Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Osobné financie: Keď na konkurz je už najvyšší čas…

Občas sa môže stať, že ani pri maximálnej opatrnosti sa nevyhneme stavu, kedy sa nám osobné financie dostanú definitívne spod kontroly. Vtedy nastáva čas na radikálne riešenie. Prenesenie úverov z jednej banky alebo nebankového subjektu do iného však nemusí byť najlepším riešením, pretože iba zvýši celkovú pohľadávku.

Hospodárska kríza priniesla akési nové chápanie finančnej pomoci. V dnešnom čase sa ako huby po daždi objavujú ponuky, ktoré zabezpečia zníženie splátky čerpaných pôžičiek. Niektoré banky to pojali ako marketingový nástroj a lákajú ľudí k tomu, aby svoje súčasné pôžičky presunuli pod ich finančnú strechu.

Je logické, že táto reštrukturalizácia úverového portfólia na jednej strane zníži súčasnú výšku splátky, avšak celková výška úverového zaťaženia sa zvýši.

Prenesenie úverov z jednej banky alebo nebankového subjektu inam však vždy zvýši celkovú pohľadávku. Bez zisku by to totiž ani banky ani nebankovky nerobili.

Čo je výhodnejšie?

V stave, kedy je potrebné upraviť výšku splátok, je rozumné osloviť poskytovateľa súčasných pôžičiek a nie hľadať iného, drahšieho. Takmer každá banka alebo nebanková spoločnosť poskytne bez väčších problémov úpravu splátkového kalendára alebo aj dokonca akési splátkové prázdniny. Žiadny seriózny poskytovateľ úverov nemá záujem finančne zlikvidovať svojich klientov. Naopak, najlepší je klient, ten ktorý spláca – aj keď pomenej. Každému je jasné, že vždy bude dochádzať k lanáreniu klientely a tak existujúceho klienta skôr vyriešia ako odradia.

Nie sú na mieste obavy, je potrebné sa jednoducho opýtať.

Poskytovatelia úverov sú povinní sa správať podľa dikcie zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov číslo 129/2010 Z. z.     

Zákon sprísnil posudzovanie a uložil povinnosť hodnotiť bonitu a schopnosť splácať. Načim pripomenúť, že obdobné zákony platia v celej EÚ.

Bonita klienta

Niekedy sa rieši splatenie jedného úveru novým, vyšším. Takto sa dá na určitý čas oddialiť platobná neschopnosť. Avšak – do kedy?

Ak by poskytovatelia explicitne dodržovali ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch, pravdepodobne by dostatočne zavčasu odhalili nastupujúcu úverovú špirálu. Niekedy však stačí, aby potenciálny klient bol vlastníkom nehnuteľnosti a dvere k ďalšiemu úveru má otvorené.

Čo ak dlžoby už prekročili únosnú mieru?

Na Slovensku je pojem konkurz fyzickej osoby takmer neznámy pojem. Sú krajiny ako napríklad Veľká Británia, kde je tento nástroj na oddlženie bežne využívaný v praxi. U nás sa nechajú dlžníci dostať až do situácie, kedy majú na krku niekoľko exekučných konaní. Dlžná suma v úhrne predstavuje sumu, ktorú nedokážu ani pri najlepšej vôli do konca svojho života splatiť.

Tu je potrebné mať na pamäti, že v rámci dedičského konania sa dedia nielen aktíva, ale aj pasíva.

Dedič má právo v rámci dedičského konania dedičstvo odmietnuť a neprijať.

Konkurz fyzickej osoby

Ak je človek na sklonku života, nemá veľký záujem riešiť dlžoby, ktoré môžu zdediť jeho potomkovia. Najmä v stave, ak nemá žiaden majetok. Čo však ak má človek život pred sebou a do zadlženia sa dostal nie svojou vinou. Často sa tak stáva, že po rozvode sa džoby jedného z partnerov, prenesú aj na druhého. Práve na platobnú neschopnosť je najlepším liekom konkurz fyzickej osoby.

Dlžník fyzická osoba, ktorá je platobne neschopná má veľkú možnosť sa prostredníctvom tzv. oddlženia zbaviť svojich dlhov.

Konaniu o oddlženie musí vždy predchádzať konanie o konkurze. Oddlženie je jedinečnou možnosťou pre dlžníka ako sa zbaviť svojich dlhov. V tomto prípade je dôležité dodržať zákonný postup a lehoty stanovené zákonom, po uplynutí ktorých návrh na oddlženie nie je možné podať.

Oddlženie sa skladá z trojročného skúšobného obdobia, počas ktorého dlžník musí sčasti splácať svoje dlhy v súdom alebo zákonom určenej výške podľa svojich príjmov, najviac však 70 percent čistých príjmov dlžníka.

Dlžníka zároveň vyhlásenie konkurzu aj konanie o oddĺžení chráni pred exekúciou alebo pred začatím konania o výkon rozhodnutia. Po ukončení trojročného skúšobného obdobia sa pohľadávky ktoré ostali neuspokojené, stanú nevymáhateľnými, čiže prakticky zaniknú. Uvedené skutočnosti považujeme za hlavné výhody konania o konkurze a konania o oddlžení, ktoré sa iným spôsobom získať nedajú.

Konkurzné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

  1. dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony,
  2. na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
  3. na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva.

Návrh na vyhlásenie konkurzu má svoje náležitosti a preto je vhodné vyhľadať pomoc buď v niektorej advokátskej kancelárii.

Ak už nastane situácia, že exekúcie sa začali kopiť, je na konkurz najvyšší čas. Odkladanie nemá žiaden význam.

Aj z pohľadu veriteľa má osobný konkurz fyzickej osoby praktický prínos. Ak už nemôže získať požičané peniaze od dlžníka späť, je vhodné aby ich mohol aspoň odpísať.

Inak by musel za istinu a aj úroky platiť dane.

Autor je predsedom predstavenstva spoločnosti Plenkall.

Aký máte názor na osobný konkurz?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *