Utorok 22. január. Meniny má Zora

Zavedenie mikroúčtovných jednotiek je v parlamente

Dane Peter Apolen 24.09.2013 | 00:00 0 Komentárov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF) chce zjednodušiť malým podnikateľom podnikanie znížením administratívnej záťaže a odbremenením od nadmernej byrokracie. V návrhu novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá je v súčasnosti v druhom čítaní Národnej rady SR sa preto počíta s vytvorením takzvaných mikro účtovných jednotiek.

Cieľom je zníženie byrokracie a zjednodušenie vedenia účtovníctva malým a stredným podnikateľom. Novela by sa podľa ministerstva dotknúť až 60% podnikateľov, ktorým má priniesť podstatné zjednodušenie účtovnej závierky. Pre malých a stredných podnikateľov predstavuje účtovná agenda podstatnú časť nákladov. Zjednodušenie účtovníctva a zmenšenie byrokracie by sa tak malo pozitívne prejaviť na ich hospodárskych výsledkoch.

Podmienkou je splnenie aspoň dvoch z troch podmienok. Mikro účtovná jednotka je definovaná ako účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročí dve z uvedených kritérií:

 1. suma majetku zisteného zo súvahy v brutto ocenení (bez zohľadnenia odpisov a opravných položiek) nepresiahne 350 000 €,
 2. čistý obrat (výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou) nepresiahne 700 000 €,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahne desať.

„Účtovná jednotka, ktorá spĺňa uvádzané podmienky, sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne. Pričom táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka iba v období, kým spĺňa tieto podmienky,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace. Rozhodnutie je treba urobiť odo dňa vzniku do dátumu zostavenia prvej účtovnej závierky.

Ak by sa podnikateľ rozhodol stať mikro účtovnou jednotkou bude zostavovať len skrátenú účtovnú závierku, ktorá bude pozostávať len z 8 strán. Súvaha a výkaz ziskov a strát by sa mali zostavovať len v skrátenej forme. Poznámky by mali obsahovať len minimum údajov, ktoré požaduje uvádzať smernica EÚ upravujúca koncept mikrosubjektov.

Podľa predkladaného návrhu mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva alebo účtovná jednotka, ktorá nie je zriadená alebo založená na účel podnikania neoceňuje ku dňu obstarania cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou ale obstarávacou cenou. Taktiež ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neoceňuje majetok a záväzky metódou vlastného imania a reálnou hodnotou okrem prípadu ak zaniká bez likvidácie. Toto oslobodenie od precenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu sa má prejaviť na úspore v nákladoch  a znížení administratívnej záťaže. „Cieľom je odbúranie administratívnej záťaže spojenej so získaním reálnej hodnoty a ocenením metódou vlastného imania a odstránenie vzniku možných chýb z dôvodu nesprávneho zaúčtovania týchto hodnôt,“ uviedol Peter Pašek.

Informácie v „skrátenej“ verzii poznámok

V poznámkach účtovnej závierky MUJ by sa mali uvádzať nasledujúce informácie:

 • právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky, ak účtovná jednotka zostavuje mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky,
 • o mimoriadnych udalostiach, ktoré nastali v období odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky vrátane poznámok,
 • o zvolenej metóde oceňovania, ak zákon alebo opatrenie umožňuje zvoliť metódu oceňovania majetku, záväzkov, nákladov alebo výnosov,
 • o zmenách účtovných zásad a účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatňovania a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
 • o predmete účtovania významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na náklady, výnosy bežného účtovného obdobia alebo na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov,
 • údaj, či účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky a významné údaje týkajúce sa tohto ručenia,
 • o konsolidovanom celku a to:

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiekkonsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka, pričom sa uvádza aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá jebezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

b) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierkua konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza:

 1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,
 2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek,
 • o zamestnancoch v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 1 poznámok v prílohe č.1,
 • o štruktúre akcionárov a spoločníkov v rozsahu informácií v tabuľke č. 2 poznámok v prílohe č.1,
 • o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 3 poznámok v prílohe č. 1,
 • o vlastných akciách alebo vlastných obchodných podielov v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 4 poznámok v prílohe č. 1,
 • o forme zabezpečenia majetku minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 5 a 6 poznámok v prílohe č. 1,
 • o pohľadávkach a záväzkoch a ich splatnosti v lehote minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 7 poznámok v prílohe č. 1,
 • o podmienenom majetku a podmienených záväzkoch minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 8  a 9 poznámok v prílohe č.1,
 • o čistom obrate v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 10 poznámok v prílohe č. 1,
 • údaje o položkách účtovaných na podsúvahových účtoch, napríklad o položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach z derivátov, o odpísaných pohľadávkach.

Ustanovenia § 25 ods. 7 a § 27 ods. 11 ZoU by sa prvýkrát mali použiť v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr. Zmena metódy oceňovania sa vykáže v účtovnej závierke za účtovné obdobie, ktoré sa má začať 1. januára  2014 a neskôr.

MUJ by nemala účtovať náklady, ktoré z vecného a časového hľadiska patria do nákladov budúcich období, a bude ich účtovať do nákladov bežného účtovného obdobia ak jednotlivo významne neovplyvňujú VH. MUJ majú rozpustiť k 1.1.2014 oceňovacie rozdiely účtované na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. V prípade, že sa precenenie cenných papierov, derivátov reálnou hodnotou, účtovalo výsledkovo, účtuje sa dané rozpustenie cez účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Zdroj: poradenské spoločnosť Arisan a Accace

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *