Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Najčastejšie sa otázka zloženia investičného portfólia zužuje na pomer medzi akciami a dlhopismi. Kým donedávna prevažoval názor, že na dlhodobé investície je vhodný pomer 60:40 v prospech akcií, vzhľadom na súčasnú situáciu a vyhliadky na najbližšie roky sa tento odporúčaný pomer zmenil na 70:30, stále v prospech akcií.

S akým výnosom sa pri týchto dvoch pomeroch základných tried aktív dalo počítať pri desaťročnej investícií? Kým pri pomere 60:40 sa výnosy pohybovali od 4,5 % do 16 % ročne, pri pomere 70:30 to bolo od 5 % do 16,5 % ročne.

Veľký rozdiel medzi týmito pomermi, aspoň čo sa týka výnosov, viditeľne nebol. Rozdiel bol však v riziku, teda v miere kolísania hodnoty takto zloženej investície v čase.

Samotné čísla intervalov výnosov či rizík oboch pomerov však veľa nenapovedia. Dôležité je, aký bol pomer rizika k výnosu v konkrétne sledovanom období. Tu sa ukáže jedna zaujímavá vec.

V podstate ani tak veľmi nezáleží, či budete mať pomer 10:90 alebo 90:10, ak ste začali s týmto pomerom v čase, keď sa finančné trhy správali inak, ako dekády predtým.

Napríklad v rokoch 1960 až 1969 bolo z pohľadu výnosu jedno, aké bolo rozloženie investície. Všetky kombinácie dlhopisov s akciami vykázali rovnaký výnos, aj keď čisto akciové zloženie malo dvojnásobné riziko ako čisto dlhopisové portfólio.

V rokoch 1950 až 1959 prinieslo dlhopisové portfólio pri riziku vo výške 5 % nulový výnos, no akciové portfólio pri riziku 12 % vykázalo zisk viac ako 19 % ročne.

Obdobie začínajúce rokom 1980 a končiace 1989 bolo veľmi rizikové ale i výnosné. Čisto dlhopisové portfólio pri riziku 14 % prinieslo výnos 12,5 % a čisto akciové portfólio pri riziku 16 % dokázalo zhodnotiť o 17,5 % ročne. Pritom kombinácia 60:40 v prospech akcií pri riziku 12 % vykázalo výnos 15 %.

Výnimkou spomedzi sledovaného obdobia 1950 – 2014 bolo obdobie 2000-2009. Vtedy boli dlhopisové portfólia so 7,5 % najvýnosnejšie. Akcie strácali 1 % ročne.

Dlhodobé investície, ktoré pozostávajú z kombinácie akcií a dlhopisov, vždy vykazovali nižšiu mieru rizika.

Miera výnosu i rizika, samozrejme, závisí od zloženia investície. Aký má byť pomer medzi dlhopismi a akciami je na začiatku investície veľkou neznámou. História ukázala, že investičné nástroje citlivo reagujú na akúkoľvek situáciu vo svete: politický vývoj, trh s energiami, vývoj úrokových sadzieb i príchod nových technológií. Dá sa dokonca povedať, že trhy nebudú reagovať identicky na opakujúcu sa udalosť.

História však ukazuje jednu dôležitú vec. Dlhodobé investície, ktoré pozostávajú z kombinácie akcií a dlhopisov, vždy vykazovali nižšiu mieru rizika. Dokonca až na pár výnimiek platilo, že ak sa do dlhopisového portfólia pridá hoc aj malý podiel akcií, nielen, že sa zníži jeho rizikovosť, ale navyše sa zvýši jeho výnosnosť. Dá sa tiež povedať, že obohatenie čisto akciového portfólia o dlhopisovú časť nemusí zásadne znížiť výnos, no citeľne môže znížiť rizikovosť.

Investícia pritom môže byť podstatne pestrejšia, než iba dvojzložková. Okrem akcií a dlhopisov sú tu reality, komodity, alternatívy i peňažný trh. Podiel jednotlivých častí by však vždy mal zodpovedať rizikovému profilu investora.


Požadovať od portfólia rovnaký výnos ako v minulosti je ako chcieť ísť autom rovnakou rýchlosťou po tej istej ceste v rôznom čase, rozličných podmienkach a odlišnej dopravnej situácii. Ak chcete ísť tou istou rýchlosťou ako včera, niekedy sa treba poobzerať po iných cestách. A to si už vyžaduje aktívnu správu investičného portfólia.

Pravidelnosť pri investovaní je kľúčom pokojného spánku. Či už je to pravidelnosť investovania alebo pravidelnosť v starostlivosti v podobe konzultácii so svojim investičným konzultantom. Ak máte investície a nemáte s kým prekonzultovať správnosť ich zloženia vzhľadom na vaše plány, skúste osloviť nezávislého finančného sprostredkovateľa s licenciou na kapitálový trh. Cieľom konzultácie je, aby investícia plnila predstavy jej majiteľa.
 

Chcete sa poradiť o zložení portfólia?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej