Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Screening akcií: Firmy zo sektora zdravotníctva v S&P 500

Zo všetkých finančných inštrumentov lákajú investorov najviac akcie. Ich počet je naozaj obrovský a výber správnych akcií na nákup, poprípade na predaj je veľmi zložitý. Preto sme sa potenciálnym obchodníkom rozhodli túto činnosť uľahčiť a vybrať podľa konkrétnych parametrov zaujímavé akcie.

Tentoraz prinášame výsledok screeningu akcií zo sektora zdravotníctva v rámci indexu S&P 500 na základe ukazovateľov finančnej a hodnotovej analýzy. Výber firiem robíme v softvéri Bloomberg Professional. Náš výber akcií má dve fázy: screening a ranking. V rámci screeningu sa snažíme z našej množiny vylúčiť akcie, ktoré sú fundamentálne zlé. Akcie, ktoré nám po vylúčení zlých akcií zostanú, zoradíme podľa vybraných kritérií (použijeme scoringový model) a dostaneme tak poradie akcií, ktoré sú fundamentálne dobré.

Fáza A: Screen

Prostredníctvom screeningu sa snažíme vylúčiť zlé spoločnosti. Použili sme pritom nasledovné kritériá:

1. CFO> 0

Kladný cashflow z operačnej činnosti je podmienkou. Reprezentuje fakt, že core business generuje cash namiesto toho, aby ho spaľoval.

2. Total equity – total goodwill>0

Mnohým firmám sa stáva, že nakúpia ostatné firmy drahšie než je hodnota ich majetku v účtovníctve, a teda zaplatia určitú prémiu. Táto prémia sa v účtovníctve firmy zaúčtuje ako goodwill. Problémom je, že goodwill je nehmotné aktívum, a často je zdrojom strát pre firmu v budúcnosti, keď firma musí hodnotu draho nakúpených firiem znižovať cez odpisy, ktoré znižujú zisk. Preto je vysoká hodnota goodwillu rizikom a v žiadnom prípade by nemala presiahnuť veľkosť vlastného imania, pretože v takom prípade by v prípade likvidácie firmy akcionári nič nedostali.

3. NWC >0

Net Working capital (čistý pracovný kapitál) vyjadruje rozdiel medzi krátkodobými aktívami a krátkodobými záväzkami, ktoré firma má. Mať kladný čistý pracovný kapitál je pre firmu dôležité hlavne kvôli tomu, aby mohla reagovať na nepredvídané situácie a splácať záväzky v krátkodobom horizonte.

4. ROE >0

Jedná sa o rentabilitu kapitálu, ktorý do spoločnosti vložili akcionári. Kritérium zaručí, že všetky vybrané firmy budú ziskové.

5. PE x PB < 40

Cieľom tohto ukazovateľa je ukázať, či je daná akcia predražená. Výborným indikátorom pre toto sú pomerové ukazovatele price/earnings (P/E)a price/book (P/B). P/E vyjadruje pomer ceny akcie na trhu k zisku na jednu akciu (EPS) za posledných 12 mesiacov. P/B vyjadruje pomer ceny akcie k účtovnej hodnote na akciu (vychádza z poslednej kvartálnej súvahy). Problémom však je, že sa často stáva, že firma má síce nízke P/B, ale zase vysoké P/E alebo naopak. Z tohto dôvodu je lepšie použiť súčin týchto dvoch veličín. Platí, že čím nižší tento ukazovateľ je, tým menej je firma drahá, a teda tým lepšie pre nás investorov. Ako limit sme určili hodnotu 40.

Fáza B: Ranking

Screen nám zúžil počet firiem, ktoré spĺňajú naše požiadavky. Teraz zostáva zistiť, ktorá z nich je najlepšia a naopak. Na určenie poradia firiem použijeme skóringový model. Ten funguje tak, že sformulujeme určité parametre ku ktorým priradíme váhy. Na základe týchto parametrov model priradí firmám body podľa poradia v jednotlivých ukazovateľoch a konečné poradie je určené ako súčet týchto bodov podľa váh jednotlivých kritérií. Tie sú nasledovné:

ROE, váha 10%

Tento ukazovateľ dáva do pomeru čistý zisk a celkové vlastné imanie. Čím vyššie ROE, tým ziskovejšia je spoločnosť.

NWC/ Total assets, váha 10%

Net Working capital (čistý pracovný kapitál) vyjadruje rozdiel medzi krátkodobými aktívami a krátkodobými záväzkami, ktoré firma má. Mať kladný čistý pracovný capital je pre firmu dôležité hlavne kvôli tomu, aby mohla reagovať na nepredvídané situácie a splácať záväzky v krátkodobom horizonte. Aby sme mohli porovnávať firmy s rozdielnou veľkosťou súvahy, uvádzame čistý pracovný kapitál v pomere k celkovým aktívam. Čím vyšší tento pomer je, tým lepšie.

Quick ratio, váha 10%

Je meradlom likvidity, ktoré porovnáva krátkodobé aktíva s krátkodobými pasívami. Z krátkodobých aktív sú pritom vylúčené zásoby, ktoré je často problematické rýchlo predať. Preto čím vyššie quick ratio, tým likvidnejšia je spoločnosť, čo je lepšie pre investora.

Operačný CF/EBITDA, váha 15%

Operačný cashflow je vyjadrením toho, či spoločnosť dokáže svoj zisk skutočne aj vybrať v peňažnej podobe. Ak sú zisky vysoké a operačný CF nízky, značí to, že firma buď nedokáže vymáhať svoje pohľadávky alebo generuje veľkú časť ziskov účtovnými trikmi. Operačný CF porovnávame s ukazovateľom EBITDA, čo je zisk bez úrokov, daní a odpisov. Tento ukazovateľ vyjadruje teda zisk z operatívnej činnosti. Čím vyšší je pomer operačného CF k EBITDA, tým vyššia časť zisku sa premieta aj do prílevu hotovosti, a teda tým lepšie pre investora.

5-ročný priemerný rast diluted EPS, váha 15%

Ďalším kritériom je 5-ročný priemerný rast zisku na akciu (EPS). Vychádzame pritom z diluted EPS, čo je zisk na akciu upravený o akýkoľvek negatívny efekt vydaných opcií a warrantov , ktorých uplatnenie by zriedilo podiel existujúcich vlastníkov, a teda znížilo priemerný zisk na akciu pre súčasných akcionárov. Platí, že čím vyšší je tento ukazovateľ, tým lepšie.

Total debt/total assets, váha 10%

Udáva celkovú mieru zadĺženia. Čím vyššia úroveň dlhu, tým vyššie riziko. Preto sú pre investorov lepšie skôr firmy s nižším dlhom.

Dividend yield, váha 10%

Dividendový výnos vyjadruje pomer medzi ročnou dividendou, ktorú spoločnosť vyplatila za posledných 12 mesiacov a aktuálnou trhovou cenou akcie. Čím vyšší výnos, tým lepšie pre investorov.

PE x PB, váha 10%

Cieľom tohto ukazovateľa je ukázať, či je daná akcia predražená. Výborným indikátorom pre toto sú pomerové ukazovatele price/earnings (P/E)a price/book (P/B). P/E vyjadruje pomer ceny akcie na trhu k zisku na jednu akciu (EPS) za posledných 12 mesiacov. P/B vyjadruje pomer ceny akcie k účtovnej hodnote na akciu (vychádza z poslednej kvartálnej súvahy). Problémom však je, že sa často stáva, že firma má síce nízke P/B, ale zase vysoké P/E alebo naopak. Z tohto dôvodu je lepšie použiť súčin týchto dvoch veličín. Platí, že čím nižší tento ukazovateľ je, tým menej je firma drahá, a teda tým lepšie pre nás investorov.

Odhad P/E na budúci rok, váha 10%

Vyjadruje pomer súčasnej ceny akcie a zisku očakávaného analytikmi na nasledujúcich 12 mesiacov. Čím nižší je tento ukazovateľ, tým výhodnejšie by sme mali nakúpiť – za predpokladu, že sa očakávania analytikov naplnia.

Výsledky screenu

Náš screener vybral až 16 akcíí, z ktorých najlepšie dopadli Forest labs (FRX) , Humana (HUM) , Wellpoint (WLP) , Eli Lilly (LLY) , Bristol-Meyer (BMY) , Pfizer (PFE) a Amgen (AMGN) .

Autor je analytik TRIMBroker, foto:sxc.hu.

Oplatí sa kopírovať stratégie úspešných investorov?

View Results

Loading ... Loading ...

2 odpovede na “Screening akcií: Firmy zo sektora zdravotníctva v S&P 500”

  1. Investor píše:

    „5-ročný priemerný rast diluted EPS“ byl vzat zrejme ten minulý, ale dulezitý je ten budoucí a tak ta první akcie Forest Labs hned vypadne ze seznamu vhodné investice pro budoucí pokles EPS.
    Akcie na jeden rok je dobré vybírat podle letos ocekávaného rustu zisku nad 20%. A pak podle PE pod 15. PB a PS pod 2. PEG pod 0,7.

  2. Viktoria Knezova píše:

    Milujem Janko Müllera a co?!! Som rada, ze som to mohla povedat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *