Nedeľa 15. júla. Meniny má Henrich

Banková regulácia: Pravidlá Basel III zmiernené – to by malo vyvolávať obavy

Prepracovaný návrh pravidiel Basel III, ktorý bol uverejnený v priebehu pondelkovej noci minulého týždňa, obsahuje mnoho veľmi dôležitých informácií, ktoré, ako sa zdá, prešli väčšinou bez povšimnutia.

Na prvý pohľad sa tento dokument zameriava predovšetkým na pravidlá, ktoré všeobecne môžeme charakterizovať ako menej prísne než pravidlá uverejnené v decembrovej verzii toho istého dokumentu. To samozrejme veľmi nahráva predovšetkým rastu austrálskych a japonských bánk, u ktorých možno v dôsledku reakcie trhov na uverejnený dokument očakávať v krátkodobom výhľade vzostup. Dokument ale obsahuje aj niektoré pasáže, ktoré už tak jednoznačné nie sú, napriek tomu sú ale veľmi zaujímavé. Ide predovšetkým o ustanovenia o ochrane predchádzajúceho stavu ("grandfathering"), ktorá by sa mala vzťahovať na obdobie 8 rokov – toto časové obdobie bolo len ťažko zvolené náhodne, skôr pri ňom bolo prihliadané na masívne očisťovanie súvah, ktoré teraz prebieha vo väčšine najdôležitejších bánk. Spoločne s novým súborom pravidiel, ktoré sú len o niečo málo prísnejšie ako pravidlá Basel II, z toho možno jednoznačne odvodiť, že centrálni bankári majú svoje obavy – ako ohľadom celkového vývoja ekonomiky, tak aj o stave finančného systému.

Európske krajiny ako Francúzsko alebo Nemecko už od minulého roka lobujú za umiernenejšie znenia navrhovaných pravidiel Basel III a Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS) na tieto snahy reagoval zmenšením počtu výnimiek a stanovením dostatočne dlhého prechodného obdobia. Nový konzultačný dokument vychádza z hodnotenia výsledkov štúdie kvantitatívnych vplyvov (QIS) realizovaného od mája a poslúži ako návrh, o ktorom sa bude diskutovať na septembrovej schôdzi guvernérov centrálnych bánk a vedúcich predstaviteľov orgánov bankového dohľadu (GHOS).  

Zhrnutie hlavných zmien

Kapitálová primeranosť Tier 1 – pravidlá týkajúce sa výnimiek uvoľnené   

Zo zoznamu povinných výnimiek z kapitálovej primeranosti Tier 1 uverejnených v decembri minulého roka boli vyňaté dva body: Nehmotný majetok – najmä softvér v hodnotovom vyjadrení a čisté pohľadávky z odloženej dane.  
Ďalšie položky teraz boli do kapitálovej primeranosti Tier 1 po predchádzajúcom odstránení opäť čiastočne znovu zavedené: Pohľadávky z odloženej dane (čisté) a investície do vlastného kapitálu finančných inštitúcií by mali byť povolené – u obidvoch položiek je však limit nastavený na maximálne 10 % vlastného imania bánk.

Určenie páky   

Minimálna páka (Tier 1 kapitál/aktíva) je 3%. Po štvorročnom období sledovania tohto ukazovateľa, ktoré sa začne v januári 2013, bude do júna 2017 zverejnený konečný návrh, pričom sa predpokladá, že nové pravidlá začnú platiť od januára 2018. 

Uvoľnenie požiadaviek na ukazovateľ Krytie likvidity (liquidity coverage ratio)  

Celkovo platí, že požiadavky boli uvoľnené. V prípade ukazovateľa krytie likvidity došlo k zníženiu minimálnych požiadaviek na solventnosť v režime run-off, pričom u ukazovateľa NSFR (net stable funding ratio – pomer čistého stabilného financovania) došlo k navýšeniu faktora dostupného stabilného financovania. V návrhu nájdeme aj reakciu na riziko bankrotu jednotlivých štátov, ktoré v súčasnosti znepokojuje trhy, vrátane 15% zníženia hodnoty niektorých štátnych dlhopisov (haircut). 

Prechodné  obdobie – cca 8 rokov 

Nové pravidlá vzťahujúce sa k ukazovateľom páky a likviditného krytia začnú platiť od januára 2018. Prechodné obdobie do začiatku platnosti novej regulácie kapitálovej primeranosti zatiaľ nebolo stanovené, ale predpokladá sa, že bude dostatočné. 

Ak necháme stranou tak banálne dopady ako je rast akcií finančných inštitúcií v dôsledku tohto uvoľnenia – ich zisky totiž budú musieť byť revidované smerom nahor, pretože finančné inštitúcie jednoducho nebudú nútené vytvárať toľko rezerv – malo by toto uvoľnenie pravidiel a dlhé prechodné obdobie vyvolávať skôr obavy. 

Najmä v Európe a v USA by toto značné uvoľnenie požiadaviek v porovnaní s dokumentom uverejneným v decembri malo spôsobiť dlhodobé obavy o kondíciu finančného sektora. Momentálne prebieha v týchto regiónoch očisťovanie súvah, ale tento proces môže byť popostrčený rizikovejšími obchodmi, ktoré vzhľadom k súčasným veľmi nízkym sadzbám môžu vyzerať naozaj veľmi lákavo. Z krátkodobého hľadiska by to samozrejme malo obrovský vplyv na jednotlivé inštitúcie ako z hľadiska ziskov, tak aj z hľadiska očistenia súvahy. Z dlhodobého hľadiska je tu ale aj veľké riziko novej krízy finančného sektora, ktorú by mohlo spustiť nadmerné riskovanie – pritom narozdiel od prvej krízy sú európske a americké vlády natoľko zadlžené, že na záchranu bánk už nebudú mať prostriedky. 

Podľa revidovaného návrhu začne platiť nová regulácia požiadaviek na páku a likviditu od januára 2018. Toto prechodné obdobie (ktoré je dlhšie ako cca 6 rokov určených pre prechod na Basel II) bolo podľa všetkého stanovené s ohľadom na a) nedostatok dôkazov o skutočnom oživení globálnej ekonomiky a b) aktuálne podmienky v rôznych krajinách. I keď dĺžka prechodného obdobia pre novú požiadavku na kapitálovú primeranosť zatiaľ nebola stanovená, očakávame, že toto obdobie bude dostatočne dlhé. Podľa nášho názoru by táto skutočnosť mala vyvolať ešte inú obavu, a to, že finančný sektor je menej solventný a v tomto stave pravdepodobne zostane ešte roky, nehľadiac na nedávno uverejnené výsledky záťažových testov. Ak je tento predpoklad správny, mohlo by ďalšie spomalenie tempa oživenia globálnej ekonomiky vyvolať obrovský tlak na finančný sektor v USA a Európe. 

Zdroj: Christian Blaabjerg, stratég trhov Saxo Bank.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *