Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Nové pravidlá zákona o DPH komplikujú od októbra zakladanie a zmeny eseročiek

Novela zákona o DPH, o ktorej sme už viackrát písali, vyhlásila daňovým podvodníkom vojnu. Okrem mnohých nových pravidiel a povinností v samotnom zákone o DPH sa od 1.10.2012 menia zároveň aj niektoré pravidlá pre spoločnosti s ručením obmedzením. Zápis novej spoločnosti, prevod väčšinového podielu či výmaz spoločnosti z Obchodného registra nebudú po novom možné bez súhlasu daňového úradu.

Novú eseročku si nemôže založiť osoba, ktorá dlhuje na dani

Eseročku si po novom nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Preto v rámci samotného procesu zakladania eseročky je potrebné vyžiadať si od daňového či colného úradu súhlas so zápisom novej spoločnosti do Obchodného registra. Úrad potvrdenie vydá do 3 pracovných dní iba v prípade, ak zakladateľ nemá voči daňovému úradu daňový nedoplatok vyšší alebo rovný sume 170 EUR, resp. daňový úrad neeviduje voči zakladateľovi či spoločníkovi žiadnu inú daňovú pohľadávku.

Prevod väčšinového podielu bude možný len so súhlasom správcu dane

Ak eseročka prevádza väčšinový podiel z existujúceho na nového spoločníka a túto zmenu v zmysle Obchodného zákonníka povinne zapisuje do Obchodného registra, je k samotnému návrhu na zápis povinná doložiť súhlas správcu dane. Súhlas je povinná vyžiadať si ešte pred samotným podaním návrhu. Daňový úrad vydá stanovisko v zmysle zákona do 3 pracovných dní.

Súhlas sa žiada: 

 • iba v prípade väčšinového podielu – tj musí ísť aspoň o polovicu všetkých hlasov na základnom imaní
 • súhlas daňového úradu sa týka aj osoby prevádzajúceho spoločníka a rovnako aj osoby nadobúdateľa
 • aj v prípade rozdelenia obchodného podielu prevodom na nových spoločníkov

Súhlas sa nevyžaduje: 

 • pri obchodnom podiele, ktorý nie je možné označiť ako „väčšinový“
 • pri prevode či nadobudnutí vlastného obchodného podielu eseročky
 • ak prevádzateľom alebo nadobúdateľom podielu je zahraničná osoba – tj fyzická osoba s bydliskom mimo SR a právnická osoba so sídlom mimo SR
 • pri prevode obchodného podielu v rámci zrušenia eseročky bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v eseročke

V týchto prípadoch musia prevádzateľ aj nadobúdateľ predložiť vyhlásenie, že nie sú povinný žiadať súhlas daňového úradu.

Mení sa taktiež pravidlo účinnosti zmeny spoločníka. Podľa doterajších predpisov nastal prevod podielu samotnou účinnosťou zmluvy o prevode, po novom účinky prevodu platia až po zápise do Obchodného registra.

Bez vyrovnania dlhov nepôjde ani výmaz spoločnosti

Výmaz spoločnosti z obchodného registra je posledným krokom ukončenia „života“ firmy. Aj pred samotným výmazom je však nutné vyžiadať si súhlas od správcu dane. Ten ho vydá iba v prípade, ak: 

 • ak spoločnosti nemá voči daňovému úradu nedoplatok na dani – opäť vyšší alebo rovný sume 170 EUR
 • daňový a colný úrad neevidujú voči eseročke žiadnu inú pohľadávku
 • neprebieha daňová kontrola
 • neprebieha vyrubovacie konanie
 • neprebieha proces určenia dane podľa pomôcok daňovým úradom

Eseročky, ktoré proces zakladania či zmeny spoločníka, začali ešte pred samotným 1. októbrom 2012, ho dokončia podľa doterajších pravidiel – súhlas správcu dane teda žiadať nemusia

Novela zákona o DPH zavádza nové pravidlá pre boj s daňovou kriminalitou

Pripomeňme si základné oblasti, ktoré zavádza či mení novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2012:

 • podnikateľ, ktorý žiada o registráciu za platiteľa DPH a v čase podávania žiadosti má voči daňovému úradu nedoplatky na DPH, musí povinne zložiť zábezpeku vo výške 1 000 až 500 000 EUR Zábezpeku musí zložiť aj firma, ktorá zatiaľ nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť.
 • každá firma, ktorá žiada o registráciu za platiteľa DPH, sa povinne stáva mesačným platiteľom DPH
 • súčasní štvrťroční platitelia DPH, ktorých obrat za 12 mesiacov presiahne 100 000 EUR sa musia povinne stať štvrťročnými platiteľmi
 • odberateľ, ktorý si uplatňuje odpočítanie DPH za dodávku od svojho dodávateľa, ručí povinne za sumu tejto DPH v prípade, ak ju dodávateľ neodvedie štátu. Zákon však presne stanovuje situácie, v ktorých bude túto DPH od odberateľa vymáhať.
 • platiteľ DPH, ktorý kúpil automobil od dodávateľa z iného štátu EÚ a tento dodávateľ je v danom štáte registrovaný pre DPH, musí povinne viesť podrobnú evidenciu o danom vozidle vrátane jej zaslania na daňový úrad
 • daňový úrad bude môcť zrušiť registráciu pre DPH firmám, ktoré nepodnikajú, nekomunikujú s daňovým úradom či neodvádzajú splatnú DPH
 • colný úrad môže žiadať zloženie zábezpeky od platiteľa DPH, ktorý dováža tovar oslobodený od DPH z titulu jeho následného dodania do ďalšieho štátu
 • menia a dopĺňajú sa nové pravidlá pre vystavovanie faktúr, ktoré sú však účinné až od 1. januára 2013. Okrem iného bude možné vystaviť doklad z elektronickej registračnej pokladnice maximálne do požadovanej sumy 1 000 EUR vrátane DPH.

Daňových podvodníkov bude prísnejšie postihovať aj Trestný zákon

Od októbra 2012 sa novelizuje aj trestné právo. Do Trestného zákona pribúdajú 2 nové trestné činy: daňový podvod, týkajúci sa podvodného vrátenia DPH a spotrebnej dane (so sadzbou 4 až 12 rokov) a marenie výkonu správy daní (so sadzbou 1 až 8 rokov). Pre obe nové a rovnako aj súčasné daňové trestné činy sa sprísňuje aj trest zákazu činnosti.

Ilustračné foto: sxc.hu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial