Pondelok 20. január. Meniny má Dalibor

Víťazom je Investície roka 2014 je Zaistený – IAD depozitné konto

Investícia roka 27.01.2015 | 18:00 0 Komentárov

Spoločnosť Fincentrum už piaty rok spracováva analýzu slovenského investičného trhu podielových fondov v siedmich kategóriách. Vo výnosoch excelovali najmä akciové fondy. Najvýkonnejší fond klientom vlani zarobil až 80 percent. Víťazom Fincentrum & Forbes Investícia roka 2014 sa rovnako ako minulý rok stal Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.

Ani vlani však nepredstavoval bránu do investorského raja vysokých výnosov. Bol tak opäť viac menej stávkou na istotu.

O víťazovi rozhodlo technické k.o., keď ziskovejším fondom zobrala body vyššia kolísavosť. Fincentrum hodnotí podielové fondy pomerom výnosu, o ktorý fond prekonal bezrizikovú investíciu, a volatility (Sharpov pomer). Pri Zaistenom – IAD depozitnom konte, o.p.f. tento ukazovateľ dosiahol za minulý rok úctyhodných 5,24, aj keď ročný výnos bol len 0,7 percenta.

„Víťazný fond je pre nízku rizikovosť a nulové poplatky ideálny na tvorbu krátkodobej finančnej rezervy na neočakávané výdavky domácnosti, pri ktorej nie je prvoradý výnos, ale okamžitá dostupnosť peňazí. Z tohto základu by mal vychádzať každý finančný plán. Na strednodobé a dlhodobé investovanie sú potom vhodné napríklad dlhopisové a akciové fondy. Ako vidíme vo výsledkoch, mnohé z nich priniesli klientom v roku 2014 naozaj zaujímavé výnosy,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milan Repka.

Z pohľadu zhodnotenia sa najviac darilo akciovým fondom zameraným na Indiu. Fond WIOF India Performance Fund – Trieda A sa stal najziskovejšou investíciou spomedzi 803 hodnotených fondov s ročným výnosom v eurách 80,69 percenta a suverénne vyhral kategóriu akciových fondov. Prekvapili aj turecké akcie a akciové fondy nehnuteľností. Solídne zhodnotenie až do 22 percent dosiahli vlani aj dlhopisové fondy.

Na druhej strane, z pochopiteľných dôvodov, vlani najviac investori prerábali v ruských akciových fondoch. Geopolitická situácia na Ukrajine sa podpísala aj pod nepriaznivé výsledky sektorových fondov zameraných najmä na ťažbu ropy. Pre nízke úrokové sadzby boli menej atraktívne aj fondy peňažného trhu.

„Aj keď komentujeme jednotlivé kategórie fondov podľa výkonnosti, rád by som upozornil, že dosiahnuté zhodnotenie by nemalo byť hlavným kritériom výberu investície. Rozhodujúcou je analýza potrieb klienta, jeho vzťahu k riziku a investičného horizontu. Vzhľadom na stav dôchodkového systému na Slovensku sa téma dlhodobého investovania stáva opäť mimoriadne aktuálnou. A pre komplexnosť celej problematiky, v ktorej sa klient len ťažko orientuje, musíme klásť dôraz na kvalitné finančné sprostredkovanie,“ dodáva Milan Repka. 

Vyhodnotenie hlavného víťaza a ďalších fondov v ostatných kategóriách nemožno chápať ako odporúčania pre prípadných investorov. Fondy, ktoré boli úspešné vlani, môžu v tomto a ďalších rokoch sklamať a naopak. Fincentrum a Forbes má za cieľ orientovať v zložitých investičných procesoch bežných investorov a v neposlednom rade aj o snahu zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva, ktorá je na veľmi nízkej úrovni. Viac o metodike hodnotenia nájdete tu.

 


Výsledky analýzy slovenského investičného trhu podielových fondov v jednotlivých kategóriách

1.    Fond peňažného trhu 2014

ESPA RESERVE CORPORATE (ISIN: AT0000A00GL9)

Hrubý výnos

2,10%

Nadvýnos

0,78%

Nadvýnos / riziko

1,63

 

Fondy peňažného trhu sú v prostredí dlhodobo nízkych úrokových sadzieb pre klientov nezaujímavé. Preferovanou formou konzervatívnej investície sa stávajú fondy krátkodobých investícií, ktoré nakupujú hlavne kvalitné štátne aj korporátne dlhopisy s krátkou splatnosťou. Aj víťaz kategórie – fond krátkodobých investícií ESPA RESERVE CORPORATE od ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft  –  investuje vo všeobecnosti do podnikových dlhopisov s krátkodobou splatnosťou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou. 

Emisie sú denominované hlavne v eurách. Pri pridružení dlhopisov v cudzej mene sa permanentne a kompletne zaisťuje riziko devízového kurzu. Kvôli krátkej zvyšnej dobe do splatnosti a dobrej kredibilite dlhopisov (väčšinou s ratingom v rozmedzí od Aaa po Baa3) ponúka fond atraktívne výnosy pri porovnateľne nízkom kolísaní kurzu. Portfólio je široko diverzifikované, vo fonde sa nachádza viac ako 100 jednotlivých titulov.

2.    Konzervatívny dlhopisový fond 2014

KBC Bonds Corporates Euro (ISIN: LU0094437620)

Hrubý výnos

9,09 %

Nadvýnos

7,45 %

Nadvýnos / riziko

5,18

 

Kategóriu konzervatívnych dlhopisových fondov ovládla troma fondmi správcovská spoločnosť KBC Asset Management. Najlepšie hodnotený fond KBC Bonds Corporates Euro dosiahol pomer nadvýnosu voči riziku neuveriteľných 5,18, a to všetko pri hrubom výnose 9,09 percenta za rok. Fond KBC Bonds Corporates Euro sa snaží zabezpečiť návratnosť investícií diverzifikovaním minimálne dvoch tretín svojich aktív do firemných dlhopisov denominovaných v eurách s investičným hodnotením podľa hodnotenia agentúry Standard & Poor’s alebo ekvivalentného hodnotenia agentúry Moody’s alebo Fitch.

Dlhopisy v portfóliu môžu mať rozličnú životnosť. Fond môže svoje aktíva investovať do nástrojov peňažného trhu (maximálne jednu tretinu), do aktív v bankách (maximálne jednu tretinu) a/alebo do akcií a iných podielových cenných papierov (maximálne jednu desatinu). Fond môže investovať i do dlhopisov priemyselných podnikov, ktoré nie sú denominované v eurách. V takom prípade je menové riziko vždy kryté.

3.    Progresívny dlhopisový fond 2014 

KBC Renta Czechrenta (ISIN: LU0095279401)

Hrubý výnos

10,28 %

Nadvýnos

8,62 %

Nadvýnos / riziko

3,46

 

Oslabenie eura pomáha výkonnosti investícií slovenských investorov v cudzích menách. Okrem potenciálu vyšších výnosov však fondy denominované v inej mene ako euro prinášajú aj potenciálne vyššie riziko. A tak sa Fond KBC Renta Czechrenta, ktorý má za posledné roky relatívne stabilné výnosy v českej korune, dá označiť za dynamický dlhopisový fond.  Investor totiž v jeho prípade podstupuje okrem investičného aj menové riziko a vysoké riziko koncentrácie, pretože portfólio fondu tvoria v drvivej väčšine dlhopisy spoločností z Českej republiky.

Fond má za cieľ dosiahnuť zisk investovaním prevažne do dlhopisov emitovaných spoločnosťami alebo vládami a denominovaných v českých korunách. Vlani sa investorom odmenil hrubým výnosom 10,28 percenta v eurách, pri pomerne nízkej volatilite.

4.    Akciový fond 2014 

WIOF India Performance Fund – Class A (ISIN: LU0419264733)

Hrubý výnos

80,69 %

Nadvýnos

69,11 %

Nadvýnos / riziko

4,51

 

Uplynulý rok absolútne prevalcovali fondy zamerané na Indiu. Víťaz kategórie, WIOF India Performance Fund – Trieda A, klientom priniesol hrubý výnos 80,69 percenta za rok, a to pri pomere nadvýnosu k riziku 4,51. Ak nejde čisto o špekuláciu, takto úzko zameraný fond by nemal tvoriť väčšinu portfólia klienta. Riziká súvisiace s takouto investíciou sú totiž príliš vysoké. Zaujímavé zhodnotenie v uplynulom roku priniesli aj fondy zamerané na Turecko, zdravotnú starostlivosť či realitné investície.

Primárnym cieľom fondu WIOF India Performance Fund – Trieda A je dlhodobý kapitálový rast v USD získaný investovaním do akciových a dlhopisových trhov Indie. Vhodný je pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch. Pre investorov, ktorí majú záujem o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch a obzvlášť v Ázijskom regióne. A pre investorov, ktorí hľadajú absolútnu návratnosť v rámci investícií do akcií.

5.    Garantovaný fond 2014

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.

Hrubý výnos

0,7 %

Nadvýnos

0,15 %

Nadvýnos / riziko

5,24

 

Prvenstvo v kategórii garantovaných fondov obhájil Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. od IAD  Investments, správ. spol. Fond ponúka nízky, ale veľmi stabilný výnos, ktorý správcovská spoločnosť vyhlasuje vopred pre nasledujúce obdobie. Princíp riadenia fondu spočíva v používaní takých finančných nástrojov, ktoré poskytujú vopred definovaný pevný úrokový výnos a ktoré budú držané obvykle do ich splatnosti. Podielový fond investuje majetok výlučne do finančných nástrojov denominovaných v eurách.

6.    Zmiešaný fond 2014 

Pioneer P.F. – Global Defensive 20 (ISIN: LU0271869470)

Hrubý výnos

11,24 %

Nadvýnos

9,57 %

Nadvýnos / riziko

3,09

 

Zmiešané fondy sú výborným nástrojom dlhodobého investovania pre konzervatívnych klientov, ktorí sa boja čisto akciových fondov. Kategóriu vyhral Pioneer P.F. – Global Defensive 20, ktorý správca označuje ako Fond životného štýlu, vhodný aj na samostatné investície konzervatívnejšieho charakteru. Snaží sa dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov zo strednodobého až dlhodobého časového horizontu investovaním do diverzifikovaného portfólia povolených nástrojov. Bežne investuje 20 až 30 percent aktív do akcií a s akciami spojených nástrojov. Môže tiež investovať až 15% svojich aktív do vhodných komoditných indexových osvedčení.

Detailné výsledky prvých troch miest v jednotlivých kategóriách nájdete tu.


Divoká karta Forbes

Súčasťou vyhodnocovania bola i divoká karta Forbes. Jej cieľom je vybrať potenciálneho trhového favorita na nasledujúce obdobie. Je však najmä otvorením možných investičných obzorov. Nemožno ju brať ako investičné odporúčanie. Vyhlásenie Divokej karty je intuitívnym doplnením analytického vyhodnocovania Investície roka.

Redakcia FORBES na tento rok vybrala fond Franklin World Perspectives Fund. Fond investuje celosvetovo do perspektívnych odvetví a trhov. Nemá teda geografické ani odvetvové limity. Cieľom je zostaviť portfólio „lokálnych cenných papierov s cieľom prekonať výkonnosť jednotlivých trhov v daných regiónoch,“ uvádza správca fondu. Fond nemá ani limity z pohľadu trhovej kapitalizácie emitentov. Až 98 percent aktív fondu je v akciách.

Benchmarkom pre fond je MSCI All Country World a Frontier Markets Index. Aj to dokazuje jeho širokospektrálnosť. Fondu sa viac menej darí kopírovať i výkonnosť týchto indexov. Ak teda rátame tento rok s rastom svetových finančných trhov, je fond Franklin World Perspectives tým správnym zastupiteľom pozitívnych očakávaní.

Fond umožňuje podieľať sa na raste perspektívnych odvetví na svetových trhoch. Eliminuje prípadné negatívne výkyvy jednotlivých aktív a zároveň ťaží z celkového rastu trhov,“ hovorí šéfredaktor Forbes Juraj Porubský. 

Vlani fond zarobil v eurách 16,18 %, predvlani to bolo 20,23 %. Za osem rokov existencie fondu je priemerné ročné zhodnotenie v eurách 13,09 %.

Tento fond je vhodný na strednodobú investíciu. Udržiava si dlhodobú profitabilitu,“ uzatvára Juraj Porubský. 

vykonnost-franklin-tempelton-wpf

portfolio-franklin-tempelton-wpf

Zdroj: Franklin Templeton

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *