Sobota 06. júna. Meniny má Norbert

Výmaz z čiernej listiny neplatičov DPH bude možný

Dane Accace 17.07.2013 | 00:00 0 Komentárov

Ak sa firma dostane do zoznamu neplatičov DPH aj nedopatrením, nie je možné sa z tejto listiny dostať preč. No plánovaná novela Daňového poriadku umožní „polepšeným“ firmám dostať sa z tejto „čiernej listiny“.

Od októbra minulého roku je každá firma povinná zaplatiť DPH aj za obchodného partnera, ktorý daň neodvedie. V súvislosti s týmto opatrením bola 3. februára 2013 zverejnená „čierna listina“ firiem neplniacich si daňové povinnosti, podľa ktorej je možné si obchodného partnera preveriť. Firmy sa na tento zoznam môžu dostať i nedopatrením, napríklad nepresnosťou zamestnanca podávajúceho daňové priznanie. Na tomto zozname potom zostávajú i, keď sa polepšia. Od začiatku budúceho roka by mohlo byť možné sa očistiť.

Novela zákona o DPH účinná od 1.10.2012 zadefinovala, že platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí za daň uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá, prípadne časť dane nebude zaplatená.

„Za dostatočný dôvod sa považuje napríklad aj to, ak suma na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia, platiteľ pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie aj po dni zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR alebo kupujúci mal personálne prepojenie s predávajúcim cez pozíciu štatutára alebo spoločníka,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace.

Vplyvom tohto opatrenia je od roku 2013 zverejnený zoznam rizikových firiem, ktoré si neplnia daňové povinnosti. Zoznam by mal slúžiť ako pomôcka pri overovaní si budúcich obchodných partnerov. Doteraz platilo, že ak sa subjekt dostane do zoznamu rizikových firiem a následne sa „polepší“, v zozname ostane aj naďalej. Momentálne svitá firmám na lepšie časy a budú mať možnosť sa z tejto „čiernej listiny“ dostať.

Ministerstvo financií chystá totiž pravidlá, na základe ktorých bude možné polepšené firmy zo zoznamu vymazať. Predmetná zmena súvisí s plánovanou novelou Daňového poriadku, podľa ktorej by sa od 1. 1. 2014 platiteľ DPH, ktorý je uvedený v zozname rizikových platiteľov vymazal z tohto zoznamu, ak:

  • zaniknú dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený
  • súčasne v období dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od konca mesiaca, v ktorom zanikli dôvody zverejnenia v zozname, platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie, ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne
  • alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty

Prakticky to môže mať význam hlavne u platiteľov, ktorí sa do predmetného zoznamu dostali nedopatrením, napr. ak chybou zamestnanca opakovane zabudli podať daňové priznanie k DPH.

„Z tohto pohľadu by sa mali právo „očistiť“ a ďalej nevystupovať voči svojim odberateľom ako rizikový partner. Z vyššie uvedeného dôvodu zmenu určite vítame,“ uviedol Pašek. V Českej republike je inštitút ručenia príjemcu plnenia za nezaplatenú daň dodávateľom účinný už od 1. apríla 2011. Platí, že nespoľahlivý platca sa môže v stanovenej lehote odvolať. Platiteľ má tiež možnosť podať žiadosť o zrušenie označenia nespoľahlivého platcu – žiadosť môže podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *