Streda 19. septembra. Meniny má Konštantín

Týždeň vo financiách: Čo si banky nechávajú pre seba…

Je takmer nulová pravdepodobnosť, že Volksbank vyvesí na svojich pobočkách plagát, v ktorom oznámi, že jej rakúska matka neprešla stresovými testami. Rovnako nepravdepodobné je však aj to, že problémy matky by mali ohroziť slovenskú dcéru. Navyše, z medializovaných informácií by paradoxne mohli profitovať samotní klienti.

Výsledky stresového testovania rozhodne netvrdia, že banka je v problémoch už teraz. Ako pripomína NBS: „Cieľom stresového testovania je vyhodnotiť odolnosť bankového systému Európskej únie  na málo pravdepodobné, no stále možné negatívne makroekonomické scenáre (stresové scenáre). Stresové testovanie je zaužívaným nástrojom, pomocou ktorého sa dopĺňajú poznatky o jednotlivých inštitúciách, ktoré sa týkajú ich rizikového profilu a citlivosti na jednotlivé typy rizík, resp. na možné smerovanie hospodárstva, ako aj finančných trhov. Stresové testovanie sa týkalo 90 bankových skupín z 21 krajín, ktorých aktíva predstavujú viac ako 65 % celkových aktív bankového systému EÚ, a ktorých aktíva pokrývajú v každom členskom štáte minimálne 50 % aktív bankového systému.“

Zo siedmich bankových skupín, ktoré majú dcérske spoločnosti na Slovensku, a ktoré sa zúčastnili stresového testovania, vykázalo šesť bankových skupín v rámci stresových testov adekvátnu kapitálovú primeranosť: „Ukazovateľ Core Tier 1 ratio na konci stresového obdobia bol dostatočne nad úrovňou 5 %. Stresovým testom neprešla jedna banková skupina Oesterreichische Volksbanken AG (ukazovateľ Core Tier 1 ratio klesol na konci stresového obdobia na 4,5 %, teda mierne pod 5 %). … NBS zdôrazňuje, že podľa vyjadrení inštitúcie dohliadajúcej nad finančným trhom v Rakúsku (FMA), napriek nepriaznivým výsledkom v stresovom testovaní, vykazuje Oesterreichische Volksbanken AG dostatočnú kapitálovú primeranosť podľa štandardov definovaných v rakúskom zákone o bankách aj pri stresovom scenári. Dôvodom rozdielnych výsledkov je odlišný prístup EBA pri definovaní kapitálových nástrojov na pokrytie straty.“

Stresovými testami prechádzajú aj slovenské banky, posledné testovanie realizovala NBS k 31. decembru 2010: „Výsledky stresového testovania ukázali na pomerne výraznú odolnosť bankového sektora voči nepriaznivým makroekonomickým scenárom. Pri interpretácii výsledkov NBS zdôrazňuje, že na stresové testovanie použila prísnejšie scenáre ako EBA.“

Klienti slovenskej Volksbank teda rozhodne nemajú dôvod na obavy. Samotná banka sa však zrejme bude snažiť prekričať vlnu negatívnych informácií (zveličovanie stresového testovanie v ľahkobulvárnych médiách) a zatraktívni svoje produkty, čo môže znamená profit pre klienta. Ostáva veriť, že produkty budú výhodné naozaj a nie iba v reklame, ako sa to Volksbank stalo s rozhlasovou reklamnou na vklad s úročením 5%, ktorý Rada pre reklamu vyhodnotila ako neetický. Aby sme však rakúskej banke nekrivdili, treba uznať, že aj napriek svoje nevýraznej veľkosti dokáže byť lídrom, napríklad v prípade bezkontaktných platieb. Navyše slovenskú Volksbank čakajú zmeny, keďže spolu s celou východoeurópskou divíziou skončí v rukách ruskej SBERBANK, ktorá si touto akvizíciou otvára „okno do Európy“.

Ďalšia neetická…

Keď už spomíname neetické reklamy, jedna sa podarila aj reklamným tvorcom pracujúcim pre VÚB. Televízny spot na 3,5% úrok vyhodnotila Rada pre reklamu ako neetický, v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 etického kódexu, ktorý hovorí: "Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu."

Podnet na RPR podali tri fyzické osoby. Televíznemu spotu vytýkali, že vysoký a výhodný terminovaný úrok je prezentovaný veľkým písmom, pričom iba menším písmom je zobrazený skutočný údaj o 18 mesiacoch, čo môže byť pre diváka zavádzajúce. Zavádzať môže podľa sťažovateľov spomenutý úrok aj v súvislosti s teoreticky možnou výškou hypotekárneho úveru, ktorý spoločnosť rovnako poskytuje svojím klientom.

Ako sa píše v rozhodnutí rady: "V danom prípade bolo cieľom reklamy poukázať na výhodný úrok pri produkte Termínovaný vklad. Produkt bol propagovaný v rámci reklamného príbehu, významnú časť ktorého tvoril aj iný produkt, konkrétne Flexihypotéka. Kompozícia príbehu je postavená na dvoch rozdielnych produktoch, ktorých jediným spoločným menovateľom je výška úroku – 3,5 %. Chápanie a vyjadrenie úroku pri hypotéke je jednoznačne ako ročného úroku. Je preto v tejto súvislosti neprijateľné spojenie a porovnanie tohto úroku s úrokom na termínovanom vklade, ktorého úroková sadzba sa počíta za obdobie 18 mesiacov. Zadávateľ na konci spotu síce uviedol informáciu o dĺžke obdobia viazanosti pre túto úrokovú sadzbu, ale vzhľadom na okolnosti a súvislosti, za akých dané údaje a informácie odzneli, mohla daná reklama uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu."

Ako na neetickú banku?

Problémy etického charakteru pomáha klientom bánk riešiť banková ombudsmanka Eva Černá. Vlani obdržala 384 oficiálnych podnetov a jej kanceláriu osobne navštívilo 217 klientov, čo je o 36,5% viac ako v roku 2009. V minulom roku narástol aj počet neoficiálnych sťažností a podnetov, pričom ombudsmanka vybavila 493 telefonátov a 508 podaní zaslaných elektronickou poštou.

Celkovo sa na Bankového ombudsmana v roku 2010 obrátilo viac ako 1500 klientov. Z 309 oficiálne ukončených podnetov bolo 96 odmietnutých, v 134 prípadoch nebolo objektívne preukázané pochybenie banky, 40 podnetov bolo vybavených v prospech klienta a v 34 prípadoch bol podnet odložený a konanie zastavené. Najviac podnetov bolo v minulom roku prijatých v marci (33) a najmenej v mesiacoch apríl a december (20). Frekvencia prichádzajúcich podnetov ustálila v priemere na 1 novom podnete každý deň.

V uplynulom roku sa na Bankového ombudsmana obracalo množstvo klientov, ktorí mali problém so splácaním svojich splatných úverov. Vo väčšine prípadov išlo o klientov, ktorí si vzali viacero úverov od viacerých bánk a nebankových subjektov, pričom nedostatočne a často aj nezodpovedne zvážili výšku a istotu svojho príjmu oproti výške úveru a splátok. Bankový ombudsman zaznamenal prípad klienta, ktorý stratil prácu, pričom mal úverové záväzky voči 20 bankovým aj nebankovým subjektom. „Preto som sa rozhodla so svojim tímom pripraviť a vydať „Sprievodcu úverovými ťažkosťami spotrebiteľa“, v ktorom klientom radíme ako postupovať, keď sa dostanú do finančných problémov a majú úverové záväzky voči banke,“ povedala Eva Černá.

Oproti roku 2009, kedy podnety týkajúce sa investičných produktov a služieb predstavovali druhú najpočetnejšiu skupinu podnetov, ktoré Bankový ombudsman prijal, v uplynulom roku bolo naopak týchto podnetov najmenej. Ich počet sa oproti minulému roku znížil o viac ako 70 %. „Verím, že aj neustála osveta, o ktorú sa v tejto súvislosti s mojim tímom snažíme už niekoľko rokov prispela k tomu, že klienti čoraz viac chápu povahu jednotlivých investičných produktov a s nimi spojené riziká, v dôsledku čoho sú schopní robiť zodpovedné rozhodnutia týkajúce sa investovania svojich financií,“ uzavrela Eva Černá.

Éra lacných úverov sa končí

Európska centrálna banka zvýšila už druhý raz v tomto roku úrokové sadzby o 0,25 p. b. a z dôvodu protiinflačných opatrení zrejme pridá do konca roka ďalší štvrťbod. Vyššia cena peňazí sa prejaví na úročení úverov a vkladových produktov. Nie však okamžite a nie priamo úmerne.

Okrem dôležitého faktora, ktorým je rizikovosť klienta, ovplyvňuje výšku úrokovej sadzby pri úveroch cena peňazí na medzibankovom trhu a konkurenčné prostredie. Práve konkurencia vlani pomerne výrazne ovplyvnila úrokové sadzby. Tvrdí to  analýza   finančného sektora za rok 2010 z dielne NBS zverejnená v apríli 2011:   „Priemerná vážená sadzba za bankový sektor pomerne výrazne poklesla, a to aj napriek tomu, že medzibankové úrokové sadzby v rovnakom období rástli. Výnimkou boli len sadzby v rámci systému stavebného sporenia. … Správanie sa bánk malo najmä v druhom polroku 2010 výraznejší vplyv na vývoj na trhu úverov na bývanie ako správanie sa klientov.“

Priaznivý vývoj takzvaných   Interest Rate Swapov   (IRS) alebo swapov na úrokovú mieru umožnil napríklad na jeseň 2010 Tatra banke spustiť akciu, v rámci ktorej získal skutočne každý klient úrokovú sadzbu 3,75% pri ročnej, dvojročnej alebo trojročnej fixácii. Keď sa mimoriadne lacné peniaze minuli, k atraktívnej sadzbe 3,75% pribudla v marketingových materiáloch predložka "už od"…

Na rast úrokovej sadzby budú najrýchlejšie a najvýraznejšie reagovať plávajúce sadzby a sadzby fixované do jedného roka. Napriek tomu, že banky tieto sadzby zatiaľ oficiálne nezvýšili, májový nárast priemernej úrokovej sadzby v tejto kategórii oproti aprílu naznačuje niečo iné. Pri dvoj a trojročných fixáciách banky už aj oficiálne oznámili zvýšenie úrokovej sadzby.

Je nepresné tvrdiť, že zvýšenie základných sadzieb ECB sa v plnej miere prejaví na výške úrokových sadzieb. Dôležitú úlohu zohrá konkurenčné prostredie v bankovom sektore a takisto aktívny prístup klientov pri vyhľadávaní nižších úrokových sadzieb. Ak bude v tomto smere tlak na banky dostatočne silný, budú musieť mierne znížiť svoju ziskovú maržu. Rizikovú maržu by zas mohlo pozitívne ovplyvniť klesajúce kreditné riziko domácností. Už od januára budú banky musieť uvádzať úrokovú sadzbu ako súčet dvoch zložiek – základnej úrokovej sadzby a hrubej marže a klient si tak ľahšie všimne, či je vysoká úroková sadzba naozaj reakciou na zvyšujúcu sa cenu peňazí, čo by malo podporiť úrokovú turistiku.   

Klientské úrokové sadzby pri úveroch na bývanie by teda mohli zdražieť menej ako porastú sadzby ECB. Rovnako však treba počítať aj s faktom, že v cene peňazí bude zohľadnený rast sadzieb v budúcich rokoch. Hlavná sadzba ECB je po zvýšeni na úrovni 1,5%, pričom v roku 2000 bola až na úrovni 4,25%. Európska centrálna banka sa bude rozhodovať na základe inflačných tlakov.

Prečo musela ECB sadzby zvýšiť?

Klient, ktorého čakajú vyššie splátky hypotéky, si logicky musí položiť otázku, prečo centrálna banka robí niečo, čo znižuje dostupnosť úverov? Odpoveď môžeme nájsť v učebniciach monetárnej politiky, ale aj v jednoduchej flashovej hre. ECB i Národná banka Slovenska ponúkajú návštevníkom svojich stránok možnosť zhostiť sa úlohy guvernéra centrálnej banky a bojovať proti inflačným tlakom.

Nápad vzdelávať o menovej politike hrou pochádza z dielne Európskej centrálnej banky, ktorá flashovú hru €conomia pripravila v jazykoch všetkých členských krajín Európskej únie. Hra je k dispozícii aj na stránkach národných bánk, vrátane  NBS.

Úlohou on-line guvernérov je pomocou zmeny základnej úrokovej sadzby udržať stabilnú infláciu tesne pod hranicou 2%. Rozhodovať sa môžu aj na základe rastu produkcie, peňažnej zásoby a nezamestnanosti. Nerozhodný guvernér nájde pomocnú ruku u členov bankovej rady. Hospodársky cyklus ovplyvňujú aj nečakané udalosti, ako objavenie nového náleziska ropy, prudký rast akciových trhov, prasknutie realitnej bubliny a podobne. Každá nová hra pritom ponúka nové úskalia.

Ako rekonštruovať obytný dom?

Investovanie do obnovy bytového domu prináša rad problémov – všetko sa začína projektom, pri ktorom sa projektant snaží uplatniť vyššie ceny, od nich sa odvádza jeho odmena. Otvorenou otázkou je aj to, či je lepšia rekonštrukcia postupná alebo “všetko naraz”. Prvý variant je výhodnejší pre skupiny vlastníkov bytov, ktoré tvoria dôchodcovia alebo sociálne slabšie rodiny vrátane rodín s malými deťmi.

Vlastníci bytov nemusia pri výbere dodávateľa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Záleží len na nich ako si výber dodávateľa   ustrážia . Väčšinou si vytvoria komisiu na výber dodávateľa. Tu ale vzniká prvý problém, o akú   odbornú   a   serióznu   komisiu zo zástupcov vlastníkov bytov pôjde, a aké údaje sa z výberového konania vlastníkom bytov sprístupnia. Zmluvu s dodávateľom podpisuje štatutár správcu domu, ktorý má uzatvorenú písomnú zmluvu o výkone správy s vlastníkmi bytov. Dôležité informácie ponúka článok Miroslava Burianka .

Rast spotrebiteľských cien sa spomalil

Spotrebiteľské ceny ostali v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu v úhrne na nezmenenej úrovni, čím sa ich medziročná rastová dynamika spomalila. Inflácia v júni tak dosiahla úroveň 3,9%, čo je o jednu desatinu percentuálneho bodu menej ako v máji. Ako vysvetľuje analytik VÚB Andrej Arady: Ceny potravín a dopravy, ktoré boli po ostatné mesiace hlavným ťahúňom rastu inflácie, oproti máju o čosi poklesli. Napriek tomu však v medziročnom porovnaní aj naďalej ostávajú najrýchlejšie rastúcimi položkami spotrebiteľského koša (7,1% r/r  a 6,3 % r/r). Regulované ceny a jadrová inflácia ostali medzitým na nezmenenej úrovni z predchádzajúceho mesiaca (6,0 r/r a 2,6% r/r). V júli očakávame ďalší medzimesačný pokles cien potravín vplyvom sezónneho zlacnenia zeleniny a ovocia. Rovnako vplyvom sezónnych faktorov budú pravdepodobne klesať aj ceny odevov a obuvi.“

Ako sa prejaví zvýšenie sadzieb ECB na úrokových sadzbách pri hypotékach?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *