodinné obchodné spoločnosti.

„Rodina je základom každej spoločnosti. Toto tvrdí aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí o ochrane rodiny a o dôležitosti podpory pre rodinu zo strany štátu a spoločnosti. Dnes však realitou je vláda istôt jednej strany Smer, ktorá skôr prináša neistoty aj rodinám, rastúcu nezamestnanosť, nové zaťaženie z hľadiska daní odvodov a poplatkov, ako aj ďalšie súvislosti, ktoré rodinám na Slovensku nepomáhajú,“ zvýraznil Figeľ.

Preto sa KDH rozhodlo podporiť ekonomiku vo forme nového nateraz neexistujúceho zákona o podpore rodinného podnikania. „Tento návrh zákona, ktorý chceme predložiť do Národnej rady SR zavádza novú formu podnikania. Ide o rodinné podnikanie, ktoré podľa návrhu bude špecifickou podnikateľskou činnosťou rodinného podniku, pričom sa na nej musia zúčastňovať najmenej dvaja príslušníci rodiny,“ informoval novinárov Ján Figeľ.

Podpredseda hnutia Ján Hudacký spresnil, že vážny, prehlbujúci sa problém ekonomického zabezpečenia mnohých rodín, ktorých členovia sú často nezamestnaní a odkázaní na sociálnu pomoc od štátu, má vyriešiť práve rodinné podnikanie.

„Týmto zákonom chceme vytvoriť také priaznivé podmienky pre podnikanie, ktoré by motivovali členov rodiny využiť ich schopnosti, znalosti a talenty, ale aj vzájomnú dôveru, aby mohli prevziať zodpovednosť za vytvorenie dostatočného príjmu pre svoje rodiny,“ povedal na tlačovej konferencii Ján Hudacký.

Tri nové formy podnikania

Slovensko na rozdiel od väčšiny vyspelých západných ekonomík nemá podľa KDH dostatočne upravenú legislatívu pre rodinné podnikanie. Preto hnutie prichádza s návrhom na tri možné formy rodinného podnikania:

  • rodinný podnik na báze živnosti
  • rodinná farma na báze samostatne hospodáriaceho roľníka
  • rodinná obchodná spoločnosť

Podľa Hudackého by najmä prvé dve formy sa mali vyznačovať jednoduchou administratívou, ako aj jednopduchou registráciou členov rodinnej živnosti či farmy. „Pri týchto formách rodinného podnikania stačí, ak aspoň jeden člen rodiny má živnostenské oprávnenie, respektíve je držiteľom osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Takto oprávnený člen rodinného podniku je správcom rodinného podniku,“ vysvetlil Hudacký.  

KDH zároveň ponúka k svojim návrhom viacero spresnení a detailov. Napríklad, že nová rodinná živnosť by mala byť upravenou právnou formou na báze živnosti, kde minimálne jeden člen rodiny musí mať živnostenské oprávnenie a ostatní členovia rodiny sa  môžu stať členmi rodinnej živnosti v prípade, že nie sú uchádzačmi o zamestnanie.

Podobne by nová rodinná farma mala byť upravenou právnou formou na báze samostatne hospodáriaceho roľníka. Aj v tomto prípade musí byť minimálne jeden člen rodiny držiteľom osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a ostatní členovia rodiny sa môžu stať členmi rodinnej farmy ak nie sú uchádzačmi o zamestnanie. Rodinná obchodná spoločnosť by mala byť upravenou právnou formou na základe spoločnosti s ručením obmedzením alebo akciovej spoločnosti.

Evidovať by malo ministerstvo

A ešte niekoľko spresnení. KDH chce návrh zákona predložiť do parlamentu v januári budúceho roka, pričom tri nové formy rodinného podnikania by mali napomáhať stabilite a ekonomickej nezávislosti rodín. Rovnako by mali zvýšiť príťažlivosť podnikateľského prostredia a spravodlivejšie prepojiť sociálny systém a podnikanie. Podľa návrhu by sa evidenciou rodinných firiem malo zaoberať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

KDH chce zároveň presadiť aj stimuly pre založenie rodinných podnikov. Rodinný podnik by si podľa Hudackého mohol znížiť základ dane z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane na každého člena rodiny, čiže prakticky by si rodinný podnik mohol odpísať zo základu dane násobok počtu členov rodiny. Hnutie chce taktiež presadiť, aby rodinnému podniku mohla byť poskytnutá investičná pomoc na päť rokov, v prípade, že celkový počet členov rodiny pracujúcich v rodinnom podniku a jeho zamestnancov by bol najmenej desať. „Ďalším zo stimulov by mala byť možnosť rozhodnúť sa plniť si daňovo-odvodové povinnosti cez zaplatenie paušálnej dane,“ argumentuje KDH. 

Sympatický, ale…

Návrh KDH je vcelku sympatický, ale má niekoľko drobných chybičiek krásy.

Po prvé, žiaden zákon ani doteraz nezakazoval vznik a fungovanie tzv. rodinných podnikov. To, že je ich málo, je odraz reality a budovania socializmu počas 40 rokov (1948 – 1989), ktoré muselo zanechať stopy vo vedomí ľudí – tých, ktorí žili v tejto dobe, ale aj ich detí. Ak by  sme to mali rozobrať podrobnejšie, tak ešte raz musíme spomenúť ateizáciu spoločnosti, pretože rodinným firmám sa naozaj lepšie darí v prostredí silných rodín vyznávajúcich tradičné kresťanské hodnoty. Ďalej treba spomenúť aj systematické potláčanie akejkoľvek súkromnovlastníckej psychológie, ale najmä to, že socializmu sa viac ako úspešne podarilo zabiť stáročiami osvedčenú zásadu, že remeslo sa dedí z otca na syna. Zopakujme ešte raz: skutočnosť, že je u nás málo rodinných firiem, nie  je dôsledkom absencie samostatného zákona a terajšia legislatíva nijako nezakazuje, ani neobmedzuje vznik a fungovanie rodinných podnikov, ale ich ani nijako osobitne nezvýhodňuje.

Po druhé, prijatie nových zákonov veci nepomôže, iba ešte viac zneprehľadní už aj tak neprehľadnú legislatívu v oblasti podnikania.

Po tretie, návrh zákona ráta s tým, že evidenciu rodinných firiem by malo mať na starosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, inak povedané – vznikol by ďalší osobitný zoznam firiem. Popri živnostenskom registri vedenom Ministerstvom vnútra SR a obchodnom registri vedenom súdmi, nehovoriac už o evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov atď. by de facto a de iure vznikol ďalší oficiálny register, tentoraz vedený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aj toto by ešte viac zneprehľadňovalo situáciu v oblasti podnikania. 

Podčiarknuté a zrátané: Ak by aj nový zákon bol prijatý, nijako by to nemusela byť  záruka vzniku rodinných podnikov. Na strane druhej by sa ešte viac zneprehľadnila terajšia legislatíva. Inou otázkou sú ale  stimuly, ktoré by chcelo KDH presadiť pre rodinné firmy, vrátane priamej investičnej pomoci, ale aj v oblasti daňovo-odvodových povinností. To si však vyžaduje širšiu verejnú diskusiu, ktorú KDH k tejto téme už otvorilo.

Ilustračné foto v záhlaví článku: www.sxc.hu

Myslíte si, že zákon o rodinných podnikoch by mohol prispieť k podpore ekonomiky?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Nové formy podnikania na Slovensku: Áno, ale…”

  1. Ben píše:

    velm dobry, objektivny clanok. Autor clanku ma moje sympatie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *