Utorok 17. júla. Meniny má Bohuslav

Za akú škodu zodpovedá finančný sprostredkovateľ?

Cieľom novej právnej úpravy je zastrešiť finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo jedným právnym predpisom. Aktuálna legislatíva tiež pokryla oblasti finančného trhu, ktoré doteraz upravené, respektíve regulované neboli vôbec. Takmer s istotou možno povedať, že nová právna úprava finančného sprostredkovania výrazne posilnila postavenie spotrebiteľa.

Zákon jednoznačne deklaruje, že finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Zároveň ukladá týmto osobám povinnosť uzavrieť poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím ich vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu ich vykonávania.

Zodpovednosť sprostredkovateľa by v niektorých prípadoch vzniknúť mohla, problém však vidím v samotnom dokazovaní. Na samotnú zodpovednosť za prípadnú škodu sa totiž vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, podľa ktorých vo všeobecnosti platí, že každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a zároveň každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

Viem si predstaviť, že by sprostredkovateľ reálne zodpovedal za škodu v prípade, že by porušil niektorú právnu povinnosť čím by uviedol klienta do omylu a ten by uzavrel takú zmluvu, následkom ktorej by mu vznikla škoda. Problematické však bude samotné dokazovanie, nakoľko sprostredkovateľ a klient spravidla neuzatvárajú zmluvu o poskytnutí poradenstva. Bude teda ťažké preukázať, že klient bol sprostredkovateľom respektíve poradcom uvedený do omylu a že v omyle konal.

Nová právna úprava výrazne posilnila postavenie klienta, keď zavádza veľmi širokú informačnú povinnosť zo strany finančného poradcu, či finančného agenta. Klient musí byť ešte pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby informovaný napr. o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom, o výške poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou atď.

Zákon tiež rozlišuje profesionálneho klienta a neprofesionálneho klienta, pričom finančný agent a finančný poradca sú povinní poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby.

Vzhľadom na problematickosť prípadného dokazovania vidím ochranu klienta skôr v prevencii ako v následnom vymáhaní škody. Finančný agent alebo finančný poradca je povinný pred poskytnutím finančného sprostredkoľšvania alebo finančného poradenstva zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Zákon tiež ukladá povinnosť finančnému agentovi a finančnému poradcovi poskytnúť klientovi široké spektrum informácii písomne alebo na trvanlivom médiu.

Tieto informácie musia byť úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné, nezavádzajúce, poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku. Klient by sa mal úplne oboznámiť so všetkými podmienkami a informáciami o finančných službách a tak predísť vzniku prípadnej škody. V prípade, že by poskytnuté informácie nespĺňali uvedené atribúty, bude za prípadnú škodu zodpovedať finančný agent alebo poradca.

Autor je pôsobí v spoločnosti
Appraisal services – Znalecký ústav.

Čo si myslíte o zákone o finančnom sprostredkovaní a poradenstve?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *