Piatok 05. júna. Meniny má Laura

Povinnosti SZČO: Okrem daňového priznania musíte podať aj výpis Sociálnej poisťovni a zúčtovanie zdravotného poistenia

Dane Peter Furmanik ml. 04.05.2009 | 00:00 2 komentáre

Uplynulo už niekoľko týždňov od 31. marca, kedy mala každá samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aj keď je daňové priznanie podané a daň v zákonnej lehote zaplatená, povinnosti podnikateľa voči štátnym orgánom sa nekončia. Investujeme.sk bude v rámci pravidelnej rubriky prinášať rady a tipy týkajúce sa daní a odvodov.

Po daňovom úrade nasledujú dva ďalšie dôležité úrady, ktoré podnikateľom neradíme ignorovať:

  1. Sociálna poisťovňa – SZČO je povinná do 30. júna 2009 povinná podať tzv. výpis z daňového priznania príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
  2. Zdravotná poisťovňa – SZČO má povinnosť podať tzv. „Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia“, a to v termíne zhodným so Sociálnou poisťovnou, teda (rovnako) do 30. júna 2009

Keďže ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je témou medzi platiteľmi poistného mimoriadne „obľúbenou“ najmä pre svoju komplikovanosť, plánujeme sa jej venovať niekedy v nasledujúcich týždňoch. Dnes si povieme čosi o povinnostiach voči Sociálnej poisťovni.

Každá SZČO je povinná do 30. júna 2009 podať tzv. „ Výpis z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2008 “ (tlačivo nájdete aj na stránke Sociálnej poisťovne) príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Na tomto tlačive uvedie v jednotlivých stĺpcoch príjmy a výdavky podľa jednotlivých odsekov § 6 zákona o dani z príjmov.

Výsledným údajom v r. 10 je súčet týchto príjmov, teda čiastkový základ dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Nemenej dôležitý údaj je počet mesiacov podnikania a výška príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie, životné poistenie a účelové sporenie SZČO – ide o sumu, o ktorú ste si znížili daňový základ v daňovom priznaní.

Pozor: napriek tomu, že už máme niekoľko mesiacov novú menu, výpis z daňového priznania, rovnako ako daňové priznanie, vypisujeme v slovenských korunách.

Čo vyplýva z výpisu z daňového priznania Sociálnej poisťovni?

Tak povinnosť je splnená, ale čo ďalej? Ak máte šťastie, ochotná a ústretová pracovníčka, vám vysvetlí, čo, ako a kedy budete resp. nebudete platiť. Pre vaše plánovanie a včasné rozhodovanie je lepšie si urobiť vlastný prehľad.

Ak súčet vašich príjmov v r. 1 až 9 neprevyšuje sumu 3 546 EUR, za rok 2008 vám nevzniká povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne a ak ste ju doteraz nemali, podnikáte bez tohto bremena naďalej. Najbližšia povinnosť vám vznikne až 30. júna 2010, keď budete povinný podať „Výpis z daňového priznania za rok 2009“.  Ak ste do 30. júna 2009 poistné platili, posledné poistné za mesiac jún 2009 zaplatíte 8. júla 2009 a od nasledujúceho mesiaca už poistné neplatíte. V prípade, ak platenie poistného do SP považujete za efektívnu investíciu, môžete sa stať aj tzv. dobrovoľným platiteľom poistného.

Suma 3 546 EUR je určená zákonom č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, ktorým je minimálna mzda zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, platná k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné. K 1.januáru 2009 bola zákonom stanovená minimálna mzda v SR na výšku 295,50 EUR a teda za predpokladu, že sa do júla nezmení, jej 12-násobkom je suma je 3 546 EUR.

Ak súčet vašich príjmov v r. 1 až 9 je vyšší ako 3 546 EUR, od 1. júla 2009 sa stávate platiteľom poistného do Sociálnej poisťovne. Pri sociálnom poistení vôbec nezáleží na fakte, že váš základ dane bol nižší ako nezdaniteľné minimum, či ste prípadne dosiahli stratu. Pre účely poistného sú dôležité príjmy. Uveďme si to na príklade:

Juraj dosiahol v r. 2008 príjmy zo živnosti vo výške 140 000 Sk a výdavky vo výške 95 000 Sk. Daňová povinnosť mu nevznikla, keďže jeho základ dane (140 000 – 95 000 = 45 000 Sk) je nižší ako nezdaniteľná časť na daňovníka za r. 2008, tj. 98 496 Sk. Sociálnemu poisteniu sa však nevyhne – príjem, tj  súčet r. 1 až 9 výpisu, v sume 140 000 Sk / 4 647,15 EUR presahuje hranicu 3 546 EUR.

Ako vypočíta poistné do Sociálnej poisťovne?

Vymeriavacím základom je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Jurajov základ dane sa vydelí počtom mesiacov podnikania v r. 2008, tj 45 000 : 10 = 4 500 Sk. Polovica tejto sumy je 2 250 Sk / 74,69 EUR. Takto vypočítaný vymeriavací základ je však nižší ako minimálny vymeriavací základ vo výške 295,50 EUR. Juraj teda bude platiť poistné zo základu 295,50 EUR. A to nasledovne:

Fond výpočet suma
4,4 % na nemocenské poistenie 4,4 % * 295,50 EUR 13 EUR
18 % na starobné poistenie 18 % * 295,50 EUR 53,10 EUR
6 % na invalidné poistenie 6 % * 295,50 EUR 17,70 EUR
2 % do rezervného fondu solidarity 2 % * 295,50 EUR 5,90 EUR
Spolu   89,70 EUR

Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhlia na celé desaťcenty nadol.

Informácia pre tých, ktorí už platiteľmi do SP v súčasnosti sú: Od mesiaca apríl 2009 do decembra 2010 sa sadzba poistného do rezervného fondu solidarity znižuje z 4,75 % na 2 %. Prvé takto znížené poistné zaplatíte 8. mája 2009 za apríl 2009.

Z rovnakého minimálneho vymeriavacieho základu, ako pán Juraj, a teda aj v rovnakej výške platia poistné dobrovoľní platcovia poistného do Sociálnej poisťovne.

V prípade, ak je vypočítaný vymeriavací základ vyšší než zákonné minimum, vypočíta sa poistné z takto vypočítaného základu. Opäť príklad:

Pán Andrej podnikal celý rok 2008, za ktorý dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 790 000 Sk a výdavky si uplatnil percentom z príjmov vo výške (40 %) 316 000. Jeho základ dane je 474 000 Sk. Ten vydelí počtom mesiacov podnikania 474 000 : 12 = 39 500 Sk. Polovica z tohto základu je 19 750 Sk / 655,58 EUR. Poistné teda bude:

Fond výpočet suma
4,4 % na nemocenské poistenie 4,4 % * 655,58 EUR 28,80 EUR
18 % na starobné poistenie 18 % * 655,58 EUR 118 EUR
6 % na invalidné poistenie 6 % * 655,58 EUR 39,30 EUR
2 % do rezervného fondu solidarity 2 % * 655,58 EUR 13,10 EUR
Spolu   199,20 EUR

Kedy zaplatiť Sociálnej poisťovni?

Poistné na sociálne poistenie je splatné 8. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa poistné platí. Za mesiac júl 2009 je teda potrebné poistné poslať na účet Sociálnej poisťovne do 8. augusta 2009.

Pozor, výška poistného nie je neobmedzená. Zákon o sociálnom poistení definuje aj tzv. maximálny vymeriavací základ. Závisí od priemernej mzdy určenej Štatistickým úradom a teda nie je stanovený pevne. Okrem toho sa v priebehu roka mení práve 1. júla. O ňom nabudúce.

Podávate si daňové priznanie a zúčtovania pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu sami?

View Results

Loading ... Loading ...

2 odpovede na “Povinnosti SZČO: Okrem daňového priznania musíte podať aj výpis Sociálnej poisťovni a zúčtovanie zdravotného poistenia”

  1. Maja127 píše:

    Manžel má živnostenský list od 25.09.2006. Výpoveď v predošlom zamestnaní končí dňom 08.11.2006. Od ktorého mesiaca v roku 2008 ma vznikne povinnosť platiť odvody do soc.poisťovne.

    • autor píše:

      ak prekročil jeho príjem v r. 2006 vtedy aktuálnu hranicu, tak mal platiť od júla 2007. Ak jeho príjem v r. 2007 prekročil hranicu z tohto článku, povinnosť registrácie na SP mal už v júli 2009. Podstatná je stále hranica príjmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *