Piatok 20. októbra. Meniny má Vendelín

Súdy v júni vyhlásili rekordný počet osobných bankrotov

Nové podmienky osobných bankrotov, platné od marca, sa naplno prejavili v praxi. V júni požiadal o bankrot rekordný počet 590 občanov, čo je desaťnásobne viac ako v predchádzajúcom mesiaci a zhruba rovnako ako za celý roka 2015. 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. vstúpila do platnosti 1. marca tohto roku. Jej úlohou bolo sprístupniť inštitút osobného bankrotu širším vrstvám dlžníkov, čo sa podľa prvých výsledkov darí. Nábeh do praxe síce istú chvíľu trval, v máji vyhlásilo bankrot ešte stále len 52 občanov, v júni sa ale ich počet viac ako zdesaťnásobil. V celom druhom štvrťroku bolo vyhlásených 680 nových osobných bankrotov.

Dôvodom oneskoreného nástupu bolo administratívne zahltenie Centier právnej pomoci novými prípadmi. Dlžník totiž musí byť pri žiadosti o oddlženie zastúpený len týmto centrom, resp. ním určeným právnikom. Centrá právnej pomoci hlásili po vstupe novely do platnosti veľký nápor záujemcov o konzultácie. Často bolo potrebné objednať dlhší čas vopred. Spracovanie množstva žiadostí totiž je administratívne náročné.

Kto bankrotuje najviac

Až 95 percent nových bankrotov pripadalo na občanov nepodnikateľov a len päť percent na fyzické osoby podnikateľov. Tí majú možnosť oddlžiť sa touto formou až na základe nového znenia zákona. „Dlžníci počas druhého štvrťroku 2017 jednoznačne preferovali osobný bankrot prostredníctvom konkurzu. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených podľa nových predpisov, bolo až 99 percent konkurzov, a iba jedno percento pripadalo na rozhodnutia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi, teda na oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára,“ hovorí Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

O osobný bankrot majú väčší záujem muži. V druhom kvartáli ich boli až dve tretiny. Ženy teda hospodária zodpovednejšie. Zhruba jedna desatina žiadateľov o odlženie má vysokoškolský titul. Z hľadiska veku boli najpočetnejšou skupinou dlžníci vo veku 40 až 49 rokov (29%), naopak najmenej početnú skupinu tvorili osoby vo veku 70 až 79 rokov. (2%).

Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji (175), naopak najmenej v Trnavskom kraji (23). Dôvodom bolo pravdepodobne to, že Trnavský kraj nemá vlastné Centrum právnej pomoci a uchádzačov obsluhujú centrá z Nitry a Bratislavy.

Systém do februára takmer nefungoval

Inštitút osobného bankrotu bol do našej legislatívy včlenený v roku 2006, no nastavený režim nespĺňal svoj účel. Kým v Českej republike bolo len za rok 2015 podaných viac ako 32 tisíc návrhov na osobný bankrot, za rovnaké obdobie využilo túto možnosť na Slovensku len 391 ľudí. Hlavnou prekážkou bolo to, že ak chcel dlžník podať žiadosť o osobný bankrot, musel zaplatiť poplatok 664 eur a majetok nemohol byť nižší ako 1 660 eur

Ďalším problémom bola prílišná tvrdosť predchádzajúcej právnej úpravy. Dlžník musel najprv prejsť konkurzom, čo trvalo najmenej jeden a pol až dva roky, a následne trojročným skúšobným obdobím. Kým teda dlžník dosiahol rozhodnutie súdu o oddlžení, prešlo spravila päť a viac rokov. Za ten čas musel dlžník odovzdávať takmer celý svoj príjem veriteľom.

Dnes je oddlženie sprevádzané nižšími nákladmi ako doteraz a nie je potrebné mať minimálny majetok. Od marca postačí zaplatiť poplatok päťsto eur. I tieto peniaze môže dlžníkovi, v prípade finančnej tiesne, bezúročne na tri roky požičať Centrum právnej pomoci.

Dlžník má na možnosť zbaviť sa dlhov jednou z dvoch alternatív:

 1. Konkurzom, ktorý spočíva v predaji majetku a uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku. Tu sa zaviedla kategória nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Zvyšuje ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Ide o sumu, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie, teda desať tisíc eur. Alebo minimálnej cene nájmu, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie v jednoizbovom byte počas približne 40 mesiacov po tom, čo o bývanie prišla, teda 250 eur/mesiac.
 2. Splátkovým kalendárom, kedy si dlžník ponecháva všetok svoj majetok, ale súd mu určí, aby v stanovenej dobe splácal presne určenú sumu.

Kto môže požiadať o bankrot

Ministerstvo spravodlivosť presadilo, že podanie žiadosti o osobný bankrot je možné jedine prostredníctvom Centier právnej pomoci. Dôvodom bolo zabrániť tomu, „aby sa na dlžníkov napojili rôzne skupiny s ponukou, že ich budú  sprevádzať osobným bankrotom a pritom im rovno znova požičajú. Pred takýmito praktikami nás na základe skúseností varovali kolegovia z Českej republiky,“ uvádza Peter Bubla, hovorca Ministerstva spravodlivosti SR.

Centrum právnej pomoci poskytuje občanom pomoc v 12 kanceláriách  a v 16 konzultačných pracoviskách rozmiestnených po Slovensku. „Novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii z pohľadu centra vnímame pozitívne, nakoľko novela prináša pre fyzické osoby dostupnejšie oddlženie vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení, bez ohľadu na to, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti,“ vysvetlil pre investujeme.sk Alexander Rakovský radca kancelárie riaditeľky Centra právnej pomoci. Vo februári centrum odhadovalo, že v tomto roku by mohlo mať o osobný bankrot záujem až desať tisíc dlžníkov.

Na to, aby sa dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky stanovené zákonom: 

 • musí isť o nepodnikateľa alebo fyzickú osobu podnikateľa  
 • musí byť platobne neschopný
 • musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania
 • musí mať poctivý zámer

Domáhať sa zbavenia dlhov je možné iba raz za desať rokov. Navyše určité pohľadávky musí dlžník splácať aj po oddlžení. Ide napríklad o:

 • výživné na dieťa,
 • zabezpečená pohľadávka (dlh zabezpečený napríklad záložným právom),
 • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním,
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
 • peňažný trest podľa Trestného konania,
 • nepeňažné pohľadávky,
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *