Piatok 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš

Váš zamestnávateľ bude prepúšťať: Môžete ešte dostať úver?

Môže o úver či pôžičku požiadať človek v pracovnom pomere, ktorého zamestnávateľ ohlásil hromadné prepúšťanie alebo o ňom aspoň uvažuje? Banky, ale aj nebankové finančné inštitúcie, sa k tejto otázke nestavajú jednoznačne.

V naznačených súvislostiach sa čoraz viac používa pojem kredit zamestnávateľa. Podľa medializovaných informácií ak existujú hoci len nejaké náznaky toho, že by firma mohla v najbližšom období prepúšťať, žiadateľ úver, resp. pôžičku spravidla nedostane. Pritom zamestnávateľ prepúšťanie ešte oficiálne ani nemusí ohlásiť na príslušnom úrade práce, často vraj stačí len to, ak o hromadnom prepúšťaní uvažuje, resp. prepúšťaniu nasvedčujú aspoň "nejaké šumy".

Je kredit zamestnávateľa dôležitý?

Igor Šandrej, vedúci odboru riadenia rizika mBank, hovorí: " Banka pri posudzovaní žiadosti klienta o úver sleduje dôveryhodnosť zamestnávateľa a pravdepodobnosť straty zamestnania. Tieto a iné pojmy možno označiť slovom kredit. "

Miroslav Bezděk, predseda predstavenstva nebankovej spoločnosti PLENKALL k tomu dodáva : "Problematika prepúšťania je dosť komplikovaná. Ak aj zamestnávateľ ohlásil hromadné prepúšťanie, neznamená to, že medzi prepustenými bude aj náš klient. A v opačnom prípade aj klient, ktorý má tzv. definitívu, môže byť prepustený. Na získanie relevantných informácii nie je vždy dostatočný priestor."

Sledovanie pravdepodobnosti straty zamestnania prostredníctvom informácií o zamestnávateľovi je podľa Igora Šandreja (mBank) pomerne komplikované. " V súčasnosti sledujeme negatívne zoznamy o neplatičoch odvodov, ktoré napovedajú ako prvé o finančnej situácii firmy, ďalej monitorujeme dennú tlač. Medzi hodnotiace kritéria zamestnávateľa patria okrem iných aj dĺžka pôsobenia na trhu a sektor, v ktorom podniká. "

Iný názor ponúka Michal Fúrik , manažér pre externú komunikáciu a PR (Dexia banka): " Pre banku je z hľadiska schvaľovania úveru najdôležitejší kredit samotného žiadateľa, ktorý o úver či pôžičku v banke žiada."

Pre CETELEM Slovensko je dôležitá aj stabilita zamestnávateľa, potvrdzuje hovorkyňa Andrea Trebuľová: " Trvalý zdroj príjmu patrí medzi základné podmienky pre získanie úveru, s čím súvisí aj stabilita zamestnávateľa. Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí je vždy výsledkom posúdenia viacerých skutočností. Stratégiou spoločnosti CETELEM je chrániť klienta – prostredníctvom konzervatívne nastavených pravidiel posudzovania – pred nadmerným za d ĺžením a následnými ťažkosťami so splácaním."

Ako sa získavajú potrebné informácie?

Michal Fúrik (Dexia banka) hovorí: "Naša b anka si overuje, či zamestnávateľ oficiálne neohlásil prepúšťanie na príslušnom úrade práce."

Igor Šandrej (mBank) pridáva zaujímavý príklad:  " Banka si overuje priamo u zamestnávateľa, či daný žiadateľ o úver nebude prepustený, samozrejme , robí sa to so súhlasom klienta. Banka nezisťuje informácie o hromadnom prepúšťaní. Stávajú sa aj prípady, keď zamestnávateľ oznámi banke, že uvažuje o prepustení zamestnanca, o čom ho v najbližšom čase bude informovať. " Prípady, kedy klient prichádza o hlavný zdroj príjmu, podľa Šandreja totiž predstavujú pre banku zvýšené riziko.

Miroslav Bezděk (PLENKALL): "Na získanie informácií o bonite klienta je využívaná vzájomná komunikácia. Klient najlepšie vie, v akej je situácii a ako sám seba hodnotí. Pre prvotné informácie požiadame klienta o vyplnenie krátkeho dotazníka. Mnohé informácie sa klient dozvie na našom úverovom portáli , kde sú uvedené aj návody. Jedným z vyhľadávaných zdrojov informácií sú
Inštrukcie so zvukom . Klienti, ktorí nemajú práve najlepší zrak na čítanie z obrazovky, dostanú potrebné informácie v hlasovej podobe."

Kredit žiadateľa má rôznu váhu

Podľa Igora Šandreja (mBank) všetky údaje o zamestnávateľovi slúžia ako doplnkové, " primárne sa banka rozhoduje o poskytnutí úveru podľa údajov o klientovi. "

Michal Fúrik (Dexia banka): " Banka všetky úverové prípady posudzuje individuálne, v závislosti podľa rizikovosti váhy príjmov žiadateľov, ktorí vstupujú do úverového vzťahu. Pri posudzovaní akceptovateľnosti rizika banka posudzuje komplexné informácie. "

Dôvera viac ako "kopec papierov"

Miroslav Bezděk (PLENKALL) nie je zástancom potvrdení od zamestnávateľa: "Naša spoločnosť nevyžaduje od klientov žiadne potvrdenia o príjme, výplatné pásky ani iné listinné podklady. Zaťažuje to klientov a nedáva kompletný obraz o bonite. Preto radšej uprednostňujeme vzájomnú komunikáciu,"  Ako doplnil, dôvera medzi spoločnosťou a klientom sa buduje na princípe poskytnutia pravdivých údajov v dotazníku. "Žiada sa ešte dodať, že ak niekomu nedôverujete a poznáte ho dlhé roky, zbytočne vás zasype kopou papierov. A na druhej strane, získate dôveru k človeku, ktorého poznáte iba chvíľu a ten predloží svoje vlastné hodnotenie v pravdivej forme. Dôvera je vlastne synonymom pravdivých údajov."

Uvažovať musí žiadateľ

Vždy platilo a v čase globálnej krízy platí ešte viac než inokedy, že každý úver (pôzičku) si treba dobre rozmyslieť. Zástupcovia bánk i nebankových inštitúcií zaoberajúcich sa poskytovaním pôžičiek a úverov zdôrazňujú, že v prvom rade o ich potrebnosti musí uvažovať žiadateľ. On musí zvažovať všetky pre a proti.

Michal Fúrik (Dexia banka) radí: "K aždý musí zvážiť množstvo vecí skôr než o úver v banke požiada. V prvom rade je to rozhodnutie, čo bude z úveru financované a či je takáto možnosť financovania nutná. Iné je to pri financovaní bývania (nevyhnutná potreba), iné pri kúpe spotrebných vecí (menšia nutnosť financovať cez úvery)."

V prípade, že klient požiada o úver, mal by si podľa Fúrika zosumarizovať svoje príjmy a výdavky a na základe toho "stanoviť maximálnu výšky splátky, ktorú je pri danom príjme schopný splácať."

Rezerva pre každý prípad

Igor Šandrej (mBank) odporúča rezervu: " Klient by mal pri žiadosti o mPÔŽIČKU, resp. pri inom nákupe prostredníctvom úveru brať do úvahy určité osobné riziká vyplývajúce zo straty príjmu. Mal by mať primeranú rezervu na splácanie úveru minimálne aspoň na 3 nasledujúce splátky, optimálne na 6 nasledujúcich splátok. Riziká, ktoré by mal klient zvažovať , sú najmä strata zamestnania, nemoc, úraz, neočakávané výdavky, ktoré spôsobia pokles príjmov a stratu úspor. "

Aj podľa Michala Fúrika (Dexia banka) je dôležité vytvorenie určitej rezervy z príjmu pre prípad, že sa klient dostane do nepríjemnejších situácií (napríklad strata zamestnania, choroba a podobne). "V takom prípade môže práve túto rezervu použiť na splátku a vyhnúť sa tak zbytočným poplatkom a sankciám, resp. využiť rôzne typy poistenia, ktoré zabezpečia splácanie úveru v prípade choroby, prípadne vážneho zranenia."

Miroslav Bezděk (PLENKALL): " K samotnej problematike pohľadu potencionálneho klienta na čerpanie pôžičky je vždy dôležité správne zadefinovať schopnosť splácania. Je len pochopiteľné, že sa prihliada aj na skutočnosti, ktoré vytvárajú priestor na garanciu. Napriek tomu, že v našej spoločnosti nevyužívame zástavu nehnuteľným majetkom, treba mať vždy na zreteli, čo ak dôjde k neschopnosti splácať. Pravdou však je, že sú na Slovensku spoločnosti, ktoré využívajú zástavu nehnuteľnosťou a maximálne využívajú prevod práva." Podľa Miroslava Bezděka je však tento postup nekorektný a často hraničí s hyenizmom. "Poskytnúť niekomu finančnú pomoc vo forme pôžičky a vzápätí ho pripraviť o strechu nad hlavou je jednoducho neférové!"

S nezamestnanosťou treba reálne rátať

Každý klient by mal zvážiť, či mu naozaj nehrozí strata práce. Michal Fúrik (Dexia banka) zdôrazňuje: "V súčasnej dobe, ktorá je charakteristická menšou výkonnosťou ekonomiky a problémami so zamestnanosťou, je dobré, ak žiadateľ o úver reálne posúdi možné dosahy, ktoré môžu nastať v prípade straty zamestnania a následných problémov so splácaním."

Ako Michal Fúrik ďalej zdôraznil, žiadatelia o úvery na bývanie musia v súčasnosti počítať aj s nutnosťou financovania investičného zámeru z vlastných zdrojov, "vzhľadom na podmienky, za ktorých je aktuálne možné úver získať. V neposlednom rade treba brať do úvahy aj ďalšie faktory – možnosť reálneho zhodnotenia danej investície v budúcnosti, náklady spojené s údržbou a opravami a podobne."

Východiskom poistenie?

Pred následkami masívneho prepúšťania sa banky i nebanky čiastočne chránia tým, že žiadateľom o úver či pôžičku ponúkajú možnosť poistiť sa proti neschopnosti splácať úver či pôžičku. Za akých podmienok sa možno poistiť? Môžu pri uzatváraní poistky hrať úlohu aj neoficiálne informácie a šumy o možnom prepúšťaní?

Andrea Trebuľová (CETELEM Slovensko): "M ožnosť poistiť sa proti neschopnosti splácať úver ponúka naša spoločnosť v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia . Poistné podmienky si určuje poisťovňa. Medzi základné podmienky patrí vek do 65 rokov, ďalej to, že fyzická osoba je zdravá a nie je v pravidelnej lekárskej opatere, netrpí chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou chorobou, nie je v pracovnej neschopnosti a nebol jej priznaný invalidný dôchodok ."

Ďalšou podmienkou je podľa Andrey Trebuľovej to, že žiadateľ za posledných 12 mesiacov nebol v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní.

Michal Fúrik (Dexia banka): " V súčasnosti nie je u nás možné poistiť úvery pre prípad straty zamestnania, avšak pre žiadateľov o úvery pripravujeme takúto možnosť."

Z ďalších podmienok pre poistenie schopnosti splácať úver Michal Fúrik uviedol: "A k poistený zomrie následkom choroby alebo úrazu, poisťovňa vyplatí nesplatený zostatok dlhu ku dňu úmrtia podľa úverovej zmluvy zodpovedajúci výške úveru. V prípade poistenia plnej a trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti poisťovňa hradí mesačný dôchodok vo výške mesačnej anuitnej splátky úveru ."

Hovorí sa vo vašej firme o prepúšťaní v dôsledku krízy?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *