Stvrtok 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia: Ako neprísť o preplatok a ako riešiť nedoplatok?

Dane Katarína Bugriová 12.07.2012 | 00:00 1 Komentár

Zdravotné poisťovne majú po novom povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Pre zamestnancov a živnostníkov sa vynárajú otázky, ako si napríklad vypýtať preplatky. Pri ich účtovaní treba dávať pozor, podľa zákona o dani z príjmov podlieha zrážkovej dani, ktorú vysporiada zdravotná poisťovňa. Téme RZZP sa venuje mzdová supervízorka poradenskej spoločnosti Accace.

Ako postupovať pri vrátení preplatku alebo vysporiadaní nedoplatku v prípade zamestnancov? Akú úlohu zohráva zamestnávateľ?

Za zamestnancov vykoná ročné zúčtovanie príšlušná zdravotná poisťovňa, v ktorej bol zamestnanec poistený v tom roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva (1.1.2011 – 31.12.2011). Urobí tak na základe súhrnného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného. Tento súhrnný výkaz bol každý zamestnávateľ povinný zaslať do 28.2.2012. Výkaz okrem mesačných preddavkov na zdravotné poistenie a výšky vymeriavacích základov, obsahoval tiež údaj o skutočnej výške príjmu.

Na základe týchto podkladov zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie a informáciu o výsledku zašle platiteľovi poistného, čo je v prípade zamestnanca jeho zamestnávateľ. Platiteľ poistného teda obdrží „Oznámenie o výške preplatku“ alebo „Výkaz nedoplatkov“.

Dňom doručenia výsledku RZZP začína plynúť 15 dňová lehota, v ktorej je možné podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu alebo námietku proti výkazu nedoplatkov aj spolu s odôvodnením do zdravotnej poisťovne. Ak táto možnosť nie je využitá, oznámenie po 15 dňoch nadobudne právoplatnosť a platiteľ je povinný odviesť nedoplatok do 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Ak sa jedná o zamestnanca, túto povinnosť má jeho zamestnávateľ. Zamestnanci, ktorí k tomuto dátumu už nebudú zamestnaní  ani  u jedného z platiteľov, dostanú oznámenie alebo výkaz nedoplatkov poštou, ktorý bude obsahovať inštrukcie k platbe. 

Zamestnávateľ zúčtuje svojim zamestnancom preplatok alebo nedoplatok za zamestnanca najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo od doručenia nového oznámenia (spravidla do konca novembra).

Preplatok sa pripočíta k riadnej mzde zamestnanca alebo prípadný nedoplatok sa strhne zo mzdy. Zamestnávateľovi zákon neukladá povinnosť informovať svojich zamestnancov vopred.

Doporučovala by som však vzájomnú dohodu, aby zamestnanci mohli využiť šancu na podanie námietky. Prípadne doporučujem zamestnancom aby sa po 30.9.2012 informovali u svojich zamestnávateľov o výsledku z RZZP. V prípade podania námietky je nutné uviesť dôvod, inak ju zdravotná poisťovňa neakceptuje.

Ako má správne postupovať podnikateľ pri zaúčtovaní preplatku alebo nedoplatku na ZP?

Ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok , podnikateľ si ho môže zaúčtovať ako výdavok odpočítateľný od základu dane.

Pozor si treba dať pri účtovaní preplatku. Podľa zákona o dani z príjmov podlieha zrážkovej dani, ktorú vysporiada zdravotná poisťovňa a preto je potrebné zaúčtovať ho ako príjem neovplyvňujúci základ dane, aby sa predišlo dvojitému zdaneniu. 

Prečítajte si

Akým spôsobom sa preplatok zdaňuje?

Zdanenie preplatkov z RZZP vykonáva platiteľ. Tým kategóriám poistencov, ktorým vypláca preplatky priamo zdravotná poisťovňa, táto im zrazí 19% zrážkovú daň (napríklad SZČO). V prípade, ak preplatky vypláca zamestnávateľ, pripočíta sa tento príjem k ostatným vyplateným príjmom a zaplatí sa z neho preddavok na daň vo výške 19%.

Čo ak si zamestnanec podáva ročné zúčtovanie sám, pretože popri zamestnaní podniká? Ako to bude v jeho prípade s uplatnením nedoplatku či preplatku?

Najväčšia zmena, ktorá tento rok nastala v súvislosti s RZZP je tá, že zákon o zdravotnom poistení ukladá povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia samotným zdravotným poisťovniam. To znamená, že zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie za všetkých poistencov (okrem pár výnimiek uvedených v zákone) či už sa jedná o zamestnanca alebo živnostníka. Zúčtovanie v každom prípade však vykonáva zdravotná poisťovňa, nikdy nie poistenec.

Ďalší postup platí rovnako ako pri zamestnancoch. Platiteľ poistného (v tomto prípade je to sám živnostník) obdrží od zdravotnej poisťovne výsledok, ktorým bude oznámenie o preplatku alebo prípadne výkaz nedoplatkov do 30.9.2012. Oznámenie o preplatku alebo výkaz nedoplatkov obsahuje okrem výšky preplatku/ nedoplatku aj údaje, z ktorých zdravotná poisťovňa vychádzala pri výpočte a tiež poučenie o možnosti podať námietky voči výkazu.

Je teda dôležité aby si platiteľ (v tomto prípade živnostník) skontroloval údaje a v prípade zistenia nesprávnych údajov podal námietku do 15 dní od doručenia. V námietke však musí byť uvedený dôvod, bez uvedenia dôvodu ich zdravotné poisťovne nebudú akceptovať. Ak platiteľ túto možnosť v spomínanej lehote nevyužije od uplynutia márnej lehoty na podanie námietky, začína plynúť 45 dňová lehota na úhradu.

Autorka je mzdový supervízor poradenskej spoločnosti Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového a pracovnoprávneho poradenstva. Ilustračné foto: sxc.hu.

 

Jedna odpoveď na “Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia: Ako neprísť o preplatok a ako riešiť nedoplatok?”

  1. HELENA píše:

    ak si odpočitavam 40% NáKLADY A ODVODY DO SOC.POIST A ZDRAVOTN.PO­ISTOVNI SOM UHRADZALA NEDOPLATOK MôžEM SI HO ODPOčITAT SPOLU S ODVODMI, NEVEDIEM JEDNODUCHE UčTOVNICTVO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial